Restruktūrizacija, jos etapai, restruktūrizavimo planai ir kiti klausimai susiję su akcinių bendrovių restruktūrizacija – kursinis, referatas, špera

Įvadas

Šiais laikais užregistruojamos daugybe akciniu bendrovių , kurios ne visada sugeba išvengti laikinų finansinių sunkumų, todėl restruktūrizacijos tikslas – sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms laikinų finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto.
Restruktūrizacija taikoma įmonėms, kurios įregistruotos Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka.
Restruktūrizacija netaikomas bankams, centrinei ir kitoms kredito unijoms, kitoms kredito įstaigoms, draudimo įmonėms, valdymo įmonėms, investicinėms kintamojo kapitalo bendrovėms bei vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams.
Restruktūrizavimo proceso metu įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonės veiklą, kreditorių reikalavimų (jų dalies) atsisakymą, prievolių vykdymo terminų atidėjimą, privalomųjų įmokų mokėjimą, taikomos tiek, kiek šis įstatymas nenustato kitaip.
Šiuo savo darbu aš norėčiau paanalizuoti restruktūrizacija ,jos etapus, restruktūrizavimo planus ir kitus klausimus susijusius su akciniu bendrovių restruktūrizacija .

RESTRUKTŪRIZAVIMO SAMPRATA IR ETAPAI
2001 m. kovo 20 dieną, priėmus įmonių restruktūrizavimo įstatymą (IX-218), žengtas reikšmingas žingsnis siekiant užkirsti kelią bankrotui.
Įmonė, turinti laikinų finansinių sunkumų, – tai įmonė, negalinti atsiskaityti su kreditoriais per tris mėnesius po įstatymo numatyto termino ar kreditoriaus ir įmonės sutartyse numatyto įsipareigojimų įvykdymo termino, ar praėjus tokiam pat laikui po kreditorių raštiško reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus.
Įmonės restruktūrizavimo procesas gali būti realizuojamas labai įvairiai: keičiant ūkinės veiklos rūšį, modernizuojant gamybą, parduodant dalį įmonės, susijungiant su kitomis įmonėmis arba, atvirkščiai, ją skaidant į savarankiškus vienetus, pelno centrus, diegiant technines, ekonomines bei organizacines priemones. Visų jų tikslas – atkurti įmonės mokumą, įvykdyti įmonės įsipareigojimus kreditoriams ar kitokiais būdais sureguliuoti skolas.
Restruktūrizavimo procesas vyksta ir sėkmingai dirbančiose įmonėse, tačiau jis neįforminamas juridiškai ir vadinamas racionalizavimu.
Nesėkmingai dirbančiai įmonei keliama restruktūrizavimo civilinė byla, jeigu:
•    įmonė neatsiskaito su kreditoriais daugiau kaip tris mėnesius po nustatytų
terminų arba teisėto kreditorių pareikalavimo įvykdyti įsipareigojimus;
•    įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos;
•    įmonei neiškelta bankroto byla ar nepradėtas bankroto procesas ne teismo
tvarka.
Siūlymą restruktūrizuoti įmonę įmonės administracijos vadovui raštu gali pateikti kreditoriai. Jei per 30 kalendorinių dienų nuo siūlymo pateikimo dienos įmonė nepatenkina kreditorių reikalavimų, kreditoriai gali skolą išieškoti įstatymų nustatyta tvarka arba paduoti pareiškimą teismui dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo.
Įmonės administracijos vadovas, gavęs kreditorių siūlymą ir įmonės valdymo organo sprendimą, įmonės steigėjo, savininkų sutikimą restruktūrizuoti įmonę, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų sušaukia pagrindinių kreditorių susirinkimą (pagrindinis kreditorius – lai kreditorius, kurio reikalavimu vykdymas yra užtikrintas įkeitimu ar hipoteka, garantija ar laidavimu, arba kreditorius, kurio reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip l/5 visų kreditorių bendros reikalavimų sumos). Jei pagrindiniai kreditoriai šiame susirinkime atstovauja ne mažiau kaip pusei visų kreditorių bendros reikalavimų sumos, tai jie gali priimti nutarimą šį kreditorių susirinkimą laikyti pirmuoju. Nutarimas priimamas, kai už jį balsuoja ne mažiau kaip pusė visų susirinkime dalyvavusių pagrindinių kreditorių. Jei restruktūrizavimo pasiūlymą pateikė nepagrindinis kreditorius, jis turi būti pakviestas į susirinkimą ir turi teisę balsuoti. Pasiūlymą įmonę restruktūrizuoti gali pateikti ir įmonės administracijos vadovas. Jei pagrindinių kreditorių daug ir juos sunku sukviesti, galima gauti jų raštiškus sutikimus. Šiuo atveju prie siūlymo pridedami pagrindiniai restruktūrizavimo metmenys.
Priėmus nutarimą restruktūrizuoti įmonę, įmonės administracijos vadovas per 5 kalendorines dienas pateikia pareiškimą teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Prie pareiškimo pridedama:
•    pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimas;
•    kreditorių sąrašas, kuriame nurodoma įmonės įsipareigojimų suma, terminai,
numatomi atsiskaitymo būdai;
•    pasiūlymas   dėl   įmonės   administratoriaus   kandidatūros   ir   pažymėjimo,
patvirtinančio siūlomo įmonės administratoriaus teisę teikti administravimo
paslaugas, kopija;
•    dokumentai, patvirtinantys, kad įmonę galima restruktūrizuoti;
•    įmonės valdymo organo, steigėjų, savininkų sutikimas restruktūrizuoti įmonę;
•    įmonės restruktūrizavimo plano metmenys;
•    civilinių bylų, kuriose yra pareikšti turtiniai reikalavimai įmonei ir įmonės
turtiniai reikalavimai kitiems asmenims, sąrašas;
•    įmonės paskutinio ataskaitinio  laikotarpio balansas,  turto  inventorizacijos
aktas ir kiti dokumentai, kurie gali būti svarbūs restruktūrizavimo bylai iškelti.
Byla gali būti iškelta ir be įmonės sutikimo, jei šios iniciatyvos imasi kreditoriai.
Teismas, gavęs pareiškimą, gali pareikalauti papildomų dokumentų, gali kviesti pokalbiui atsakingus įmonės darbuotojus, reikalauti raštiškų paaiškinimų.
Teismas gali atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą, jei įmonė atsiskaitė su pareiškusiais pretenzijas kreditoriais, jei jai iškelta bankroto byla, jei pateikti ne visi reikalingi dokumentai.
Teismas paskiria įmonės administratorių restruktūrizavimo planui rengti.
Apie iškeltą restruktūrizavimo bylą per 5 kalendorines dienas pranešama kitiems teismams, kuriuose iškeltos bylos įmonei, tardymo organams, jei atliekami tardymai tiriant ūkinius komercinius pažeidimus, daromas įrašas įmonių rejestre.
Galima ir paprastesnė restruktūrizavimo bylos iškėlimo tvarka, įmonės administracijos vadovas ar kreditorių atstovas kartu su pareiškimu teismui pateikia įmonės restruktūrizavimo planą, savininkų, steigėjų ir nepriklausomo eksperto išvadą dėl plano ir jo įgyvendinimo priemonių pagrįstumą. Teismas turi priimti sprendimą per 15 kalendorinių dienų.
Restruktūrizuojamos įmonės įsipareigojimų vykdymas. Nuo teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos:
•    draudžiama   vykdyti   visas   finansines   prievoles,   neįvykdytas   iki   teismo
nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, įskaitant
palūkanų, netesybų ir privalomų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios
įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus,
uzufruktą, įskaityti reikalavimus, įkeisti, parduoti ar kitaip perduoti įmonės
turtą, reikalingą įmonės veiklai tęsti;
•    sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki
teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, tarp
jų ir išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą skaičiavimas;
•    sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus bei reikalavimų
įskaitymas, jei jie nenumatyti restruktūrizavimo plane;
•    įmonė savo įsipareigojimus kreditoriams privalo vykdyti restruktūrizavimo
plane numatytais terminais ir mastais;
•    jei restruktūrizavimo metu būtina parduoti įkeistą turtą, tai įkaito turėtojo
sutikimu turtas būti parduodamas, panaikinus jo įkeitimą ir hipoteką, išskyrus
atvejus, kai pirkėjas sutinka pirkti įkeistą turtą;
•    kreditoriai,  įskaitant  ir privalomųjų įmokų administratorius, gali  padaryti
nuolaidas dėl skolinių įsipareigojimų, susidariusių iki teismo nutarties iškelti
įmonei restruktūrizavimo  bylą įsiteisėjimo  dienos  vykdymo,  atidėti  savo
reikalavimų vykdymo terminus, atsisakyti bendros reikalavimų sumos ir
pakeisti piniginę prievolę kita prievole – duoti sutikimą įmonei atsiskaityti
įmonės turtu ir įmonės akcijomis.
Dėl šių lengvatų restruktūrizavimo byla yra naudinga ne tik kreditoriams, bet ir įmonei, kuriai restruktūrizavimo metu suteikiamos lengvatos – ji atleidžiama nuo įvairių rūšių netesybų.
Visos šios lengvatos nebegalioja, kai įsiteisėja teismo nutartis nutraukti restruktūrizavimo bylą. Privalomosios įmokos, palūkanų ir netesybų skaičiavimas bei išieškojimai, išskyrus jau įvykdytus įsipareigojimus, atnaujinami nuo jų skaičiavimo pradžios momento bet skaičiuojami ir už restruktūrizavimo bylos iškėlimo, ir už nagrinėjimo teisme laikotarpį, taip pat panaikinami kreditorių reikalavimų atsisakymai. Ši nuostata taikoma ir restruktūrizavimo metu susidariusiems einamųjų metų įsiskolinimams.
Įmonė restruktūrizavimo metu privalo mokėti visas einamąsias įmokas, jei nėra sudariusi su kreditoriais sutarčių dėl šių įmokų atidėjimo, kreditorių reikalavimų atsisakymo ar pakeitimo kita prievole. Kreditorių pareiškimus dėl einamųjų įmokų nesumokėjimo laiku, išskyrus privalomąsias įmokas, nagrinėja ir išieškojimo būdus bei terminus nustato teismas, nagrinėjantis restruktūrizavimo bylą. Laiku nesumokėtas privalomąsias įmokas išieško privalomųjų įmokų administratoriai.
Įmonės valdymo organų sprendimu ir kreditorių komiteto prašymu privalomųjų įmokų administratoriai gali atidėti arba atsisakyti reikalavimų, kylančių iš piniginių prievolių, susidariusių restruktūrizavimo metu, mokėjimą vadovaudamiesi Mokesčių administravimo įstatymo ir kitų mokesčių įstatymų nuostatomis, bet ne ilgesniam kaip restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiui.
Reikalinga planui paruošti informacija pateikiama kreditoriams, plano rengėjams, pasirašius įsipareigojimą išsaugoti komercinę, gamybinę paslaptį.

ĮMONĖS RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANAS

Įmonės restruktūrizavimo planą sudaro šie skyriai:
•    restruktūrizavimo tikslai ir trukmė;
•    įmonės verslo planas restruktūrizavimo laikotarpiui. Šiame plane turi būti
numatytos priemonės įmonės ilgalaikiam mokumui užtikrinti, šių priemonių
įgyvendinimo   terminai,   už   priemonių   įgyvendinimą   atsakingi   asmenys,
finansavimo šaltiniai ir laukiami rezultatai;
•    turtas: reikalingas įmonės ūkinei komercinei veiklai, parduodamas turtas ir jo
pardavimo   tvarka,   gautų   pajamų   panaudojimas,   turto   perkainojimo   ir
nurašymo rezultatai;
•    sutartys: numatomos nutraukti, nenaudingos įmonei ir kreditoriams sutartys
(išskyrus  darbo  sutartis),   sudarytos   iki   restruktūrizavimo  bylos   iškėlimo
dienos;
•    kreditai:numatomų gauti naujų kreditų dydis, sąlygos, kreditorių nuolaidos
restruktūrizavimo  laikotarpiu; kreditorių sąrašas, jų reikalavimų sumos  ir
reikalavimų    tenkinimo    terminai,     reikalavimų,     kurie    atsiranda    dėl
nepasibaigusios nuomos, panaudos ir kitų sutarčių nutraukimo, patenkinimo
būdai;  kreditorių grupės,  kiekvienos grupės  ir bendra reikalavimų suma;
valstybės vardu ar su valstybės garantija gautos ir numatytos gauti paskolos, jų
grąžinimo   terminai   ir   sumos,  jei   paskolos   ar   garantijos   davėjas   sutiko
atsisakyti ar sumažinti reikalavimus, atidėti paskolos grąžinimo terminus ar
suteikė naujas garantijas;
•    turtiniai reikalavimai įmonei bei įmonės reikalavimai kitiems juridiniams
asmenims;
•    dėl   gamybos,   organizavimo   pokyčių  atleidžiamų   darbuotojų   skaičius.
Darbuotojai atleidžiami Darbo sutarties įstatymo numatyta tvarka;
•    įvairūs    reglamentai:    restruktūrizavimo   metu   susidariusių   nenumatytų
nuostolių padengimo pagal kreditorių grupes tvarka;   administracijos vadovo
restruktūrizavimo  plano  vykdymo ataskaitų teikimo kreditoriams,  įmonės
valdymo organams,  savininkui,  investuotojams  ir įmonės administratoriui
tvarka;    įmonės    administratoriaus   atsiskaitymo    kreditorių   susirinkimui,
kreditorių komitetui tvarka; įmonės administracijos vadovo ir kitų įmonės
valdymo     organų     kompetencijos     apribojimai,     susiję     su     įmonės
restruktūrizavimo plano vykdymu;
•    administravimo išlaidų sąmata.
Įmonės restruktūrizavimo trukmė nustatoma restruktūrizavimo plane, ji negali būti ilgesnė kaip 4 kalendoriniai metai. Įmonės administracijos vadovas arba įmonės administratorius gali prašyti teismo pratęsti restruktūrizavimo laiką dar metams.
Restruktūrizavimo plano pakeitimai taip pat tvirtinami plane.
Jei numatyta teikti valstybinę pagalbą įmonei restruktūrizuoti, valstybės pagalbos tiekėjas prieš įmonės restruktūrizavimo plano pateikimą teismui suderina su Konkurencijos taryba restruktūrizavimo plane numatytas valstybės pagalbos priemones.
Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka numatoma restruktūrizavimo plane:
•    įkeitimu   ir  hipoteka  užtikrinti   kreditoriaus   reikalavimai   (be   palūkanų   ir
netesybų) tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą, .lei jų
nepakanka, likusi suma tenkinama antrąja eile;
•    pirmąja eile tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais,
reikalavimai   atlyginti   žalą  dėl   suluošinimo   ar   kitokio   kūno   sužalojimo,
susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe,
asmenų reikalavimų apmokėti už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją;
•    antrąja eile tenkinami reikalavimai dėl privalomųjų įmokų (įskaitant fizinių
asmenų pajamų mokestį) bei paskolų, kurios suteiktos valstybės vardu ar su
valstybės garantija, taip pat visi likę kreditorių reikalavimai.
Sudarant įmonės restruktūrizavimo planą, kreditorių reikalavimus numatoma tenkinti dviem etapais. Pirmajame etape tekinami kreditorių reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų, o antrajame etape pagal tą pačią eilę tenkinama likusių kreditorių dalis (netesybos ir palūkanos).
Kiekvienos paskesnės eilės kreditorių reikalavimai tenkinami po to, kai visiškai patenkinti pirmesnės eilės kreditorių reikalavimai. Jeigu neužtenka lėšų visiems vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, šie reikalavimai tenkinami proporcingai pagal priklausančią kiekvienam kreditoriui sumą per laikotarpį, ne ilgesnį negu numatytas restruktūrizavimo plane.
Įmonės restruktūrizavimo plano projektas kartu su įmonės administratoriaus pateikta išvada ir steigėjų, savininkų sutikimu Įmonės administracijos vadovas pateikia kreditorių komiteto nariams ir pagrindiniams kreditoriams ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki kreditorių susirinkimo, kuriame bus svarstomas restruktūrizavimo planas. Nepagrindiniams kreditoriams taip pat turi būti sudaryta galimybė susipažinti su planu ir pateikti savo pasiūlymus. Gali būti pateikiami keli plano variantai, pvz., kreditorių siūlomas projektas.
Pritarimas gaunamas, kai už restruktūrizavimo planą balsuoja Vi visų patvirtintų kreditorių bendros reikalavimų sumos. Antrajame etape balsavimai vyksta kiekvienoje kreditorių grupėje ir kiekvienoje reikia surinkti 2/3 balsų. Planas gali būti tikslinamas, tam skiriama 15 kalendorinių dienų ir balsuojama dar kartą.
Balsavimui sudaromos šios kreditorių grupės:
•    kreditoriai, kurių reikalavimai yra užtikrinti įkeitimu ir hipoteka;
•    darbuotojų, kurių reikalavimai kyla dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais,
su žalos dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga
arba dėl mirties nelaimingo atsitikimo darbe atveju atlyginimu, ir reikalavimai
apmokėti už supirktą žemės ūkio produkciją;
•    privalomų įmokų administratoriai;
•    asmenų,   suteikusių   ilgalaikes   paskolas,   kurių   grąžinimo   terminai   dar
nepasibaigę, jei šių asmenų reikalavimai nėra užtikrinti įkeitimu ir hipoteka;
•    kitų kreditorių.
Kreditorių komitete turi būti ne mažiau kaip 5 asmenys, tarp jų iš pagrindinių grupių: darbuotojų, investuotojų, įkaito turėtojai ir kt.
Patvirtintas projektas teismui pateikiamas per 5 kalendorines dienas, tačiau neturi būti praėję daugiau kaip 4 mėnesiai nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos.
Už restruktūrizavimo plano įgyvendinimą atsakingas įmonės administracijos vadovas ir restruktūrizuojamos įmonės administratorius.

RESTRUKTŪRIZUOJAMOS ĮMONĖS VALDYMAS

Restruktūrizuojamoje įmonėje, skirtingai nei bankrutuojančioje, išlieka senieji valdymo organai, kurie valdo ir toliau, laikydamiesi restruktūrizavimo plane ar teismo nutartyje nustatytų apribojimų.
Tačiau papildomai atsiranda teismo paskirtas įmonės administratorius, kuris prižiūri   įmonės   valdymo   organų   veiklą   restruktūrizavimo   plano   rengimo laikotarpiu.    Plano   įgyvendinimo    laikotarpiu   jų   veiklą   prižiūri    kreditorių susirinkimo (komiteto) pirmininkas ir įmonės administratorius (jeigu jis paskirtas).
Restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu restruktūrizuojama įmonė be teismo leidimo negali:
•    parduoti ar perduoti nuosavybėn arba neatlyginamai naudotis įmonę arba jos
dalį, ilgalaikį turtą ar turtines teises;
•    suteikti   garantijas,   laiduoti,   įkeisti   ar   kitais   būdais   užtikrinti   prievolių
įvykdymą.
Sandoriai, sudaryti nesilaikant šių reikalavimų, laikomi negaliojančiais.
Jeigu įmonės vadovas padarė žalos kreditoriams, pažeisdamas nustatytus apribojimus, netiksliai vykdydamas restruktūrizavimo planą, jis prašomas pasiaiškinti raštu ir, jei neištaiso klaidų, kreipiamasi į teismą, kad atlygintų padarytą žalą, arba reikalaujama panaikinti jo įgaliojimus. Tada vadovu gali būti skiriamas kreditorių ar investitorių atstovas. Naujasis įmonės administracijos vadovas per 15 kalendorinių dienų nutraukia darbo sutartis su buvusiu įmonės administracijos vadovu ir kitais įmonės valdymo organų nariais. Šiems asmenims nemokama išeitinė pašalpa ir kompensacija, išskyrus piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas.
Restruktūrizuojamos įmonės administratorių teismui pasiūlo įmonės vadovas arba kreditorių komiteto pirmininkas, jei dėl šios kandidatūros yra teigiamas įmonės valdymo organų sprendimas ir kreditorių susirinkimo nutarimas. įmonės administratoriumi gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo. Taip pat galioja reikalavimas, kad įmonės administratorius ar administruojanti organizacija nebūtų susijusi turtiniais santykiais su restruktūrizuojama įmone. Jis turi turėti specialų pažymėjimą, būti dirbęs bankrutuojančios įmonės administratoriumi arba jo padėjėju.
Restruktūrizuojamos įmonės administratorius:
•    per 5 kalendorines dienas pateikia nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą
nuorašą kreditoriams arba jų įgaliotiniams, Finansų ministerijai, jei yra gauta
paskolų valstybės vardu, privalomų įmokų administratoriams, kredito bei
draudimo įmonėms, savivaldybei, įmonių rejestro tvarkytojams, Vertybinių
popierių komisijai, taip pat skelbiama spaudoje;
•    per 10 kalendorinių dienų pateikia teismui informaciją apie kitose bylose
įmonei ir įmonės pareikštus turtinius reikalavimus;

•    per teismo paskirtą laikotarpį, kuris neturi būti ilgesnis už restruktūrizavimo
plano rengimo laikotarpį, parengia įmonės paskutinių metų ūkinės komercinės
veiklos   ataskaitą   ir   pateikia   kreditorių   susirinkimui   kartu   su   įmonės
restruktūrizavimo plano projektu;
•    patikrina restruktūrizuojamos įmonės sandorius, sudarytus per laikotarpį, ne
trumpesnį kaip 12 mėnesių iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, ir parengia
nutarimą ieškiniams iškelti teisme;
•    prižiūri arba organizuoja įmonės restruktūrizavimo plano rengimą;
•    šaukia kreditorių susirinkimus ir, pritarus kreditorių susirinkimui ir įmonės
vadovybei, pateikia jį teismui tvirtinti;
•    darbo   santykius   reglamentuojančių  įstatymų  nustatyta   tvarka   informuoja
teritorinę darbo biržą ir savivaldybę apie numatomus atleisti darbuotojus;
•    informuoja  teismą   ir  kreditorius   apie   prasižengimus   padarytus   vykdant
restruktūrizavimo planą, kreipiasi į teismą dėl bylos nutraukimo ir žalos
atlyginimo.
Įmonės administratorius vykdo savo pareigas pagal pavedimo sutartį, sudarytą su įmone. Tačiau administratorius gali būti ir neskiriamas, ir tada jo darbus atlieka įmonės administracijos vadovas.
Svarbų vaidmenį valdymo procese vaidina kreditoriai. Jie turi teisę:
•    per ne trumpesnį kaip 30 ir ne ilgesnį kaip 45 kalendorinių dienų laikotarpį
pareikšti savo pretenzijas įmonei;
•    dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo teises;
•    gauti   iš   administracijos   vadovo   ir   administratoriaus   informaciją   apie
restruktūrizuojamo proceso eigą;
•    daryti įmonei nuolaidas dėl visos ar dalies įsiskolinimų, pakeisti piniginę
prievolę kita prievole ir pan.;
•    reikalauti atlyginti žalą, padarytą dėl blogo valdymo;
•    teikti  pasiūlymus restruktūrizavimo procesui- tobulinti, apskųsti  kreditorių
susirinkimo ar komiteto priimtus sprendimus.

RESTRUKTŪRIZAVIMO BYLOS NUTRAUKIMAS

Restruktūrizavimo byla gali būti nutraukta, jei paaiškėjo, kad restruktūrizavimo projektas buvo blogai parengtas, panaudota neteisinga informacija, nepatikimi investuotojai ir panašiai. Gali būti, kad įmonei reikia iškelti bankroto bylą. Tada, valdymo organui paprašius ir pritarus kreditorių susirinkimui, teismas išnagrinėja prašymą ir nutraukia bylą.
Jei restruktūrizacija atlikta sėkmingai, tai administracijos vadovas ir įmonės administratorius per 10 kalendorinių dienų parengia restruktūrizacijos plano įgyvendinimo aktą. Jį pasirašo įmonės administracijos vadovas, įmonės administratorius, savininkas, investuotojas ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Aktą patvirtina teismas.
Įmonės turto dydis nustatomas jo balansine verte pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą įmonės restruktūrizavimo proceso baigimo dienos duomenimis.
Teismas, gavęs aktą, priima sprendimą:
•    patvirtinti pateiktą restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą;
•    baigti įmonės restruktūrizavimo bylą.

Išvada

Šiame darbe susipažinome su akcinių bendrovių restruktūrizacija.Taip pat sužinojome apie restruktūrizuojamos įmonės valdymą, jos etapus .
Taip pat sužinojome apie akcinės įmonės restruktūrizavimo procesas gali būti realizuojamas labai įvairiai: modernizuojant gamybą ,keičiant ūkinės veiklos rūšį, , parduodant dalį įmonės, susijungiant su kitomis įmonėmis arba, atvirkščiai, ją skaidant į savarankiškus vienetus, pelno centrus, diegiant technines, ekonomines bei organizacines priemones. Visų jų tikslas – atkurti įmonės mokumą, įvykdyti įmonės įsipareigojimus kreditoriams ar kitokiais būdais sureguliuoti skolas.