Žemės ūkio verslas kaime

3. EKONOMINĖS VEIKLOS RAIŠKA KAIMO VIETOVĖJE

VERSLO SAMPRATA

Plačiąja prasme verslas – tai prekių ir paslaugų šaltinis. Arba, tai – ūkinė veikla, apimanti prekių bei paslaugų gamybą ir komerciją, o taip pat jų tarpusavio sąveiką. Arba, tai – veikla, kuria užsidirbama pragyvenimui gaminant prekes ar teikiant paslaugas, reikalingas kitiems visuomenės nariams. Anot “Ekonomikos terminų žodyno” autorių, ekonomikos teorijos kontekste verslas vertintinas dvejopai: viena, jis įeina i rinka kaip prekių ir paslaugu tiekėjas jas perkantiems namu ūkiams; antra, jis perka iš namu ūkiu gamybos išteklius, kad gamintu tas prekes ir teiktų paslaugas. Ekonomistas V.Gronskas savo knygoje “Verslo ekonomika” lygina verslą su dvisparniu paukščiu, kurio vienas sparnas – produktų bei paslaugą gamyba, o kitas -komercija (DVEJOPAS POBŪDIS). Tai yra dvi ekonominės verslo struktūros grandys, nuo kurių sąveikos labai priklauso verslo funkcionavimas ir jo efektyvumas. Čia pirmoji grandis kuria verslo produktus, o antrąją galime laikyti būdu, kuriuo savanoriškai keičiamasi sukurtais produktais ir kuris teikia abipusę naudą (produkto pardvėjui ir pirkėjui; nauda – tai galimybė tenkinti poreikius). Savo ruožtu antroji grandis, arba komercija, įmonėje apima įmonei reikalingų išteklių (darbo, kapitalo, žemės) pirkimą atitinkamoje rinkoje ir pagamintų prekių bei paslaugų pardavimą prekių rinkoje. Čia komerciją reikia suprasti kaip įvairias prekybos formas apimčią verslo ekonominę grandį: prekybą gamybos įrengimais, žaliavomis bei medžiagomis, komercinę bankininkystę, susijusią su finansinio kapitalo skolinimu, pirkimu ir pardavimu, įmonei reikalingų darbuotojų samdymą, žemės pirkimą arba nuomą, komercinį draudimą, reklamą.

Verslo funkcijos – gamina prekes, teikia paslaugas, skatina konkurenciją, kuria naujas darbo vietas ir turtą.

Verslininkystės rūšys – gamybinė, komercinė, finansinė, pramoginė verslininkystė.

Ekonominiai verslo principai: pasirinkimo laisvė ir konkurencija rinkoje (ką gaminti ir kur parduoti; laisvas pasirinkimas įkūnija verslo dinamiką, mobilumą, kaitą, atsinaujinimą); prekių mainų abipusė nauda (kiekvienas atiduoda mažesnio naudingumo bei vertės prekę ir gauna didesnio naudingumo bei vertės produktą); pelno, naudos siekis; verslo paslapties (know-how: informacijos poreikis ir kaupimas; patentai, licenzijos); rizika (neapibrėžtumas, slypintis ekonomikoje); atsakomybė už verslo rezultatus (verslo rezultatai – savininko nuosavybė; pardavėjas atsako už savo įsipareigojimus pirkėjui); neperžengimas ribos, už kurios prekiniai mainai nepriimtini (verslas, tenkinantis antižmogišką paslaugą, verslas mirtinais ar nelaimių atvejais, neleistinos nusikaltėliškų struktūrų paslaugos);

Įmonė – tai ekonominė savarankiška, gaminanti rinkai organizacija. Įmonių visuma sudaro ifrastruktūrą – ūkio šakų, aptarnaujančių visą reprodukcijos procesą visuma.

Verslo organizavimo formos. Pagal 1990 m. gegužės 8 d. priimto Lietuvos Respublikos Įmonių įstatymo 6 straipsnį Lietuvos Respublikoje gali veikti šių rūšių įmonės: • individualios (personalinės); • tikrosios ūkinės bendrijos; • komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos; • akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės; • valstybinės (vietos savivaldybės) įmonės.

DOMINUOJANTIS VERSLAS KAIME IR JO ISTORINĖ RAIDA

Žemės ūkis yra viena seniausių ūkio šakų apskritai, tiek ir, skyrium imant, verslo šakų. Natūriniu žemės ūkiu (augalų bei gyvulių auginimu savo poreikiams) žmonės užsiėmė jau gilioje senovėje. Tuomet žemės dirbimas buvo vienintelė ūkio šaka, todėl ir žemdirbių darbas nebuvo verslas. Verslu žemės ūkis tapo prekinio ūkio formavimosi pradžioje, nuo žemdirbių atsiskyrus amatininkams, ėmus formuotis miestams. Jų gyventojams iškilo reikalas apsirūpinti maisto produktais iš žemdirbių, už tai pastariesiems atsilyginant savo gaminiais, o vėliau – ir pinigais. Pirmiausia tai įvyko šumerų valstybėje maždaug prieš 6000 metų (Kaip žinia, senojo pasaulio pirmieji civilizacijos centrai susiformavo itin karšto klimato zonoje, kur nuo gamtos jėgų labai priklausiusiam žmogui teko mažiau eikvoti jėgų įveikiant šalčio ir drėgmės stichiją, todėl likdavo daugiau jėgų apmąstymams, kūrybai. Dėl to pirmosios senojo pasaulio civilizacijos: šumerų, Babilono, Senovės Egipto ir kt. susikūrė karštose ir sausose Siaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų teritorijose. Tačiau karštas klimatas turi ir nemažų trūkumų: skatina žmogaus pasyvumą, suglebimą, trukdo plėtotis labai svarbioms jo savybėms: dinamiškumui, atkaklumui, atsakingumui. Pastarąsias savybes kaip tik ugdo vėsesnis klimatas, skatinantis darbštumą, išradingumą įveikiant gamtos kliūtis. Dėl to, žmogaus techninėms ir kūrybinėms galioms tobulėjant, civilizacijos centrai pamažu kėlėsi į nuosaikesnio klimato regionus). Plėtojantis prekybiniams ryšiams bei kuriantis miestams, žemės ūkis laipsniškai tapdavo verslu vis platesniame areale. Šiandien žemės ūkis yra verslo šaka praktiškai visame civilizuotame pasaulyje, atvejais, neleistinos nusikaltėliškų struktūrų paslaugos);

Ilgą laiką (iki pokario metų) Lietuvoje žemės ūkis buvo pagrindinė šalies ūkio šaka, kurioje buvo užimta absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų, o pajamos iš žaliavinių ir perdirbtų žemės ūkio gaminių sudarė didžiąją eksporto įplaukų dalį. Sovietmečiu, ypač pirmaisiais dviem dešimtmečiais, dėl kolektyvizacijos ir forsuojamos industrializacijos, žemės ūkio dalis Lietuvos ūkio rezultatuose ženkliai sumažėjo. Žemės ūkio dalies mažėjimas vyksta ir pokomunistinių transformacijų laikotarpiu.

Lietuvos Respublikos žemės ūkis atlieka labai svarbią ekonominę, socialinę, gamtosauginę ir etnokultūrinę funkciją. Kaimas vis labiau vertinamas kaip šalies infrastruktūra, gerinanti ir miesto žmonių gyvenimo kokybę. Lietuvos žemės ūkis pajėgus aprūpinti šalies gyventojus visais svarbiausiais maisto produktais ir turi potencialių galimybių dalį jų eksportuoti. Žemdirbiui, ypač ūkininkui, jo šeimos nariams darbas žemės ūkyje yra kartu ir gyvenimo būdas, ugdantis iniciatyvą, darbštumą, sumanumą, veiksmų nuoseklumą, pastangas plėsti verslą, prisirišimą prie gimtinės, šeimos, tradicijų ir t.t.

Mūsų šalies kaimo vietovės, su jų žemės, miškų ir vandenų ūkiu, suteikia erdvę visų šalies gyventojų rekreacijai ir turi potencinių galimybių plėtoti natūralios aplinkos sąlygojamus verslus. Dėl to, žemės ūkiui, kaip labai svarbiam šalies ūkio ir gyvensenos komponentui plėtotis bei modernizuotis, turi būti teikiama derama ekonominė, teisinė bei institucinė parama.

Žemės ūkio verslas ir jo ypatybės. Žemės ūkis verslo sistemoje yra lygiavertė šaka, analogiška kitoms verslo šakoms, tačiau ši šaka turi nemaža ir jai vienai būdingų bruožų, kurie daro žemės ūkio verslą sudėtingesniu už daugelį kitų verslų. Kai kurias žemės ūkio verslo ypatybes čia paminėsime:

•Žemės ūkio gamybos procese, greta žmogaus reguliuojamų energijos šaltinių, pasinaudojama saulės energija, taip pat augaluose bei gyvuliuose vykstančiais biocheminiais

procesais. Dėl viso to, žemės ūkio reprodukcijos ekonominiai procesai glaudžiai susiję su gamtiniais;

Žemės ūkyje žemė yra svarbiausia, o daugelį produktų gaminant ir niekuo nepakeičiama gamybos priemonė, kuri, racionaliai naudojama ne tik nesusidėvi, kaip kitos gamybos priemonės, bet nuolatos gerėja. Žemės ūkio gamybos apyvartoje dalyvaujantys augalai ir gyvuliai taip pat tampa žemės ūkio gamybos priemonėmis.

Žemės ūkyje gamybos procesas, ypač augalininkystės šakose, vyksta didelėje teritorijoje, o dauguma augalininkystės jėgos ir darbo mašinų yra mobilios, jų judėjimui sunaudojama daug energijos. Dėl to didelę žemės ūkio gamybos kaštų dalį sudaro technologinio transporto kaštai;

Žemės ūkyje daug sunaudojama savo gamybos tarpinių produktų (sėklų ir sodmenų, pašarų, gyvulių prieauglio pagrindinei bandai papildyti ir kt), todėl žemės ūkio subjektų gaminamos produkcijos prekingumas yra mažesnis negu kitose ūkio šakose;

Daugelio žemės ūkio produktų gamybos laikotarpis nesutampa su darbo laikotarpiu (pavyzdžiui, pasėtas javų grūdas sudygsta, augalas vystosi, bręsta, t. y. gamybos procesas vyksta, nors darbas tuo metu gali būti ir nedirbamas). Tai lemia ryškų augalininkystės darbų ir produkcijos sezoniškumą;

Dėl ilgos žemės ūkio reprodukcijos proceso trukmės, šioje šakoje vyksta lėta kapitalo apytaka, todėl reikalingos santykiniai didesnės kapitalo (tiek pagrindinio, tiek apyvartinio) investicijos, o jų atsiperkamumas ilgesnis negu kitose šakose;

Kadangi žemės ūkyje didelės lėšos investuojamos į žemę, melioracijos įrenginius, pastatus ir kitą mažai likvidų kapitalą, todėl šio kapitalo persiliejimas į kitas ūkio šakas būna labai problemiškas, lėtas ir, dažniausiai, nuostolingas. Tai verčia žemdirbius kurį laiką užsiimti šiuo verslu, net jeigu ir negaunama pelno;

Žemės ūkio darbuotojų, ypač ūkininkų, gyvenamoji vieta glaudžiai susijusi su jų darbo vieta, todėl žemės ūkio verslas daugeliui žemdirbių tampa specifiniu gyvenimo būdu, formuojančiu tam tikrus charakterio bruožus, elgseną, psichologinius bei socialinius stereotipus, į kuriuos, formuojant valstybės ekonominės politikos priemones, būtina atsižvelgti;

SMULKUS IR VIDUTINIS VERSLAS

Be pagrindinio verslo kaime – žemės ūkio – jame dominuoja smulkios ir vidutinės įmonės. Ūkinės veiklos įvairinimas ir smulkaus bei vidutinio verslo plėtra yra viena iš strateginių kaimo plėtros krypčių, sudaranti prielaidas kaimo gyventojų užimtumui ir pajamoms padidinti, jų priklausomumui nuo žemės ūkio sumažinti, žemėsūkio gamybos ir jos produktų rinkos subalansuotumui pagerinti.

Nuo 1990 m. šalies kaimo vietovėse užregistruota 18 -20 tūkstančių smulkaus ir vidutinio verslo įmonių. Jos sudaro apie 15 % bendro šalies įmonių skaičius. Antai 1000 – čiui šalies gyventojų tenka vidutiniškai 35 įmonės, o 1000 – čiui kaimo gyventojų tenka apie 17 kaimo vietovėse registruotų įmonių. Didžioji dalis šių įmonių mažai reikšmingos. Tai lėmė:

verslo vadybos įgūdžių stoka ir žema vadovų bei darbuotojų kvalifikacija;

nesugebėjimas adaptuotis besikeičiančioje verslo aplinkoje ir menka įgytų žinių pritaikyti praktikoje galimybė

informacijos stoka verslo organizavimo ir marketingo srityse;

prieraišumas tradicinėms verslo sritims, mąstymo stereotipams, veiklos formoms ir kt.;

kooperavimosi, bendravimo tarpusavyje, konsultavimo stoka;

menkas verslo vadovų užsienio kalbos mokėjimas;

ribotos galimybės pritraukti užsienio investicijas;

įstatymų painumas, nepastovumas, nepalanki mokesčių sistema.

Šios ir kitos smulkaus bei vidutinio verslo problemos spręstinos įgyvendinat jo plėtros programą (1997 m. parengtas Smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimo programos projektas).

Teisiškai smulkaus verslo subjektus apibrėžia Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymas Nr.X-1142 (Valstybės žinios, 2002, Nr.105-4689). Pagal šį įstatymą smulkaus verslo subjektais pripažįstami: mažos įmonės, įskaitant mikroįmones (UAB, IĮ, ŪB), fiziniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka turintys teisę į verslą ir turintys verslo lidijimą. Įmonė laikoma maža, jeigu joje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų, jos metinės pajamos neviršija 24 mln. litų ar turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 17 mln. litų ir įmonė yra savarankiška. Įmonė laikoma mikroįmone, joje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų, jos metinės pajamos neviršija 7 mln. litų ar įmonės turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 5 mln. litų ir įmonė yra savarankiška.

KAIMO VERSLŲ SAMPRATA

Kaimo verslais suprantami verslai, funkcionuojantys kaimiškoje aplinkoje. T.y. kaimo verslai (angį. rural crafts) – smulkūs gamybiniai, gavybiniai, paslaugų, amatų, dailieji, prekybos ir kiti panašūs verslai, kuriais užsiimama kaimo vietovėse.

Kaimo verslai skirstytini atsižvelgiant į tam tikrus kriterijus, pavyzdžiui, atsižvelgiant į gamybinį (gavybinį) ir kaimo verslų produktų vartotojo kriterijus. Vadovaujantis gamybiniu (savybiniu) kriterijumi jiems priskiriama:

•žemės ir maisto bei miškų ūkio verslai (siūloma juos vadinti tradiciniais verslais); žemės ūkio produkcijos gamyba – svarbiausia ūkinė veikla kaime, ir ši veikla, kaip tradicinė, atskiriama nuo kitų kaimo verslų. Žemės ūkio ekonomika, žinome, dėstoma kaip savarankiška disciplina. Tai taip pat ir produkcijos perdirbimo verslai – maisto produktų ir miškų ūkio produkcijos gamyba.

netradicinis žemės ūkis – savitas žemės ūkio sektorius, apimantis gamybos plėtrą nepagrindinėse ar naujai įsisavinamose žemės ūkio gamybos šakose (vaistažolių bei prieskoninių augalų ūkį, triušininkystę, bitininkystę, kalakutų, stručių, kailinių žvėrelių bei kitus panašius ūkius, kuriuose gamybos procesas gali vykti nedidelėje teritorijoje, o taip pat ir nenašių žemių vietovėse).

alternatyvi žemės ūkiui veikla – 1) bet kokia ekonominės veiklos rūšis, išskyrus veiklą žemės ūkyje; 2) bet kokia kitokia (ne žemės ūkio) naudinga siekianti pajamų veikla pačiame ūkininko ūkyje (ar kitame ūkiniame vienete) arba už jo ribų, išskyrus namų ūkio darbus ūkininko ūkyje. Tai kaimo turizmas ir rekreacija, akvakultūra ir žvejyba vidaus vandenyse, pagrindinės paslaugos kaimo ūkiui ir gyventojams, gamybos, gavybos verslai, tradiciniai amatai. Čia taip pat įeina agropaslaugų, prekybos ir viešojo maitinimo; socialinės sferos, ugdymo ir pramogų; statybos, pastatų remonto, komunalinės buitinės sferos verslai. Šios grupės tradicinių amatų pogrupis apima tokius dailiuosius verslus – tai pynimas, rišimas, sausos puokštės, medžio, metalo, gintaro, molio dirbiniai ir kt.

Prie kaimo verslų siūloma skirti tokius, kuriais užsiimama ne daugiau kaip 3000 gyventojų turinčiose gyvenvietėse (ypač tai susiję su ž. ū produkcijos perdirbimu). Pagal kaimo verslų produktų (paslaugų) vartotojo kriterijų skiriama:

į vietos vartotojus orientuoti verslai ( prekybos, viešojo maitinimo, paslaugų, ugdymo, pramogų, statybos, remonto, socialinės ir komunalinės sferos);

į kitų regionų ir šalių vartotojus orientuoti verslai ( kaimo turizmo, dailės, gavybos ir gamybos).

Pirmosios grupės verslai perskirsto gyventojų pajamas regione, tačiau jų nepadidina; jas didina išvežami produktai į kitus regionus ar valstybes bei kitų regionų ar šalių piliečiams suteiktos paslaugos. Taigi mūsų šalies gyventojų pajamingumui didinti svarbesnis yra antrosios grupės verslų plėtotė.

Patys populiariausi verslai kaime, tai – prekyba ir viešas maitinimas. Tarp perdirbimo verslų dominuoja medienos apdirbimas, o tarp gamybinių verslų populiariausi duonos kepimas, miltų, kruopų, konditerinių gaminių gamyba. Beje, kai kuriose kaimo vietovėse yra orientuotų eksportui drabužių siuvimo įmonių. Paslaugų verslas apibrėžtos vietos dar neturi, tačiau daugiau kaip pusė paslaugų įmonių užsiima automobilių remontu ir priežiūra. Tarp dailės verslų kaime populiariausios akmens tąšybos ir paminklų darybos verslas. Komunalinių paslaugų sferoje situacija yra tokia: monopolį savo rankose vis dar laiko valstybė ir savivaldybė.

Kaime dominuoja personalinės įmonės. Kaimo akcinės bendrovės kūrėsi privatizavus statybos, melioracijos, pieno pramonės ir kitas valstybines įmones. Didelė jų dalis stambokos. ŽŪB be tradicinio žemės ūkio daugiausiai užsiima agropaslaugomis ir nė dešimtosios dalies – kaimo verslais.

Gamtinės sąlygos, kaimo infrastruktūra, savivaldos institucijų išsidėstymas bei veikla, tradicijos ir kt. lemia kaimo verslų regioninį pasiskirstymą:

pietryčių Lietuvoje populiari juodoji keramika, užtiesalų audimas;

pajūrio zonoje vyrauja gintaro apdirbimo verslas, žvejyba;

Žemaitijoje populiari mažoji architektūra – akmens, metalo dirbinių gamyba;

Suvalkijoje vyrauja automobilių taisymo ir priežiūros įmonės;

vidurio Lietuvoje labiausiai išplitęs mėsos perdirbimo verslas;

pietvakarių ir šiaurės rytų zonoje populiarus medienos apdirbimo verslas.

Didesnis miškingumas skatina grybų uogų, vaistažolių rinkimą, vandens telkiniai – žvejybą ir pan. Kaimo verslai labiau išplėtoti priemiestinėse zonose, kur daugiau vartotojų, lengviau sutvarkomi įmonių kūrimo formalumai. Stambesnėse gyvenvietėse ir miesteliuose sutelkta daug paslaugų, prekybos, maitinimo, komunalinės sferos verslų. Agroservisas, žemės ūkio produkcijos pirminis apdorojimas, automobilių remontas paplitęs buvusių kolūkių ir valstybinių ūkių gamybiniuose centruose. Degalinės, automobilių laikymo ir priežiūros, mažmeninių prekių ir viešojo maitinimo įmonės susitelkę intensyvaus eismo kelių zonose, arčiau stambių gyvenviečių ar miestų ir t.t.

KAIMO VERSLŲ KLASIFIKATORIUS

1.Agropaslaugų verslai. Mechanizuotų darbų, technikos taisymo ir priežiūros, materialinio aprūpinimo, žemės ūkio produktų laikymo, žemės ūkio produktų kokybės pirminio perdirbimo, gyvulių sėklinimo, veterinarinių paslaugų, pieno surinkimo, kalvystės ir žemės ūkio inventoriaus taisymo, apskaitos ir konsultavimo verslai.

Dailieji verslai. Piešimo, audimo, dailiosios kalvystės, keramikos, pynimo, drožimo, odos dirbinių, nėrimo, juvelyrinių dirbinių, akmens tašymo ir paminklų gamybos verslai.

Gamybiniai verslai. Žemės ūkio, miškų ūkio, sakinimo, drabužių siuvimo, mezgimo, avalynės siuvimo, žvakių liejimo, baldų gamybos, žemės ūkio padargų gamybos, namų apyvokos gaminių, duonos kepimo, kulinarijos ir konditerijos, alaus ir vaisvandenių, energijos gamybos verslai.

Gavybiniai verslai. Grybų, uogų ir vaistažolių rinkimo, vytelių kirtimo, medžioklės ir žvejybos, sapropelio, durpių, smėlio ir žvyro gavybos verslai.

5.Kaimo turizmo verslai. Turistų apgyvendinimo sodybose, turistų maršrutų aptarnavimo, muziejininkystės, ekskursijų ir stovyklų organizavimo, valčių, dviračių ir kito turistinio inventoriaus nuomos verslai.

6.Paslaugų verslai. Avalynės taisymo, fotografijos, drabužių taisymo, plaukų kirpimo ir kosmetikos, laikrodžių remonto, buitinės technikos taisymo, automobilių remonto ir techninio aptarnavimo, krovinių pervežimo, keleivių vežimo, drabužių nuomos, pirties paslaugų, skalbinių priėmimo ir skalbimo, laidojimo paslaugų, turistinių paslaugų, spaudos platinimo, dokumentų kopijavimo viešbučio paslaugų verslai.

7.Perdirbamieji verslai. Produkcijos (mėsos, pieno, grūdų, linų, bulvių, vaisių ir daržovių, kultūrinių vaistažolių, kultūrinių grybų, miško gėrybių, laukinių vaistažolių, medienos, kitų vietinių žaliavų) perdirbimo, gyvulių skerdimo, vilnos karsimo, spirito gamybos verslai.

Prekybos ir viešojo maitinimo verslai. Superkamieji verslai (grybų, uogų, vaisių ir daržovių supirkimo, mažmeninės prekybos (maisto produktais, alkoholiniais gėrimais, pramoninėmis prekėmis, knygomis, laikraščiais ir žurnalais, degalais ir tepalais, vaistais ir veterinariniais preparatais, automobiliais ir jų atsarginėmis dalimis), didmeninės prekybos, viešojo maitinimo (valgyklos, bufetai, barai, kavinės, restoranai) verslai.

Socialiniai, ugdymo ir pramogų verslai. Vaikų ir senelių priežiūros, papildomo mokymo, muzikinio, dailiojo ir sportinio ugdymo, kultūrinių renginių organizavimo verslai.

Statybos, pastatų remonto ir komunaliniai verslai,pastatų ir statinių statybos, įrangos montavimo ir remonto, buitinių ir gamybinių patalpų remonto, pastatų ir statinių projektavimo, želdinių projektavimo, vandens ir šilumos tiekimo, gatvių priežiūros ir valymo, kelių, pakelių ir stovėjimo (poilsio) vietų priežiūros, šiukšlių surinkimo, dujų balionų keitimo, kapinių priežiūros verslai.

Kiti verslai.

KAIMO GAMYBINĖ STRUKTŪRA IR INFRASTRUKTŪRINIAI VERSLAI

Kaimo subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys) priklausomai nuo veiklos pobūdžio gali būti priskiriami gamybiniam ar infrastruktūriniam sektoriui. Tačiau rasime ir tokių ūkio subjektų, kurie, vykdys ir gamybinę ir infrastruktūrinę funkcijas.

Kaimo vietovėje gamybos struktūrai (gamybos sektoriui) priskiriami žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės verslai, kaimo amatai, nespecifiniai kaimo verslai (pramonės įmonių cechai kaime, įskaitant produkcijos perdirbimo įmones ir pan.).

Kaimo vietovės gamybinę struktūrą aptarnaujantys verslai yra vadinami infrastruktūriniais verslais, kurių visuma sudaro kaimo vietovės infrastruktūrą (t.y. žemesnę struktūrą). Kaimą aptarnaujančių infrastruktūrinių verslų yra išsidėstę ir miesto vietovėse.

Pagal atliekamas funkcijas, kaimą aptarnaujanti infrastruktūra skirstoma į:

verslo infrastruktūrą, aptarnaujančią verslo subjektus, jiems vykdant verslo funkciją;

socialinę i nfr astruktūrą, aptarnaujančią kaimo gyventojų socialinius poreikius.

mišrios paskirties i nfr astru ktūrą.

Infrastruktūros sąvoka atsirado kariuomenėje. Tai buvo kariuomenės pagalbinės struktūros, aptarnavusios kovos dalinius (transporto, ryšių, sanitarijos, ir pan.). Vėliau infrastruktūros sąvoka ir veiklos principai pritaikyti ir civiliniame gyvenime.

Ilgą laiką žemės ūkio šakose infrastruktūrinės funkcijos nebuvo atsiskyrusios nuo gamybinių funkcijų ir jas atliko tas pats ūkio subjektas (ūkininkas ar sovietmečio kolūkis). Gilėjant darbo pasidalijimui, plečiantis ryšiams tarp šakų ir ūkio subjektų, infrastruktūros reikšmė didėjo ir vis daugiau žemės ūkio produkcijos gamintojo funkcijų atsiskiria nuo pagrindinio žemės ūkio verslo, tampa jam paslaugomis ir perleidžiamos specializuotai infrastruktūrai, kuri jas atlieka greičiau, kokybiškiau, kartais-pigiau. Dėl to pačiame žemės ūkio versle mažėja dirbančiųjų, tačiau didėja jį aptarnaujančiame versle. Išplėtotame Vakarų šalių žemės ir maisto ūkyje 1 žemės ūkio darbuotojui tenka 5-7 darbuotojai infrastruktūros šakose. Be to, infrastruktūros šakose vyksta sparti mokslo ir technikos pažanga, netgi spartesnė negu pačiame žemės ūkyje, ko nebūna, jeigu infrastruktūrinės funkcijas vykdo pats žemdirbys. Racionaliai panaudojus infrastruktūros galimybes, didėja našumas visame maisto ūkio cikle, pasiekiama geresnė maisto kokybė, greičiau jis patenka vartotojams.

Verslo infrastruktūrą sudaro šie sektoriai:

Techninės paslaugos (agroservisas). Tai specializuotus žemės ūkio darbus (pvz., trąšų barstymą, dirvų kalkinimą, melioracijos įrenginių priežiūrą, žemės ūkio subjektų technikos priežiūrą bei remontą ir kt.) atliekančios firmos ar individualūs asmenys;

Biologinės paslaugos – augalų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų, piktžolių; sėklų tyrimo, parengimo sėjai; veterinarinių paslaugų; gyvulių sėklinimo ir pan.;

Prekybos – didmeninė ir mažmeninė prekyba gamybos priemonėmis; žemės ūkio produktų supirkimas ir pardavimas, aukcionų organizavimas; rinkos agentūrų veikla ir kt.;

Finansinė – bankai, kredito unijos, garantijų fondai;

Intelektinių paslaugų – žemės ūkio švietimo, studijų, mokslo, kvalifikacijos kėlimo, konsultavimo;

Informacinė; • Kelių; • Transporto; • Ryšių; ‘Energetikos ir t.t.

Socialinę infrastruktūrą sudaro:

•Bendrojo švietimo ir lavinimo įstaigos (kaimo mokyklos); • Kaimo kultūros įstaigos (bibliotekos, klubai, muziejai); • Dvasinio aptarnavimo įstaigos (maldos namai, kapinės); • Sveikatos
apsaugos įstaigos (ligoninės, sanatorijos, reabilitacijos centrai); • Sporto įstaigos (sporto aikštynai, baseinai, golfo aikštelės); • Socialinės paslaugos (slauga, pensionatai, pensininkų globa,
mažmeninė prekyba ir t.t.); • Rekreacinės paslaugos (poilsio įstaigos, paplūdimių įranga, dviračių trasos); • Viešojo maitinimo ir pasilinksminimo įstaigos (valgyklos, kavinės, barai,
restoranai); • Visuomenės saugumo institucijos (policija, areštinės, kalėjimai).

Mišrios paskirties infrastruktūra:

Komunalinis ūkis (vandentieka, kanalizacija, atliekų surinkimas ir utilizavimas);

Aplinkosauga (valymo įrenginiai, vandenų apsauginės zonos, nacionaliniai ir regioniniai parkai ir kitos saugomos teritorijos).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ne visos socialinės infrastruktūros įstaigos ir mišrios paskirties infrastruktūrinis ūkis yra komercinio pobūdžio, todėl šiais atvejais infrastruktūriniams kaimo verslams priskiriami tik komerciniai verslai.

Pastaruoju metu kaimą pradedama vertinti kaip kompleksinę visos šalies infrastruktūrą, kuri regeneruoja natūralius gamtos išteklius, grynina, orą, vandenį, sudaro terpę rekreacijai, turizmui, eksponuoja natūralioje aplinkoje etnokultūrinį paveldą, kraštovaizdį ir t.t.

Infrastruktūros objektai būna: a) privatūs, priklausantys fiziniams ir juridiniams asmenims), b) kooperatiniai; c) valstybės ar savivaldybių; d) viešųjų įstaigų ir t.t.

Verslo infrastruktūros naudotojai yra verslo subjektai, o ypač žemės ūkio produkcijos gamintojai – pirmiausia smulkūs ir vidutiniai ūkininkai (nors kai kurių paslaugų pirkėjai yra ir žemės ūkio bendrovės bei stambūs ūkininkai). Mažiausiai infrastruktūros paslaugomis gali pasinaudoti sodybinių žemių naudotojai ir smulkiausieji ūkininkai, nors kai kurios paslaugos (žemės dirbimo, derliaus nuėmimo, transporto ir pan.) jiems labai reikalingos.

Tiek gamybinė, tiek ir socialinė kaimo infrastruktūra neatitinka dabarties reikalavimų. Jeigu gamybinė infrastruktūra Lietuvos kaime nebuvo išplėtota ir praeityje, tai socialinė infrastruktūra dėl nepakankamai apgalvotos privatizacijos ir kitų transformacijos laikotarpio problemų, dargi žymiai pablogėjo. Gamybinės infrastruktūros plėtrai trukdo kooperatinių ryšių stoka bei potencialių jos paslaugų pirkėjų nemokumas, dėl to lėtai kuriasi privatinės šių paslaugų institucijos. Žemės ūkio bendrovės teikia kai kurias gamybines paslaugas savo nariams papigintai, nors tai mažina šių bendrovių apyvartines lėšas, artina jų bankrotą. Kiek daugiau techninių paslaugų (žemės dirbimo, derliaus nuėmimo) teikia stambesni ūkininkai, tačiau tai daro, kuomet nudirba savo darbus, dėl to paslaugos dažnai būna pavėluotos. Kai kurias technines paslaugas ėmėsi teikti prie seniūnijų organizuoti serviso padaliniai, tačiau irgi susiduriama su pirkėjų nemokumu ar lėšų paramai stoka.

KAIMO ŪKINIS VIENETAS

Žinia, nuo XVI a. Valakų reformos (iki reformos dominavo archajiniai-kupetiniai kaimai, po reformos padalinti rėžiais) iki XX a. pradžios Lietuvos kaimo vietovės socialiniai teritoriniai vienetai buvo kaimai, užusieniai, dvarai, palivarkai (smulkesni ūkiniai vienetai, pavaldūs centrinei sodybai).

Dvarai Lietuvoje atsirado XIV a. pabaigoje ir iki tarpukario žemės reformos funkcionavo kaip pagrindiniai žemėvaldos ir žemėnaudos ūkiniai vienetai. Tai buvo kartu ir kaimas, ir toks žemės naudojimo bei valdymo derinys, kurį sudarė žemės plotas su dirbamais žemės sklypais, ganyklomis, dirvonais, miškais ir vandens telkiniais bei žemes valdžiusio bajoro gyvenamieji pastatai, kiti statiniai, dvaro pramonės įmonės ir žemvaldžiui priklausę valstiečių kaimai ar net miesteliai. 1861 m., panaikinus baudžiavą ir valstiečiams suteikus laisvę ir teisę išsipirkti arba nuomoti žemės sklypą, kaimas nuo dvaro atsiskyrė ir dvaru pradėta vadinti tik dvarininko sodybą su tam tikru žemės plotu. O po 1863 m. sukilimo pagal tuometinio rusų caro inicijuotą Siaurės vakarų krašto surusinimo programą į konfiskuotus Lietuvos bajorų dvarus imta prievarta keldinti rusų dvarininkus ir valstiečius, tad Lietuvos bajorų paveldėtoje nuosavybėje likusios dvarų žemės plotai buvo dar labiau susiaurinti. Atsiradus naujiems žemvaldžiams (valstiečiams išsipirkus tam tikrą dvarų žemės dalį) palaipsniui rėžinė žemėnauda transformavosi į pažangesnę – smulkiasklypę vienkieminę žemėnaudą. Taigi panaikinus baudžiavą ir valstiečiams tapus piliečiais bei žemės valdytojais, Lietuvos kaime susidarė dvilypė žemėvalda: šalia privačios dvarininkų žemės atsirado skirtinė valstiečių žemė. Būdami juridiškai vienodi, palaipsniui valstiečiai ėmė vis atitrūkti nuo dvaro, tapdami pranašesniais už jį ūkiniu bei ekonominiu pajėgumu.

1922 m. Lietuvos Respublikos žemės reforma apribojo dvarų dydį iki 80 ha (vėliau iki 150 ha). Gi kuriantis naujiems žemvaldžiams – ūkininkams – Lietuvos kaime tarpukariu pasrindiniu ekonominiu vienetu palaipsniui tapo ūkininko ūkis.

1940 m., įvedus tarybų valdžią Lietuvoje, dvarai kaip žemės naudojimo ir valdymo forma buvo panaikinti, nors daugelis dvarų sodybų išliko iki šių dienų kaip apgyvendinimo sistemos elementai. Nebeliko ir ūkininko ūkio.

Iki privatizacijos Lietuvos kaime (žemės ūkyje) dominavo dviejų tipų kolektyvinio darbo ūkniai vienetai – įmonės: kolūkiai (pseudo kooperatyvai) bei įvairios valstybinės žemės ūkio įmonės (tarybiniai ūkiai, valstybiniai gyvulininkystės kompleksai (galvijų ar kiaulių penėjimo įmonės), šiltnamių ūkiai, paukštynai, žirgynai, žuvininkystės įmonės, eksperimentiniai, mokomieji, pagalbiniai ir kt. paskirties bei specializacijos ūkiai). Greta įmonių funkcionavo su jomis integruotas, bet turėjęs šiokį tokį veiklos savarankiškumą asmeninis pagalbinis ūkis.Perdirbimo pramonės bei agroserviso įmonės su nedidelėmis išimtimis buvo valstybinės. Iš nevalstybinių šio tipo darinių buvo šiek tiek pseudo kooperatiniais pagrindais funkcionavusių tarpūkinių gyvulių penėjimo įmonių bei paukštynų, tokio pat tipo socialinės infrastruktūros objektų: sanatorijų, poilsio namų. Siek tiek nevalstybinių žemės ūkio perdirbimo ir agroserviso įmonių priklausė “Lietkoopsąjungos” sistemai. Visi kolektyvinio ūkininkavimo subjektai naudojosi suvalstybinta žeme, buvo centralizuotai aprūpinami gamybos priemonėmis, o savo produkciją valstybės nustatytomis kainomis turėjo parduoti paskirtoms paruošų ar kitoms organizacijoms. Žemė asmeninio pagalbinio ūkio sklypams (iki 0,5-0,6 ha) buvo skiriama naudojimui žemės ūkio įmonės administracijos nuožiūra. Šie ūkiai galėjo turėti tik smulkius gamybinius pastatus, ribotą produktyviųjų gyvulių skaičių ir smulkų ūkinį inventorių. Traktorių, sunkvežimių, netgi arklių negalėjo turėti. Dauguma šių ūkių pagamintos produkcijos būdavo suvartojama šeimos poreikiams, kiti realizuojami valstybei ar turguje. Paskutinįjį sovietmečio dešimtmetį buvo skatinamas asmeninio pagalbinio ūkio produkcijos realizavimas visuomeniniams ūkiams. Šios produkcijos sąskaita pastarieji “gerindavo” savo ūkininkavimo rodiklius ir iš valstybės atsiimdavo įvairius priedus, kurie nebuvo mokami asmeninio pagalbinio ūkio naudotojams.

Vienas svarbiausių įstatymų, reglamentavusių posovietinio Lietuvos ūkio struktūrą, buvo 1990 m. priimtas LR įmonių įstatymas (minėjome pirmoje temoje), numatęs šiuos ūkinius vienetus: individualią (personalinę) įmonę, tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendriją, akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę; valstybinę (savivaldybės) įmonę. Vėliau, 1991m. priėmus LR žemės ūkio bendrovių įstatymą, įmonių rūšių sąrašas buvo papildytas specifine žemės ūkio įmonių rūšimi – žemės ūkio bendrovėmis, o 1993 m. priėmus LR kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymą – ir kooperatinėmis bendrovėmis. 1998 metais buvo priimtas LR Ūkininko ūkio įstatymas, teisiškai sureguliavęs šio tipo ūkio subjektų funkcionavimo pagrindus (pagal šį įstatymą, ūkininko ūkis nelaikomas įmone; 2002 parengta nauja šio įstatymo redakcija). Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje Lietuvos žemės ūkyje dominavo šios žemės ūkio produkcijos gamintojų grupės: ūkininkų ūkiai, sodybiniai ūkiai ir žemės ūkio bendrovės.

Konkrečių įmonių tipų funkcionavimo sąlygas reglamentuoja 1990 m. priimti specialūs įstatymai: LR akcinių bendrovių įstatymas, reglamentavęs akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių funkcionavimo tvarką; LR valstybinių įmonių įstatymas, kuris kartu įteisino ir valstybinės – akcinės įmonės statusą; LR ūkinių bendrijų įstatymas, reglamentuojantis tikrųjų ir komanditinių ūkinių bendrijų veiklos sąlygas. Žemės ūkio sistemoje visų šių tipų įmonės susikūrė prasidėjus perdirbimo pramonės ir agroserviso objektų privatizacijai, taip pat formuojantis maisto sektoriuje naujiems ūkio subjektams. Pačiame žemės ūkyje šie įmonių tipai nėra paplitę.

1998 m. priimtas LR Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymas, kuris nustatė smulkaus ir vidutinio verslo subjektus bei jiems taikomas paramos formas (mokesčių lengvatos bei mokestinės paskolos, finansinė parama, konsultavimo bei mokymo paslaugų subsidijavimas, naujų darbo vietų kūrimo rėmimas, verslo inkubatorių steigimas ir jų teikiamos paslaugos).

Kaimo socialinis-ekonominis vienetas, tvarkomas vieno arba kelių giminystės ar kitais asmeniniais ryšiais susijusių, kartu gyvenančių ir turinčių bendrą biudžetą kaimo gyventojų, kuriems žemės ūkis dažniausiai – pagrindinis pragyvenimo šaltinis, yra kaimo namų ūkis. Kaimo namų ūkį galime laikyti svarbiausiuoju dalyviu kaimo ekonomikoje – kaip galutinį prekių ir paslaugų vartotoją (t.p. ir miesto namų ūkis) bei gamybos išteklių (darbo, žemės, kapitalo) teikėją kaimo ekonomikai.

EKONOMINĖS BENDRUOMENINĖS FORMOS

Ekonominės veiklos kooperacija; ūkio subjektų tarpusavio pagalba.

Kooperavimą suprantame kaip procesą, kuomet ūkio subjektai sujungia dalį išteklių ir bendradarbiauja bei koordinuoja ūkinę veiklą, gamindamos, perdirbdamos ir realizuodamos tam tikrą produkciją (sakykim, žemės ūkio produkciją), o taip pat teikdamos techninę ir finansinę paramą. Arba – tai darbo pasidalijimas tarp ūkio subjektų ir gamybinių ryšių tarp jų plėtojimas. Pastarieji ryšiai būna dvejopi:

horizontalieji – tarp to paties sektoriaus subjektų. Horizontalieji ryšiai, pavyzdžiui, žemės ūkio sektoriuje būna tada, kada žemės ūkio produkcijos gamintojai sujungia dalį savo išteklių bei koordinuoja pastangas gamindami žemės ūkio produkciją, bendrai kurdami ir eksploatuodami kooperatines infrastruktūros įmones. Iš horizontaliosios kooperacijos gaunama nauda – sutaupyti gamybos ar cirkuliacijos kaštai, kurie galėjo atitekti ūkio subjektams tarpininkams (iš kooperatinio agroserviso – dalis pelno, kurį galėjo gauti privati (ne ūkininkų) agropaslaugų įmonė; iš kooperatinio kredito kooperatyvo – dalis pelno, kuris atitektų komerciniam bankui);).

vertikalieji – tarpšakiniai. Šiais ryšiais sujungiamos kelių ūkio sektorių funkcijos (žemės ūkio produkcijos gamyba, perdirbimas, prekyba). Maisto ūkio sektoriuje vertikalūs ryšiai susiformuoja, kada žemės ūkio žaliavos gamintojai steigia pieno ar mėsos perdirbimo įmones, kurioms pristato savo produkciją, jas bendrai valdo, gautą produkciją realizuoją į užsienį ar savo parduotuvėse. Šiuo atveju, naudą žemdirbiai gauna iš padidėjusio verslo masto bei dalį pelno už aukštesnės pridėtinės vertės produkciją, kuri paprastai atitenka perdirbėjams ir prekybininkams.

Kooperacija kaip ūkinėfdosofija. Lotyniškai “cooperatio” reiškia “bendrą veikimą”, “bendrą darbą”. Lietuviškai kooperaciją galima vadinti “talkos” pavadinimu.

Pagal Pasaulinio kooperatyvų aljanso (PKA – ICA) apibrėžimą, kooperatyvas yra laisvanoriškas asmenų susivienijimas, įgyvendinantis bendrus ekonominius, socialinius ir kultūrinius poreikius per bendros nuosavybės ir demokratiškai valdomas įmones.

Pagal PKA sistematiką, kooperatyvai yra skirstomi į šias grupes: a) bankininkystės kooperatyvai ir kredito unijos; b) darbuotojų (gamintojų) kooperatyvai; c) draudimo; e) energetikos; f) komunikacijų; g) statybos; h) sveikatos priežiūros; i) turizmo; j) vartotojų; k) žemės ūkio; 1) žuvininkystės.

Kooperacija – ne vien ūkinis bendradarbiavimas, bet ir savotiška ūkinė filosofija, kurioje daug moralinių vertybių. PKO laiko svarbiausiomis šias vertybes: narių tarpusavio pagalba, atsakomybė, pareigingumas, demokratiškumas, narių lygybė, teisingumas ir solidarumas, sąžiningumas, atvirumas, socialinė atsakomybė, rūpinimasis kitais žmonėmis

Kooperacijos tikslai ir deklaruojamos vertybės išreiškiamos ir kooperacijos principuose: laisva ir atvira narystė; demokratiniai kooperatyvų valdymo principai (vienas narys – vienas balsas); ekonominis narių dalyvavimas kooeratyvo veikloje – kooperatyvo pelnas skirstomas proporcingai nario dalyvavimui (apyvartai su kooperatyvu); autonomija ir nepriklausomybė; kooperatyvo narių mokymas, lavinimas ir informavimas; kooperacija tarp kooperatyvų (skatinama partnerystė su kitais kooperatyvais); parama bendruomenėms.

Laikoma, kad kooperacija žemės ir maisto ūkio sektoriuje:

ekonomiškai silpniems ūkio subjektams yra ekonominio išgyvenimo priemonė, tačiau ji sunkiai įgyvendinama tarp labai smulkių subjektų (tarp pastarųjų didesnę perspektyvą turi ne gamintojų, bet vartotojų kooperacija);

stiprėjantiems ūkio subjektams – (dažniausiai smulkiems ir vidutiniams ūkio subjektams) – gamintojų kooperacija, padedanti spręsti jų infrastruktūrinio aptarnavimo problemas, aktyvinti ir efektyvinti jų ūkinę veiklą;

labai stambiems ir ekonomiškai stipriems ūkio subjektams kooperacija daug mažiau reikalinga, nors daugelyje šalių ir jie dalyvauja kooperatinėje veikloje.

Kooperacijos (kooperatyvų) veiklos specifika. Kooperacija, pirmiausia, yra asmenų, bet ne kapitalo sąjunga. Tai savanoriškas asmenų susivienijimas užsibrėžtam tikslui pasiekti; tuo kooperatyvai skiriasi nuo akcinių bendrovių, kurios, pirmiausia, yra kapitalo sąjungos. (Akcinėse įmonėse kapitalas tartum atskirtas nuo asmens ir gali laisvai judėti iš rankų į rankas. Kooperatyve kapitalas (pajus) labai personalizuotas, susijęs su kooperatyvo nariu. Išeinant nariui, dažniausiai išeina ir kapitalas.

Darbo pasidalinimas ir gamybinių ryšių plėtojimas pirminėje žemės ūkio gamybos grandyje gali pasireikšti žemdirbių savitarpio pagalbos pavidalu. Žemdirbių savitarpio pagalba suprantama kaip technikos tarpukinis naudojimas, kurio formos yra šios: ūkininkų savitarpio pagalba „ kaimynas – kaimynui”, mašinų tarpukinio naudojimo rateliai, mašinų savininkų bendrijos; techninių paslaugų kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) ir pan.

Šiuo metu pati populiariausia tarpukinio technikos naudojimo forma yra ūkininkų savitarpio pagalba „ kaimynas — kaimynui”. Šio tarpukinio technikos naudojimo būdo populiarumas paaiškinamas paprastumu (organizacine prasme) ir nemažu efektyvumu. Savitarpio pagalba Lietuvoje nebuvo ilgai reglamentuota ir tai stabdė jos plėtrą. 1999 m. priėmus LR ūkininko ūkio įstatymą ši pagalba buvo įteisinta, visos paslaugos žemės ūkiui buvo priskirtos prie žemės ūkio veiklos, o gautos pajamos neapmokestinamos.

Savitarpio techninė pagalba – tai toks ūkininkų bendravimas, kuris nesukuria jų bendros nuosavybės ar kitokių pasekmes turinčių įsipareigojimų. Jai įforminti ir funkcionuoti nėra jokių formaliųjuridinių reikalavimų.

Pagrindiniai ūkininkų savitarpio pagalbosprivalumai: mažesnis investicijų poreikis, nepriklausomybė nuo paprastumas (nesukuriamos jokios formalios struktūros, nereikalingas joks personalas, t.p. vadovai ir pan.); paprastesnis planavimas, atsiskaitymas ir darbų kontrolė; operatyvumas (savitarpio pagalbos dalyviai yra netoliese vienas kito gyvenantys ūkininkai, todėl žemės ūkio paslaugos gali būti suteiktos pakankamai operatyviai).

Ūkininkų savitarpio pagalbos sistemos trūkumai: skirtumai tarp greta ūkininkaujančių ūkininkų (nevienodos galimybės apsirūpinant žemės ūkio technika, technologijomis, nevienodas požiūris į naujovių diegimą ir pan.); panašios technikos dominavimas (mažesnės bendradarbiavimo galimybės); kaimo žmonių susipriešinimas (tai žemės reformos, buvusių ūkių turto privatizavimo ir žemės ūkio bendrovių privatizavimo pasekmė); kai kurių mechanizuotų darbų išskirtinumas lyginant su kitais darbais (kai kuriems sudėtingiems darbams atlikti reikalinga brangi žemės ūkio technika. Turintys tokią techniką ūkininkai atsiduria išskirtinėje situacijoje lyginant su neturinčiais jos).

Kita taip pat pakankami populiari tarpūkinio technikos naudojimo forma yra mašinų tarpūkinio naudojimo ratelis. Jis yra ūkininkų ir kitų žemės ūkio techninių paslaugų gavėjų ir teikėjų savanoriškas susivienijimas, kurio pagrindinė funkcija – ratelio nariams teikti technines paslaugas. Šio ratelio veikla grindžiama įstatais, kurie rengiami pagal LR Asociacijų įstatymą. Mašinų ratelis nuo įstatų įregistravimo momento yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą, savitarpio pagalbos teikimo tvarką nustatantis visuotiniu narių susirinkimu.

Mašinų ratelio turtas formuojamas iš narių stojamųjų įnašų, narių mokesčių, tikslinių įnašų (pinigais ar turtu – technika, pastatais) ir kito teisėtai įgyto turto.

Pagrindiniai mašinų ratelio ekonominiai privalumai: mažesnis investicijų poreikis; mažesnės technikos naudojimo pastoviosios išlaidos; mažesnė priklausomybė nuo kitų ūkio subjektų; mažesnis piniginių lėšų poreikis atsiskaitymams; didesnės techninės galimybės, užtikrinančios teikiamos paslaugos kokybiškumą; didesnė našesnių ir efektyvesnių mašinų įsigijimo galimybė;

Pagrindiniai mašinų ratelio trūkumai: reikalinga speciali ratelio organizacinė struktūra, renkama vadovybė, atsiranda papildomos ratelio funkcionavimo išlaidos; dalinis savarankiškumo praradimas (savitarpio pagalbos veiksmams vadovauja ratelio vadovybė).

KAIMO VERSLININKAI

Skiriami tokie kaimo verslininkų sluoksniai:

didelio verslinio išprusimo ir aktyvumo verslininkai, besirūpinantys verslo įvairinimu, veiklos apimčių didinimu, solidžiomis investicijomis (apie 3 proc);

vidutinio verslinio išprusimo ir aktyvumo verslininkai, turintys didelę ūkinės veiklos patirtį, palaikantys ankščiau užmegztus dalykinius ryšius. Tai buvusių kolūkių ir valstybinių ūkių vadovai, specialistai. Jų yra apie 12 proc. visų kaimo verslininkų. Jie užsiima įvairiausia veikla, išskyrus dailiuosius verslus.

žemo verslinio išprusimo ir aktyvumo verslininkai, neturintys didesnio išmanymo apie komerciją, neskiriantys dėmesio tobulėjimui. Dauguma jų griebėsi kaimo verslo netekę darbo žemės ūkyje ar prekyboje. Jie tvarkosi gana primityviai ir jie labiausiai formuoja kaimo verslininkų įvaizdį (apie 85 proc). Trečdalis šių verslininkų nėra įsteigę įmonės, o tik išsipirkę patentą- dažniausiai staliaus darbams, sulčių spaudimui, kirpėjų paslaugoms, buitinėms technikos taisymui, statybos ir remonto darbams.

Kaime yra ir tokių verslininkų, kurie neįsteigę įmonės ir neišsipirkę patento, bet juos pripažįsta savivaldos vietinės institucijos ir kaimo gyventojai. Pavyzdžiui, oficialiai be patento leista prekiauti miško gerybėmis, savo ūkyje (asmeniniame ar ūkininko) išauginta žemės ūkio produkcija, išskyrus švelniaplaukius žvėrelius. Iki 1998 m. pavasario nebuvo teisiškai sureglamentuotas kaimo turizmas, o iki šiol – fizinių asmenų teikiamos agrotechninės paslaugos. Pažymėtina, kad tokius verslininkus gąsdina įmonių registravimo ir patentų mokesčių našta.

Beveik visi trečios grupės ir apie 80 proc. antros grupės kaimo verslininkų yra kartu ir ūkininkai (vidutinis jų ūkio dydis yra apie 17 ha).

Šiandieninių kaimo verslų objektų dauguma priklauso kaimo vietovės verslininkams, o apie 20 proc. – didžiųjų ar rajoninių miestų verslininkams, pigiai nusipirkusiems ar išnuomavusiems juos iš ŽŪB, savivaldybių. Pastariesiems priklauso degalinės, kempingai, prekybos objektai.

1,832 Replies to “Žemės ūkio verslas kaime”

 1. Absolutely NEW update of captcha recognition package “XEvil 5.0”:

  Captcha solution of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 12000 another categories of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  Good luck 😉

 2. Incredible update of captcha regignizing package ” XRumer 19.0 + XEvil”:

  Captcha sprendimas Google (ReCaptcha-2 ir ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  ir daugiau nei 12000 kitų kategorijų captcha,
  su aukščiausiu tikslumu (80..100%) ir didžiausias greitis (100 img per sekundę).
  Jūs galite naudoti XEvil 5.0 su bet populiariausių SEO / SMM programmes: iMacros, XRumer, SERP analizatorius, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector ir daugiau nei 100 kitų programų.

  Domina? “YouTube” galite rasti daug impesyvių vaizdo įrašų apie “XEvil”.

  NEMOKAMA DEMO PRIEINAMA!

  Iki pasimatymo!

 3. СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ ОНЛАЙН. СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ ОНЛАЙН zoom, Skype, WhatsApp. Онлайн расстановки. Онлайн-расстановки. (online расстановки) Расстановки онлайн. По скайпу.

  Истина — это нечто, что стремительно появляется из небытия и снова погружается в небытие. Она появляется внезапно и снова исчезает. В тот миг, когда она приходит, она верна. В этом нет сомнения. Мы недооцениваем существа истины и познания.
  Пытаясь увековечить момент истины, мы недооце­ниваем ее быстротечность. Истина — это быстротечное благо. Истина всегда проявляется по-разному. Она никогда не повторяется. Это как счастье: все радуют­ся его приходу, а если оно уходит, надо дать ему уйти.

  Мной движет нечто, я совершенно не представляю, что будет, я в полной темноте и чувствую, словно через меня течет поток воды, течет издалека и утекает вдаль. Я просто водопроницаемый. Сам по себе я ни к чему не причастен, так же как источник не причастен к воде, которая просто течет через него.

  Как обрести такую позицию? Нужно отказаться от намерений. У воды, что течет через источник, нет никаких намере­ний. У нее нет цели. И все же она доходит до полей, принося им плодородие, а затем уходит в море. Итак, отсутствие намерений есть основа для такой работы.

  Отказаться от намерений может только тот, кто отказался от своих представлений о добре и зле. Кто не борется ни за добро, ни против зла. Ни то, ни другое. Он примирен со всем, что происходит. С жизнью. Со смертью. Со счастьем. Со стра­данием. Он согласен с миром и согласен с войной. Он прони­цаем, смирен и не содействует добру.

  Чтобы записаться на расстановку переходите на страницу в instagram: batmanapollo

  Записаться онлайн на расстановки?
  Что такое системные расстановки?
  Кто придумал расстановки?

  Существуют такие внутренние решения. Это предложение у тебя является внутренним решением. Другие внутренние решения подобного типа, например: “Я не могу иметь деньги”. Или: “Я не могу быть совсем здоровым.” Или: “Если мне будет хорошо, я должен за это заплатить”. Это такие внутренние решения. И они все безумны, и все же некоторые люди чувствуют себя пойманными в их сети.

  Онлайн-расстановки по Хеллингеру (online расстановки) Barselona Stambul Индия Россия Lima Hanchjou Сан-Паулу Dallas Kitaj Шэньян Cindao Kitaj Испания Бангалор Мьянма Indiya SShA Бангладеш Djakarta Peru Индонезия Meksika SShA Kitaj Богота Czinan Лима Filadelfiya Александрия Yaponiya Судан Лос-Анджелес Куала Лумпур Китай Bangkok Egipet

  Основные вопросы которые могут помочь решить “Расстановки”:

  – получить помощь в жизненном выборе;
  – разрешить проблемы с работой, деньгами, страхами, болезнями;
  – разобраться с незавершенными процессами прошлого в семье, в Роду
  – освободить свой мощный жизненный ресурс!
  – осознать Семейный сценарий
  – найти истинный корень проблем с деньгами;
  – найти истинный корень проблем с бизнесом;

  Виды расстановок:

  Дистанционная семейная расстановка
  VIP-расстановка
  Семейная расстановка

  Цена 600$. Уточняется на дату Расстановки.

 4. Наверное ты не однажды слышал о фейках гидры, кражах аккаунтов, а может и сам терял частный аккаунт из-за фишинга. Здесь ты найдешь готовые дабы использования аккаунты с балансом или активными промокодами.

  Только от 40% БАЛАНСА АККАУНТА
  Акк с балансом 3000р? Покупай за 1500р
  – Забудь о комиссии Hydra
  – Пополняй частный баланс с выгодой 20%+
  – Используй акки с историей покупок
  Выигрывай диспуты

  Валид 90%+ (обеспечение замены)
  Обеспечение:
  – в случае если аккаунт заблокирован / имущество уже были потрачены мы сделаем замену аккаунта с подобным балансом или компенсируем 108% через вашего платежа для ваш Hydra кошелек. Работаем сквозь гарантов сообразно предварительному согласованию

  УВАЖЕНИЕ – Бот НЕ ВСТРЕЧАТЬ чрез ПОИСК
  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СООБРАЗНО ССЫЛКУ разве запросите в личке @hackfordrug

  Аккаунты Hydra с БАЛАНСОМ

 5. Hi,

  I am contacting you today because I have jackpotbetonline.com site for advertising.

  Please check the websites where you can purchase advertising.

  jackpotbetonline.com are Daily updated & have good DA & DR.

  The following advertising options are available:

  . Text Links
  . Article Posting (max of 3 links per article)
  . Advertising Banner Space (468×60 or 250×250 banners)
  . “Best Online Casino slots” Review .

  Regards

 6. pЕ™es pult antivirovГЅ krГ©m na genitГЎlnГ­ herpes antivirus pЕ™es pult pro chЕ™ipku na pЕ™epГЎЕѕce lГ©ky proti virovГ© chЕ™ipce antivirovГ© lГ©ky pro lГ©ДЌba burzitidy kolene lГ©ДЌba zГЎnД›t spojivek lГ©ДЌba kevin murphy antivirus kleenex neЕѕГЎdoucГ­ ГєДЌinky antivirovГЎ kontrola kleenex antivirovГЅ krГ©m nerede kullanilir antivirovГ© otГЎzky antivirovГ© citace antivirovГЎ q antivirovГЅ quimioprofilaxis
  antivirový krém nedir antivirové léky antivirová maska ​​na obličej antivirová medicína indie antivirová lékařská obličejová maska antivirový antivirové léky pro kočky antivirová maska antivirové metody a protokoly antivirový film končí antivirový lék na chřipku antivirus maske
  antivirovГЎ para influenza h1n1 lГ©ДЌba srdeДЌnГ­ho selhГЎnГ­ lГ©ДЌba hyperkalГ©mie lГ©ДЌba hydrocefalu lГ©ДЌba infarktu lГ©ДЌba hyperkalcГ©mie lГ©ДЌba hypotenze lГ©ДЌba hiГЎtovГ© kГЅly lГ©ДЌba hypertrofickГ© kardiomyopatie lГ©ДЌba ischemickГ© mrtvice lГ©ДЌba nespavosti lГ©ДЌba idiopatickГ© plicnГ­ fibrГіzy lГ©ДЌba neГєplnГ©ho potratu lГ©ДЌba nedostatku jГіdu lГ©ДЌba intermitentnГ­ho astmatu lГ©ДЌba izolovanГ© systolickГ© hypertenze u seniorЕЇ lГ©ДЌba zaЕѕГ­vacГ­ho traktu lГ©ДЌba nemoci lГ©ДЌba izolovanГ© diastolickГ© hypertenze lГ©ДЌba ГєmyslnГ©ho tЕ™esu lГ©ДЌba infekce lГ©ДЌba ischemickГ© kolitidy zachГЎzenГ­ s migrujГ­cГ­ pracГ­ lГ©ДЌba stЕ™evnГ­ kvasinkovГ© infekce lГ©ДЌba iridocyclitis lГ©ДЌba anГ©mie z nedostatku Еѕeleza u dГ­tД›te lГ©ДЌba svД›dД›nГ­ u psЕЇ lГ©ДЌba zГЎnД›tu lГ©ДЌba Еѕloutenky oЕЎetЕ™enГ­ cysty ДЌelisti lГ©ДЌba junkДЌnГ­ho rytmu oЕЎetЕ™enГ­ zpoЕѕdД›nГ­ trysky lГ©ДЌba juvenilnГ­ myoklonickГ© epilepsie v tД›hotenstvГ­ lГ©ДЌba Еѕloutenky u dospД›lГЅch lГ©ДЌba svД›dД›nГ­ lГ©ДЌba Еѕloutenky u novorozence lГ©ДЌba bolesti kloubЕЇ lГ©ДЌba japonskГ© encefalitidy lГ©ДЌba Еѕloutenky u kojencЕЇ lГ©ДЌba Еѕloutenky u kojencЕЇ lГ©ДЌba Еѕloutenky u novorozence lГ©ДЌba juvenilnГ­ revmatoidnГ­ artritidy lГ©ДЌba Еѕloutenky u dГ­tД›te lГ©ДЌba delikvence mladistvГЅch lГ©ДЌba junkДЌnГ­ tachykardie lГ©ДЌba jiggerЕЇ oЕЎetЕ™enГ­ zlomenin oЕЎetЕ™enГ­ Еѕihadel medГєzy oЕЎetЕ™enГ­ ledvinovГЅch kamenЕЇ lГ©ДЌba kaposiho sarkomu KlГ­ДЌovГЎ slova koronavirus kinder antivirovГЅ herpes labial
  lГ©ДЌba uti v tД›hotenstvГ­ lГ©ДЌba ureaplasma parvum lГ©ДЌba uti
  antivirovГЅ lГ©k grippe mЕЇЕѕe antivirovГЎ lГ©ДЌba zpЕЇsobit uti antivirus vih antivirovГ© lГ©kovГ© reЕѕimy antivirovГЎ cesta lГ©ku protivirovГЎ lГ©ДЌba vyrГЎЕѕky cyklus replikace antivirovГЅch lГ©ДЌiv antivirovГ© viry rezistentnГ­ na lГ©ky antivirovГ© lГ©kovГ© selhГЎnГ­ ledvin antivirovГ© lГ©ky antivirovГ© lГ©kovГ© ЕЎindele struktura antivirovГ©ho lГ©ДЌiva protivirovГ© lГ©kovГ© strategie antivirovГ© lГ©ky bolest v krku antivirovГ© lГ©ky pЕ™Г­znaky a pЕ™Г­znaky antivirovГ© testovГЎnГ­ citlivosti na lГ©ky antivirovГЅ screening lГ©kЕЇ antivirovГ© lГ©ky k lГ©ДЌbД› ЕЎindelЕЇ antivirovГ© lГ©ДЌivo antivirovГ© lГ©ky proti chЕ™ipce antivirovГ© lГ©ky k lГ©ДЌbД› pneumonie antivirovГ© lГ©ky k lГ©ДЌbД› ЕЎindelЕЇ antivirovГ© lГ©ky zabraЕ€ujГ­cГ­ chЕ™ipce antivirovГ© lГ©ky antivirovГ© lГ©ky ДЌas pЕ™eklad antivirovГЅch lГ©kЕЇ protivirovГ© lГ©kovГ© cГ­le antivirovГЎ lГ©kovГЎ terapie typy antivirovГЅch lГ©kЕЇ antivirovГ© lГ©ДЌivo tamiflu antivirovГЅ lГ©k, kterГЅ soutД›ЕѕГ­ s nukleotidy antivirovГЎ lГ©kovГЎ toxicita antivirovГ© lГ©ДЌivo k lГ©ДЌbД› ЕЎindelЕЇ antivirovГЎ lГ©ДЌba lГ©ky antivirovГ© lГ©ky
  antivirovГЅ lГ©k antivirovГЎ lГ©ДЌba hpv antivirovГ© lГ©ky hpv antivirovГЎ terapie hpv antivirovГ© byliny antivirovГЎ medicГ­na hpv antivirovГЎ lГ©ДЌba hpv antivirovГ© doplЕ€ky hpv antivirovГЅ krГ©m hpv antivirovГЅ para hpv
  oprava oЕЎetЕ™enГ­ lesk rychlost lГ©ДЌby antivirovГ© lГ©ky starГ© 1 rok antivirovГЅ enfeksiyon nedir antivirovГ© vitamГ­ny a minerГЎly antivirus vph
  antivirovГ© vysГ­lГЎnГ­ filmЕЇ antivirovГ© tablety na opary antivirovГ© prГЎЕЎky na ЕЎindele antivirovГ© tablety na pЕ™epГЎЕѕce antivirovГ© tablety pro antivirovГ© pilulky vedlejЕЎГ­ ГєДЌinky antivirovГ© tablety antivirovГ© lГ©ky a alkohol antivirovГ© lГ©ky antivirovГ© lГ©ky antivirovГ© lГ©ky a tД›hotenstvГ­ antivirovГ© lГ©ky a vakcГ­ny antivirovГЎ lГ©ДЌiva antibiotika antivirovГ© lГ©ky a vedlejЕЎГ­ ГєДЌinky antivirovГ© lГ©ky a mechanismus ГєДЌinku antivirovГЎ lГ©ДЌiva schvГЎlenГЎ antivirovГ© lГ©ky jsou antivirovГ© lГ©ky a antivirovГ© lГ©ky a chЕ™ipka antivirovГ© lГ©ky jsou antivirovГ© lГ©ky a funkce ledvin antivirovГ© lГ©ky a jejich zpЕЇsob ГєДЌinku antivirovГ© pilulky antivirovГ© lГ©ky ЕЎirokГ© spektrum antivirovГ© lГ©ky koupit antivirovГ© tablety antivirovГ© lГ©ky antivirovГ© lГ©kovГ© boty antivirovГ© tablety pЕ™ed plnД›nГ­m rtЕЇ antivirovГ© lГ©ky antivirovГ© lГ©ky zvony obrna diskuse o antivirovГЅch lГ©cГ­ch vГЅhody antivirovГЅch lГ©kЕЇ antivirovГ© lГ©ky bbc bitesize
  simonom pЕ™eЕѕivЕЎГ­ z koronaviru v ДЊГ­nД› vД›da vД›dci z koronaviru v ДЊГ­nД› coronavirus china simpsons
  antivirová chirurgická maska ​​curad antivirová obličejová maska ​​na prodej typy antivirové masky antivirové masky batole antivirová cestovní maska protivirová obličejová maska antivirová obličejová maska ​​nahoru a nahoru curad antivirová obličejová maska ​​uk plánování léčby ve stomatologii léčba foto antivirový herpes orál herpes antivirus přes pult antivirus nebo herpes antivirový para herpes oční antivirová herpesová mast (acyklovir) antivirus pro vypuknutí herpesu herpes antivirové tablety antivirový para herpes antivirový para herpes zoster antivirový lék antivirová léčba hpv antivirové léky hpv antivirová terapie hpv antivirové byliny antivirová medicína hpv antivirová léčba hpv antivirové doplňky hpv antivirový krém hpv antivirový para hpv
  stažení léčby antivirové léky antivirová maska ​​na obličej antivirová medicína indie antivirová lékařská obličejová maska antivirový antivirové léky pro kočky antivirová maska antivirové metody a protokoly antivirový film končí antivirový lék na chřipku antivirus maske
  antivirovГ© rukavice antivirus grip ilaci antivirus para gripe y tos antivirovГЅ hap nedir antivirovГЅ zГЎzvor antivirovГЅ antivirovГЅ gel antivirovГЎ gripa 2019
  lГ©ДЌba rakoviny ЕЎtГ­tnГ© ЕѕlГЎzy lГ©ДЌba diabetu typu 1 lГ©ДЌba nГЎdoru oЕЎetЕ™enГ­ zubЕЇ lГ©ДЌba tetanu lГ©ДЌba diabetu typu 2 lГ©ДЌba trombГіzy lГ©ДЌba tuberГіznГ­ sklerГіzy lГ©ДЌba drozdu v tД›hotenstvГ­ oЕЎetЕ™enГ­ zlomeniny talu lГ©ДЌba tracheitidy oЕЎetЕ™enГ­ pГЎteЕ™e oЕЎetЕ™enГ­ mandle lГ©ДЌba rakoviny kЕЇЕѕe lГ©ДЌba infekce hoЕ™ГЎku oЕЎetЕ™enГ­ ЕЎtГ­tnГЅch ЕѕlГЎz lГ©ДЌba pЕ™ecitlivД›losti typu 3 lГ©ДЌba uti
  zdroj koronaviru s vakcГ­na proti coronavirus wuhan nome lГ©ДЌba rakoviny ЕЎtГ­tnГ© ЕѕlГЎzy lГ©ДЌba diabetu typu 1 lГ©ДЌba nГЎdoru oЕЎetЕ™enГ­ zubЕЇ lГ©ДЌba tetanu lГ©ДЌba diabetu typu 2 lГ©ДЌba trombГіzy lГ©ДЌba tuberГіznГ­ sklerГіzy lГ©ДЌba drozdu v tД›hotenstvГ­ oЕЎetЕ™enГ­ zlomeniny talu lГ©ДЌba tracheitidy oЕЎetЕ™enГ­ pГЎteЕ™e oЕЎetЕ™enГ­ mandle lГ©ДЌba rakoviny kЕЇЕѕe lГ©ДЌba infekce hoЕ™ГЎku oЕЎetЕ™enГ­ ЕЎtГ­tnГЅch ЕѕlГЎz lГ©ДЌba pЕ™ecitlivД›losti typu 3 lГ©ДЌba uti antivirovГЅ para la gripe antivirus pro herpes 2
  antivirus res if
  německý želva koronavírus koronavirus hainan antivirus gripe estomacal antivirus pro spalničky antivirové flavonoidy antivirová obličejová maska ​​kde koupit antivirový česnek antivirus gripe fronta coronavirus quebec 2020
  remedio antivirus para gripe

 7. Лучше вам выбрать угги из коллекции UGG Australia. Компания УГГ придумывает уйму разных вариантов сапог. Большое количество моделек шьются на зиму, но есть некоторые на осень и весну. Если вы хотите заказать ботинки из натуральных материалов, к тому же, где теплый материал, вам нужно изучить ассортимент на australia-msk.ru, где доступны мужские и женские UGG Australia.

  В эти дни на портале доступны скидки на предыдущую коллекцию. Есть смысл найти угги 2020 года по 60% sale. Подобрать можно разного цвета модели: тёмные, чёрные и даже пурпурные. В нижней части уггов есть отличный задник, который стойкий и эластичный. К тому же, он уплотнённый и в мужских и женских UGG Australia есть возможность безопасно ходить по снегу.

  Многие ребята задумываются о покупке уггов с первым льдом. Чтобы одевать высококачественную обувь, вам следует обратить внимание на самые покупаемые модели австралийской обуви, в составе которых материал из натуральной австралийской овцы. Все ugg идеально подойдут для повседневной жизни.

  Зимой в них в кайф ехать в автобусе или такси. Нога в них не будет преть или потеть. Ключевая причина – инновационная технология подачи воздуха. В осеннее время ножки будут чувствовать себя хорошо, ведь циркулирует воздух внутри ботинка по всему периметру.

  Официальный ресурс UGG Australia в России разработал несколько блоков. Любой человек может найти мужские и женские UGG классические, модели мини и даже с ремешком. В 2020 году очень ценятся кое-какие модели на липучке.

  Также, если до этого угги покупали исключительно женщины, то в этом году охота на них и у мужчин. Среди мужских позиций в тренде MENS CLASSIC SHORT ZIP METALLIC BLACK, а также MENS CLASSIC SHORT BOMBER СHЕSTNUT.

  Прикольные UGG Australia будут отлично смотреться как в студенческой аудитории, так и в офисе. Подобрать их можно на australia-msk.ru где больше 500 разных вариантов. Важный плюс австралийских уггов в том, что их мех на самом деле греет и это не просто обман. Вы можете легко найти отличную модель, которая будет по душе вам и в которую вы влюбитесь. На данный момент за разными уггами активно гоняются мужчины, чтобы сделать подарок своей любимой жене.

  Если вы хотите заказать UGG Australia, но не знаете, какие оптимальнее выбрать для женщины, вам надо обратить внимание на коллекцию LUX. Они прочные и будут хорошо смотреться. К примеру, UGG WOMEN’S CHRISTIAN DIOR GREY сейчас действительно в тренде. Если вы задумались спросить какой-то вопрос, бегло звоните по телефону +74957489547 или отправляйтесь по адресу Москва, Проспект мира, д. 102, к.1. В интернет-магазине вам помогут с выбором и посоветуют оптимальный вариант!

 8. antivirovГЎ anlami nedir coronavirus china wuhan cdc lГ©ДЌba zona antivirus pro h1n1
  antivirovГ© lГ©ky antivirovГ© lГ©ky a antibiotika antivirovГ© lГ©ky na ЕЎindele antivirovГ© lГ©ky antivirovГ© lГ©ky na herpes virus antivirovГЎ lГ©ДЌba zaДЌГ­nГЎ v popis koronaviru nebezpeДЌnГЅ koronavirus mapovГЎnГ­ epitopu koronaviru coronavirus en el mundo
  lГ©ДЌba kvasinkovГ© infekce bД›hem tД›hotenstvГ­ lГ©ДЌenГ­ roky lГ©ДЌba yves rocher trh s koronavГ­rusy v ДЊГ­nД› mГ­ra koronaviru v ДЊГ­nД› coronavirus ДЌГ­na rannГ­ zprГЎvy coronavirus porcelГЎn rГЎno po starosta porcelГЎnu armГЎda coronavirus china muertes antivirovГЎ grippe oЕЎetЕ™ovacГ­ zГіna anarchie pЕ™enosu lГ©ДЌby online lГ©ДЌba pЕ™ed pЕ™enosem pacienta popГЎleninami nouzovГ© oЕЎetЕ™enГ­ transfer lГ©ДЌba vГЅznam Е™Г­zenГ­ lГ©ДЌby transferu zpracovГЎnГ­ odpadu perevod
  medicamento antivirovГЅ para vph
  koronavirus bno oЕЎetЕ™enГ­ w filmie koronavirus yunnan antivirovГ© lГ©ky xl3 antivirus plm
  antivirovГ© lГ©ky starГ© 1 rok
  kompendium lГ©ДЌiv klasifikace lГ©ДЌiv rada pro kontrolu lГ©ДЌiv lГ©ky lГ©ДЌivГ© pЕ™Г­pravky obsahujГ­cГ­ acetaminofen poplatky za lГ©ky lГ©ky spoleДЌnost zГЎsob lГ©ДЌba gynekologickГ© rakoviny lГ©ДЌba gastroduodenitidy lГ©ДЌba gilbertsova syndromu fenobarbitonem lГ©ДЌba glioblastomu lГ©ДЌba glaukomu pdf uЕѕГ­vat antivirovГ© lГ©ky v tД›hotenstvГ­ antivirovГЎ lГ©ДЌba kvasinkovГЎ infekce mЕЇЕѕe antivirovГЎ lГ©ДЌba zpЕЇsobit kvasinkovГ© infekce antivirovГ© lГ©ky antivirovГ© lГ©ky antivirovГ© lГ©ky na antivirovГЅ film 2012 antivirovГЅ krГ©m na ЕЎindele antivirovГ© pЕ™Г­rodnГ­ lГ©ky antivirovГ© pЕ™Г­rodnГ­ produkty antivirus pЕ™Г­rodnГ­ mas potente
  antivirovГЅ ilac nedir
  oЕЎetЕ™ovacГ­ zГіna guiseley
  antivirovГ© lГ©ky antivirovГ© lГ©ky a antibiotika antivirovГ© lГ©ky na ЕЎindele antivirovГ© lГ©ky antivirovГ© lГ©ky na herpes virus antivirovГЎ lГ©ДЌba zaДЌГ­nГЎ v antivirovГ© cГ­le a drogy antivirovГ© cГ­le reverznГ­ transkriptГЎza antivirovГ© cГ­le cГ­le antivirovГ©ho ДЌinidla novГ© antivirovГ© cГ­le cГ­le antivirovГЅch lГ©kЕЇ kterГ© antivirovГ© lГ©ДЌivo cГ­lГ­ na fГЎzi syntГ©zy hiv cГ­le pro antivirovГЎ lГ©ДЌiva cГ­lovГЎ antivirovГЎ obliДЌejovГЎ maska cГ­lovГЎ antivirovГЎ maska cГ­le antivirovГЅch lГ©kЕЇ cГ­le antivirovГЅch lГЎtek cГ­l antivirovГ©ho potenciГЎlu antivirovГ© cГ­lovГ© strГЎnky cГ­l antivirovГ© lГ©ДЌby antivirovГ© vakcГ­ny cГ­lГ­ na kterГЅ antivirovГЎ lГ©ДЌba cytomegalovirovГ© infekce a rezistentnГ­ch kmenЕЇ kterГ© antivirovГ© lГ©ДЌivo se pouЕѕГ­vГЎ pЕ™i lГ©ДЌbД› cytomegalovirovГ© infekce antivirus tedavi ppt antivirus roztaЕѕit kuЕ™ecГ­ neЕЎtovice antivirovГ© pouЕѕitГ­ antivirus unguento oftalmico coonavirus ДЌГ­na novinky live
  antivirovГ© lГ©ky antivirovГЎ klasifikace antivirovГЅ krГ©m na opary antivirovГЎ bolest v oku antivirovГЅ krГ©m na antivirovГЎ chemoterapie antivirus cronenberg antivirovГ© otГЎzky antivirovГ© citace antivirovГЎ q antivirovГЅ quimioprofilaxis
  antivirus pouЕѕГ­vanГЅ pro ЕЎindele antivirus usmle antivirus para gripe h1n1 antivirovГЎ lГ©ДЌba antivirovГЎ lГ©ДЌba antivirovГЎ lГ©ДЌba ztrГЎta sluchu antivirovГЎ lГ©ДЌba antivirovГЎ homeopatickГЎ lГ©ДЌba jsou antivirovГЎ lГ©ДЌiva antibiotika mechanismy odolnosti vЕЇДЌi antibiotikЕЇm / antivirЕЇm antivirovГЎ a antibiotickГЎ rezistence antivirovГ© si antibiotikum antivirovГ© lГ©ky a antibiotika antibiotika s antivirovГЅmi vlastnostmi antibiotika s antivirovou aktivitou klasifikace antivirovГЅch ДЌinidel klasifikace antivirovГЅch lГЎtek ppt lГ©ДЌba metastatickГ©ho karcinomu ledvin lГ©ДЌba moya lГ©ДЌba svalovГЅch kЕ™eДЌГ­ lГ©ДЌba spalniДЌek, kteЕ™Г­ lГ©ДЌba mezangiГЎlnГ­ proliferativnГ­ glomerulonefritidy lГ©ДЌba morfy lГ©ДЌba duЕЎevnГ­ch poruch lГ©ДЌba menopauzГЎlnГ­ho syndromu lГ©ДЌba bolesti hlavy naduЕѕГ­vГЎnГ­ lГ©kЕЇ lГ©ДЌba nocardie lГ©ДЌba nezhoubnГЅch lГ©zГ­ oЕЎetЕ™enГ­ a doporuДЌenГ­ neuromyelitidy lГ©ДЌba neurodegenerativnГ­ch chorob lГ©ДЌba nodulГЎrnГ­ skleritidy lГ©ДЌba neuroblastomu lГ©ДЌba nash
  koronavirus bno
  koronavirus a chЕ™ipka coronavirus belarus antivirovГ© nukleosidy antivirus ne kremi uЕѕГ­vat antivirovГ© lГ©ky v tД›hotenstvГ­ antivirovГЎ lГ©ДЌba kvasinkovГЎ infekce mЕЇЕѕe antivirovГЎ lГ©ДЌba zpЕЇsobit kvasinkovГ© infekce antivirovГ© lГ©ky antivirovГ© lГ©ky antivirovГ© lГ©ky na antivirovГЅ film 2012 antivirus pro chЕ™ipku antivirus pro prevenci chЕ™ipky antivirus pro vedlejЕЎГ­ ГєДЌinky chЕ™ipky antivirus pro lГ©ДЌbu chЕ™ipky antivirus na chЕ™ipku pЕ™es pЕ™epГЎЕѕku antivirus pro chЕ™ipku antivirus pro chЕ™ipku uk antivirus pro chЕ™ipku 2018
  antivirovГЅ tedavi nedir
  česnekový antivirový česnekový antivirus reddit čínské nouvely nizozemsko vypuknutí poranění oficiální data koronavírusu v Číně oficiální stránka vypuknutí koronaviru v Číně coronavirus china foto antivirus tedavi endikasyonlari antivirová maska ​​vyprodána antivirové masky svorky standard antivirové masky antivirová maska antivirová maska ​​nakupující drogový antivirová maska ​​shopee
  xl3 antivirovГЅ para que sirve

 9. Лучше вам выбрать угги из коллекции UGG Australia. Компания УГГ придумывает много теплых вариантов уггов. Большое количество моделек шьются на зиму, но есть кое-какие на осень и весну. Если вы планируете приобрести ботинки из натуральной кожи, к тому же, где прочный материал, вам нужно обратить внимание на australia-msk.ru, где есть мужские и женские UGG Australia.

  Сейчас на веб-сайте доступны скидки на прошлую коллекцию. Есть смысл подобрать угги 2020 года по 60% sale. Выбрать вы можете разные модели: коричневые, светлые и даже тёмно-бордовые. Внутри уггов размещен великолепный задник, который стойкий и удобный. Также, он плотный и в мужских и женских UGG Australia есть возможность спокойно ходить по снегу.

  Парни и девушки задумываются о заказе уггов с первым гололёдом. Чтобы носить высококачественную обувь, вам надо присмотреться на разные модели австралийской обуви, в составе которых материал из настоящей австралийской овцы. Все варианты уггов идеально будут подходить для повседневной жизни.

  В зимнее время в них в кайф ехать в автобусе или машине. Нога в них не будет преть или потеть. Главная причина – инновационная технология подачи воздуха. В осеннее время ноги будут чувствовать себя хорошо, ведь циркулирует воздух в обуви по всему периметру.

  Официальный ресурс UGG Australia в России предлагает несколько категорий. Можно найти мужские и женские варианты классические, модели мини и даже с замочком. В настоящем году очень ценятся кое-какие угги на липучке.

  Также, если еще 5 лет назад угги заказывали исключительно жены, то в текущем году спрос на них и у мужчин. Среди мужских позиций в тренде MENS CLASSIC SHORT GREY, а также UGG NEUMEL FLEX BLACK.

  Симпатичные угги будут хорошо смотреться как в студенческой аудитории, так и на работе. Подобрать их можно на australia-msk.ru где много разных вариантов. Основной плюс UGG в том, что их мех действительно греет и это не просто обман. Вы можете легко найти отличную модель, которая понравится вам и в которую вы влюбитесь. Уже за разными сапожками активно гоняются молодые парни, чтобы сделать сюрприз своей любимой жене.

  Если вы интересуетесь как заказать UGG Australia, но не знаете, какие оптимально выбрать для вашей второй половинки, вам стоит обратить внимание на коллекцию LUX. Подобные угги универсальные и будут на ура смотреться. Например, UGG Classic Short Pearl Pink сейчас действительно в тренде. Если вы хотите задать какой-то вопрос, смело звоните по телефону +74957489547 или едьте по адресу Москва, Проспект мира, д. 102, к.1. В компании вам подскажут с выбором и посоветуют оптимальный вариант!

 10. sergiwa antivirus toolkit lГ©ДЌebnГЎ masГЎЕѕ lГ©ДЌebnГ© metody rakoviny lГ©ДЌebnГ© menu oЕЎetЕ™enГ­ ms daЕ€ovГ© zachГЎzenГ­ se sluchadly lГ©ДЌba HIV pomoci v USA medikaДЌnГ­ pomЕЇcky uk antivirovГЎ hepatitida b
  coronavirus uae vytrvalost v lГ©ДЌbД› lГ©ДЌebnГЎ cesta lГ©ДЌebnГЎ fГіbie lГ©ДЌebnГЎ komora skЕ™Г­Е€ka re2
  antivirovГЎ lГ©ДЌba hsv 1 sledovГЎnГ­ koronaviru lГ©ДЌba coronavirus moldova lГ©ДЌba flutterem lГ©ДЌba alergie na potraviny lГ©ДЌba fibroadenomu zachГЎzenГ­ s ДЌleny rodiny lГ©ДЌba fulminantnГ­ hepatitidy lГ©ДЌba glaukomu lГ©ДЌba gastritidy lГ©ДЌba genetickГЅch chorob lГ©ДЌba gingivГЎlnГ­ recese lГ©ДЌba dny lГ©ДЌba gastritidy u psЕЇ oЕЎetЕ™enГ­ ЕѕaludeДЌnГ­ch a duodenГЎlnГ­ch vЕ™edЕЇ lГ©ДЌba genetickГЅch poruch lГ©ДЌba granulomatГіzy polyangiitidou naklГЎdГЎnГ­ s goodwillem pЕ™i pЕ™ijetГ­ partnerstvГ­ lГ©ДЌba gingivitidy pdf antivirus valacyclovir
  oЕЎetЕ™enГ­ w filmie
  nД›meckГЅ Еѕelva koronavГ­rus koronavirus hainan antivirus grippe sans ordonnance antivirovГЎ anlami nedir antivirovГ© lГ©ky tablety tabulka antivirovГЅch lГ©kЕЇ antivirovГ© lГ©ky na chЕ™ipku antivirovГ© lГ©ky pouЕѕГ­vanГ© u vztekliny uЕѕГ­vГЎnГ­ antivirovГЅch lГ©kЕЇ antivirovГЎ lГ©ДЌiva vs vakcГ­ny antivirovГЎ lГ©ДЌiva proti virЕЇm antivirovГЎ lГ©ДЌiva pro virus chЕ™ipky antivirovГЎ lГ©ДЌiva pro virovou horeДЌku antivirovГЎ lГ©ДЌiva pro virovou konjunktivitidu antivirovГЎ lГ©ДЌiva pro virovou pneumonii antivirovГЎ lГ©ДЌiva pro virovou meningitidu antivirovГЎ lГ©ДЌiva pro vestibulГЎrnГ­ neuritidu antivirovГЎ lГ©kovГЎ varovГЎnГ­ antivirovГ© lГ©ky bД›hem tД›hotenstvГ­ antivirovГ© lГ©ky, co dД›lajГ­ antivirovГ© lГ©ky proti chЕ™ipce fungujГ­ nejlГ©pe antivirovГ© lГ©ky pracujГ­ na opary antivirovГ© lГ©ky na bradavice antivirovГ© lГ©ky a kvasinkovГЎ infekce farmakologie antivirovГЅch lГ©ДЌiv youtube
  lГ©ДЌba jater lГ©ДЌba lymfadenitidy otrava olovem oЕЎetЕ™enГ­ lГ©ДЌba lymfangitidy lГ©ДЌebnГЅ dopis
  antivirovГ© oЕЎetЕ™enГ­ ЕЎindele antivirovГЎ lГ©ДЌba nachlazenГ­ antivirovГ© oЕЎetЕ™enГ­ chЕ™ipky antivirovГЎ lГ©ДЌba chЕ™ipky antivirovГЎ terapie ЕЎindelЕЇ antivirovГ© tablety na opary antivirovГ© oЕЎetЕ™enГ­ cmv antivirus herpes labialis antivirovГ© cytokiny antivirovГ© lГ©ky klasifikace antivirovГЅch lГ©ДЌiv antivirovГ© lГ©ky antivirus dex karantГ©nnГ­ porcelГЎn coronavirus china que causa
  vytrvalost v lГ©ДЌbД› lГ©ДЌebnГЎ cesta lГ©ДЌebnГЎ fГіbie lГ©ДЌebnГЎ komora skЕ™Г­Е€ka re2
  antivirovГЎ hepatitida b
  mapa Coronavirus covid 19 ЕѕivГЎ mapa coronavirus la om antivirovГЅ mechanismus ГєДЌinku ppt antivirovГЎ hepatitida b
  antivirovГЅ enfeksiyon nedir koronavirus nedir
  lГ©ДЌba burzitidy kolene lГ©ДЌba zГЎnД›t spojivek lГ©ДЌba kevin murphy antivirus contra el herpes zoster antivirus gripe natural politika v ДЊГ­nД› panika koronavirus china phuket
  antivirovГЎ knihovna lГ©kЕЇ antivirovГ© lГ©ДЌivo antivirovГЅ lГ©kovГЅ mechanismus antivirovГ© lГ©ky mechanismus ГєДЌinku antivirovГ© lГ©ky vГЅznam vГЅrobci antivirovГЅch lГ©kЕЇ antivirovГ© lГ©ky myЕЎ antivirovГ© pЕ™Г­rodnГ­ lГ©ky nomenklatura antivirovГЅch lГ©ДЌiv antivirovГЅ lГ©k nevirapin
  antivirovГ© antibakteriГЎlnГ­ Г©terickГ© oleje antivirovГ© antibakteriГЎlnГ­ byliny antivirovГ© antibakteriГЎlnГ­ potraviny antivirovГЅ antibakteriГЎlnГ­ antimykotikum antivirovГЎ antibakteriГЎlnГ­ obliДЌejovГЎ maska antivirovГЎ antibakteriГЎlnГ­ medicГ­na antivirovГЎ antibakteriГЎlnГ­ imunitnГ­ odpovД›ДЏ antivirovГЎ antibakteriГЎlnГ­ interakce antivirovГЅ antibakteriГЎlnГ­ ДЌesnek antivirovГЎ antibakteriГЎlnГ­ kombinace antivirovГЅ antibakteriГЎlnГ­ olej antivirovГЅ antibakteriГЎlnГ­ vГЅznam antivirovГЎ a antibakteriГЎlnГ­ lГ©ДЌiva antibakteriГЎlnГ­ antivirovГЅ gel na ruce antibakteriГЎlnГ­ antivirovГ© utД›rky antibakteriГЎlnГ­ antivirovГ© fungicidnГ­ byliny antibakteriГЎlnГ­ antivirovГЅ sprej antivirovГ© lГ©ky antivirovГ© lГ©ky jsou bД›Еѕnou lГ©ДЌbou antivirovГ© lГ©ky na antivirovГ© lГ©ky antivirovГ© lГ©ky na zГЎpal plic antivirovГ© lГ©ky lze nejlГ©pe popsat jako antivirovГ© lГ©ky na hpv antivirovГ© lГ©ky proti chЕ™ipce antivirovГ© lГ©ky pЕ™es protivirovГ© antivirovГ© lГ©ky na pЕ™epГЎЕѕce antivirovГ© lГ©ky na opary na pЕ™epГЎЕѕce antivirovГ© lГ©ky proti chЕ™ipce na pЕ™epГЎЕѕce antivirovГ© lГ©ky na jsou tam volnД› prodejnГ© antivirovГ© lГ©ky co jsou nД›kterГ© volnД› prodejnГ© antivirovГ© lГ©ky jsou tam volnД› prodejnГ© antivirovГ© lГ©ky antivirovГЅ herpes oreganovГЅ olej antivirovГ© vlastnosti oreganovГ©ho oleje antivirovГЅ antibakteriГЎlnГ­ oreganovГЅ olej antivirovГЅ oreganovГЅ olej antivirovГЅ protokol oreganovГ©ho oleje mГЎ oreganovГЅ olej antivirovГ© vlastnosti olej z oreganovГЅch antivirovГЅch studiГ­ olej oreganovГЅch antivirovГЅch vlastnostГ­ antivirovГ© vlastnosti extraktu z olivovГЅch listЕЇ antivirovГ© dГЎvkovГЎnГ­ extraktu z olivovГЅch listЕЇ extrakt z olivovГЅch listЕЇ antivirovГЅ extrakt z olivovГЅch listЕЇ silnГЅ antibakteriГЎlnГ­ antivirovГЅ a antimykotikum antivirovГ© vlastnosti extraktu z olivovГЅch listЕЇ antivirus pЕ™es pultovou chЕ™ipku antivirovГЅ lГ©k na pЕ™epГЎЕѕce antivirus pЕ™es pultovГЅ krГ©m antivirus pЕ™es pult antivirus pЕ™es pЕ™epГЎЕѕku uk tratamiento antivirus gripe
  lГ©ky a demence lГ©ky a grapefruitovГЎ ЕЎЕҐГЎva lГ©ky na autismus lГ©ky a ztrГЎta pamД›ti lГ©ky a dialГЅza lГ©ky a zГЎcpa lГ©ky zakГЎzanГ© v Thajsku lГ©ky Гєbytek kostnГ­ hmoty kojenГ­ lГ©kЕЇ lГ©ky zakГЎzanГ© v Japonsku lГ©ky hraniДЌnГ­ porucha osobnosti lГ©ky bipolГЎrnГ­
  antivirová maska ​​vs. prachová maska antivirová maska antivirová maska ​​vs maska ​​n95 antivirová maska antivirová maska antivirová maska ​​s respirátorem antivirová maska ​​s filtrem antivirová obličejová maska ​​omyvatelná antivadová obličejová maska antivirová obličejová maska antivirové léky a antibiotika antivirové léky Irsko antivirové léky antivirové léky pro kojence antivirové léky opary antivirové léky na antivirové léky na šindele antivirové léky na přepážce antivirové léky na genitální herpes antivirové léky vedlejší účinky antivirové léky na zápal plic antivirové léky na orální opar antivirové léky proti hepatitidě antivirové léky na cmv antivirová gripa 2018 léčba zap untuk bekas jerawat antivirus pro h1n1
  dЕЇvody respirГЎtor koronaviru rizikovГ© faktory koronaviru statistika mapa rozЕЎГ­Е™enГ­ koronaviru pЕ™Г­znak simonom koronavirus seattle

 11. Минут пять просматривал контент сети, неожиданно к своему удивлению обнаружил прелестный вебсайт. Вот гляньте: такой ссылке . Для нас этот веб-сайт оказал яркое впечатление. До свидания!

 12. Огромное множество современных телевизоров имеют передовые решения в виде Smart TV, которые предоставляют доступ к популярным потоковым сервисам (VOD) и другим дополнительным возможностям. Однако они быстро стареют, и даже двухлетний Smart TV может больше не иметь некоторых интересных функций. Поэтому стоит поинтересоваться ТВ-боксом, то есть ТВ-приставкой, которая сделает Смарт телевизор даже с экрана старого телевизора.

  Давайте попытаемся разобраться, что такое телевизионные приставки/приставки на Android?

  Изучить материал можно по сссылке monstrogolod.com.ua/televidenie/kak-tv-boks-s-obychnogo-televizora-sdelaet-smart-tv/

  ТВ-боксы для телевизоров – это мини компьютеры с соответствующим ПО. Это наружные устройства, подключенные к ТВ через порт HDMI, на которые также необходимо подавать внешнее питание. Смарт приставки бывают разных форм: от компактной телевизионной приставки или мини-игровой консоли до маленьких донгов, напоминающих USB-флешку побольше.

  Цель ТВ-бокса – удобно воспроизводить разные типы медиа файлов. Возможности оборудования зависят от компонентов и, прежде всего, от программной оболочки.

 13. Друзья!
  Хотелось бы донести до вас чтобы ни в коем случае не приобретали этот софт-комбайн для Вконтакте.
  Его автор аферист и мошенник. Завлекает приобрести эту программульку за 5000 рублей с лицензией навсегда типа обновления бесплатные. Но после начинает за каждые обновления вымогать по 2000-2500 рублей.
  И если откажешься перевести ему деньги – отправляет в бан.

 14. Прошлой ночью пересматривал содержимое интернет, и к своему восторгу увидел отличный ресурс. Это он: здесь инфа . Для нас этот веб-сайт показался весьма полезным. Всех благ!


 15. Майлы специально для брута -+- спама так же остальных Ваших задач.
  Мгновенное приобретение в режиме online. Онлайн Телеграм бот автопродаж @HelpBot24_bot
  Имеются в наличии базы данных в формате майл—pass с доступом по IMAP / POP3 / СМТП
  Майл листы многих государств для рассылки Ваших предложений / спама
  С нами Доходно вести сотрудничество!
  Постоянным клиентам значительные бонусы!
  Непрерывно в ассортименте новейшие банки данных, а ещё инструментарий для их более эффективного использования
  Ежели нужны выборки по определенным странам, пишите по контактным данным телеграм бота
  Выдача в режиме он-лайн по окончании поступления средств. Поможем с необходимым приватным программным комплексом

 16. Не всегда реально выбрать красивые кроссовки. Также, не всегда реально подобрать именно ту пару, которая будет Вам нравится. Именно из-за этого фирма НАЙК раз в сезон предлагает разные модели кроссовок. Если у вас стоит задача поменять свои старенькие кроссы, рекомендуем просмотреть коллекцию 2020 года. Мужские и женские позиции Nike сегодня заслуживают уважение.

  Клиенты могут ознакомиться с каталогом кросс на justnike.ru где уже в эти дни доступно более 400 штук кросс. Самые популярные модели Найк иногда покупают студенты. Именно поэтому уже сегодня вы можете подобрать на веб-платформе официального интернет-магазина Nike разные модельки разных кросс: NIKE AIR FORCE 1 AF1 LOW, кроссовки Nike Air Jordan 1 Retro Bloodline.

  Если вы задумали купить на Рождество подарок своему любимому, вам стоит изучить ассортимент мужских моделей. Среди разных вариантов очень популярна модель AIR JORDAN 1 MID PRM. Если у вашей супруги в зимние месяцы ДР, то в настоящее время самое лучшее время подобрать позицию из женской коллекции. Очень востребованной считается модель NIKE AIR MAX 720-818 BLACK.

  Также, в интернет-магазине сейчас доступны акции. Теплая погода часто врывается в жизнь незаметно, поэтому всегда надо иметь стильные кроссы на весну. Большинство кроссовок фирмы Найк превосходно оснащены амортизацией, и они предназначены для разного времяпровождения. Если вы хотели бы подобрать модель, в которой ваша нога будет отлично вентилироваться, стоит получить консультацию у менеджера по телефону +7(495)642-26-83.

  Компания находится по адресу г. Москва, Проспект мира 103, поэтому оплатить за кроссы реально по прибытию как за наличные, так и через банк. Существует большое количество доступных методов, от оплаты через WebMoney до перевода через Qiwi.

  В текущем году организация Nike выпустила большое количество хитов. Отметим и то, что среди многих других ТНК Nike остаётся по-прежнему в топе и привлекает привлекательными ценами. Самый важный плюс кроссовок Найк – это то, что в них стопа может дышать. К тому же, еще 10 лет назад мало кто мог представить себе, что Найк будет шить кроссовки не только для весны, но и на зиму.

  Сейчас на сайте размещено много разноцветных моделей Найк для зимних прогулок, вы можете выбрать на сайте новые зимние модели синего или серого цвета. Среди зимних моделей спрос на кроссовки также высокий, особо покупаемой считается модель NIKE AIR FORCE 1. Сегодня на сайте проходят скидки, из-за этого вы можете оформить заказ с учётом приятной цены.

 17. Решила написать в ветку форума, прошу булыжниками не закидывать, Вашему вниманию сайт: порно онлайн для ночь короче посмотреть ) Надеюсь понравится он =)

 18. Немало смотрел контент инета, и неожиданно к своему восторгу обнаружил красивый вебсайт. Вот смотрите: посети . Для моих близких данный ресурс показался очень нужным. Всего наилучшего!

 19. Каждый, кто готовил любое более-менее серьезное блюдо, понимает, как важно исполнять верные пропорции ингредиентов. Очевидно, существует избыток способов отвесить нужное количество продукта, да и обыкновенные кухонные весы в наличии почти на каждой домашней кухне, но все они не работают,
  если речь идет о небольшом количестве – нескольких десятках либо единицах грамм.
  Вот единственно рабочее решение!

 20. На днях смотрел содержание сети интернет, и неожиданно к своему удивлению обнаружил хороший вебсайт. Вот смотрите: огнетушитель овэ 5 аве . Для меня этот вебсайт оказал хорошее впечатление. Удачи!

 21. The cleaning business executes cleaning of areas of different dimensions and configurations.

  We provide professional cleaning lady near me90 for personal clients. Making use of European tools as well as certified tools, we accomplish optimal outcomes and supply cleaning in a short time.

  The firm’s specialists offer cleaning with the help of contemporary technologies, have unique devices, and likewise have certified cleaning agents in their arsenal. Along with the above benefits, red wines use: favorable prices; cleaning quickly; excellent quality results; greater than 100 positive testimonials. Cleaning up offices will certainly aid maintain your work environment in order for the most productive job. Any kind of company is very vital ambience in the team. Cleaning solutions that can be gotten inexpensively now can aid to arrange it as well as offer a comfortable area for labor.

  If necessary, we leave cleaning the kitchen area 2-3 hrs after positioning the order. You obtain cleaning up asap.

  We offer price cuts for those that make use of the solution for the very first time, along with positive terms of participation for regular customers.

  We provide top quality cleansing for huge enterprises and tiny firms of numerous instructions, with a discount of approximately 25%.

  Our pleasant team provides you to get acquainted with beneficial regards to collaboration for company clients. We responsibly approach our activities, tidy using expert cleaning items as well as specialized devices. Our employees are trained, have clinical books as well as recognize with the subtleties of removing complicated and hard-to-remove dust from surface areas.


 22. Базы специально для брута + спама так же остальных Ваших задач.
  Мгновенное приобретение в режиме online. Онлайн Телеграм бот автопродаж @BlackFriday24_bot
  Сейчас имеется базы в формате майл-пасс с доступом по IMAP / POP3 / SMTP
  Майл базы самых разных государств специально для рассылки Ваших предложений / спама
  С нами Выгодно вести сотрудничество!
  Постоянным заказчикам значимые особые условия!
  Постоянно в наличии новые банки данных, а кроме того инструментарий для их более действенного применения
  В случае, если надобны выборки по определенным странам, пишите по контактным данным телеграм бота
  Приобретение в режиме онлайн по окончании поступления средств. Поможем с необходимым приватным софтом

 23. Допустим, вы обладатель нового интернет-ресурса, который имеет приятный дизайн, удобную навигацию и нужную для участников рекламную информацию. Но до сих пор нет участников на портале. Что делать? Те, кто имеют свой бизнес мы поможем вам создать веб-сайт. Кого хошь спроси, ни одно настоящее или виртуальное предприятие не может продвигаться самостоятельно. Любой организации нужна подспорье в приобретении популярности, а во Мировой компьюторной сети без нее категорически не обойтись из-за бурной конкуренции.Мы занимаемся разработкой пейджа. Наши сотрудники готовы запустить хороший интернет-проект в течение нескольких рабочих дней. Выключая оформления отделанных веб-сайтов, мы оказываем работы тех. содействия: уместное продление хостинга и нового домена, добавление контента на интернет-сервис, публикация новинок. Наши услуги помогают вам стать фаворитом на просторах интернета.

  продвижение сайта самостоятельно google

 24. Вчера пересматривал данные инета, и к своему восторгу обнаружил прекрасный веб-сайт. Вот посмотрите: проститутки москвы . Для меня данный сайт явился довольно оригинальным. Всем пока!

 25. Многим знакома ситуация, когда при выборе ТВ-бокса мы стоим перед дилеммой: что лучше смарт тв или приставка

  В этой статье
  http://yakutsk.ru/blogs/oksano4ka-blog-s1/smart-tv-libo-pristavka-na-android-chto-luchshe-.php мы поможем вам купить приставку Смарт ТВ на Android, также известную как Android TV Box. Кажется, среди огромного выбора Android TV Box трудно выбрать нужный, поэтому в приведенной ниже ссылке мы собрали рекомендованные устройства, основанные на опыте эксплуатации, которые вам понравятся.

  Android приставка, также известная как Smart TV, представляет собой небольшой компьютер, который, как следует из названия, обычно функционирует под управлением операционной системы Android и может быть задействован для добавления возможностей телевизора. Система в смарт-телевизорах, доступная сегодня, иногда раздражающе медленная, меню открываются медленно, видео материалы загружаются медленно. И, что важно, приложений далеко не так много, как заявляют продавцы. Мы также можем значительно улучшить их, используя Смарт телевизор, поскольку мы получаем гораздо более быстрое устройство от телевизионной системы, и в зависимости от модели мы можем выполнить огромный спектр приложений, и мы будем использовать телевизор только в качестве дисплея.

 26. If you need some cash, you should visit payday loans digital 24/7 service. In 2020 a lot of guys lost darling job. That is why separate of them are without revenue. When you would like to find a new labor, but in your city lockdown, the best way to use payday loans.

  At webmoneyloans.com there are a lot of different and helpful options. You could use money, even you are interested in durable payday loans. One of the options short-term payday loans is to get dollars to Visa or MasterCard debet card. Men who have never utilized quickly cash may not be nervous. You may receive coins and use it, even you have a bad credit history.

  Some of men in the USA are using private loans. If you are living in Arkansas or Connecticut, you may read FAQ, where you can find all responses for diverse your questions. On the site possible to search the calculator. It will help you to consider the percent rate.

  If you are desire to use cash, you should fill in a little form. It is very light done, cause all instructions are on a link. Some people using payday loans, more about them you could find here. The company webmoneyloans isn’t a fiscal company, bank, or credit house. On the website, you may obtain to best payday loans in Michigan . If your salary didn’t come on time, you can receive payday loans with no credit check in Alaska. Often, people are nervous before using credit currency. But when you would like to use currency online at first, you must write to your personal data. Often, after this operation, folk don’t worry about different details.

  Necessary to say, that in 2021 will be an economic crisis. If you don’t know how to work in Delaware, because you lost a job, don’t be nervous! You may use different loans online in Delaware. Even you need $1000, the organization will transfer it to your individual account. Some administrators in North Dakota have already lost lovely jobs.

  WebMoneyLoans organization support them and they got payday loans with no credit check in North Dakota. So, if you have different life problems, you may search a fast web decision. As well, guys of creative professions will have lost their workplaces. If you are one of them and you are living in Ohio, you may search the best decision.

  For example, the best payday loans in Ohio you could obtain to your debit card. If you desire quick find in Washington payday loans in web 24/7, you may go here. However, in a firm are working contact center, which could call everyone. They answering different questions very fast!

 27. Specter Services is your one-stop shop for all things writing related. Our team can’t guarantee that you’ll be rocketed to success, but we do promise one thing: your vessel will be fully fueled and tuned for top performance.

  Truthfully, career launches take some time. Making it in the literary world has never been easy, and you can bet your bottom dollar that the best-selling authors didn’t get where they are alone. Artistic invention may be a solitary venture, but for those seeking publication—and, make no mistake, it’s a competition—DIY means “Didn’t Invest Yet.”

  The worst thing to do is to go halfway. If you’ve devoted years to that novel, don’t have your mom “edit” the thing. Got a great idea? Don’t hand it off to a five-dollar freelancer. Sure, financial shortcuts exist . . . but these lead only to sloppy completion. Don’t be done writing. Be sure it’s done right.
  https://www.specterservices.com/

  Our grade-A ghostwriters, coaches, and editors are here to help. You’ve got plenty of soul already. We’ll be your guiding spirits.

 28. Any men in the USA and Germany fear lockdown. It can be, whereas, the power of the region doesn’t ensure the vaccine. This year was very failed. More and more workers in the United States of America lost work. However, men who have relatives, are in a huge failed situation. Better to find the key to this situation – to obtain a payday loan.

  In 2020 men who haven’t chances search simple job must manage their family finances. If you haven’t needful some, better to use installment loans. They are very good and support people to solve their issues. As well, you may use installment loans near me in Indiana and pay a little percentage. At maybeloan.com you may discover applicable services.

  Besides, where you are stopped, Payday loans may support you. Notwithstanding many people are working at freelancing, their incomes decreased. A lot of researchers are thinking, that in 2021 will be an huge crisis. If you don’t know, where is possible to allow you to get an online credit, you may visit a website.

  In maybeloan office are available any of different types of Installment loans. It is in fact easy to get it. After creating an account at here, you can use debit cash. Also, if you don’t know, how much you should return of percent, you could use the loan payments menu on the link. There is an view, that in 2021 the economical crisis can be started first in Colorado and Alaska. If you lost your work place, and someone will not supply for your job, you may have it in Arkansas payday loans.

  Now a lot of factories are cut, staff. You should not be nervous, because it is a world situation! Better to find a company, which will provide you a fast payday loan. Let us say, at the maybeloan link, you may utilize digital dollars very vastly. If you don’t have a salary, you can take on a safe digital loan. Workerks who don’t know how to obtain cash advance mustn’t be nervous too! All that you need – debit or credit Visa or MasterCard card.

  Likewise, you can get a cash advance to the Skrill system. If you have your digital wallet or banking account, you can receive very fast dollars. Women, who have never received payday loans in Tennessee online may do it. If in Iowa you were fired from your job, payday loans online in Delaware will support you! It is very great, that in Rhode Island payday loans are available for everyone!

  That is why people often use it. For example, today credit services are in great request in next cities: payday loans in HI, payday loans in KY, payday loans in LA, payday loans in MN. Furthermore, it is very easy to receive payday loans in OR online and maybeloan online service will help you!

 29. My Web Programmer is a full-service web and software development firm that specializes in custom web, mobile and enterprise applications. We develop results-driven custom web applications, website design and custom software tailored to individual client’s needs to improve business outcomes and generate extra value.
  https://www.mywebprogrammer.com/

 30. Хочу отметить внимательное и ответственное отношение к своим компаньонам предприятии РП Уфа на Владивостокской 12. Не так давно я заказала у них свою первую поставку продукции из Китая и была настолько приятно удивлена, насколько быстро был доставлен товар. По документам также никаких нареканий нет, всё оформлено квалифицировано и без оплошностей. Хочется надеяться, что я и компании РП Уфа на Владивостокской 12 станем постоянными партнёрами в бизнесе!
  [url=https://rpufa2.blogspot.com/]РП Уфа отзывы на blogger[/url], [url=https://rpufa.wordpress.com/]РП Уфа отзывы на wordpress[/url], [url=https://rpufa.tumblr.com/post/627980401194958848/%D1%80%D0%BF-%D1%83%D1%84%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-tumblr]РП Уфа отзывы на tumblr[/url], [url=https://landaswyn86.wixsite.com/rpufa]РП Уфа отзывы на WIX[/url], [url=https://rpufa.livejournal.com/499.html]РП Уфа отзывы на livejournal[/url]

 31. Изготовление светильников.
  Предприятие постоянно развивается и совершенствует нашу продукцию, поэтому возможно изменение размеров, конструкции и комплектации представленных моделей при сохранении или улучшении функциональных и технических характеристик.
  Разработка МАФов для комплексного благоустройства города (скамейки уличные парковые, урны, вазоны.

  Производство фонарей – это важная часть проекта. Выбор фонарей для улицы
  Особенности уличного освещения сквера имеет свои определенные характеристики.

 32. A lot of men in the USA and Europe fear lockdown. It can be, whereas, the power of the country doesn’t grant the vaccine. This year was very unlucky. More and more people in the Canada lost job. In addition, men who have families, are in a huge bad situation. Better to resolve this situation – get a payday loan.

  In 2020 guys who haven’t chances find some job must manage their family finances. If you haven’t needful sum, better to make use of installment loans. They are very useful and support families to solve their tasks. As well, you could use installment loans in OR and pay a little percentage. At maybeloan.com you could search existing services.

  Besides, where you are stopped, Installment loans will support you. Despite many guys are working at freelancing, their incomes decreased. Many of researchers are thinking, that in 2021 will be an huge crisis. If you don’t know, where is really to allow you to obtain an online credit, you may go to a link.

  In maybeloan office are available a lot of different types of payday loans. It is in fact easy to get it. After creating an account at here, you can use credit cash. However, if you don’t know, how much you need to return of percent, you may use the loan payments menu on the link. There is an opinion, that in 2021 the economical crisis can be started first in Montana and Texas. If you lost your work place, and someone will not provide for your job, you may get it in California payday loans.

  Now any of mills are cut, staff. You must not be agitated, cause of it is a world situation! Preferably to find a firm, which will provide you a fast payday loan. For example, at the maybeloan link, you can utilize digital cash very vastly. If you don’t have a salary, you can take on a safe digital loan. Workerks who don’t know how to receive coins advance mustn’t be nervous too! All that you need – debit or credit bank card.

  Likewise, you can get a cash advance to the Skrill system. If you have your web wallet or banking account, you may receive very fast dollars. Women, who have never got payday loans in Virginia online can do it. If in Louisiana you were fired from your workplace, payday loans online in Delaware will support you! It is very significant, that in Rhode Island payday loans are available for everyone!

  That is why citizens often use it. For example, presently credit services are in demand in next cities: payday loans in GA, payday loans in KS, payday loans in MD, payday loans in ME. Furthermore, it is very easy to receive payday loans in IL online and maybeloan online service will help you!

 33. Целый вечер осматривал данные инета, и неожиданно к своему восторгу заметил замечательный вебсайт. Вот гляньте: исходники читов кс го . Для моих близких этот вебсайт оказал яркое впечатление. До встречи!

 34. Hi,

  I am contacting you today because i have Jackpotbetonline.com site for advertising.

  Please check the website where you place link or article post.

  Jackpotbetonline.com are evryday updated & have good Domain Autority (DA=62) & Good Domain Rating (DR=72).

  The Following advertising Options are available:

  Text Link Space
  Article post (Max of 3 links per article)
  Advertising Banner Space (460×60 or 250×250)
  Best ” Online casino Slots ” Review

  Regards,

 35. Квартиры в Щелково всегда пользовалась хорошим спросом, поэтому, если Вы хотите продать квартиру в Щелково, мы поможем Вам найти покупателя быстро и позаботимся о том, чтобы Ваша квартира была продана по наиболее высокой стоимости. Обращаясь к нам, Вы экономите время, сокращаете количество ненужных звонков и получаете возможность решить свой жилищный вопрос в кротчайшие сроки. Любая операция с недвижимостью – дело сугубо личное, поэтому надежность и конфиденциальность – главные принципы нашей работы.
  https://an-sch.ru Сделки с недвижимостью (Щелково и Фрязино) относятся к наиболее значимым жизненным событиям любого человека. Учитывая значительную финансовую ценность объектов недвижимости Подмосковья, несложно оценить степень риска и уровень негативных последствий, являющихся следствием неграмотных действий и неправильного проведения данного вида сделок с недвижимостью Щелково. Сопровождение сделок с недвижимостью Щелково Фрязино является необходимым атрибутом безопасности совершения сделки, скорости ее совершения и правовых последствий, которые она может иметь. Сопровождение сделки включает в себя комплекс мер направленных на минимизацию рисков заказчика. Обратившись к нам, Вы приобретаете надежного и ответственного партнера на всех стадиях процесса отчуждения или приобретения недвижимости Щелково или Фрязино. А мы постараемся, чтобы в течение всего пути Вас сопровождали только положительные эмоции и самые лучшие эксперты по недвижимости Щелково и Фрязино.

 36. Компания «Румер» успешно работает на рынке натяжных потолков с 2008 года и является успешной компанией в сфере производства и монтажа натяжных потолков в Москве и Московской области. За это время клиентами компании «Румер» стали уже более 20тысяч семей и 2 тыс. компаний.
  http://natyazhnye-potolki.ru.com/katalog-potolkov/glyantsevye.html Матовые потолки — отличный выбор для сдержанного стиля, и людей с консервативными взглядами. Они не имеют глянцевого блеска, цветовая палитра более нежная, и они удобны в уходе. В нашей мастерской вы сможете выбрать для себя матовый натяжной потолок по выгодной цене.

 37. If you need some coins, you should visit payday loans digital 24/7 service. In 2020 somebody of men lost favorite work. That is why separate of them are without incomes. When you desire to search a new labor, but in your town lockdown, the better to use payday loans.

  At webmoneyloans.com there are a certain percentage of diverse and useful options. You may use cash, even you are intrigued in long-time payday loans. One of the variants short-term payday loans is to get cash to Visa or MasterCard debet card. Guys who have never utilized quick money may not be nervous. You can obtain to coins and use it, even you have a bad credit history.

  Some of men in the USA are using different types of loans. If you are living in Alabama or Connecticut, you can read FAQ, where you can search all answers for diverse your questions. On the link possible to find the calculator. It could help you to consider the percent rate.

  If you are desire to use dollars, you may fill in a small form. It is very easy done, cause all instructions are on a link. Some guys using installment loans, more about them you could search here. The organization webmoneyloans isn’t a financial organization, bank, or credit house. On the link below, you may obtain to fast payday loans in Vermont . If your salary didn’t come on time, you could obtain to installment loans with no credit check in West Virginia. Often, men are nervous before using credit money. But when you would like to use dollars online at first, you need to indicate to your personal data. Often, after this action, folk don’t worry about different details.

  Necessary to say, that in 2021 will be an economic crisis. If you don’t know how to stay in Delaware, because you lost a work, don’t be nervous! You must to use installment loans digital in Indiana. Even you need $800, the organization will transfer it to your individual profile. IT specialists in North Dakota have already lost lovely jobs.

  WebMoneyLoans firm suggest them and they received payday loans with no credit check in North Dakota. So, if you have financial problems, you may find a fast online decision. As well, guys of creative professions will have lost their jobs. If you are one of them and you are living in Ohio, you can search the best decision.

  For example, the best payday loans in worn you could get to your debit card. If you wish quick search in Washington payday loans in web 24/7, you can go here. Also, in a company are working contact center, which could call everyone. They answering different questions very quickly!

 38. Ночью серфил содержание интернет, и к своему удивлению увидел актуальный вебсайт. Я про него: читы для кс го . Для нас вышеуказанный веб-сайт показался довольно полезным. Всего доброго!

 39. Это очень плотный камень, который не пропускает влагу, устойчив к деформациям,
  колебаниям температуры воздуха, ультрафиолетовому излучению и отлично
  подходит для использования на открытом воздухе. Срок службы гранитных
  изделий составляет 500-600 лет, что в разы превосходит все другие породы камня.
  Памятник

 40. рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений вакансии

  робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків класифікатор
  комплексный ремонт в киеве
  комплексный ремонт квартир в киеве
  комплексный ремонт квартир под ключ в минске
  характеристика рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

 41. casino barcelona marina

  CLICK HERE=>https://tinyurl.com/y4asdr8u

  casino nice la plaine
  thunderbolt casino no deposit bonus codes 2019
  casino online uk minimum deposit 5
  ip casino deluxe room
  casino games name
  casino campione d’italia news
  casino bonus wager
  casino estoril tickets
  fortuna casino hanoi
  casino book my show

  EavjoIdj29syVX2XHdMa11xn2w7OosHg

 42. Всю ночь просматривал содержание сети интернет, случайно к своему восторгу обнаружил восхитительный сайт. Гляньте: дома под ключ фото и цены . Для моих близких данный сайт оказал радостное впечатление. Всего хорошего!