Mokymo priemonė Darbas su modeliavimo sistema SILVERRUN – Bakalaurinis darbas

1    ĮVADAS

Darbo tema – Mokymo priemonė “Darbas su modeliavimo sistema SILVERRUN”.
Darbo tikslas – ištirti firmos SILVERRUN Technologies Inc. paketo “SILVERRUN-BPM” galimybes kompiuterizuojant mechaninio cecho valdymą ir paruošti mokomąją medžiaga (vartotojo vadovą).

Biznio aplinka keičiasi greitai. Atsiranda poreikis organizacinei sistemai ir jos veiklai reformuotis , prisitaikyti prie aplinkos pasikeitimų. Pagrindinis dalykas organizacinei sistemai šios dienos konkurenciniame klimate yra atidi biznio procesų analizė ir re-inžinerija. Biznio procesų modeliavimas gali padėti įvertinti pasikeitimų įtaką, surasti optimalų sprendimą, parodo kokiam stovyje yra veikla dabar ir padeda kurti ateities planus.

Atsiranda vis daugiau biznio modeliavimo paketų, kurie skirti biznio procesų analizei, dokumentavimui, modeliavimui, re-inžinerija.. SILVERRUN yra  vienas iš nedaugelio prieinamų modeliavimo sprendimų kuris palaiko įvairiarūšę šios dienos biznio aplinką. SILVERRUN-BPM tai įrankis skirtas biznio procesų modeliavimui, dokumentavimui ir analizavimui.

SILVERRUN-BPM vartotojams leidžia nustatyti duomenys reikalingus biznio procesams palaikyti ir jeigu pageidaujama galima integruoti su SILVERRUN duomenų modeliavimo įrankiais, tokias kaip SILVERRUN-ERX (Entity Relationship Expert) ir RDM (Relational Data). Visapusiškam veiklos vaizdui susidaryti  Biznio procesų modeliuose galima įrašyti informaciją apie resurso panaudojimą ir kainą. SILVERRUN-BPM gali būti naudojamas  kaip atskiras biznio procesų modeliavimo įrankis arba kartu su kitais duomenų modeliavimo produktais.

Analitinėje dalyje atlikau biznio procesų modeliavimo priemonių analizė  kur buvo iš analizuotos ir palygintos tokios procesų modeliavimo priemonės: SILVERRUN-BPM, BPwin , Workflow  BPR ir FirstSTEP Charter for Visio kurias apibendrinau ir pateikiau lentelėje . Plačiau Buvo išnagrinėtos ir aprašytos SILVERRUN-BPM galimybės iliustruojant notacijomis. Aprašiau dalykinę sritį. Išanalizavau ir aprašiau cecho valdymą darbų sekų modeliu.

Projektinėje dalyje aprašyta operatyvaus mechaninio cecho valdymo modelio sudarymo eiga , kokie pagrindiniai žingsniai buvo vykdomi norint sukurti modelį. Buvo aprašytos paketo galimybės ir kaip jomis naudotis. Sudarytas vartotojo vadovas, kuris bus kaip mokymo priemonė pradedantiesiems dirbti su šiuo paketu.

2    SUMMARY

Careful analysis and redesign of business processes is essential to organizations in today’s competitive climate For building quality enterprise applications, organizations need a solid enter-prise architecture to ensure integrity and consistency. An essential part of designing the enterprise architecture is understanding the business. As an inte-grated business process and data modeling workbench, the SILVERRUN solu-tion includes SILVERRUN-BPM, a powerful tool for modeling and document-ing business processes and for integrating the business perspective of the enterprise with its information architecture.

SILVERRUN-BPM allows modelers to identify data required to support the business processes and then (if desired) to integrate with SILVERRUN’s data modeling tools, SILVERRUN-ERX (Entity Relationship Expert) and RDM (Relational Data). Business process models produced with SILVERRUN-BPM can also capture resource utilization and cost information for a comprehensive view of the business. SILVERRUN-BPM can be used as a standalone business process modeling tool or in conjunc-tion with SILVERRUN data modeling products.

SILVERRUN’s graphical point-and-click interface makes model design effortless. Point and click on the tool in the tool palette that you wish to use. Any object can be resized and customized to display information as desired. Objects are linked to a dictionary where you can store and edit information about the object. Simply double-click on an object to access its dictionary contents, then navigate the dictionary’s hypertext environment to move from concept to concept.

With SILVERRUN-BPM, you can attach pieces of data to your business processes so that underlying data is captured with process information and carried through to a conceptual, logical or physical data model.
Additionally, external entities and relationships, or whole data models can be attached to processes, flows and data stores to represent, redesign and manage an entire organization’s information and activity infrastructure.
SILVERRUN-BPM supports enterprise business process modeling with a multi-user active repository as well as its split and merge feature. Split a process and its children and then merge it into another model. This allows teams of modelers to work independently and then integrate their work together.
SILVERRUN-BPM process tree diagrams present an overview of the hierarchical organization of business processes.

Flexible Modeling Environment

– Fully graphical, point-and-click interface ensures effortless design.
– Reuse objects through drag and drop palettes, move/copy tool, and merge duplicate function.
– Graphical qualifiers for greater model readability.
– Graphical effects for maximum model enhancement.
– Extensible dictionary with user-defined descriptors.

Business Process Modeling

– Model and manage process costs, resources, duration and frequency.
– Resource and cost assignment to process models.
– Consolidate low level process costs and resource usage to higher levels.
– Multi-level modeling (i.e. explosion of processes).
– Cross reference reports for resource usage, cost/time allocation and roll-up provides comprehensive business process analysis.

Rich Modeling Support

– Integrated with SILVERRUN-RDM (Relational Data Modeling) and SILVERRUN-ERX (Entity Relationship Data Modeling).
– Supports multiple notations and methodologies (e.g. Gane-Sarson, Yourdon, Ward-Mellor, custom notation).
– Features complete dictionary to store diagram information.
– Customizable integrity control mechanisms for maintaining diagramming standards.
– Generates full model documentation.
– Relational dictionary support for queries and report generation on a variety of RDBMs.

Enterprise Modeling Support

– Unlimited levels of diagrams or objects in a diagram.
– Multi-user, active repository (SILVERRUN-Enterprise).
– Teamwork support through splitting and merging models.
– Multi-user, active repository (SILVERRUN-Enterprise).
– Multiplatform support for all SILVERRUN tools and models including Windows, Solaris and Macintosh..
– Open environment.

3    ANALITINĖ DALIS

3.1    Biznio procesų modeliavimo priemonių analizė

Šiame skyriuje buvo  išnagrinėtos ir palygintos tokios procesų modeliavimo priemonės:

•    SILVERRUN-BPM (SILVERRUN Technologies Ltd)
•    BPwin (PLATINUM technology)
•    Workflow  BPR (Holosofx Inc.)
•    FirstSTEP Charter for Visio. (Interfacing Technologies Corporation)

Išanalizavus paketus buvo sudaryta paketų palyginimo lentelė (žr. 1 lent.), kurioje buvo aprašytos pagrindinės paketų savybės. Duomenys apie paketus ir patys paketai buvo paimti iš paketų gamintojų svetainių (adresai pateikti prie Literatūros sąrašo).

1 lent. Biznio procesų modeliavimo paketų palyginimas.
Paketas

Savybės    SILVERRUN-BPM    BPwin
Workflow  BPR
FirstSTEP Charter for Visio

Gamintojas    SILVERRUN Technologies Ltd.
PLATINUM technology     Holosofx Inc.
Interfacing Technologies Corporation (ITC)

Vartotojo sąsają    Paprasta, aiški. Vienu metu galima naudotis kelias dialogo langais. Patogi kilnojama  įrankių juosta. Nepatogus modelio didi¬nimas ir mažinimas.     Gerai pateikti objek¬tai, šriftai ir spalvos. Gera modelių per¬žiūra. Neblogas mo¬delio didinimas ir mažinimas    Aiški patogi. Pelės pagalba lengvai suku¬riami ir kilnojami objektai.    Sudėtinga, perkrauta funk¬cijomis, bet greitai įsisavi¬nama. Gerai panaudotos spalvos. Gera visų modelio objektų sudėtų  į hie¬rarchinė struktūra peržiūra.
Modeliai, diagramos    Procesų modelis    Function, Dataflow ir Workflow modeliai.
For Exposition Only (FEO) diagramos
Workflow modelis    Procesų ir Organizacinis modeliai.
Notacijos    Datarun Business Process Model, Datarun System Process Model, Datarun Informa¬tion System Ar¬chitecture,Gane ir Sarson, Ward-Mellor Merise, Yourdon-DeMar¬co, Custom
nėra    nėra    nėra
Procesų De¬komponavimas    Yra    Yra    nėra    Yra
Modeliavimas    Objektus galima  greitai susikurti pelės pagalba. Var¬totojas pats gali pasirinkti kokia informacija turi būti išvesta objekto rėmuose.
Objekto aprašo lange yra  perėjimas nuo vieno objekto prie kito Modelį galima padalinti į keletą dalių. Pagal vartotojo poreikius galima susikurti  vartotojo nustatytus laukus (user-defined fields)     Modelį galima pa¬dalinti,/sujungti į/iš keletą dalių. Patogus dirbti su dideliais modeliais. Galimas pakartotinas mode¬lio objektų panau¬dojimas.
Galima susikurti  vartotojo nustatytus laukus    Yra duomenų saugykla kurios pagalba galima greitai susikurti naujus modelius.
Importo/eksporto pa¬galba tarp modeliu galima  pasikeisti duo¬menimis ir procesais.
Yra įdiegti trys analizės įrankiai: (1) Weighted Average Analysis (2) Case Analysis   (3) Simulation.
Galima dirbti su procesų  ir organizaciniu modeliu vienu metu.
Procesus galima lengvai de komponuoti. Automatiškai sukuriama modelio hierarchinė struktūra įtraukianti visus modelio objektus ir viename lange leidžianti keisti informacija  apie objektą.
Ataskaitų generavimas    Vartotojas pats gali nusistatyti  ataskaitos forma ir turinį. Ataskaita galima išve¬sti  į teks¬tinį failą ar printetį.    Ataskaitos generuojamos į teks¬tinį failą ar printetį.    Lentelių diagramų ir grafikų išvedimas į teksto apdorojimo sistemas. Informacija į spausdintuvą išvedinėjama WYSIWYG būdu.
Lentelių diagramų ir grafikų išvedimas į teksto apdorojimo sistemas. Galima generuoti HTML puslapius
Momentinė dokumentacija    Pilnas Pdf dokumentų rinkinys.     Nėra    Nėra    Pdf dokumentų rinkinys

3.2    3.2     SILVERRUN paketo apžvalga

3.2.1    SILVERRUN paskirtis

SILVERRUN-BPM tai įrankis skirtas biznio procesų modeliavimui, dokumentavimui ir analizavimui.

SILVERRUN-BPM vartotojams leidžia nustatyti duomenys reikalingus biznio procesams ir jeigu pageidaujama galima integruoti su SILVERRUN duomenų modeliavimo įrankiais, tokias kaip SILVERRUN-ERX (Entity Relationship Expert) ir RDM (Relational Data). visapusiškam veiklos vaizdui sudaryti  Biznio procesų modeliuose sudarytuose su SILVERRUN-BPM galima įrašyti informaciją apie resurso panaudojimą ir kainą. SILVERRUN-BPM gali būti naudojamas  kaip atskiras biznio procesų modeliavimo įrankis arba kartu su kitais duomenų modeliavimo produktais.

3.2.2    SILVERRUN Produktai

STI (SILVERRUN Technologies Inc.) tai pasaulinio masto biznio modeliavimo ir kliento/serverio produktų ir paslaugų tiekėjas.STI pagaminta SILVERRUN programinę įrangą pasauliniu mastu naudojama 5000 vietų. STI yra CSA grupės narys  kuri apjungia 27 kompanijas ir 1500 darbuotojų. CSA grupė įsteigta 1970 m. Šios grupės partneriai Singapūro OCBC grupė ir IBM.

SILVERRUN tai daugelplatformis , biznio procesų modeliavimo sprendimas įmonei kuris įgalina kompanijas modeliuoti procesus taip pat kurti pagrindą stipriai duomenų infrastruktūrai.
SILVERRUN aprūpina aukštos klasės modeliavimo įrankiais  visam įmonės valdymo modelių rinkiniui– nuo biznio procesų modelių iki konceptualių, loginių ar fizinių modelių, duomenų saugyklų.
SILVERRUN vienas iš nedaugelio prieinamų modeliavimo sprendimų kuris palaiko įvairiarūšę šios dienos biznio aplinką. Visi SILVERRUN įrankiai taip pat visi duomenų modeliai sukurti su SILVERRUN ir suderinami su MS-Windows, Solaris, Macintosh sistemomis. SILVERRUN gali užtikrinti modelio pakartotinį panaudojimą ir portatyvumą  ir lanksčią, produktyvią darbo aplinka jūsų įmonėj.

SILVERRUN produktų šeima:
Professional
SILVERRUN-BPM
SILVERRUN-ERX
SILVERRUN-RDM
SILVERRUN-UM
SILVERRUN-WRM

Enterprise
SILVERRUN-BPM
SILVERRUN-RDM

3.2.3    Sistemos reikalavimai.

Reikalavimai techninei įrangai

CPU    486
Procesoriaus dažnis     33 Mhz
Monitorius    VGA, SuperVGA
Reikalavimai programinėi įrangai

Operacinė sistema    Microsoft Windows 95/98
Microsoft Windows NT 4.0
Macintosh
OS/2
Atminties Poreikis
RAM    16 MB
Vieta diske    10 MB
Adresas

Šiaurės Amerikoj

SILVERRUN
Technologies Ltd.
445, Ave. St-Jean-Baptiste
Suite 100
Quebec (Quebec)
Canada
G2E 5N7
Tel.: 1-800-361-0528
Tel.: (418) 877-1717
Fax: (418) 877-2827
Azijoj

CSA Research Pte. Ltd.
221 Henderson Road
#05-01
Henderson Building
Singapore
159557
Tel.: +65 276-7622
Fax: +65 276-4930    Prancūzijoje

SILVERRUN
TechnologiesFrance
69, rue d’Aguesseau
92771 BOULOGNE
France
Tel.: +33 1 46 10 50 43
Fax: +33 1 46 10 50 99
www.silverrun.com
ftp.silverrun.com
support@silverrun.com
2 lent.

3.2.4    SILVERRUN-BPM galimybių apžvalga

SILVERRUN-BPM organizacijai naudoja procesų modelį. Modeliai yra sudaryti iš atskirų, bet glaudžiai susijusių dalių, grafinės dimensijos ir žodynėlio.

Ryšiai tarp simbolių gali būti sukurti grafiškai ir yra saugomi žodynėlyje. Tarp diagramų esantys ryšiai ir žodynėlis užtikrina modelio dokumentacija. Visi modelio elementai ir ryšiai tarp jų, negali būti grafiškai atvaizduoti ir dokumentuoti. Kai kurie iš jų reikalauja sistemingos kreipties į žodynėlį..

. Be to SILVERRUN-BPM grafinių galimybių ir užbaigto žodynėlio dėka galima sukurti ataskaitas pagrįstas žodynėlio tūriniu. Žodynėlį ar jo dalį  galima eksportuoti ir importuoti į kitus modelius.

SILVERRUN-BPM  leidžia  susikurti sritis(domain), bendruosius elementus (common item),duomenų struktūras, komponentus , jų rinkinius. Jų panaudojimą apžvelgsime vėliau projektinėje dalyje.

SILVERRUN-BPM palaiko keletą notacijų naudojamu organizacijų dinaminiam modeliavimui. Galima pritaikyti šias notacijas specifinėm situacijoms ar ypatingom reikmėm SILVERRUN-BPM leidžia naudoti daugelį populiarių notacijų tokių kaip:

•    Datarun Business Process Model
•    Datarun System Process Model
•    Datarun Information System Architecture
•    Gane ir Sarson
•    Ward-Mellor
•    Merise
•    Yourdon-DeMarco
•    Custom (vartotojo nustatyta)

Notacija galima pakeisti bet kuriuo proceso kūrimo metu. Pasirenkant įvairius simbolius  galima susikurti savo notacija.

3.3    Pagrindinės paketo notacijos

Norėdamas parodyti pagrindines SILVERRUN  notacijas pateiksiu operatyvaus mechaninio  cecho valdymo pavyzdį. Cecho valdymo eigą sudaro keturi etapai. Kurių metu turi būti atlikti tokie veiksmai:
•    suplanuota konkrečių detalių partijų gamybą
•    sudarytas cecho grafikas
•    užpildyta gamybai reikalingą dokumentacija
•    apskaičiuoti darbininkų darbo užmokesčiai.

3.3.1.1    Datarun Business Process Model notacija

Savo modelį sudariau su Datarun Business Process Model notaciją (žr. 1 pav.). Ją pasirinkau todėl kad jį  labiausiai atitinka mano poreikius .Šios probleminės srities modelis sudarytas Datarun Business Process Model notacija  atrodo taip:

1 pav.

Mano pavyzdžio operatyvaus mechaninio  cecho valdymo Datarun Business Process Model  notacija šiuo atveju nesiskiria nuo Datarun Information System Architecture , nes šiame pavyzdį  nenaudojamos išorinės esybės ir saugyklos. Todėl pastarosios notacijos ir  nepateiksiu.

3.3.1.2    Gane-Sarson notacija

Gane-Sarson notacija užduodama pagal nutylėjimą kai sukuriamas naujas failas. Probleminės srities modelis sudarytas Gane-Sarson notacija (žr. 2 pav.) atrodo taip:

2 pav.

Šį notacija skiriasi nuo Datarun Business Process Model ne tik procesų forma  bet informacijos atvaizdavimu proceso rėmelyje, kaip matom šioje notacijoje viršutinėje dalyje yra proceso numeris, vidurinėje – proceso vardas, apatinėje – resursai. Bet šioje notacijoje nėra atvaizduoti komponentai .

3.3.1.3    Ward-Mellor notacija

Probleminės srities modelis sudarytas Ward-Mellor notacija (žr. 3 pav.)  atrodo taip:

3 pav.

Kaip ir Gane-Sarson notacija taip ir Ward-Mellor notacija neparodo komponentų, todėl jinai netinka mano probleminei sričiai atvaizduoti.

3.3.1.4    Datarun System Process Model notacija

Probleminės srities modelis sudarytas Datarun System Process Model notacija (žr. 4 pav.) atrodo taip:

4 pav.

3.3.1.5    Merise notacija

Probleminės srities modelis sudarytas Merise notacija Datarun System Process Model (žr. 5 pav.)atrodo taip

5 pav.

3.3.1.6    Procesų medis

Kai diagrama sudaryta iš daugelio hierarchinių lygių iškyla  nepatogumai kai reik  peržiūrėti procesus esančius žemesniuose  lygiuose.. Tam galima naudoti procesų medį. Dėl šio paketo demo versijos ribotų galimybių čia pateiksiu operatyvaus cecho valdymo pavyzdį (žr. 6 pav.), nors geriau būtų pateikti pavyzdį turintį daugiau hierarchinių lygių.

. 6 pav.

3.4    Probleminė sritis.

Mano probleminė sritis- operatyvaus mechaninio cecho valdymas. Mechaninį cechą sudaro  keli barai. Cechą valdo cecho viršininkas , cecho barų meistrai ir gamybos dispečerinio skyriau (GDS) planuotojai. Naudojantis maršrutiniame lape įrašyta informacija, reikia suplanuoti konkrečių detalių partijos gamybą, sudaryti cecho grafiką, užpildyti gamybai reikalingą dokumentacija, apskaičiuoti darbininkų darbo užmokestį. Cecho valdymo eigą galima suskirstyti į tokius etapus :

Pirmas etapas.

Cecho viršininkas. Sudaro individualias užduotis kiekvienam barui: nurodo planuotojams gaminti šiame bare detalių maršrutinių lapų numerius ir partijų dydžius. Užduotys perduodamos barų meistrams.
Baro meistras. Iš cecho viršininko gauna užduotis ir išdalina maršrutinius lapus GDS planuotojams.
GDS planuotojas. Naudodamasis maršrutiniu lapu, apskaičiuoja detalių partijos gamybos ciklo trukmę.
Baro meistras. Visoms iš cecho viršininko gautoms detalėms apskaičiuoja kontrolinį numerį K gaminio , kurio detalės jau pagamintos; datą iki kurios pagamintų dar užtenka; vėliausią detalių partijos gamybos pradžios datą Tv. Partijos ciklo trukmė C imama iš savo baro GDS planuotojo, kuris ją apskaičiuoja pirmu etapu.

Antras etapas.

Cecho viršininkas. Iš barų meistrų surenka duomenys (K, T, C, Tv) kiekvienai detalei. Pagal Tv sudaro  detalių gamybos eilę.
Baro meistras. Cecho viršininkui perduoda apskaičiuotus detalių duomenis (K, T, C, Tv). Iš jo sužino šių detalių gamybos pradžios datas.
GDS planuotojas. Naudodamasis maršrutiniu lapu ir per pirmą etapą rastomis operacijų atlikimo trukmėmis sudaro teorinį detalių partijos gamybos grafiką. Į maršrutinį  lapą įrašo darbininko pavardę ir tabelio numerį

Trečias etapas

Cecho viršininkas. Surenka teorinius duomenis detalių duomenis detalių gamybos grafikus iš GDS planuotojų ir sudaro cecho apkrovimo grafiką.
Baro meistras. Remdamasis cecho apkrovimo grafiku, sudaro darbininkų darbo grafikus mėnesiui.
GDS planuotojas. Pagal cecho apkrovimo grafiką sudaro naują užduotyje nurodytos detalės gamybos grafiką, įvertindamas pertraukas tarp operacijų , kurios atsiranda dėl to, kad darbininkai tuo momentu jau yra užimti kitų detalių gamyba.

Ketvirtas etapas

Cecho viršininkas. Iš sudaryto cecho apkrovimo grafiko  nustato detalių partijų gamybos   baigties datas Tp ir baigia pildyti cecho apkrovimo plano.
Baro meistras. Remdamasis sudarytu cecho darbo grafiku ir maršrutinių lapu, apskaičiuoja darbininkų darbo užmokesti.
GDS planuotojas. Baigia pildyti maršrutinį lapą

Darbų sekų modelis

Darbų sekų  modelis atvaizduoja procesus ir darbus  perduodamus iš vieno proceso kitiems (žr. 7 pav.). Darbų sekų modelis parodo kaip procesą vykdo atskiri žmonės arba organizacijos padaliniai. Be to WFM parodo kuris organizacijos  padalinys  atlieka ar atsako  už konkretų procesą. Tai įgalina analizuoti darbų rezultatų perdavimą tarp organizacijos padalinių, ieškoti neefektyvumo priežasčių:.
Cecho valdyme galime išskirti tris aktorius: Cecho viršininkas, Baro meistras, GDS planuotojas

7 Pav.

3.5    Analitinės dalies išvados

1. Šiame skyriuje atlikau Biznio procesų modeliavimo priemonių analizę (žr. 1 lent.). Buvo iš analizuotos ir palygintos tokios procesų modeliavimo priemonės: SILVERRUN-BPM, BPwin , Workflow  BPR ir FirstSTEP Charter for Visio.

SILVERRUN-BPM tai gan paprastas procesų modeliavimo įrankis  tačiau  tenkinantis pagrindinius vartotojo poreikius. Pagrindinis SILVERRUN-BPM privalumas kuriu neturi kiti paketai: septynios gamintojo nustatytos notacijos ir viena notacija yra skirta vartotojo poreikiams. SILVERRUN-BPM išsiskiria patogia vartotojo sąsaja nes galima pereiti nuo vieno aktyvaus dialogo lango prie kito jų neuždarant. Mano manymu galingiausias iš šių paketų yra FirstSTEP Charter for Visio, kadangi turi analizės įrankius.

2. Norint susipažinti  su paketu SILVERRUN-BPM sudarytas mechaninio cecho modelis kuris buvo  iliustruotas procesų medžiu ir pagrindinėmis paketo notacijomis:

•    Datarun Business Process Model,
•    Gane ir Sarson,
•    Ward-Mellor,
•    Datarun System Process Model,
•    Merise,

3. Aprašiau savo probleminę sritį – operatyvus mechaninio cecho valdymo procesą, jo keturis etapus. Išanalizavau ir aprašiau cecho valdymą darbų sekų modeliu.

4.Pilno modelio nebus galima sudaryti  ir eksportuoti į kitus SILVERRUN paketus nes šį paketo versija yra demonstracinė ir turi apribojimus.

5. Tuos, kuriems bus įdomu sužinoti, galės paskaityti  apie SILVERRUN-BPM paketą ir apie kitus SILVERRUN produktus. Norintiems sužinoti plačiau, pateikiau internetinį adresą http: // www. silverrun. Com , ir ftp. Silverrun.com

SUDERINTA:            .
vadovas doc.S.Gudas
1999 04 15
4    TECHNINĖ UŽDUOTIS

TEMA:
“SILVERRUN-BPM” paketo analizė.

ANALITINIS ir TIRIAMASIS DARBAS:
1.    Biznio procesų analizės ir modeliavimo ir dokumentavimo metodų ir priemonių analizė
2.    Biznio procesų modeliavimo  “SILVERRUN-BPM” (SILVERRUN Technologies Inc.) savybių tyrimas; sudaryti paketo pagrindinių modelių formalias schemas
3.     Probleminės srities modelio aprašymas
4.     Darbo tikslo formulavimas

PROBLEMINĖ SRITIS:
“Operatyvus mechaninio cecho valdymas”

ĮSISAVINTI IR APRAŠYTI TIRIAMO PAKETO KOMPIUTERIZUOJAMAS FUNKCIJAS:
1.    Procesų modelių (diagramų) sudarymas ir parametrizavimas
2.    Modelių koregavimas
3.    Ataskaitų generavimas
4.    Duomenų importavimas iš SILVERRUN-BPM
5.    Duomenų eksportavimas: atskirų modelių ir viso projekto (duomenų saugyklos)
6.    Projektinių duomenų  paieškos galimybės
7.    Kitos paketo galimybes
REIKALAVIMAI DARBO APRAŠYMUI:
1.    Pagrindinės aprašo dalys: referatas užsienio kalba, įvadas, analitinė dalis, techninė užduotis, projektinė dalis, vartotojo vadovas, literatūros sąrašas, priedai,
2.    Visose aprašo dalyse naudoti lenteles ir diagramas
3.    Pateikti analitinės ir projektinės dalies išvadas, nurodant Jūsų atlikto darbo esminius rezultatus.
4.    Pateikti disketę su darbo programiniu produktu
5.    Darbo gynimui paruošti grafines iliustracijas (A4 formate) demonstravimui projektoriumi ir gynimo kalbą (5 min. trukmės).
6.    Gynimo metu demonstruojama darbo metu įsisavinta programinė įranga

IF5/2 gr. Studentas
Artūras STAPČINSKAS
1999 04 15
Pastaba:
techninės užduoties projektą paruošia studentas ir suderina su vadovu

5    PROJEKTINĖ DALIS

5.1    Žodynėlis

Coded Name: fizinis vardas. Naudojamas trumpai įvardinti sąvoka.
Concept: modeliavimo blokas (pvz.  procesas, saugykla ar išorinė esybė).
Comment: Komentaras.
Common Item: Bendras elementas.
Components: Komponentas. Komponentų rinkinio dalis.
Component Categories: Komponentų kategorija. Komponentas priklauso komponentų kategorijai ir jo turinys apibrėžiamas kaip charakteristikos arba duomenų struktūromis.
Component Set: Komponentų rinkinys.
Data Entry Window: Duomenų įvedimo langas. Leidžia vartotojui atnaujinti modelio informacija.
Data Types: Duomenų tipas.
Descriptor: Deskriptorius. Aprašo modeliavimo blokus tokius kaip saugykla ar procesas. Tai gali būti vardas, numeris ar komentaras.
Domain:
Data Structure: Duomenų struktūra, duomenų elementų hierarchija ir duomenų elementų grupė.
Diagram: Diagrama, modelio dalis.
Duplicate: Dublikatas. Proceso, išorinės esybės, saugyklos grafinio atvaizdavimo kopija.
External Entity: Išorinė esybė. Tai gali būti asmuo, įstaigos, ar paprasčiausi objektai kurie yra arba užklausos pagrindas arba jos tikslas.
Flow: Srautas Srautas atvaizduoja informacijos, medžiagos, energijos ir t.t. judėjimą ar cirkuliacija iš vieno taško į kitą.Jeigu srautas perduoda informacija jo turinys gali būti apibrėžtas duomenų struktūromis įrašytomis į žodynėlį. Kitaip jų tipas gali būti apibrėžtas žymeklių ir komentarų pagalba. Paprastai, srautas turi kryptį kuria parodo rodyklė arba ant vieno arba ant kito galo. Srautus galima pašyti kaip kreives, kaip linijas stačiais ir ne tik kampais.
Label: Žymė. Vardas, koduotas vardas ar išgalvotas vardas naudojami grafiškai identifikuoti srautą, procesą, išorinę esybę, saugyklą.
Model: Modelis .Diagramų hierarchija.
Process: Procesas naudojamas funkcijos atvaizdavimui atliktos sistemos pagalba, kuri yra išreikšta veiksmų užbaigimu su organizacijos ištekliais.
Qualifiers: žymeklis. Naudojamas išorinių esybių, srautų, procesų ir saugyklų pobūdžiui nustatyti.
Resource: Resursas. Sistemos komponentas naudojamas procesų.
Store: Saugykla. Atvaizduoja informacijos rinkinį kuris sistemos yra sukurtas naudojamas ir modifikuojamas.
User Defined Fields: Vartotojo sukurtas aprašas naudojamas išplėsti SR sąvokos charakteristikai.

5.2    Darbo su Silverrun technologija

Mano probleminė sritis- operatyvaus mechaninio cecho valdymas. Mechaninį cechą sudaro  keli barai. cechą valdo cecho viršininkas , cecho barų meistrai ir gamybos dispečerinio skyriau (GDS) planuotojai. Naudojantis maršrutiniame lape įrašyta informacija, reikia suplanuoti konkrečių detalių partijos gamybą, sudaryti cecho grafiką, užpildyti gamybai reikalingą dokumentacija, apskaičiuoti darbininkų darbo užmokestį. Cecho valdymo eigą galima suskirstyti į keturis etapus.
Toliau išnagrinėsim kaip galima realizuoti operatyvaus mechaninio cecho valdymą Silverrun pagalba.

Turime tokius pradinius duomenis:
Detalės maršrutinis lapas;
Gaminių išleidimo planas kontroliniais numeriais;
Baro darbininkų sąrašas;

Reikia sudaryti:
Cecho apkrovimo grafiką (CAG);
Cecho apkrovimo planą;
Darbininkų darbo grafiką;
Suderintas detalių partijos operacijų grafiką
Teorinių det. gamybos grafiką

Pirmas etapas.

Detalės maršrutinį lapą apsirašau kaip duomenų struktūra kuri turi tokius laukus (žr. 3 lent.): ir atrodys taip (žr. 8 pav.):

Operacijos Nr.
Operacijos kodas
Operacijos laikas
Paruošimo laikas
Tabelio Nr.
Priimta
Parašą
Antra eilė
Pavadinimas
Kategorija
Įkain
Įkainiai
Pavardė
Kokybiškos
Akto Nr
Data
3 lent.

8 pav.

Kaip tai padaryti:

1.    Iš  Project meniu pasirinkite Data Struktures. Bus atidarytas Data Sructures langas.
2.    Apatinėje kairėje lango pusėje redagavimo laukelyje įveskite struktūros vardą.
3.    Spauskite Add mygtuką. Į sąrašą bus įvesta jūsų duomenų struktūra.
4.    Ant įvesto pavadinimo dukart paspauskite kairiuoju pelės klavišu.
5.    Bus atidarytas Data Sructure Composition langas (žr.8  Pav.)
6.    Apačioje esančiame redagavimo lange įveskite elementus ar kita struktūra.

Naudojantis anksčiau pateiktais punktais susikuriam tokias duomenų struktūras: detalės maršrutinį lapą, gaminių išleidimo kontroliniais numeriais planą, baro darbininkų sąrašą, cecho apkrovimo planą.

Antras etapas.

Susikūrę duomenų struktūras jas galime prijungti prie rinkinių(components) kurie sudaro komponentų rinkinius (components set).Žr. 9 pav. Matome kad komponentų rinkinys “Pradiniai duomenys” yra sudaryti iš tokių rinkinių: Maršrutinis lapas, Gaminių išleidimo planas kontroliniais numeriais, Baro darbininkų sąrašas.

9 pav.

Pirmiausiai susikuriame komponentų kategorija, po to komponentų rinkinius sudarančius komponentus. Prie tam tikrų komponentų prijungiame duomenų struktūra.

Kaip tai padaryti:
1.     Atidarome Components Categories langą. Iš Project→Extended Consepts→ Components Categories. Components Categories lange įvedus kategorijos vardą spauskite Add mygtuką.
2.    Atidarome Components Sets langą. Apačioje esančiuose redagavimo laukeliuose įvedus rinkinio vardą spauskite Add mygtuką.
3.    Ant rinkinio vardo dukart paspaudus išvedamas Components Set Components langas. Jame įvedame komponentus ir nustatome jų kategorijas.
4.    Components Set Components lange dukart paspaudus ant komponento vardo iš vedamas Component Description langas.
5.    Component Description lange Data struktures laukelyje prijungiame reikiama duomenų struktūrą.

Trečias etapas.

Susikuriame tokius resursus: cecho viršininkas , barų meistrai, (GDS) planuotojai

10 pav.

Kaip tai padaryti:

1.    Iš Model meniu pasirenkame Resources. Išvedamas Resources langas (žr. 10 Pav.).
2.    Redagavimo laukelyje apačioje įveskite resursų vardus.
3.    Spauskite Add mygtuką.

Ketvirtas etapas.

Susikuriam reikiamus procesus ir ryšius tarp jų. Procesus ir srautus galima susikurti su kairėje pusėje esančia įrankių juosta. Susikūrus procesus prie jų reik prijungti resursus ir komponentus.

11 pav.

Kaip tai padaryti:

1.    Susikūrus procesą ir dukart ant jo paspaudus išvedamas Process Description langas.
2.    Viršutinėje kairėje dalyje yra Process mygtukas kuri paspaudus iškrenta meniu (žr. 11 Pav.). Iš to meniu pasirenkame Linked Resources punktą.
3.    Pasirinkus Linked Resources punktą išvedamas Resources Linked to a Process langas.
4.    Resources Linked to a Process lange priskiriame reikiamus resursus.
5.    Taip pat kaip ir resursus priskiriame komponentus iš krentančio meniu pasirinkus Linked Components punktą.

5.3    BPM įrankių juosta

Pradėjus darbą su SILVERRUN-BPM, kairėje atsiranda įrankių  juosta (žr. 12 pav.) kur pastoviai aktyvus yra rodyklės įrankis. Pasirinkus kitą įrankį ir atlikus veiksmą automatiškai grįžtama prie rodyklės įrankio. Įrankių juosta turi rinkinį įrankių kurie leidžia kurti ar modifikuoti diagramas. Įrankių juosta automatiškai aktivizuojama  paleidus paketą.

Kad pasirinkti viena iš įrankių paprasčiausiai reik paspausti pasirinkta piktograma. Pasirinkus įrankį jo ikona pakeičia spalvą taip išsiskirdama iš kitų.

12 Pav.

5.3.1    Rodyklė

Kad modifikuoti, duplikuoti , paslėpti ar  ištrinti diagramos grafinius atvaizdavimus pirmiausia reik juos pažymėti. Rodyklės įrankis leidžia pažymėti viena ar grupę grafinių atvaizdavimų (žr. 13 pav.) Pasirinktų grafinių atvaizdavimų pasirodymo būdas, priklausomai nuo elemento tipo, gali šiek tiek skirtis:

13 pav.
.

•    Sukurtas procesas,  saugykla, išorinė esybė, srauto žymė ir bet kuris kitas elementas šonuose turi mažiukus kvadratukus
•    Srautas ar linija sukurta piešimo įrankio pasirodo kaip taškuota linija
•    Žymeklis, srauto žymė ir štampas apsupti kaip taškuoti keturkampiai.

5.3.2    Proceso rėmų keitimas rodyklės įrankio pagalba.

. Grafiškai keisti procesų rėmus galima rodyklės pagalba. Jeigu nematote proceso rėmų, turėtute pirmiausia atlikti tai:

1. Pasirinkti Tools → Options → Notation.
2. Pasirinkite Process Frames.

Keisti procesų rėmus:

1. Pasirenkam Rodyklės įrankį dvigubu paspaudimu įrankių juostoje.
2. Patalpinti kursorių ant proceso rėmo. Kursoriaus išvaizda pasikeis priklausomai nuo to kur patalpinsite kursorių. Žiūrėkite į paveikslėlį apačioje kur norėsite patalpinti kursorių priklausomai nuo to ką norėsite daryti.
3. Laikykite pelės klavišą nuspausta  kol nutemsite kursorių į jums reikiama vieta.
4.    Atleiskite pelės klavišą.

14 pav.

Sukūrus stulpelius(vertikalias linijas ) ir eilutes(horizontalios linijos), į laisvas ląsteles galima rašyti informacija.

Kad įrašyti informacija į ląstelę:

1.Pasirinkite Rodyklės įrankį.
2.Patalpinkit kursorių ląstelės ribose.
3.Dvigubu pelės klavišo paspaudimu atidarykite langą (žr. 15 pav.).
4.Įveskite jums reikiama tekstą.
5.Nustatykite reikiamus parametrus Cell Description lange ir spauskite OK.

15 pav.

5.3.3    Grafinių atvaizdavimų žymėjimas

Daugelis grafinių atvaizdavimų gali būti pažymėti taip: pasirenkam du taškus kad nutempus kursorių neatleidžiant pelės klavišo nuo vieno taško iki kito būtų pažymėti visi grafiniai atvazdavimai. Atleidus pelės klavišą visi objektai būna pažymėti. Galima pažymėti ir nebūtinai kaimyninius atvaizdavimus tam reik laikyti nuspausta SHIFT klavišą ir pasirinkti norimus objektus. Pažymėti visus atvaizdavimus galima Edit meniu Select All punkto pagalba.
Norint iš visų pažymėtų grafinių atvaizdavimų viena ar keletą palikt nepažymėtus reik spausti SHIFT klavišą ir pažymėti tuos atvaizdavimus.

5.3.4    Proceso, išorinės esybės ir saugyklos įrankiai

Procesų , išorinių esybių ir saugyklos įrankiai yra BPM įrankių juostoje.Įrankių ikonos, kaip ir atitinkami grafiniai atvaizdavimai priklausomai nuo pasirinktos notacijos (Yourdon, Datarun, Gane ir Sarson, Merise ar jūsų pačių sukurta notacija) pakeičia savo išvaizda.

Čia matome procesų , išorinių esybių ir saugyklos
įrankius ( Gane ir Sarson, Merise ir
Yourdon-DeMarco notacijos)

Grafiniai atvaizdavimai sukuriami taip:

1. Pasirinkite proceso, išorinės esybės ar saugyklos įrankį.
2. Paspauskite ten kur norite patalpinti atvaizdavimą.

Kai sukuriate grafinį atvaizdavimą automatiškai sukuriamas skaitmeninis identifikatorius. Be skaitmeninio identifikatoriaus išorinės esybės ir saugyklos pagal nutylėjimą gauna vardą. Išorinės esybės turi “EE-1” formatą. Saugyklos turi “S-1” formatą. Identifikatoriai ir vardai  gali būti modifikuoti naudojant Quick Edit įrankį arba dvigubu pelės paspaudimu pastačius kursorių ant proceso, išorinės esybės ar saugyklos grafiniu atvaizdavimu.

5.3.5    Srauto įrankiai

Su SILVERRUN-BPM galima sukurti trijų rūšių srautus:

•    Srautus su stačias kampais
•    Kampuotus srautus
•    Srautus-kreives

Kad nupiešti srautą jus turite:

1. Pasirinkti vieną iš srautų įrankių.
2. Paspausti ant proceso, išorinės
esybės ar saugyklos.
3. Paspausti ant kito grafinio atvaizdavimo.

Bet kuriuo momentu srauto kūrimą galima nutraukti paspaudus ESC klavišą. Kai srautas sukuriamas, automatiškai priskiriamas identifikatorius “F-1”. Identifikatoriaus vardą gali pakeisti Quick Edit įrankio pagalbą. Iššaukt Flow Quick Edit langą galima nuspaudus CTRL klavišą ir paspaudus reikiama srautą.

Kaip pakeisti srauto tipą:

1.Įrankių juostoje pasirinkite srauto įrankį (trijų srautų
tipų pasirodymui naudokite dešinį pelės klavišą).
2. Pelės pagalba pasirinkus srauto tipą spauskite.

5.3.6    Srautų su stačiais kampais ir kampuotų srautų modifikavimas.

Jeigu jūsų netenkina srautų su stačiais kampais ir kampuotų srautų forma, tai galima lengvai pakeisti naudojant rodyklės įrankį. Bet kurioje vietoje pažymėjus srautą ir jį patraukus, srautas modifikuosis.

5.3.7    Srautų kreivių modifikavimas

Norint modifikuoti srautą pirmiausia reik jį pažymėti. Pažymėjus šalia atsiras taškuota “kontrolinė linija”. Srauto modifikavimui paspauskite šia kontrolinę liniją ir patraukite.

5.3.8    Quick Edit Įrankis

Quick Edit įrankis leidžia redaguoti, išorinių esybių, procesų, saugyklų aprašus.

Išorinės esybės aprašai kurie gali būti pakeisti Quick Edit įrankio (žr. 16 pav.) pagalba:

– Identifikatoriaus
– Vardo
– Išgalvoto vardo
– Koduoto vardo

16 pav.

Proceso aprašai kurie gali būti pakeisti Quick Edit (žr. 16 pav.) pagalba:

– Skaitmeninis identifikatorius
– Alfabetinis identifikatorius
– Vardas
– Išgalvotas vardas
– Koduotas vardas
– Norma

16 pav.

Srauto aprašai kurie gali būti pakeisti Quick Edit įrankio (žr. 17 pav.) pagalba:

– Identifikatorius
– Vardas
– Koduotas vardas
– Dažnis
– Padėties plitimas

17 pav.

Kad įvesti ar pakeisti matomas grafinių atvaizdavimų charakteristikas jus turite::

1. Pasirinkti Quick Edit įrankį.
2. Paspausti ant diagramos grafinio atvaizdavimo:
3. Įveskite charakteristikas į  tinkamus laukus.
4. Lango uždarymui ir pasikeitimų išsaugojimui spauskite Enter klavišą, arba spauskite Esc     klavišą išėjimui iš Quick Edit lango be jokių pakeitimų.

Pereiti iš vieno lauko į kitą galima pelės pagalba tiesiog spaudžiant ant lauko arba naudojant Tab klavišą

5.3.9    Komentavimo įrankis

Jūs galite komentuoti su kiekvieną pasirodžiusią išorinę esybę, procesą, saugyklą ir srautą naudojant komentavimo įrankį. Kad tai atlikt jus turite:

•    Pasirinkite įrankį ir paspauskite ant vieno grafinio atvaizdavimo.
•    Atsidariusiame lange įveskite ar paredaguokite komentaro tekstą .
•    Įvesto komentaro patvirtinimui spauskite Modify klavišą.
•    Lango uždarymui spauskite OK arba galite pereiti prie kitų grafinių atvaizdavimų.

5.3.10    Proceso dalinimo įrankis

Daugeliu atveju dalinti procesus būtina nes reikia nustatyti žemesnio lygio procesus. Tokiems proceso dalinimams naudojamas proceso dalinimo įrankis (Process Explosion tool).
Proceso padalinimui atlikti reikia tik dviejų žingsniu:

1.    Pasirinkti proceso dalinimo įrankį.
2.    Paspausti ant proceso.

Diagrama iš kurios padalinom procesą vadiname pagrindinė arba diagrama “tėvas”. Kiekviename padalintame procese atvaizduojamas simbolis “*” pirmoje zonoje (žr. 18 pav.), tokiu būdu lengviau jį rasti. Norint pamatyti  padalinto proceso “sūnaus” diagrama naudojame proceso dalinimo įrankį. Kad tai atlikti:

18 pav.
1.    Pasirinkite proceso dalinimo įrankį.
2.    Paspauskite ant proceso 1 zonos kurioje yra “*” simbolis.

5.3.11     Pagrindinės diagramos įrankis

Pagrindinės diagramos arba “tėvo” diagramos įrankio pagalba iš  žemesnio lygio galima pereiti į pagrindine diagrama. Šiai funkcijai iškviesti: spauskite ant Pagrindinės diagramos (Parent diagram) įrankio.

Panaudojus pagrindinės diagramos įrankį kai esama diagrama yra medžio šaknis, bus užklausta ar norėsite sukurti naują šaknies procesą, ką  jūs galite atlikti pasirinkus Create aParent for the Root Process iš Tools meniu.

5.3.12    Dublikatų sujungimo įrankis

Jeigu diagramoje yra sukurti grafinių atvaizdavimų dublikatai galima juos sujungti pašalinant perteklinius. Tam atlikti naudokite Sujungti dublikatus įrankį. Suliejimo procedūra yra sekanti:

•    Pasirinkite Sujungti dublikatus įrankį.
•    Paspauskite ant dublikato ir traukite ant grafinio atvaizdavimo.

Taipogi  galima sulieti dublikatų grupes:

•    Pažymėkite visus dublikatus kuriuos norite sulieti (išskyrus vieną grafinį atvaizdavimą su kuriuo norite sulieti).
•    Pasirinkite Sujungti dublikatus įrankį.
•    Paspauskite ant pažymėtų atvaizdavimų ir traukite ant grafinio atvaizdavimo.

5.3.13    Šakos pakeitimo įrankis

Jūs galite perkelti grafinius atvaizdavimus iš vienos diagramos į kitą. Tam atlikti:

1.    Pasirinkite atvaizdavimus kuriuos norite perkelti.
2.    Pasirinkite “Pakeisti šaką” įrankį.
3.    Paspauskite ant grafinio atvaizdavimo ir traukite ant padalinto proceso (su “*” simboliu) į kurį jis ir bus perkeltas.

5.3.14    Pernumeravimo įrankis

Kad pagerinti diagramų atvaizdavimų kokybę ir aiškumą, kartais tam palankus gali būti kai kurių ar visų grafinių atvaizdavimų pernumeravimas. Selective Renumbering įrankio pagalba galima pernumeruoti tam tikrus atvaizdavimus. Šio įrankio iškvietimui pasirinkite Renumber iš  Tools meniu, pasirinkus atidaromas toks langas (žr. 19 pav.).

19 pav.

Lauke First number nurodykite nuo kokio numerio prasidės numeracija, Increment lauke nurodykite numeracijos žingsnį ir spauskite Renumber mygtuką.

5.3.15     Mažinimo ir didinimo įrankiai

Mažinimo ir didinimo įrankiai naudojami išsamiai diagramos peržiūrai, palengvinant grafinį projektavimą. Zoom Out įrankio pagalba galima pamatyti didesnę diagramos dalį. Grafiniai atvaizdavi¬mai sumažinami kad kuo daugiau galėtu sutilpti ekrane. Vienos dalies išdidinimui naudojame Zoom In įrankį. Iš Display→Zoom meniu galima pasirinkti  Normal Size, Enlarge, Reduce ir Reduce to Fit kurių pagalba galima keisti diagramos dydį. Reduce ir Enlarge  opcijos atlieka tą patį ką ir Zoom Out ir Zoom In įrankiai. Normal  pagalba galima atstatyti diagramos dydį kuris buvo užduotas pagal nutylėjimą. Re-duce to Fit leidžia pamatyti visą diagrama, nesvarbu kokio dydžio jinai būtų.

5.4    Piešimo įrankių juosta

Piešimo įrankių juosta (žr. 20 pav.) turi įrankius kurie gali būti naudojami pagerinti dokumento grafinį atvaizdavimą.
20 pav.

Šie įrankiai naudojami:

– Teksto rašymui ant grafinių atvaizdavimų (Free Text įrankis)
– Stačiakampių piešimui  (Rectangle įrankis)
– Stačiakampių suapvalintais kampais piešimui (Rounded-corner Rectangle įrankis)
– Ovalių apskritimų piešimui(Oval įrankis)
– Linijų piešimui (Right-angle Line įrankis, Angular Line įrankis and Curved
Line įrankis)

5.4.1    Teksto įrankis

Free Text  įrankiu galima įvesti tekstą ant darbo paviršiaus. Pasirinkus ir užlipus ant darbo paviršiaus kursorius tampa stačiakampiu įvedimo langu. Pelės pagalba nustatykite lango dydį ir įveskite tekstą.
Tekstą įvesta Free Text įrankio pagalba galima lengvai modifikuoti pastačius kursorių į tą vietą kurią norite redaguoti.

5.5    Spalvų įrankių juosta

Norint nuspalvinti objektą ar padaryti jį permatomu:

1.    Pasirinkite Toolbars iš Display meniu.
2.    Pasirinkite  Colors ir paspauskite  OK mygtuką. Pasirodys įrankių juosta.
3.    Paspauskite ant ikonos apatinėje dalyje apibrėždami ką jūs norite nuspalvinti:
rėmus, foną ar tekstą (žr. 21 pav.).
4.    Pasirinkite norima spalvą
5.    Paspauskite ant spalvinimo įrankio.
6.    Paspauskite ant objekto kurį norite nuspalvinti.

21 pav.

Jei jūs pasirinkę Spalvos paėmimo (Color Pickup) įrankį spustelkite ant objekto, įrankių juostos parametrai pasikeis į objekto spalvą, tas yra patogu jeigu reikia panaudoti tokias pačias spalvas kitam objektui

5.6    Standartinė silverrun-bpm įrankių juosta

Standartinė silverrun-bpm įrankių juostos (žr. 22 pav.) pagalba galima atlikti tokius veiksmus : sukurti naują bylą, atidaryti bylą, atspausdinti modelį, iškirpti tekstą, kopijuoti pažymėtą tekstą, atšaukti paskutinį veiksmą, sumažinti ir padidinti, ir išsikviesti pagalbą.

22 pav.

5.7    Veiksmai su bylomis

5.7.1    Komanda open

Open komanda leidžia atidaryti dokumentą. Paspaudus Open atidaromas standartinis langas parodantis kur anksčiau buvo sukurti ir išsaugoti failai. Paprasčiausiai pasirinkite failo vardą ir paspaudus Open mygtuką ar dvigubu pelės paspaudimu failas atidaromas. Atidarytas dokumentas užkraunamas į pagrindinę atmintį, o failas esantis diske yra uždaromas ir ne bus atidarytas kol neišsaugosime modelio. Tokiu būdu sistemai nulūžus apsaugomas failas esantis diske.

5.7.2    Komanda Close

Close komanda leidžia uždaryti atidaryta dokumentą. Panaudojus šią komandą išmetamas pranešimas apie neišsaugotus pakeitimus. Pakeitimams išsaugoti paspauskite Yes mygtuką, paspaudus No visi pakeitimai dings. Galiausiai jūs galite atšaukti šią komandą spausdami Cancel.

5.7.3    Komanda Save

Save komandos pagalba galima išsaugoti pakeitimus diske ar diskelyje. Panaudojant šią komanda naujam dokumentui atidaromas toks pat langas kaip ir Save As. Šiame lange failą galima įvardinti ir/arba nurodyti katalogą. Pirmą kartą išsaugant dokumentą Save  komanda pati pasiūlo vardą. Turėtumėte dažnai naudoti šią komanda kad išvengti nemalonių padarinių, sistemai užlūžus.

5.7.4    Komanda Save As

Save As komanda leidžia sukurti naują dokumentą ar įrašyti egzistuojančio dokumento naują versiją į kitą failą. Jeigu failo vardas jau egzistuoja, išmetamas perspėjimas. Paspaudus Yes į failą esanti diske vieta įrašomas failas iš atminties.

5.7.5    Slaptažodžiai

Dokumento apsaugai naudojama Passwords komanda kuri leidžia uždėti du slaptažodžius. Galima sukurti Open slaptažodį ir/arba Save slaptažodį. Pirmasis slaptažodis leidžia atidaryti dokumentą apsaugota Open slaptažodžiu. Antrasis slaptažodis leidžia atidaryti dokumentą apsaugota Save slaptažodžiu.

23 pav.

Slaptažodžiui sukurti:

1.    Pasirinkite Passwords komanda iš File meniu. Pasirodys Passwords langas (žr.23 pav.)  kuriame galėsite nustatyti savo slaptažodį.
2.    Paspauskite Set mygtuką priklausomai nuo to kokį slaptažodį norite sukurti.(Open ar Save).
3.    Įveskite naują slaptažodį redagavimo lange kuris bus pateiktas.
4.    Spauskite OK mygtuką.
5.    Patvirtinimui slaptažodį įveskite antrą kartą.
6.    Spauskite OK mygtuką.

Jeigu laukelyje On the first save only padėsite varnelę, slaptažodžio bus pareikalauta tik pirmą kartą. Jeigu ne, slaptažodžio bus reikalaujama kiekvieną kartą. Slaptažodžio panaikinimui spauskite OK mygtuką patvirtinimui, kai reikalaujama įvesti naują slaptažodį.

5.8    Model meniu

5.8.1    Procesai

Processes komanda iš Project meniu atidaro procesų sąrašo langą. Kuriame pateiktas hierarchinis identifikatorius ir kiekvieno proceso vardas, Ctr l(padėta varnelė pavaizduoja proceso rėmus punktyrinė linija) ir Ext. Jeigu procesas yra išorinis po ID numerio bus raidė E. Procesus galima įterpti, modifikuoti, ištrinti, vykdyti paieška mygtukų pagalba, esančių apatinėje lango dalyje. Papildymus ir modifikacijas galima įvesti redagavimo languose esančiuose po sąrašu.

24 pav.

Procesų  sąrašo lango viršuje yra meniu ( 24 Pav. )  kurios pagalba galima prieiti prie išvardytų  langų. Kai pasirenkam proceso vardą, galima prieiti prie šių langų susijusių su procesu,  paspaudus ant pasirinktos antraštės

25 Pav.

Pirmas langas pavadintas Process Description (žr.25 pav.) pateikia sekančia informaciją: proceso vardą,  skaitmeninį identifikatorių, kuris automatiškai priskiriamas kai sukuriamas naujas procesas, bet gali būti pakeistas šiame lange, alfabetinis identifikatorius, išgalvotas vardas,  koduotas vardas, sinchronizacijos norma, komponentų rinkinys naudojamas proceso. Be to turime informacija apie proceso kainą ir ar procesas padalintas.

Kitos antraštės iš proceso meniu leidžia eiti į kitus langus kurie gali būti susiję su procesu..Kad pakeisti “Context” vardą kuris yra automatiškai priskiriamas, naudokite šakninio proceso Process Description langą
Galima pereiti nuo vieno proceso prie kito neuždarant Description lango (žr. 26 pav.).

26 pav.

5.8.2    Srautai

Flows komanda iš Project meniu atidaro srautų sąrašo langą. Kuriame parodytas hierarchinis identifikatorius ir kiekvieno srauto vardas. Mygtukų pagalba esančiu apatinėje dalyje,  rautus galima įterpti, modifikuoti, ištrinti, vykdyti paiešką. Po sąrašu yra redagavimo langai kur galima įvesti papildymus ir modifikacijas.

Srautų Sąrašo langas (The Flow List Window)

Kaip ir procesų langas, Srautų  sąrašo lango viršuje yra meniu  kurios pagalba galima prieiti prie išvardytų  langų. Kai pasirenkam srauto vardą, galima prieiti prie šių langų susijusių su srautu,  paspaudus ant pasirinktos antraštės.

Pirmas langas pavadintas Flow Description pateikia sekančia informaciją: srauto identifikatorius, kuris automatiškai priskiriamas sukūrus naują srautą, bet gali būti pakeistas tame pačiame lange. Srauto vardas, išgalvotas vardas, koduotas vardas arba fizinis vardas, dažnis diskretus(pavaizduotas dviguba rodyklė) arba nuolatinis ir duomenų struktūra perduodama srautu. Galima pavaizduoti valdymo srautą (parodyta punktyrine linija)

5.8.2.1    Diskretaus ar testinio srauto savybių pakeitimas

Discrete or Continuous  mygtukai iš Flow Description lango  leidžia pakeisti vieno ar daugelio srautų pobūdį. SILVERRUN-BPM leidžia atvaizduoti diskrečius srautus taip pat kaip ir testinius srautus (žr.27 pav.). Diskretus srautas gale turi vieną smaigalį o testinis srautas gale turi dvigubą smaigalį.
27 pav.
5.8.2.2    Valdymo savybių keitimas (Change Control Property)

Valdymo srautai tarp objektų neperduoda informacijos. Jie parodo kad įvykis įvyko ar  kad duota komanda. Srautai vadinami įvykių srautai. Jeigu procesas priima ir išduoda tiktai įvykių srautus tai vadinamas valdymo procesas.  Įeinantis įvykio srautas turi poveikį valdymo procesui kuris vėliau išduoda išėjimo srautą. Įeinantis įvykio srautas parodo kad užklausos sąlyga yra patenkinta. Šį užklausa sukelia veiksmą atvaizduota išėjimo įvykio srautu. Valdymo  saugykla naudojama saugoti valdymo srauto įvykiams.

28 pav.

Grafinėje sąsajoje valdymo objektas turi punktyrinius rėmus.(žr. 28 Pav.)

Kad pakeisti srauto parametrus :

1.  Dvigubas paspaudimas ant objekto kurio parametrus norite pakeisti. Aktyvuosis ap¬rašomasis langas (žr.29 pav.)

29 pav.

5.8.3    Saugyklos

Stores komanda iš Project meniu atidaro srautų saugyklų sąrašo langą. Kuriame parodytas kiekvienos saugyklos vardas, identifikatorius ir išgalvotas vardas.Taipogi galima perjungti iš standartinės saugyklos į valdančiąją saugykla, laukelyje Ctrl padėjus varnelę. Mygtukų pagalba esančiu apatinėje dalyje,  saugyklas  galima įterpti, modifikuoti, ištrinti, vykdyti paiešką. Po sąrašu yra redagavimo langai kur galima įvesti papildymus ir modifikacijas.

Kaip ir procesų lange, saugyklų  sąrašo lango viršuje yra meniu  kurios pagalba galima prieiti prie išvardytų  langų. Kai pasirenkam saugyklos vardą, galima prieiti prie šių langų susijusių su saugykla,  paspaudus ant pasirinktos antraštės.

Saugyklos aprašo langas

Pirmas langas pavadintas Store Description pateikia sekančia informaciją: saugyklos vardą, skaitmeninį identifikatorių , kuris automatiškai priskiriamas sukūrus naują saugyklą, bet gali būti pakeistas tame pačiame lange.Išgalvotas vardas, koduotas vardas arba fizinis vardas, duomenų, ir laukelis parodantis ar valdantysis srautas.

5.8.4    Išorinės esybės

External Entities komanda iš Project meniu atidaro išorinių esybių sąrašo langą. Kuriame parodytas kiekvienos išorinės esybės vardas, identifikatorius ir išgalvotas vardas. Taipogi galima perjungti iš standartinės išorinės esybės į valdančiąją, laukelyje Ctrl padėjus varnelę. Mygtukų pagalba esančiu apatinėje dalyje, išorinės esybės galima įterpti, modifikuoti, ištrinti, vykdyti paiešką. Po sąrašu yra redagavimo langai kur galima įvesti papildymus ir modifikacijas.

Kaip ir procesų lange, išorinių esybių sąrašo lango viršuje yra meniu  kurios pagalba galima prieiti prie išvardytų  langų. Kai pasirenkam išorinės esybės vardą, galima prieiti prie šių langų susijusių su išorinėmis  esybėmis,  paspaudus ant pasirinktos antraštės.

Išorinės esybės  aprašo langas

Pirmas langas pavadintas External Entity Description pateikia sekančia informaciją: išorinės esybės vardą, skaitmeninį identifikatorių , kuris automatiškai priskiriamas sukūrus naują saugyklą, bet gali būti pakeistas tame pačiame lange.Išgalvotas vardas, koduotas vardas arba fizinis vardas, trumpas aprašas  ir laukelis parodantis ar tai valdančioji išorinė esybė.

5.8.5    Resursai

Resources komanda iš Project meniu atidaro resursų sąrašo langą. Kuriame parodytas kiekvieno resurso vardas, identifikatorius ir kiekvieno resurso kategorija. Mygtukų pagalba esančiu apatinėje dalyje, išorinės esybės galima įterpti, modifikuoti, ištrinti, vykdyti paiešką. Po sąrašu yra redagavimo langai kur galima įvesti papildymus ir modifikacijas.

Kaip ir procesų lange, resursų sąrašo lango viršuje yra meniu  kurios pagalba galima prieiti prie išvardytų  langų. Kai pasirenkam resurso vardą, galima prieiti prie šių langų susijusių su resursu,  paspaudus ant pasirinktos antraštės.

Resurso aprašo langas

Pirmas langas pavadintas Resource Description pateikia sekančia informaciją: resurso vardą, skaitmeninį identifikatorių, išgalvotą vardą, kategorijos vardą, koduotą ar fizinį vardą, vartotoją . Langas taipogi pateikia resurso kainą, darbo krūvį .

5.8.6    Žymekliai (Qualifiers)

Qualifiers komanda iš Project meniu atidaro žymeklių sąrašo langą (žr.18 pav.). Kuriame parodytas kiekvieno žymeklio vardas, identifikatorius, ikona ir  Available antraštė po kurią laukeliai rodo kokie žymekliai yra prieinami įrankių juostoje. Qualifiers įrankių juostoje galima valdyti žymeklių pasirodymą Qualifiers lange:
•    Pasirinkite žymeklio vardą slenkamojoje zonoje.
•    Kad žymeklį padaryti prieinama, po Available  antrašte ir slenkamąja zona laukelyje padėkite arba panaikinkite varnelę.
•    Paspauskite Modify mygtuką.
Kadangi įrankių juostoje vienu metu gali būti matomi ne daugiau 16 žymeklių, todėl galima pasirinkti žymeklių statusą, kokie žymekliai bus prieinami.

Mygtukų pagalba esančiu apatinėje dalyje, išorinės esybės galima įterpti, modifikuoti, ištrinti, vykdyti paiešką. Po sąrašu yra redagavimo langai kur galima įvesti papildymus ir modifikacijas. Po Icon antrašte yra (…) mygtukas (žr.29 Pav.) iššaukiantis žymeklių sąrašą. Ikona galima susieti su nauju žymeklių ar pakeisti ikona kuri jau susieta su žymekliu.

29 pav.

5.8.7    Diagramos

Diagrams komanda iš Project meniu atidaro diagramų sąrašo langą (žr.30 pav.). Kuriame parodytas kiekvienos diagramos hierarchinis identifikatorius, vardas, išgalvotas vardas ir antraštė Displayed po kuria yra laukeliai parodantys ar diagrama yra atvaizduota ar ne. Diagramų atvaizdavimą galima valdyti iš šio lango (žr. Pav.) :

•    Pasirinkite diagramos vardą slenkamojoje zonoje.
•    Laukelyje padėkite varnelę diagramos atvaizdavimui.
•    Diagramos atvaizdavimo panaikinimui nuimkite varnelę.

Mygtukų pagalba esančiu apatinėje dalyje, diagramas galima ištrinti, vykdyti paiešką. Kaip ir procesų lange, diagramų sąrašo lango viršuje yra meniu  kurios pagalba galima prieiti prie išvardytų  langų. Kai pasirenkam diagramos vardą, galima prieiti prie šių langų susijusių su diagrama,  paspaudus ant pasirinktos antraštės.

30 pav.

5.8.8    Modelio aprašas

Model Description komandos pagalba galima prieiti prie modelio aprašo lango.

Šis langas talpina tokia informacija:

–    Projekto vardas
–    Modelio vardas
–    Koduotas vardas
–    Autoriaus vardas
–    Versija
–    Išgalvotas vardas
–    Savininko vardas
–    Sukūrimo data
–    Paskutinio modifikavimo data
–    Padarytų modifikacijų numeris

Šiame lange galima pakeisti tiktai modelio vardą, koduotą vardą, autoriaus ir savininko vardus. Stamp įrankis iš įrankių juostos šiuos duomenis naudoja identifikaciniam modelio štampo sukūrimui.
The model name entered on this page is displayed in the title bar of model diagrams.

5.8.9    Vartotojo nustatyti laukai (User defined fields)

User Defined Fields komanda  atidaro langą kur parodytos visos projekto ir modelio sąvokos, sąrašo lauke kairėje pusėje. Mygtukų pagalba esančiu apatinėje kairėje dalyje, vartotojo nustatytus laukus galima įterpti, modifikuoti, ištrinti. User Defined Fields langas kairėje pusėje turi krentantį meniu. Per šį langą galima prieiti prie skirtingų dokumentų susietų su vartotojo nustatytais laukais.

User Defined Fields langas

Kad einamajam modeliui sukurti vartotojo nustatytus laukus:

1. Pasirinkite  User Defined Fields iš Model meniu.
2. Pasirinkite komponentą iš Concept sąrašo esančio kairėje lango pusėje.
3. Įveskite visus vartotojo nustatytus laukus

5.8.10    Sritys (Domains)

Pasirinkus Domains opcija iš Project  meniu atidaromas langas (žr. 31 pav.) su visų sričių sąrašu parodančių jų tikslo  sistemas, versijų numerius, vardus ir prijungtus duomenų tipus. Sritis galima modifikuoti, įterpti, ištrinti mygtuku pagalba esančių apatinėje kairėje lango dalyje. Sričių modifikavimui ir įterpimui dar galima naudoti redagavimo laukus esančius po sąrašu.

31 pav.

Srities sąvoka (the doma in concept)

Sintaksiniai srities matmenys atvaizduoja įprastų elementų, charakteristikų ir duomenų elementų kurie apibrėžia kaip su jomis elgtis, kodavimo ir saugojimo taisyklių rinkinį. Srities aprašymą sudaro apibrėžimas, duomenų tipas ir informacija apie reikšmių galimas ribas. Šios reikšmių ribos gali būti nustatytos  pagal nutylėjimą priklausomai nuo srities tipo. Pvz. srities “kiekis” apibrėžtas kaip “realus” sudarytas iš septynių skaitmenų kur du iš jų dešimtainiai. Galimos šios srities reikšmės gali būti “00000.00” ir “99999.99” ribose.

5.8.11    Duomenų tipai

Data Types komanda atidaro langą parodantį tikslo sistema, versijos numerį, vardą ir koduotą kiekvieno tipo vardą. Apatinėje kairėje lango pusėje esančių mygtukų pagalba duomenų tipus galima sukurti, modifikuoti ir panaikinti. Duomenų tipui sukūrimui ir modifikavimui dar galima naudoti redagavimo langus po kiekviena kategorija. Pažymėjus duomenų tipą galima gauti daugiau informacijos  pasirinkus antraštę iš krentantis meniu esančio viršuje.

Duomenų tipo sąvoka

Sritis dažnai prijungiama prie duomenų tipo. Tačiau srities sąvoka dažnai skiriasi nuo duomenų tipo, kuris egzistuoja daugelyje programavimo kalbų. Sritys turėtų būti matomos kaip praplėsti duomenų tipai. Praktiškai sritys dažnai yra nustatomos kaip vartotojo apibrėžti tipai. Tikrovėje skirtumas tarp srities ir duomenų tipo yra konceptualus.( tai abstrakcijos lygio klausimas.) Du duomenų elementai gali turėti tą patį duomenų tipą bet ne tą pačią sritį. Sritys turi semantinius ir sintaksinius matmenys kurių duomenų tipai neturi.

5.8.12    Bendras elementas

Common Items komanda atidaro Common Items  sąrašo langą parodantį vardą, tikslo sistema, versijos numerį ir sritis prijungtas prie bendro elemento . Apatinėje kairėje lango pusėje esančių mygtukų pagalba bendrus elementus galima sukurti ir modifikuoti. Įprastų elementų ir jų sričių sukūrimui ir modifikavimui dar galima naudoti redagavimo langus po kiekviena kategorija. Po Domain redagavimo langu esantis (…) mygtukas kairėje išveda prieinamų sričių sąrašą. Elemento panaikinimui spauskite Delete mygtuką..

Bendro elemento sąvoka

Bendras elementas yra mažiausias organizuotos grupės elementas, ir “bendras” naudojamas išreikšti viskam kas priklauso ir pritaikyta keliems asmenims ar daiktams. Kitaip tariant bendras elementas žinomas kaip tikro pasaulio elemento pavadinimas kuris gali būti panaudotas keliuose komponentų rinkiniuose.
Pavyzdžiui bendras elementas pavadintas Kliento Numeris skirtinguose modeliuose gali būti nurodytas kaip Kliento #, Kliento Kodas, Kliento Nr.,  KLIENT_NR ir panašiai. Kai bendras elementas naudojamas komponentų rinkiny , jis pagal kontekstą įgyja reikšmę. Ne komponentų rinkinio ribose, bendras elementas praranda savo semantinę reikšmę: jie sumažinami iki charakteristikų ir duomenų elementų kurie aprašo komponentų rinkinio komponentus, ir tampa įprasti šiam komponentų rinkiniui. Komponentų rinkinio  ribose, keletas charakteristikų ir duomenų elementų kurie aprašo skirtingus komponentus gali būti nurodyti kaip tas pats bendras elementas; komponentų rinkinio kontekste bendri elementai yra naudojami charakteristikų ar duomenų elementų.

5.8.13    Duomenų Struktūros

Data Structures komanda atidaro langą parodantį visas duomenų struktūras ir jų vardus, koduotus vardus, ir išgalvotus vardus. Apatinėje kairėje lango pusėje esančių mygtukų pagalba duomenų tipus galima sukurti, modifikuoti ir panaikinti. Duomenų struktūrų sukūrimui ir modifikavimui dar galima naudoti redagavimo langus po kiekviena kategorija. Data Structures langas turi krentantį meniu kurio pagalba galima prieiti prie susijusių langų pasirinkus antraštes iš krentančio meniu.

Duomenų Struktūrų sąvoka

Duomenų struktūra sudaryta iš duomenų elementų ar kitų struktūrų vadinamų  sub-struktūromis. Duomenų elementas priklauso vienai struktūrai; elementas struktūroje yra lokalus ir negali būti dar kartą panaudotas aprašant kitas struktūras.  Duomenų struktūra yra globali kuri gali būti panaudota, aprašant kitas duomenų struktūras, daugelį kartų kaip sutruktūra . Duomenų struktūras galima pavaizduoti kaip hierarchinį medį. Pavyzdy , Užsakymas ir Klientas yra dvi globalios struktūras. Jos gali būti panaudotos aprašyti kitoms globalioms struktūroms. Iš tikrųjų Klientas naudojamas kaip substruktūra Užsakyme. Ši substruktūra yra globalinės struktūros Klientas kopija ir negali būti pakeista Užsakyme. Jeigu pakeitimas buvo padarytas Klientas struktūroje jis bus matomas ir  Užsakymas substruktūroje Klientas.

UŽSAKYMAS
Užsakymo Nr.
Užsakymo data

PRISTATYMO ADRESAS
Miestas
Gatvė
Pašto kodas

Substruktūra PRISTATYMO ADRESAS  struktūroje UŽSAKYME yra lokali ir negali būti panaudota  kitoje struktūroje.

5.8.14    Komponentų rinkinys

Component Sets komanda iš Project→ Extended Concepts meniu atidaro langą parodantį kiekvieno komponentų rinkinio vardus, formalizmus, kūrėjo vardą . Apatinėje kairėje lango pusėje esančių mygtukų pagalba komponentų rinkinius galima sukurti, modifikuoti ir panaikinti. Komponentų rinkinių panaikinimui  dar galima naudoti redagavimo langus po kiekviena kategorija. Component Sets langas turi krentantį meniu kurio pagalba galima prieiti prie susijusių langų pasirinkus antraštę iš krentančio meniu.

Komponentų rinkinio sąvoka

Informacinės sistemos kūrimo pagrindas yra realaus pasaulio dalies pertvarkymas į grafinius atvaizdavimus ar komponentų rinkinius. Informacinės sistemos architektūros (ISA) kūrimo procesas gali būti parodytas kaip grupė komponentų rinkinio procesų. Sistemos kūrimo ciklas sudarytas iš kelių etapų, kuriuose sukuriamas vienas ar keli komponentų rinkiniai iš kurių yra kilę kiti rinkiniai. Taigi analitikai turi pradėti organizacijos, jos veiklos, aktorių ir aplinkos atvaizdavimu. Kad tai atlikti visų pirma jie turi stebėti tikrovę.

5.8.15    Komponentai.

Components komanda iš Project→ Extended Concepts meniu atidaro langą parodantį komponentų rinkinio vardą, komponento versiją, vardą ir kategorija. Apatinėje kairėje lango pusėje esančių mygtukų pagalba komponentus galima sukurti, modifikuoti ir panaikinti. Naujo komponento sukūrimui redagavimo languose reikia įvesti egzistuojantį komponentų rinkinį ir komponento kategorija. Components langas viršutinėje kairėje dalyje turi krentantį meniu kurio pagalba galima prieiti prie susijusių langų pasirinkus antraštę iš krentančio meniu.

5.9    Notacijos

Gane-Sarson notacija užduodama pagal nutylėjimą kai sukuriamas naujas failas. Galima šią notacija pakeisti kita prieš ar po modelio sukūrimo. Notacijos pakeitimui:

1.    Pasirinkite Notation skyrių iš Tools→ Options meniu.
2.    Pagrindiniam lange (Standard Notation) kairėje pasirinkite reikiama notaciją (žr. 32 Pav.).

32 Pav.

Grafinių objektų ir kai kurių įrankių (sudarančiu BPM Tools) pasirodymas pasikeis priklausomai nuo to kokia notacija buvo pasirinkta (žr. 33 pav.). Yourdon-DeMarco ir Ward-Mellor įrankių juostos yra tos pačios

33 pav.

Procesų, išorinių esybių ar saugyklų formos keitimas

Grafinio objekto forma priklausys nuo pasirinktos notacijos. Šias procesų, išorinių esybių ar saugyklų formas galima pakeisti:
1.    Pasirinkite Notation skyrių iš Tools→ Options meniu.
2.    Spauskite Customize mygtuką.
3.    Pasirinkite procesą, išorinę esybę ar saugyklą.
4.    Kairėje apačioje pusėje slenkamajame lange pasirinkite reikiama forma.
5.    Spauskite OK mygtuką.
Aktivizuosis toks langas (žr. 34.pav.) :

34 Pav.

5.10    Importas- Eksportas

Šiame skyriuje aprašomi perdavimo langų bruožai ir pateikiama informacija apie pasikeitimo galimybes tarp dviejų atvaizdavimų sukurtu tos pačios programos ir tarp skirtingų programų. Perdavimas vykdomas per ASCII bylas (vadinamas perdavimo bylomis) skaitomas bet kuria teksto apdorojimo priemone. Šių failų sukūrimui SILVERRUN-BPM naudoja perdavimo parametrus kai eksportuoja ir kai importuoja juos skaitydamas.

Parametrų apibrėžimas

Perdavimo bylos turinys yra nustatomas ir apibrėžiamas perdavimo parametrų pasirinkimu Transfer Parameters lange (žr. 35 Pav.)

35 Pav. Perdavimo parametrų langas

Galite nustatyti ir apibrėžti:
•     Informacija apie modeliavimo blokus ir aprašus
•    Modeliavimo blokų ir aprašų tvarka perdavimo byloje
•    Bylos antraštė ir apatinė dalis
•    Modeliavimo blokų priesagų ir priešdėlių aprašų reikšmės.
•    Modeliavimo blokų aprašo ilgį
•    Perdavimo bylų skaičių
Grafinių atvaizdavimų skalės sureguliavimas taip pat gali būti modifikuotas.

Parametrų bylos ir perdavimo bylos

Kai jau informacija buvo apibrėžta, jinai gali būti eksportuota į perdavimo bylą ar gali būti importuoti į perdavimo bylą iš išorinio šaltinio  naudojant Export ir Import komandas iš Transfer Parameters lango iš File meniu. Import-Export funkcijos gali būti panaudotos tik su parametrais. SILVERRUN-BPM perdavimo bylos negali būti sukurtos be bylos struktūra aprašančių  parametrų apibrėžimo.
Kad išvengti kiekvieno perdavimo parametrų pakartotino nustatymo naudokite Save Parameters komanda iš Transfer Parameters lango, kuri leidžia naujai sukurtų parametrų išsaugojimui , vėlesniam naudojimui. Nustatyti parametrai yra saugomi skirtinguose bylose  negu bylos naudojamos duomenų perdavimui. Open Parameters funkcija užkraus anksčiau išsaugotus parametrus.

Perdavimo turinio opcija

Transfer Contents langas (žr. 36 pav.) išvedamas paspaudus Transfer Contents mygtuką Transfer Para¬me¬ters  lange. Visi komponentai kurie gali būti perduoti pateikti slenkamajame lange kairėje pusėje.

36 pav.

Šis sąrašas suklasifikuotas pagal projekto ir atvaizdavimų sąvokas. Kai modeliavimo blokas yra pasirinktas jo aprašai parodyti kairėje slenkamojoje juostoje. Varnelė Tr. laukelyje parodo aprašas priklauso perdavimo bylai. Pagal nutylėjimą visi modeliavimo blokai yra įtraukti į perdavimo bylą. Modeliavimo bloko ar aprašo pašalinimui iš perdavimo bylos:

1. Nuimkite varnelę Tr. laukelyje.
2. Paspauskite Modify mygtuką.

Modeliavimo bloko ar aprašo įtraukimui atlikite tą pačią procedūra padėdami varnelė.Transfer Contents langas leidžia modifikuoti modeliavimo bloko ar aprašo perdavimo eiliškumą. Perdavimo eiliškumas priklauso nuo modeliavimo bloko ar aprašo eiliškumo sąrašo lange. Perdavimo eiliškumui pakeisti perstumkite šiuos vardus aukštyn arba žemyn.

5.10.1    Specialūs laukai ir jų panaudojimas

Informacija apie antrašte, apatinę dokumento dalį, failo pabaigą, aprašo reikšmės  priešdėlį ar priesagą gali būti įtrakta į perdavimo failą. Pavyzdžiui antraštė parodo bylos sukūrimo datą. Kitas pavyzdys: žymės patalpinimas prieš aprašo reikšmę. SILVERRUN-BPM leidžia įtraukti tokią informaciją į eksporto failą kad patenkinti kitų sistemų reikalavimus. Šiai informacijai yra skirti specialus laukai.
Kai importuojate SILVERRUN-BPM reikalauja kad specialių laukų ilgis būtų nustatytas toks pat kaip ir importuotoje byloje. Šio nereikalingo lauko turinys nėra patikrinamas kai importuojamas. Yra trys specialių laukų kategorijos:
1.    Bylos antraštė ir apatinė antraštė. Bylos antraštė ir apatinė antraštė talpinama kiekvienos perdavimo bylos pradžioje ir gale
2.     Modeliavimo blokų antraštė ir apatinė antraštė talpinamos modeliavimo bloko pradžioje ir gale.
3.    Aprašo priešdėliai ir priesagos. Aprašo priešdėliai ir priesagos talpinami prieš ir po kiekvienos aprašo reikšmės.

Specialių laukų nustatymas.

Specialių laukų nustatymui yra naudojami tokie mygtukai:
File Header ir File Footer iš Transfer Parameters lango. Header ir Footer po Concepts sąrašu iš Transfer Contents  lango. Prefix ir Suffix po  Descrip¬tors sąrašu iš Transfer Contents lango.
Paspaudus ant vieno iš šių mygtukų išvedamas langas panašus į šį (žr.37 Pav.)

37 pav.

Redagavimo laukas reikalingas simbolių eilutės nustatymui kuri pasirodys kaip specialus laukas. Eilutės simbolių pasirinkimas yra laisvas, bet negali viršyti 240 simbolių. Eilutė nepalaiko funkcijinių ir specialių simbolių kurie negali būti atspausdinti. Vieno reiškinio prijungimui iš Functions and Special Characters sąrašo, pasirinkite ir spauskite Modify mygtuką. Eilutė bus įvesta į kursoriaus vietą.
5.11    Ataskaitos

Pasirinkus Report komanda iš File meniu, bus aktivizuotas štai šitoks Report Parameters langas (žr. 38 Pav).

38 pav.

5.11.1    Report Parameters lango komandos

Open komanda leidžia užkrauti anksčiau aprašytus parametrus kurie buvo išsaugoti ataskaitos parametrų byloje. Pasirinkus Open komanda iš , File meniu, išvedamas parametrų bylų sąrašas iš kurio galite pasirinkti. Pasirinkus byla Report Parameters langas išvedamas su antrašte
Close komanda uždaro Report Parameters langą . Jeigu padarėte pakeitimų jūsų bus paklausta ar norėsite juo išsaugoti.
Save Parameters komanda išsaugo ataskaitos parametrus po einamu vardu.
Save Parameters As komanda leidžia išsaugoti ataskaitos parametrus nauju vardu.
Save Report As komanda ataskaita leidžia išsaugoti byloje. SILVERRUN ataskaitom saugoti naudojamos tekstinės bylos.
Report Page Setup komanda galima nustatyti spausdinimo parametrus, popieriaus formatą taip pat spausdinimo kokybę.
Print Report komanda atspausdina ataskaita. Galima nurodyti spausdintuvą, puslapius kuriuos norite atspausdinti ir skačių kopijų kurias norite atspausdinti.

5.11.2    Ataskaitos parametrai

Šiame skyriuje apžvelgsime Report Parameters ir Report Contents langų. Report komanda iš File meniu atidaro Report Parameters langą. Šiame lange galime nustatyti visus ataskaitos parametrus. Daugelis parametrų šiame lange skirta atspausdintos ataskaitos formatui nustatyti. Tai Margins(Top, Bottom, Left and Right), First Page ,  Number Print Header Page laukai ir Header, Footer, keturi Font mygtukai skirtingiem ataskaitos komponentams nustatyti. Po šiomis Comments Format antraštėmis rasite naudingų funkcijų tiktais spausdinimo komentarams. Po Report Scope antrašte rasite laukelį kuriame galėsite pasirinkti ataskaitos apimtis. Ir Report Contents mygtuko pagalba galėsite pasirinkti parametrus kuriuos norėsite pamatyti ataskaitoje. Jeigu nustatomi nauji parametrai jie gali būti išsaugoti vėlesniam naudojimui.

5.11.3    Ataskaitos turinys

Report Contents mygtukas atidaro  Report Contents langą kuriame galite pasirinkti  modeliavimo bloką ir aprašą kuris bus matomas ataskaitoje.

Modeliavimo blokų ir aprašų pasirinkimas

Ataskaitos sukūrimui iš viso tūrinio jūs turite:
1.Po Report Scope antrašte esančiame laukelyje pasirinkite No restriction (nustatomas pagal nutylėjimą).
2. Report Contents (žr. 39 pav.) lango atidarymui spustelkit Report Contents mygtuką.
Kairėje lango pusėje bus visų modeliavimo blokų vardų sąrašas. Kai pasirenkame modeliavimo bloką kairiame langelyje pasirodo visi jo aprašai.

39 pav.

Varnelės  Col. stulpelyje parodo kad modeliavimo blokas ir jo aprašas bus atspausdintas ataskaitoje. Naudojant šią opcija nereikėtų pamiršti kad toje pačioje eilėje gali būti atvaizduotas ribotas skaičius aprašų.

Varnelės N.P. (for New Page) stulpelyje parodo kad kiekvienam pažymėtam modeliavimo bloko ar aprašo reiškiniui  reikalingas naujas puslapis.

. Varnelė Pr. (for Printed) stulpelyje reiškia kad modeliavimo blokas ar aprašas bus įtrauktas į ataskaitą
Col., N.P. ar Pr. opcijų modifikavimui:
1. Uždėkite arba nuimkite varnelę modeliavimo bloko
ar aprašo atitinkamame laukelyje, Col., N.P. ar Pr stulpelyje.
2.Spauskite OK mygtuką.

Iš grafiniame lange pažymėtų grafinių atvaizdavimų galima sukurti ataskaitas. Tačiau naudojant šią opcija  kairėje pusėje leidžiamų naudoti  modeliavimo blokų sąrašas yra trumpesnis, nes ne visi modeliavimo blokai yra atvaizduojami grafiškai. Tam atlikti:

1.    1.Po Report Scope  antrašte esančiame laukelyje pasirinkite The graphic window opcija.
2.    2.Grafiniame lange pažymėkite modeliavimo blokus.

Duomenų  apie duomenų struktūras, komponentus ir kt., ataskaitų generavimui galite tiesiogiai pasirinkti iš duomenų įvedimo lango. Tam atlikti:

1.    Po Report Scope  antrašte esančiame laukelyje pasirinkite The data entry window opcija.
2.    Iš duomenų įvedimo lango pasirinkite duomenis.
3.    Report Contents lango išvedimui spustelkite Report Contents mygtuką.

5.12    Projektinės dalies išvados

1. Išaiškinau visus pagrindinius terminus naudojamus pakete.  Suadariau pagrindinių terminų žodinėlį.

2. Išanalizavau ir realizavau savo pavyzdį – mechaninį cecho valdymą, siekiant paaiškinti modelio sukūrimą su Datarun Business Process Model notaciją. Cechą sudaro trys aktoriai (mano atveju resursai): cecho viršininkas, baro meistras ir GDS planuotojai. Kadangi kiekvienam procese man reik atvaizduoti kokie resursai yra naudojami ir kokiais duomenimis tie resursai disponuoja, todėl pasirinkau šią notacija nes jinai geriausiai atitinka mano poreikius.
Susikūriau savo notacija. Aprašiau kaip pasikesti notacijas.

Sudariau SILVERRUN-BPM vartotojo vadovą. Vartotojo vadovo pagalba  vartotojai  galės susipažinti ir išmokti naudotis su paketu SILVERRUN-BPM. Vartotojo vadovą bus galima panaudoti kaip mokamaja priemonė studentui. Pagal mano pavyzdžio sudarymo technologija, galima paruošti laboratorinį darbą.

5. Išnagrinėjau pagrindinius paketo SILVERRUN-BPM įrankius skirtus modeliavimui. Išsinagrinėjau  ir aprašiau importo/eksporto, saugumo, ataskaitų  generavimo. Sugeneravau savo pavyzdžio ataskaita. Kadangi nagrinėjamas paketas SILVERRUN-BPM yra demonstracinė versija, turinti apribojimų dėl to nebuvo galima atlikti importo/eksporto tarp SILVERRUN šeimos paketų.

Sr gali būti pritaikytas daugelyje vietų nes yra suderinamas su tokiom operacinėm sistemom kaip Windows 95/98, NT 4.0, Macintoch, solaris, os/2….

1.    Sudariau pagal cecho valdymą darbų sekų diagramą. Joje vaizduojamos aktorių atliekamos funkcijos ir jų tarpusavio bendravimo ryšiai. Darbų sekų diagrama buvo daroma norint išanalizuoti užduotį ir palengvinti matricų kūrimą.

2.    Sudariau paketo pagrindinių matricų išsidėstymo modelį. Jame parodoma paketo matricų, medžio ir tipų išsidėstymas, kuris supaprastina darbą kuriant matricas. Žinant kokia seka yra išdėstytos matricos, lengviau galima kurti matricų reikalavimus ir ryšius tarp jų.

3.    Išvardinau RequisitePro pagrindinius įrankius, kurie naudojami kuriant matricas. Aprašiau importo / eksporto, pagalbos, spausdinimo ir saugumo galimybes. Kadangi nagrinėjamas paketas “RequisitePro 3.1.0” yra DEMO versija, todėl joje nėra visų galimybių, kurias turi licenzijuotos versijos paketas. Dėl to nebuvo galima pilnai įsisavinti visų paketo galimybių.

4.    Pateikiau pagrindinius paketo “RequisitePro” sisteminius reikalavimus, reikalingus norintiems naudotis šiuo paketu.
Sistema  reikalauja nesudėtingos programinės ir techninės įrangos:
•    Operacinė sistema – Windows 95, Windows NT 4.0, Windows NT 3.51 Service Pack 5;
•    CPU – Pentium;

6    VARTOTOJO VADOVAS

BPM įrankių juosta

Pradėjus darbą su SILVERRUN-BPM, kairėje atsiranda įrankių  juosta (žr. 12 pav.) kur pastoviai aktyvus yra rodyklės įrankis. Pasirinkus kitą įrankį ir atlikus veiksmą automatiškai grįžtama prie rodyklės įrankio. Įrankių juosta turi rinkinį įrankių kurie leidžia kurti ar modifikuoti diagramas. Įrankių juosta automatiškai aktivizuojama  paleidus paketą.

Kad pasirinkti viena iš įrankių paprasčiausiai reik paspausti pasirinkta piktograma. Pasirinkus įrankį jo ikona pakeičia spalvą taip išsiskirdama iš kitų.

12 Pav.

Rodyklė

Kad modifikuoti, duplikuoti , paslėpti ar  ištrinti diagramos grafinius atvaizdavimus pirmiausia reik juos pažymėti. Rodyklės įrankis leidžia pažymėti viena ar grupę grafinių atvaizdavimų (žr. 13 pav.) Pasirinktų grafinių atvaizdavimų pasirodymo būdas, priklausomai nuo elemento tipo, gali šiek tiek skirtis:

13 pav.
.

•    Sukurtas procesas,  saugykla, išorinė esybė, srauto žymė ir bet kuris kitas elementas šonuose turi mažiukus kvadratukus
•    Srautas ar linija sukurta piešimo įrankio pasirodo kaip taškuota linija
•    Žymeklis, srauto žymė ir štampas apsupti kaip taškuoti keturkampiai.

Proceso rėmų keitimas rodyklės įrankio pagalba.

. Grafiškai keisti procesų rėmus galima rodyklės pagalba. Jeigu nematote proceso rėmų, turėtute pirmiausia atlikti tai:

1. Pasirinkti Tools → Options → Notation.
2. Pasirinkite Process Frames.

Keisti procesų rėmus:

1. Pasirenkam Rodyklės įrankį dvigubu paspaudimu įrankių juostoje.
2. Patalpinti kursorių ant proceso rėmo. Kursoriaus išvaizda pasikeis priklausomai nuo to kur patalpinsite kursorių. Žiūrėkite į paveikslėlį apačioje kur norėsite patalpinti kursorių priklausomai nuo to ką norėsite daryti.
3. Laikykite pelės klavišą nuspausta  kol nutemsite kursorių į jums reikiama vieta.
5.    Atleiskite pelės klavišą.

14 pav.

Sukūrus stulpelius(vertikalias linijas ) ir eilutes(horizontalios linijos), į laisvas ląsteles galima rašyti informacija.

Kad įrašyti informacija į ląstelę:

1.Pasirinkite Rodyklės įrankį.
2.Patalpinkit kursorių ląstelės ribose.
3.Dvigubu pelės klavišo paspaudimu atidarykite langą (žr. 15 pav.).
4.Įveskite jums reikiama tekstą.
5.Nustatykite reikiamus parametrus Cell Description lange ir spauskite OK.

15 pav.

Grafinių atvaizdavimų žymėjimas

Daugelis grafinių atvaizdavimų gali būti pažymėti taip: pasirenkam du taškus kad nutempus kursorių neatleidžiant pelės klavišo nuo vieno taško iki kito būtų pažymėti visi grafiniai atvazdavimai. Atleidus pelės klavišą visi objektai būna pažymėti. Galima pažymėti ir nebūtinai kaimyninius atvaizdavimus tam reik laikyti nuspausta SHIFT klavišą ir pasirinkti norimus objektus. Pažymėti visus atvaizdavimus galima Edit meniu Select All punkto pagalba.
Norint iš visų pažymėtų grafinių atvaizdavimų viena ar keletą palikt nepažymėtus reik spausti SHIFT klavišą ir pažymėti tuos atvaizdavimus.

Proceso, išorinės esybės ir saugyklos įrankiai

Procesų , išorinių esybių ir saugyklos įrankiai yra BPM įrankių juostoje.Įrankių ikonos, kaip ir atitinkami grafiniai atvaizdavimai priklausomai nuo pasirinktos notacijos (Yourdon, Datarun, Gane ir Sarson, Merise ar jūsų pačių sukurta notacija) pakeičia savo išvaizda.

Čia matome procesų , išorinių esybių ir saugyklos
įrankius ( Gane ir Sarson, Merise ir
Yourdon-DeMarco notacijos)

Grafiniai atvaizdavimai sukuriami taip:

1. Pasirinkite proceso, išorinės esybės ar saugyklos įrankį.
2. Paspauskite ten kur norite patalpinti atvaizdavimą.

Kai sukuriate grafinį atvaizdavimą automatiškai sukuriamas skaitmeninis identifikatorius. Be skaitmeninio identifikatoriaus išorinės esybės ir saugyklos pagal nutylėjimą gauna vardą. Išorinės esybės turi “EE-1” formatą. Saugyklos turi “S-1” formatą. Identifikatoriai ir vardai  gali būti modifikuoti naudojant Quick Edit įrankį arba dvigubu pelės paspaudimu pastačius kursorių ant proceso, išorinės esybės ar saugyklos grafiniu atvaizdavimu.

Srauto įrankiai

Su SILVERRUN-BPM galima sukurti trijų rūšių srautus:

•    Srautus su stačias kampais
•    Kampuotus srautus
•    Srautus-kreives

Kad nupiešti srautą jus turite:

1. Pasirinkti vieną iš srautų įrankių.
2. Paspausti ant proceso, išorinės
esybės ar saugyklos.
3. Paspausti ant kito grafinio atvaizdavimo.

Bet kuriuo momentu srauto kūrimą galima nutraukti paspaudus ESC klavišą. Kai srautas sukuriamas, automatiškai priskiriamas identifikatorius “F-1”. Identifikatoriaus vardą gali pakeisti Quick Edit įrankio pagalbą. Iššaukt Flow Quick Edit langą galima nuspaudus CTRL klavišą ir paspaudus reikiama srautą.

Kaip pakeisti srauto tipą:

1.Įrankių juostoje pasirinkite srauto įrankį (trijų srautų
tipų pasirodymui naudokite dešinį pelės klavišą).
2. Pelės pagalba pasirinkus srauto tipą spauskite.

Srautų su stačiais kampais ir kampuotų srautų modifikavimas.

Jeigu jūsų netenkina srautų su stačiais kampais ir kampuotų srautų forma, tai galima lengvai pakeisti naudojant rodyklės įrankį. Bet kurioje vietoje pažymėjus srautą ir jį patraukus, srautas modifikuosis.

Srautų kreivių modifikavimas

Norint modifikuoti srautą pirmiausia reik jį pažymėti. Pažymėjus šalia atsiras taškuota “kontrolinė linija”. Srauto modifikavimui paspauskite šia kontrolinę liniją ir patraukite.

Quick Edit Įrankis

Quick Edit įrankis leidžia redaguoti, išorinių esybių, procesų, saugyklų aprašus.

Išorinės esybės aprašai kurie gali būti pakeisti Quick Edit įrankio (žr. 16 pav.) pagalba:

– Identifikatoriaus
– Vardo
– Išgalvoto vardo
– Koduoto vardo

16 pav.

Proceso aprašai kurie gali būti pakeisti Quick Edit (žr. 16 pav.) pagalba:

– Skaitmeninis identifikatorius
– Alfabetinis identifikatorius
– Vardas
– Išgalvotas vardas
– Koduotas vardas
– Norma

16 pav.

Srauto aprašai kurie gali būti pakeisti Quick Edit įrankio (žr. 17 pav.) pagalba:

– Identifikatorius
– Vardas
– Koduotas vardas
– Dažnis
– Padėties plitimas

17 pav.

Kad įvesti ar pakeisti matomas grafinių atvaizdavimų charakteristikas jus turite::

1. Pasirinkti Quick Edit įrankį.
2. Paspausti ant diagramos grafinio atvaizdavimo:
3. Įveskite charakteristikas į  tinkamus laukus.
4. Lango uždarymui ir pasikeitimų išsaugojimui spauskite Enter klavišą, arba spauskite Esc     klavišą išėjimui iš Quick Edit lango be jokių pakeitimų.

Pereiti iš vieno lauko į kitą galima pelės pagalba tiesiog spaudžiant ant lauko arba naudojant Tab klavišą

Komentavimo įrankis

Jūs galite komentuoti su kiekvieną pasirodžiusią išorinę esybę, procesą, saugyklą ir srautą naudojant komentavimo įrankį. Kad tai atlikt jus turite:

•    Pasirinkite įrankį ir paspauskite ant vieno grafinio atvaizdavimo.
•    Atsidariusiame lange įveskite ar paredaguokite komentaro tekstą .
•    Įvesto komentaro patvirtinimui spauskite Modify klavišą.
•    Lango uždarymui spauskite OK arba galite pereiti prie kitų grafinių atvaizdavimų.

Proceso dalinimo įrankis

Daugeliu atveju dalinti procesus būtina nes reikia nustatyti žemesnio lygio procesus. Tokiems proceso dalinimams naudojamas proceso dalinimo įrankis (Process Explosion tool).
Proceso padalinimui atlikti reikia tik dviejų žingsniu:

3.    Pasirinkti proceso dalinimo įrankį.
4.    Paspausti ant proceso.

Diagrama iš kurios padalinom procesą vadiname pagrindinė arba diagrama “tėvas”. Kiekviename padalintame procese atvaizduojamas simbolis “*” pirmoje zonoje (žr. 18 pav.), tokiu būdu lengviau jį rasti. Norint pamatyti  padalinto proceso “sūnaus” diagrama naudojame proceso dalinimo įrankį. Kad tai atlikti:

18 pav.
3.    Pasirinkite proceso dalinimo įrankį.
4.    Paspauskite ant proceso 1 zonos kurioje yra “*” simbolis.

Pagrindinės diagramos įrankis

Pagrindinės diagramos arba “tėvo” diagramos įrankio pagalba iš  žemesnio lygio galima pereiti į pagrindine diagrama. Šiai funkcijai iškviesti: spauskite ant Pagrindinės diagramos (Parent diagram) įrankio.

Panaudojus pagrindinės diagramos įrankį kai esama diagrama yra medžio šaknis, bus užklausta ar norėsite sukurti naują šaknies procesą, ką  jūs galite atlikti pasirinkus Create aParent for the Root Process iš Tools meniu.

Dublikatų sujungimo įrankis

Jeigu diagramoje yra sukurti grafinių atvaizdavimų dublikatai galima juos sujungti pašalinant perteklinius. Tam atlikti naudokite Sujungti dublikatus įrankį. Suliejimo procedūra yra sekanti:

•    Pasirinkite Sujungti dublikatus įrankį.
•    Paspauskite ant dublikato ir traukite ant grafinio atvaizdavimo.

Taipogi  galima sulieti dublikatų grupes:

•    Pažymėkite visus dublikatus kuriuos norite sulieti (išskyrus vieną grafinį atvaizdavimą su kuriuo norite sulieti).
•    Pasirinkite Sujungti dublikatus įrankį.
•    Paspauskite ant pažymėtų atvaizdavimų ir traukite ant grafinio atvaizdavimo.

Šakos pakeitimo įrankis

Jūs galite perkelti grafinius atvaizdavimus iš vienos diagramos į kitą. Tam atlikti:

4.    Pasirinkite atvaizdavimus kuriuos norite perkelti.
5.    Pasirinkite “Pakeisti šaką” įrankį.
6.    Paspauskite ant grafinio atvaizdavimo ir traukite ant padalinto proceso (su “*” simboliu) į kurį jis ir bus perkeltas.

Pernumeravimo įrankis

Kad pagerinti diagramų atvaizdavimų kokybę ir aiškumą, kartais tam palankus gali būti kai kurių ar visų grafinių atvaizdavimų pernumeravimas. Selective Renumbering įrankio pagalba galima pernumeruoti tam tikrus atvaizdavimus. Šio įrankio iškvietimui pasirinkite Renumber iš  Tools meniu, pasirinkus atidaromas toks langas (žr. 19 pav.).

19 pav.

Lauke First number nurodykite nuo kokio numerio prasidės numeracija, Increment lauke nurodykite numeracijos žingsnį ir spauskite Renumber mygtuką.

Mažinimo ir didinimo įrankiai

Mažinimo ir didinimo įrankiai naudojami išsamiai diagramos peržiūrai, palengvinant grafinį projektavimą. Zoom Out įrankio pagalba galima pamatyti didesnę diagramos dalį. Grafiniai atvaizdavi¬mai sumažinami kad kuo daugiau galėtu sutilpti ekrane. Vienos dalies išdidinimui naudojame Zoom In įrankį. Iš Display→Zoom meniu galima pasirinkti  Normal Size, Enlarge, Reduce ir Reduce to Fit kurių pagalba galima keisti diagramos dydį. Reduce ir Enlarge  opcijos atlieka tą patį ką ir Zoom Out ir Zoom In įrankiai. Normal  pagalba galima atstatyti diagramos dydį kuris buvo užduotas pagal nutylėjimą. Re-duce to Fit leidžia pamatyti visą diagrama, nesvarbu kokio dydžio jinai būtų.

Piešimo įrankių juosta

Piešimo įrankių juosta (žr. 20 pav.) turi įrankius kurie gali būti naudojami pagerinti dokumento grafinį atvaizdavimą.
20 pav.

Šie įrankiai naudojami:

– Teksto rašymui ant grafinių atvaizdavimų (Free Text įrankis)
– Stačiakampių piešimui  (Rectangle įrankis)
– Stačiakampių suapvalintais kampais piešimui (Rounded-corner Rectangle įrankis)
– Ovalių apskritimų piešimui(Oval įrankis)
– Linijų piešimui (Right-angle Line įrankis, Angular Line įrankis and Curved
Line įrankis)

Teksto įrankis

Free Text  įrankiu galima įvesti tekstą ant darbo paviršiaus. Pasirinkus ir užlipus ant darbo paviršiaus kursorius tampa stačiakampiu įvedimo langu. Pelės pagalba nustatykite lango dydį ir įveskite tekstą.
Tekstą įvesta Free Text įrankio pagalba galima lengvai modifikuoti pastačius kursorių į tą vietą kurią norite redaguoti.

Spalvų įrankių juosta

Norint nuspalvinti objektą ar padaryti jį permatomu:

7.    Pasirinkite Toolbars iš Display meniu.
8.    Pasirinkite  Colors ir paspauskite  OK mygtuką. Pasirodys įrankių juosta.
9.    Paspauskite ant ikonos apatinėje dalyje apibrėždami ką jūs norite nuspalvinti:
rėmus, foną ar tekstą (žr. 21 pav.).
10.    Pasirinkite norima spalvą
11.    Paspauskite ant spalvinimo įrankio.
12.    Paspauskite ant objekto kurį norite nuspalvinti.

21 pav.

Jei jūs pasirinkę Spalvos paėmimo (Color Pickup) įrankį spustelkite ant objekto, įrankių juostos parametrai pasikeis į objekto spalvą, tas yra patogu jeigu reikia panaudoti tokias pačias spalvas kitam objektui

Standartinė silverrun-bpm įrankių juosta

Standartinė silverrun-bpm įrankių juostos (žr. 22 pav.) pagalba galima atlikti tokius veiksmus : sukurti naują bylą, atidaryti bylą, atspausdinti modelį, iškirpti tekstą, kopijuoti pažymėtą tekstą, atšaukti paskutinį veiksmą, sumažinti ir padidinti, ir išsikviesti pagalbą.

22 pav.

Veiksmai su bylomis

Komanda open

Open komanda leidžia atidaryti dokumentą. Paspaudus Open atidaromas standartinis langas parodantis kur anksčiau buvo sukurti ir išsaugoti failai. Paprasčiausiai pasirinkite failo vardą ir paspaudus Open mygtuką ar dvigubu pelės paspaudimu failas atidaromas. Atidarytas dokumentas užkraunamas į pagrindinę atmintį, o failas esantis diske yra uždaromas ir ne bus atidarytas kol neišsaugosime modelio. Tokiu būdu sistemai nulūžus apsaugomas failas esantis diske.

Komanda Close

Close komanda leidžia uždaryti atidaryta dokumentą. Panaudojus šią komandą išmetamas pranešimas apie neišsaugotus pakeitimus. Pakeitimams išsaugoti paspauskite Yes mygtuką, paspaudus No visi pakeitimai dings. Galiausiai jūs galite atšaukti šią komandą spausdami Cancel.

Komanda Save

Save komandos pagalba galima išsaugoti pakeitimus diske ar diskelyje. Panaudojant šią komanda naujam dokumentui atidaromas toks pat langas kaip ir Save As. Šiame lange failą galima įvardinti ir/arba nurodyti katalogą. Pirmą kartą išsaugant dokumentą Save  komanda pati pasiūlo vardą. Turėtumėte dažnai naudoti šią komanda kad išvengti nemalonių padarinių, sistemai užlūžus.

Komanda Save As

Save As komanda leidžia sukurti naują dokumentą ar įrašyti egzistuojančio dokumento naują versiją į kitą failą. Jeigu failo vardas jau egzistuoja, išmetamas perspėjimas. Paspaudus Yes į failą esanti diske vieta įrašomas failas iš atminties.

Slaptažodžiai

Dokumento apsaugai naudojama Passwords komanda kuri leidžia uždėti du slaptažodžius. Galima sukurti Open slaptažodį ir/arba Save slaptažodį. Pirmasis slaptažodis leidžia atidaryti dokumentą apsaugota Open slaptažodžiu. Antrasis slaptažodis leidžia atidaryti dokumentą apsaugota Save slaptažodžiu.

23 pav.

Slaptažodžiui sukurti:

7.    Pasirinkite Passwords komanda iš File meniu. Pasirodys Passwords langas (žr.23 pav.)  kuriame galėsite nustatyti savo slaptažodį.
8.    Paspauskite Set mygtuką priklausomai nuo to kokį slaptažodį norite sukurti.(Open ar Save).
9.    Įveskite naują slaptažodį redagavimo lange kuris bus pateiktas.
10.    Spauskite OK mygtuką.
11.    Patvirtinimui slaptažodį įveskite antrą kartą.
12.    Spauskite OK mygtuką.

Jeigu laukelyje On the first save only padėsite varnelę, slaptažodžio bus pareikalauta tik pirmą kartą. Jeigu ne, slaptažodžio bus reikalaujama kiekvieną kartą. Slaptažodžio panaikinimui spauskite OK mygtuką patvirtinimui, kai reikalaujama įvesti naują slaptažodį.

Model meniu

Procesai

Processes komanda iš Project meniu atidaro procesų sąrašo langą. Kuriame pateiktas hierarchinis identifikatorius ir kiekvieno proceso vardas, Ctr l(padėta varnelė pavaizduoja proceso rėmus punktyrinė linija) ir Ext. Jeigu procesas yra išorinis po ID numerio bus raidė E. Procesus galima įterpti, modifikuoti, ištrinti, vykdyti paieška mygtukų pagalba, esančių apatinėje lango dalyje. Papildymus ir modifikacijas galima įvesti redagavimo languose esančiuose po sąrašu.

24 pav.

Procesų  sąrašo lango viršuje yra meniu ( 24 Pav. )  kurios pagalba galima prieiti prie išvardytų  langų. Kai pasirenkam proceso vardą, galima prieiti prie šių langų susijusių su procesu,  paspaudus ant pasirinktos antraštės

25 Pav.

Pirmas langas pavadintas Process Description (žr.25 pav.) pateikia sekančia informaciją: proceso vardą,  skaitmeninį identifikatorių, kuris automatiškai priskiriamas kai sukuriamas naujas procesas, bet gali būti pakeistas šiame lange, alfabetinis identifikatorius, išgalvotas vardas,  koduotas vardas, sinchronizacijos norma, komponentų rinkinys naudojamas proceso. Be to turime informacija apie proceso kainą ir ar procesas padalintas.

Kitos antraštės iš proceso meniu leidžia eiti į kitus langus kurie gali būti susiję su procesu..Kad pakeisti “Context” vardą kuris yra automatiškai priskiriamas, naudokite šakninio proceso Process Description langą
Galima pereiti nuo vieno proceso prie kito neuždarant Description lango (žr. 26 pav.).

26 pav.

Srautai

Flows komanda iš Project meniu atidaro srautų sąrašo langą. Kuriame parodytas hierarchinis identifikatorius ir kiekvieno srauto vardas. Mygtukų pagalba esančiu apatinėje dalyje,  rautus galima įterpti, modifikuoti, ištrinti, vykdyti paiešką. Po sąrašu yra redagavimo langai kur galima įvesti papildymus ir modifikacijas.

Srautų Sąrašo langas (The Flow List Window)

Kaip ir procesų langas, Srautų  sąrašo lango viršuje yra meniu  kurios pagalba galima prieiti prie išvardytų  langų. Kai pasirenkam srauto vardą, galima prieiti prie šių langų susijusių su srautu,  paspaudus ant pasirinktos antraštės.

Pirmas langas pavadintas Flow Description pateikia sekančia informaciją: srauto identifikatorius, kuris automatiškai priskiriamas sukūrus naują srautą, bet gali būti pakeistas tame pačiame lange. Srauto vardas, išgalvotas vardas, koduotas vardas arba fizinis vardas, dažnis diskretus(pavaizduotas dviguba rodyklė) arba nuolatinis ir duomenų struktūra perduodama srautu. Galima pavaizduoti valdymo srautą (parodyta punktyrine linija)

Diskretaus ar testinio srauto savybių pakeitimas

Discrete or Continuous  mygtukai iš Flow Description lango  leidžia pakeisti vieno ar daugelio srautų pobūdį. SILVERRUN-BPM leidžia atvaizduoti diskrečius srautus taip pat kaip ir testinius srautus (žr.27 pav.). Diskretus srautas gale turi vieną smaigalį o testinis srautas gale turi dvigubą smaigalį.
27 pav.
Valdymo savybių keitimas (Change Control Property)

Valdymo srautai tarp objektų neperduoda informacijos. Jie parodo kad įvykis įvyko ar  kad duota komanda. Srautai vadinami įvykių srautai. Jeigu procesas priima ir išduoda tiktai įvykių srautus tai vadinamas valdymo procesas.  Įeinantis įvykio srautas turi poveikį valdymo procesui kuris vėliau išduoda išėjimo srautą. Įeinantis įvykio srautas parodo kad užklausos sąlyga yra patenkinta. Šį užklausa sukelia veiksmą atvaizduota išėjimo įvykio srautu. Valdymo  saugykla naudojama saugoti valdymo srauto įvykiams.

28 pav.

Grafinėje sąsajoje valdymo objektas turi punktyrinius rėmus.(žr. 28 Pav.)

Kad pakeisti srauto parametrus :

1.  Dvigubas paspaudimas ant objekto kurio parametrus norite pakeisti. Aktyvuosis ap¬rašomasis langas (žr.29 pav.)

29 pav.

Saugyklos

Stores komanda iš Project meniu atidaro srautų saugyklų sąrašo langą. Kuriame parodytas kiekvienos saugyklos vardas, identifikatorius ir išgalvotas vardas.Taipogi galima perjungti iš standartinės saugyklos į valdančiąją saugykla, laukelyje Ctrl padėjus varnelę. Mygtukų pagalba esančiu apatinėje dalyje,  saugyklas  galima įterpti, modifikuoti, ištrinti, vykdyti paiešką. Po sąrašu yra redagavimo langai kur galima įvesti papildymus ir modifikacijas.

Kaip ir procesų lange, saugyklų  sąrašo lango viršuje yra meniu  kurios pagalba galima prieiti prie išvardytų  langų. Kai pasirenkam saugyklos vardą, galima prieiti prie šių langų susijusių su saugykla,  paspaudus ant pasirinktos antraštės.

Saugyklos aprašo langas

Pirmas langas pavadintas Store Description pateikia sekančia informaciją: saugyklos vardą, skaitmeninį identifikatorių , kuris automatiškai priskiriamas sukūrus naują saugyklą, bet gali būti pakeistas tame pačiame lange.Išgalvotas vardas, koduotas vardas arba fizinis vardas, duomenų, ir laukelis parodantis ar valdantysis srautas.

Išorinės esybės

External Entities komanda iš Project meniu atidaro išorinių esybių sąrašo langą. Kuriame parodytas kiekvienos išorinės esybės vardas, identifikatorius ir išgalvotas vardas. Taipogi galima perjungti iš standartinės išorinės esybės į valdančiąją, laukelyje Ctrl padėjus varnelę. Mygtukų pagalba esančiu apatinėje dalyje, išorinės esybės galima įterpti, modifikuoti, ištrinti, vykdyti paiešką. Po sąrašu yra redagavimo langai kur galima įvesti papildymus ir modifikacijas.

Kaip ir procesų lange, išorinių esybių sąrašo lango viršuje yra meniu  kurios pagalba galima prieiti prie išvardytų  langų. Kai pasirenkam išorinės esybės vardą, galima prieiti prie šių langų susijusių su išorinėmis  esybėmis,  paspaudus ant pasirinktos antraštės.

Išorinės esybės  aprašo langas

Pirmas langas pavadintas External Entity Description pateikia sekančia informaciją: išorinės esybės vardą, skaitmeninį identifikatorių , kuris automatiškai priskiriamas sukūrus naują saugyklą, bet gali būti pakeistas tame pačiame lange.Išgalvotas vardas, koduotas vardas arba fizinis vardas, trumpas aprašas  ir laukelis parodantis ar tai valdančioji išorinė esybė.

Resursai

Resources komanda iš Project meniu atidaro resursų sąrašo langą. Kuriame parodytas kiekvieno resurso vardas, identifikatorius ir kiekvieno resurso kategorija. Mygtukų pagalba esančiu apatinėje dalyje, išorinės esybės galima įterpti, modifikuoti, ištrinti, vykdyti paiešką. Po sąrašu yra redagavimo langai kur galima įvesti papildymus ir modifikacijas.

Kaip ir procesų lange, resursų sąrašo lango viršuje yra meniu  kurios pagalba galima prieiti prie išvardytų  langų. Kai pasirenkam resurso vardą, galima prieiti prie šių langų susijusių su resursu,  paspaudus ant pasirinktos antraštės.

Resurso aprašo langas

Pirmas langas pavadintas Resource Description pateikia sekančia informaciją: resurso vardą, skaitmeninį identifikatorių, išgalvotą vardą, kategorijos vardą, koduotą ar fizinį vardą, vartotoją . Langas taipogi pateikia resurso kainą, darbo krūvį .

Žymekliai (Qualifiers)

Qualifiers komanda iš Project meniu atidaro žymeklių sąrašo langą (žr.18 pav.). Kuriame parodytas kiekvieno žymeklio vardas, identifikatorius, ikona ir  Available antraštė po kurią laukeliai rodo kokie žymekliai yra prieinami įrankių juostoje. Qualifiers įrankių juostoje galima valdyti žymeklių pasirodymą Qualifiers lange:
•    Pasirinkite žymeklio vardą slenkamojoje zonoje.
•    Kad žymeklį padaryti prieinama, po Available  antrašte ir slenkamąja zona laukelyje padėkite arba panaikinkite varnelę.
•    Paspauskite Modify mygtuką.
Kadangi įrankių juostoje vienu metu gali būti matomi ne daugiau 16 žymeklių, todėl galima pasirinkti žymeklių statusą, kokie žymekliai bus prieinami.

Mygtukų pagalba esančiu apatinėje dalyje, išorinės esybės galima įterpti, modifikuoti, ištrinti, vykdyti paiešką. Po sąrašu yra redagavimo langai kur galima įvesti papildymus ir modifikacijas. Po Icon antrašte yra (…) mygtukas (žr.29 Pav.) iššaukiantis žymeklių sąrašą. Ikona galima susieti su nauju žymeklių ar pakeisti ikona kuri jau susieta su žymekliu.

29 pav.

Diagramos

Diagrams komanda iš Project meniu atidaro diagramų sąrašo langą (žr.30 pav.). Kuriame parodytas kiekvienos diagramos hierarchinis identifikatorius, vardas, išgalvotas vardas ir antraštė Displayed po kuria yra laukeliai parodantys ar diagrama yra atvaizduota ar ne. Diagramų atvaizdavimą galima valdyti iš šio lango (žr.29 Pav.) :

•    Pasirinkite diagramos vardą slenkamojoje zonoje.
•    Laukelyje padėkite varnelę diagramos atvaizdavimui.
•    Diagramos atvaizdavimo panaikinimui nuimkite varnelę.

Mygtukų pagalba esančiu apatinėje dalyje, diagramas galima ištrinti, vykdyti paiešką. Kaip ir procesų lange, diagramų sąrašo lango viršuje yra meniu  kurios pagalba galima prieiti prie išvardytų  langų. Kai pasirenkam diagramos vardą, galima prieiti prie šių langų susijusių su diagrama,  paspaudus ant pasirinktos antraštės.

30 pav.

Modelio aprašas

Model Description komandos pagalba galima prieiti prie modelio aprašo lango.

Šis langas talpina tokia informacija:

–    Projekto vardas
–    Modelio vardas
–    Koduotas vardas
–    Autoriaus vardas
–    Versija
–    Išgalvotas vardas
–    Savininko vardas
–    Sukūrimo data
–    Paskutinio modifikavimo data
–    Padarytų modifikacijų numeris

Šiame lange galima pakeisti tiktai modelio vardą, koduotą vardą, autoriaus ir savininko vardus. Stamp įrankis iš įrankių juostos šiuos duomenis naudoja identifikaciniam modelio štampo sukūrimui.
The model name entered on this page is displayed in the title bar of model diagrams.

Vartotojo nustatyti laukai (User defined fields)

User Defined Fields komanda  atidaro langą kur parodytos visos projekto ir modelio sąvokos, sąrašo lauke kairėje pusėje. Mygtukų pagalba esančiu apatinėje kairėje dalyje, vartotojo nustatytus laukus galima įterpti, modifikuoti, ištrinti. User Defined Fields langas kairėje pusėje turi krentantį meniu. Per šį langą galima prieiti prie skirtingų dokumentų susietų su vartotojo nustatytais laukais.

User Defined Fields langas

Kad einamajam modeliui sukurti vartotojo nustatytus laukus:

1. Pasirinkite  User Defined Fields iš Model meniu.
2. Pasirinkite komponentą iš Concept sąrašo esančio kairėje lango pusėje.
3. Įveskite visus vartotojo nustatytus laukus

Notacijos

Gane-Sarson notacija užduodama pagal nutylėjimą kai sukuriamas naujas failas. Galima šią notacija pakeisti kita prieš ar po modelio sukūrimo. Notacijos pakeitimui:

3.    Pasirinkite Notation skyrių iš Tools→ Options meniu.
4.    Pagrindiniam lange (Standard Notation) kairėje pasirinkite reikiama notaciją (žr. 32 Pav.).

32 Pav.

Grafinių objektų ir kai kurių įrankių (sudarančiu BPM Tools) pasirodymas pasikeis priklausomai nuo to kokia notacija buvo pasirinkta (žr. 33 pav.). Yourdon-DeMarco ir Ward-Mellor įrankių juostos yra tos pačios

33 pav.

Procesų, išorinių esybių ar saugyklų formos keitimas

Grafinio objekto forma priklausys nuo pasirinktos notacijos. Šias procesų, išorinių esybių ar saugyklų formas galima pakeisti:
6.    Pasirinkite Notation skyrių iš Tools→ Options meniu.
7.    Spauskite Customize mygtuką.
8.    Pasirinkite procesą, išorinę esybę ar saugyklą.
9.    Kairėje apačioje pusėje slenkamajame lange pasirinkite reikiama forma.
10.    Spauskite OK mygtuką.
Aktivizuosis toks langas (žr. 34.pav.) :

34 Pav.

Importas- Eksportas

Šiame skyriuje aprašomi perdavimo langų bruožai ir pateikiama informacija apie pasikeitimo galimybes tarp dviejų atvaizdavimų sukurtu tos pačios programos ir tarp skirtingų programų. Perdavimas vykdomas per ASCII bylas (vadinamas perdavimo bylomis) skaitomas bet kuria teksto apdorojimo priemone. Šių failų sukūrimui SILVERRUN-BPM naudoja perdavimo parametrus kai eksportuoja ir kai importuoja juos skaitydamas.

Parametrų apibrėžimas

Perdavimo bylos turinys yra nustatomas ir apibrėžiamas perdavimo parametrų pasirinkimu Transfer Parameters lange (žr. 35 Pav.)

35 Pav. Perdavimo parametrų langas

Galite nustatyti ir apibrėžti:
•     Informacija apie modeliavimo blokus ir aprašus
•    Modeliavimo blokų ir aprašų tvarka perdavimo byloje
•    Bylos antraštė ir apatinė dalis
•    Modeliavimo blokų priesagų ir priešdėlių aprašų reikšmės.
•    Modeliavimo blokų aprašo ilgį
•    Perdavimo bylų skaičių
Grafinių atvaizdavimų skalės sureguliavimas taip pat gali būti modifikuotas.

Parametrų bylos ir perdavimo bylos

Kai jau informacija buvo apibrėžta, jinai gali būti eksportuota į perdavimo bylą ar gali būti importuoti į perdavimo bylą iš išorinio šaltinio  naudojant Export ir Import komandas iš Transfer Parameters lango iš File meniu. Import-Export funkcijos gali būti panaudotos tik su parametrais. SILVERRUN-BPM perdavimo bylos negali būti sukurtos be bylos struktūra aprašančių  parametrų apibrėžimo.
Kad išvengti kiekvieno perdavimo parametrų pakartotino nustatymo naudokite Save Parameters komanda iš Transfer Parameters lango, kuri leidžia naujai sukurtų parametrų išsaugojimui , vėlesniam naudojimui. Nustatyti parametrai yra saugomi skirtinguose bylose  negu bylos naudojamos duomenų perdavimui. Open Parameters funkcija užkraus anksčiau išsaugotus parametrus.

Perdavimo turinio opcija

Transfer Contents langas (žr. 36 pav.) išvedamas paspaudus Transfer Contents mygtuką Transfer Para¬me¬ters  lange. Visi komponentai kurie gali būti perduoti pateikti slenkamajame lange kairėje pusėje.

36 pav.

Šis sąrašas suklasifikuotas pagal projekto ir atvaizdavimų sąvokas. Kai modeliavimo blokas yra pasirinktas jo aprašai parodyti kairėje slenkamojoje juostoje. Varnelė Tr. laukelyje parodo aprašas priklauso perdavimo bylai. Pagal nutylėjimą visi modeliavimo blokai yra įtraukti į perdavimo bylą. Modeliavimo bloko ar aprašo pašalinimui iš perdavimo bylos:

1. Nuimkite varnelę Tr. laukelyje.
2. Paspauskite Modify mygtuką.

Modeliavimo bloko ar aprašo įtraukimui atlikite tą pačią procedūra padėdami varnelė.Transfer Contents langas leidžia modifikuoti modeliavimo bloko ar aprašo perdavimo eiliškumą. Perdavimo eiliškumas priklauso nuo modeliavimo bloko ar aprašo eiliškumo sąrašo lange. Perdavimo eiliškumui pakeisti perstumkite šiuos vardus aukštyn arba žemyn.

Specialūs laukai ir jų panaudojimas

Informacija apie antrašte, apatinę dokumento dalį, failo pabaigą, aprašo reikšmės  priešdėlį ar priesagą gali būti įtrakta į perdavimo failą. Pavyzdžiui antraštė parodo bylos sukūrimo datą. Kitas pavyzdys: žymės patalpinimas prieš aprašo reikšmę. SILVERRUN-BPM leidžia įtraukti tokią informaciją į eksporto failą kad patenkinti kitų sistemų reikalavimus. Šiai informacijai yra skirti specialus laukai.
Kai importuojate SILVERRUN-BPM reikalauja kad specialių laukų ilgis būtų nustatytas toks pat kaip ir importuotoje byloje. Šio nereikalingo lauko turinys nėra patikrinamas kai importuojamas. Yra trys specialių laukų kategorijos:
4.    Bylos antraštė ir apatinė antraštė. Bylos antraštė ir apatinė antraštė talpinama kiekvienos perdavimo bylos pradžioje ir gale
5.     Modeliavimo blokų antraštė ir apatinė antraštė talpinamos modeliavimo bloko pradžioje ir gale.
6.    Aprašo priešdėliai ir priesagos. Aprašo priešdėliai ir priesagos talpinami prieš ir po kiekvienos aprašo reikšmės.

Specialių laukų nustatymas.

Specialių laukų nustatymui yra naudojami tokie mygtukai:
File Header ir File Footer iš Transfer Parameters lango. Header ir Footer po Concepts sąrašu iš Transfer Contents  lango. Prefix ir Suffix po  Descrip¬tors sąrašu iš Transfer Contents lango.
Paspaudus ant vieno iš šių mygtukų išvedamas langas panašus į šį (žr.37 Pav.)

37 pav.

Redagavimo laukas reikalingas simbolių eilutės nustatymui kuri pasirodys kaip specialus laukas. Eilutės simbolių pasirinkimas yra laisvas, bet negali viršyti 240 simbolių. Eilutė nepalaiko funkcijinių ir specialių simbolių kurie negali būti atspausdinti. Vieno reiškinio prijungimui iš Functions and Special Characters sąrašo, pasirinkite ir spauskite Modify mygtuką. Eilutė bus įvesta į kursoriaus vietą.
Ataskaitos

Pasirinkus Report komanda iš File meniu, bus ativizuotas štai šitoks Report Parameters langas (žr. 38 Pav.).

38 pav.

Report Parameters lango komandos

Open komanda leidžia užkrauti anksčiau aprašytus parametrus kurie buvo išsaugoti ataskaitos parametrų byloje. Pasirinkus Open komanda iš , File meniu, išvedamas parametrų bylų sąrašas iš kurio galite pasirinkti. Pasirinkus byla Report Parameters langas išvedamas su antrašte
Close komanda uždaro Report Parameters langą . Jeigu padarėte pakeitimų jūsų bus paklausta ar norėsite juo išsaugoti.
Save Parameters komanda išsaugo ataskaitos parametrus po einamu vardu.
Save Parameters As komanda leidžia išsaugoti ataskaitos parametrus nauju vardu.
Save Report As komanda ataskaita leidžia išsaugoti byloje. SILVERRUN ataskaitom saugoti naudojamos tekstinės bylos.
Report Page Setup komanda galima nustatyti spausdinimo parametrus, popieriaus formatą taip pat spausdinimo kokybę.
Print Report komanda atspausdina ataskaita. Galima nurodyti spausdintuvą, puslapius kuriuos norite atspausdinti ir skačių kopijų kurias norite atspausdinti.

Ataskaitos parametrai

Šiame skyriuje apžvelgsime Report Parameters ir Report Contents langų. Report komanda iš File meniu atidaro Report Parameters langą. Šiame lange galime nustatyti visus ataskaitos parametrus. Daugelis parametrų šiame lange skirta atspausdintos ataskaitos formatui nustatyti. Tai Margins(Top, Bottom, Left and Right), First Page ,  Number Print Header Page laukai ir Header, Footer, keturi Font mygtukai skirtingiem ataskaitos komponentams nustatyti. Po šiomis Comments Format antraštėmis rasite naudingų funkcijų tiktais spausdinimo komentarams. Po Report Scope antrašte rasite laukelį kuriame galėsite pasirinkti ataskaitos apimtis. Ir Report Contents mygtuko pagalba galėsite pasirinkti parametrus kuriuos norėsite pamatyti ataskaitoje. Jeigu nustatomi nauji parametrai jie gali būti išsaugoti vėlesniam naudojimui.

Ataskaitos turinys

Report Contents mygtukas atidaro  Report Contents langą kuriame galite pasirinkti  modeliavimo bloką ir aprašą kuris bus matomas ataskaitoje.

Modeliavimo blokų ir aprašų pasirinkimas

Ataskaitos sukūrimui iš viso tūrinio jūs turite:
1.Po Report Scope antrašte esančiame laukelyje pasirinkite No restriction (nustatomas pagal nutylėjimą).
2. Report Contents (žr. 39 pav.) lango atidarymui spustelkit Report Contents mygtuką.
Kairėje lango pusėje bus visų modeliavimo blokų vardų sąrašas. Kai pasirenkame modeliavimo bloką kairiame langelyje pasirodo visi jo aprašai.

39 pav.

Varnelės  Col. stulpelyje parodo kad modeliavimo blokas ir jo aprašas bus atspausdintas ataskaitoje. Naudojant šią opcija nereikėtų pamiršti kad toje pačioje eilėje gali būti atvaizduotas ribotas skaičius aprašų.

Varnelės N.P. (for New Page) stulpelyje parodo kad kiekvienam pažymėtam modeliavimo bloko ar aprašo reiškiniui  reikalingas naujas puslapis.

. Varnelė Pr. (for Printed) stulpelyje reiškia kad modeliavimo blokas ar aprašas bus įtrauktas į ataskaitą
Col., N.P. ar Pr. opcijų modifikavimui:
1. Uždėkite arba nuimkite varnelę modeliavimo bloko
ar aprašo atitinkamame laukelyje, Col., N.P. ar Pr. stulpelyje.
2.Spauskite OK mygtuką.

Iš grafiniame lange pažymėtų grafinių atvaizdavimų galima sukurti ataskaitas. Tačiau naudojant šią opcija  kairėje pusėje leidžiamų naudoti  modeliavimo blokų sąrašas yra trumpesnis, nes ne visi modeliavimo blokai yra atvaizduojami grafiškai. Tam atlikti:

3.    1.Po Report Scope  antrašte esančiame laukelyje pasirinkite The graphic window opcija.
4.    2.Grafiniame lange pažymėkite modeliavimo blokus.

Duomenų  apie duomenų struktūras, komponentus ir kt., ataskaitų generavimui galite tiesiogiai pasirinkti iš duomenų įvedimo lango. Tam atlikti:

4.    Po Report Scope  antrašte esančiame laukelyje pasirinkite The data entry window opcija.
5.    Iš duomenų įvedimo lango pasirinkite duomenis.
6.    Report Contents lango išvedimui spustelkite Report Contents mygtuką.

7    LITERATŪROS SĄRAŠAS

1.    S.Gudas, G. Kriščiokaitienė  Organizacinių sistemų valdymo modeliai ir algoritmai I dalis,  1992   Kaunas “Technologija”.
2.    S.Gudas Organizaijos informacinių poreikių analizė , 1998   Kaunas “Technologija”.
3.    http://www.silverrun.com/
4.    ftp.silverrun.com
5.    http:// www. interfacing.com/
6.    http:// www. holosofx.com/products.htm
7.    http:// www. myriadsl.com.au/bpwin.htm
8.    http:// www. is.me.titech.ac.jp/ronbun/1999.html#kodachi

8    PRIEDAI

Ataskaita

Common item

Name    Component characteristics    Data elements

AE

Antra

M L        Maršrutinis Lapas, Padalinio kodas, D
Maršrutinis Lapas, Operacijos Nr., D
Maršrutinis Lapas, Operacijos kodas, D
Maršrutinis Lapas, Operacijos laikas, D
Maršrutinis Lapas, Paruošimo laikas, D
Maršrutinis Lapas, Tabelio Nr., D
Maršrutinis Lapas, Priimta, D
Maršrutinis Lapas, Parašas, D

Component

Component set    Name    Data struct.    Linked proc.

Einami duomenys, 1.0    Cecho apkrovimo grafikas (CAG)        Ekvivalenti, NSR, 9
Ekvivalenti, NSR, 6

Einami duomenys, 1.0    Cecho apkrovimo planas    Cecho apkrovimo planas    Ekvivalenti, NSR, 9
Ekvivalenti, NSR, 7

Einami duomenys, 1.0    Darbininkų darbo grafikas

Einami duomenys, 1.0    Suderintas detalių partijos operacijų grafikas        Ekvivalenti, NSR, 8
Ekvivalenti, NSR, 11

Einami duomenys, 1.0    Teorinių det. gamybos grafikas        Ekvivalenti, NSR, 7

Pradiniai duomenys, 1.0    Barų darbininkų sąrašas    Baro darbininkų sąrašas    Ekvivalenti, NSR, 7
Ekvivalenti, NSR, 6
Ekvivalenti, NSR, 5

Pradiniai duomenys, 1.0    Gaminių išleidimo planas kontroliniais Nr.    Gaminių išleidimo planas kontroliniais nr.

Pradiniai duomenys, 1.0    Maršrutinis lapas    Maršrutinis Lapas    Ekvivalenti, NSR, 7
Ekvivalenti, NSR, 6
Ekvivalenti, NSR, 5
Ekvivalenti, NSR, 3
Ekvivalenti, NSR, 2
Ekvivalenti, NSR, 11

Component category

Name    Components

Byla    Pradiniai duomenys, 1.0, Maršrutinis lapas
Pradiniai duomenys, 1.0, Gaminių išleidimo planas kontroliniais Nr.
Einami duomenys, 1.0, Teorinių det. gamybos grafikas
Einami duomenys, 1.0, Cecho apkrovimo grafikas (CAG)
Einami duomenys, 1.0, Darbininkų darbo grafikas
Einami duomenys, 1.0, Cecho apkrovimo planas
Pradiniai duomenys, 1.0, Barų darbininkų sąrašas
Einami duomenys, 1.0, Suderintas detalių partijos operacijų grafikas

Component set

Name    Owner    Components    Processes

Einami duomenys        Cecho apkrovimo grafikas (CAG)    1
Cecho apkrovimo planas
Darbininkų darbo grafikas
Suderintas detalių partijos operacijų grafikas
Teorinių det. gamybos grafikas

Model_2

Pradiniai duomenys        Barų darbininkų sąrašas
Gaminių išleidimo planas kontroliniais Nr.
Maršrutinis lapas

Component-process link

(orig.) component    Corresp. categ.    (dest.) proc.

Einami duomenys, 1.0, Cecho apkrovimo grafikas (CAG)    Ekvivalenti, NSR    9

Einami duomenys, 1.0, Cecho apkrovimo grafikas (CAG)    Ekvivalenti, NSR    6

Einami duomenys, 1.0, Cecho apkrovimo planas    Ekvivalenti, NSR    9

Einami duomenys, 1.0, Cecho apkrovimo planas    Ekvivalenti, NSR    7

Einami duomenys, 1.0, Suderintas detalių partijos operacijų grafikas    Ekvivalenti, NSR    8

Einami duomenys, 1.0, Suderintas detalių partijos operacijų grafikas    Ekvivalenti, NSR    11

Einami duomenys, 1.0, Teorinių det. gamybos grafikas    Ekvivalenti, NSR    7

Pradiniai duomenys, 1.0, Barų darbininkų sąrašas    Ekvivalenti, NSR    7

Pradiniai duomenys, 1.0, Barų darbininkų sąrašas    Ekvivalenti, NSR    6

Pradiniai duomenys, 1.0, Barų darbininkų sąrašas    Ekvivalenti, NSR    5

Pradiniai duomenys, 1.0, Maršrutinis lapas    Ekvivalenti, NSR    7

Pradiniai duomenys, 1.0, Maršrutinis lapas    Ekvivalenti, NSR    6

Pradiniai duomenys, 1.0, Maršrutinis lapas    Ekvivalenti, NSR    5

Pradiniai duomenys, 1.0, Maršrutinis lapas    Ekvivalenti, NSR    3

Pradiniai duomenys, 1.0, Maršrutinis lapas    Ekvivalenti, NSR    2

Pradiniai duomenys, 1.0, Maršrutinis lapas    Ekvivalenti, NSR    11

Data element or substructure

Hierar. name    Name    Cat.    Item or struct.

Baro darbininkų sąrašas/Atliekamų operacijų sąrašąs    Atliekamų operacijų sąrašąs    D

Baro darbininkų sąrašas/Baro kodas    Baro kodas    D

Baro darbininkų sąrašas/Darbininko pavardė    Darbininko pavardė    D

Baro darbininkų sąrašas/Tabelio Nr.    Tabelio Nr.    D

Cecho apkrovimo planas/Ciklas C    Ciklas C    D

Cecho apkrovimo planas/Data aprūpinta detalemis T    Data aprūpinta detalemis T    D

Cecho apkrovimo planas/Detalės kodas    Detalės kodas    D

Cecho apkrovimo planas/Eil Nr    Eil Nr    D

Cecho apkrovimo planas/Gaminio kodas    Gaminio kodas    D

Cecho apkrovimo planas/Gamybos baigtis Tp    Gamybos baigtis Tp    D

Cecho apkrovimo planas/Kiekis gaminyje n    Kiekis gaminyje n    D

Cecho apkrovimo planas/Maršrutinio lapo Nr    Maršrutinio lapo Nr    D

Cecho apkrovimo planas/Nukrypimas nuo grafiko darbo dien.    Nukrypimas nuo grafiko darbo dien.    D

Cecho apkrovimo planas/Pagaminta nuo metų pradžios F    Pagaminta nuo metų pradžios F    D

Cecho apkrovimo planas/Vėliausia gamybos pradžia Tv    Vėliausia gamybos pradžia Tv    D

Gaminių išleidimo planas kontroliniais nr./Gaminio kodas    Gaminio kodas    D

Gaminių išleidimo planas kontroliniais nr./Kontrolinio numerio data (mėn., d.)    Kontrolinio numerio data (mėn., d.)    D

M L/Akto Nr    Akto Nr    D

M L/Data    Data    D

M L/Kategorija    Kategorija    D

M L/Kokybiškos    Kokybiškos    D

M L/Pavadinimas    Pavadinimas    D

M L/Pavardė    Pavardė    D

M L/Įkain    Įkain    D

M L/Įkainiai    Įkainiai    D

Maršrutinis Lapas/Antra eilė    Antra eilė    S    M L

Maršrutinis Lapas/Operacijos kodas    Operacijos kodas    D    M L

Maršrutinis Lapas/Operacijos laikas    Operacijos laikas    D    M L

Maršrutinis Lapas/Operacijos Nr.    Operacijos Nr.    D    M L

Maršrutinis Lapas/Padalinio kodas    Padalinio kodas    D    M L

Maršrutinis Lapas/Parašas    Parašas    D    M L

Maršrutinis Lapas/Paruošimo laikas    Paruošimo laikas    D    M L

Maršrutinis Lapas/Priimta    Priimta    D    M L

Maršrutinis Lapas/Tabelio Nr.    Tabelio Nr.    D    M L

Data structure

Name    (using) substruct.    Components    Flows

Baro darbininkų sąrašas        Pradiniai duomenys, 1.0, Barų darbininkų sąrašas

Cecho apkrovimo planas        Einami duomenys, 1.0, Cecho apkrovimo planas

Gaminių išleidimo planas kontroliniais nr.        Pradiniai duomenys, 1.0, Gaminių išleidimo planas kontroliniais Nr.

M L    Maršrutinis Lapas, Antra eilė, S

Maršrutinis Lapas        Pradiniai duomenys, 1.0, Maršrutinis lapas

Data type

Name    Domains

Padalinys

Flow

Id.    (containing) flow    Data structure    (contained) flows    Linked qualifiers

F-2

F-3

F-4

F-5

F-6

F-7

F-8

F-9

F-10

F-11

Model

Name    (context) process    Creator    Owner    Processes

Model_2    Context

Process

Hierar. alpha. id.    (parent) process    Comp. set    Name    Num. id.    Linked components    Linked qualifiers    Linked resources

1    Context    Einami duomenys, 1.0    Sudaro užduotis kiekvienams barui    1            Cecho viršininkas

2    Context        Apskaičiuoja K, T, Tv    2    Pradiniai duomenys, 1.0, Maršrutinis lapas, Ekvivalenti, NSR        Baro meistras

3    Context        Apskaičiuoja detalių partijos ciklo trukmę    3    Pradiniai duomenys, 1.0, Maršrutinis lapas, Ekvivalenti, NSR        GDS planuotojai

4    Context        Sudaro detalių gamybos eilę    4            Cecho viršininkas

5    Context        Teorinio detalių partijos gamybos grafiko sudarymas    5    Pradiniai duomenys, 1.0, Maršrutinis lapas, Ekvivalenti, NSR        GDS planuotojai
Pradiniai duomenys, 1.0, Barų darbininkų sąrašas, Ekvivalenti, NSR

6    Context        Sudaro darbininkų darbo grafikus mėnesiui    6    Pradiniai duomenys, 1.0, Maršrutinis lapas, Ekvivalenti, NSR        Baro meistras
Einami duomenys, 1.0, Cecho apkrovimo grafikas (CAG), Ekvivalenti, NSR
Pradiniai duomenys, 1.0, Barų darbininkų sąrašas, Ekvivalenti, NSR

7    Context        Sudaro cecho apkrovimo grafiką (CAG)    7    Pradiniai duomenys, 1.0, Maršrutinis lapas, Ekvivalenti, NSR        Cecho viršininkas
Einami duomenys, 1.0, Teorinių det. gamybos grafikas, Ekvivalenti, NSR
Einami duomenys, 1.0, Cecho apkrovimo planas, Ekvivalenti, NSR
Pradiniai duomenys, 1.0, Barų darbininkų sąrašas, Ekvivalenti, NSR

8    Context        Sudaro suderintą detalių partijos operacijų grafiką    8    Einami duomenys, 1.0, Suderintas detalių partijos operacijų grafikas, Ekvivalenti, NSR        GDS planuotojai

9    Context        Det. partijos gamybos baigties datų Tp nustatymas    9    Einami duomenys, 1.0, Cecho apkrovimo grafikas (CAG), Ekvivalenti, NSR        Cecho viršininkas
Einami duomenys, 1.0, Cecho apkrovimo planas, Ekvivalenti, NSR

10    Context        Apskaičiuojamas darbininkų darbo užmokestį    10            Baro meistras

11    Context        Dokumentų pildymas    11    Pradiniai duomenys, 1.0, Maršrutinis lapas, Ekvivalenti, NSR        GDS planuotojai
Einami duomenys, 1.0, Suderintas detalių partijos operacijų grafikas, Ekvivalenti, NSR

Context                0

Project

Name    Organization    Owner

Project1

Resource

Name    Id.    User    Work load    Linked processes

Baro meistras    B M        0    2
6
10

Cecho viršininkas    C V        0    1
4
7
9

GDS planuotojai    GDS P        0    3
5
8
11

Resource-process link

Process    Resource

1    Cecho viršininkas

2    Baro meistras

3    GDS planuotojai

4    Cecho viršininkas

5    GDS planuotojai

6    Baro meistras

7    Cecho viršininkas

8    GDS planuotojai

9    Cecho viršininkas

10    Baro meistras

11    GDS planuotojai

Target system

Name    Version    Identifier

<Logical>    1.0    18

8.1    Standartiniai SILVERRUN pavyzdziai