Fizikos testas (Nr.2) – Kinematika

 

1. Apie ką yra mokslas mechanika?
a) apie kūno greičio pokyčius;
b) apie fizikinių kūnų judėjimą ir sąveiką;
c) apie mechaninius prietaisus.
2. Kiek yra klasikinės mechanikos dalių?
a) 7;
b) 2;
c) 3.
3. Kokios jos?
a) kinematika, dinamika, statinė;
b) kvantinė, kinematinė, klasikinė;
c) statinė, kinematiknė, kvantinė.
4. Atskaitos kūnas, su juo susieta koordinačių sistema ir laikrodis yra:
a) trajektorija;
b) atskaitos sistema;
c) hipotezė.
5. Ką reiškia iš lotynų kalbos išvertus relativus?
a) santykinis, neapsoliutus, nustatomas lyginant su kuo nors;
b) materialus taškas;
c) įrankis, mašina, statinys.
6. Kas yra teorija?
a) mokslinis gautų eksperimentinių faktų apibendrinimas;
b) bandymas paaiškinti reiškinį, nuspėti jo priežastis;
c) eksperimentų ir spėjimų palyginimas.
7. Kas yra materialus taškas?
a) taškas, kurio atžvilgiu nagrinėjami kiti taškai;
b) modelis bet kokio kūno, kurio matmenų galima nepaisyti sprendžiant iškilusį uždavinį;
c) supaprastinta objekto ar reiškinio schema.
8. Kaip vadinama linija, kurią ,,nubrėžia“ erdvėje judantis kūnas?
a) paradoksas;
b) kinematika;
c) trajektorija.
9. Kas vadinama vektoriaus moduliu?
a) atkarpos ilgis, jos skaitinė vertė;
b) greitis, pagreitis, jėga;
c) judėjimo kryptys.
10. Kas yra vektoriaus pradžios taškas?
a) mažiausias greitis;
b) judėjimo pradžios taškas;
c) atkarpos pradžia.
11. Cikloidė tai:
a) judėjimo kryptis;
b) atramos atžvilgiu brėžiama kreivė;
c) kreivė jungianti du taškus.
12. Kas yra skaliarai?
a) fizikiniai dydžiai, kuriems nusakyti laikas neturi prasmės;
b) fizikiniai dydžiai, kuriems kryptis neturi prasmės;
c) fizikiniai dydžiai, kuriems greitis neturi prasmės.
13. Kokia yra greičio formulė?
a) v= St;
b) v= S/t;
c) v= t/S.

14. Vektorius nurodo:
a) brukšnys;
b) rodyklė;
c) skaičiukai.
15. Kokiais vienetais mauojamas pagreitis?
a) m/s2;
b) m/s;
c) m2/s.
16. Kas yra kryptinės tiesės atkarpa, jungianti pradinį ir galutinį judėjimo tašką?
a) poslinkis;
b) greitis;
c) tolyginis judėjimas.
17. Kas yra spidometras?
a) prietaisas, matuojantis laiką;
b) prietaisas, matuojantis greitį;
c) prietaisas, nustatantis judėjimo kryptį.
18. Koks judėjimas kai trajektorija tiesi?
a) tiesiaeigis;
b) tiesusis;
c) kryptingas.
19. Pagal kieno taisykles sudedami du ir daugiau vektoriai?
a) apskritimo, rutulio ar pusrutulio;
b) trikampio, lygegretainio ar daugiakampio;
c) nei viena iš šitų.
20. Ką reikia žinoti nornit vektorių išskaidyti į du veltorius?
a) jų abiejų kryptis;
b) vieno iš jų kryptį ir dydį;
c) abu atsakymai teisingi.