Kalbos kultūra – Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai

adejalas, adijalas – apklõtas
aiva -svaraĩnis
akuratnas, -a, akurat(n)us, -i – tvarkìngas, -a, kruopštùs, -ì, padorùs, -ì; gẽras, -à; teisìngas, -a
akuračiai, akuratn(i)ai tvarkìngai, kruõpščiai; padõriai; geraĩ; teisìngai
apart – bè, išskýrus; be tõ
arenda – núoma
arenduoti – núomoti(s), iš(si)núomoti
babina – rìtė
bakanas – kẽpalas
balėja, balija – 1. skalbtùvė; 2. praustùvė
balkis – sijà
bantas – 1. kãspinas; 2. petelìškė (kaklaraištis)
bantuotas, -a – kaspinúotas, -a
baranka, baronka – riestaĩnis
baronkėlė, baronkytė – 1. riestainiùkas; 2. traškùtis
barchatas – aksómas
barchatinis, -ė – aksomìnis, -ė
basket(k)ės – sportùkai, spòrtbačiai; spec. krepšìnio bãtai
baumkuchenas, bankuchenas – šakõtis
benzokolonėlė, benzokolonkė, benzokolonka – 1. degalìnė; 2. (benzìno) kolonė̃lė
bevelyti – bū́ti liñkusiam, -iai, liñkti
biednas, -a – neturtìngas, -a; skurdùs, -ì
biednai – neturtìngai, skur̃džiai
biedniokas – var̃gšas, var̃geta, skur̃džius
biednystė – var̃gas, skur̃das
biednuomenė – vargúomenė
biskis, biskelis, biskutis …; biškis, biškelis, biškutis …
– trupùtis, truputė̃lis, trupučiùkas, mažumė̃lis
biskį, biskelį, biskutį …; biškį, biškelį, biškutį …
– trupùtį, truputė̃lį, trupučiùką, mažumė̃lį (-ę), bent kíek
blicas – blýkstė
blicinterviu – akìmirkos (trum̃pas) interviù
blicpartija – žaĩbo pártija
blicturnyras – žaĩbo turnỹras
bliūdas – dubuõ
bliūdelis, bliūdukas – dubenė̃lis
pusbliūdis – pùsdubenis
bliuznyti – blevỹzgoti, pliaũkšti, nešvánkiai kalbė́ti
bonka, bonkė – bùtelis
bonkelė, bonkutė – buteliùkas
pusbonkis – pùsbutelis
bravoras – 1. (alaũs) daryklà; 2. (spìrito) varyklà
britva – 1. skustùvas; 2. (skutìmosi) peiliùkas
britvutė – (skutìmosi) peiliùkas
britvonas – keptùvas
broma – 1. tarpùvartė; 2. var̃tai; 3. árka
broniruoti – už(si)sakýti (iš añksto), rezervúoti
broniruotė – (išankstìnis) užsãkymas, rezervãvimas
brudas – 1. pur̃vas, nešvarùmai; núosėdos; 2. bjaurùmas, bjaurastìs; bjaurýbė
brudnas, -a – pur̃vinas, -à; mur̃zinas, -à; nešvarùs, -ì
brusas – tãšas
bruselis, brusokas – tašẽlis
bukietas – púokštė
bukietavimas – spec. rẽtinimas lizdaĩs
bulka – bandà; pyrãgas
bulkelė, bulkutė – bandẽlė, bandùtė
chrustai, krustai – žagarė̃liai, ausẽlės
čecholas – ùžvalkalas
čecholiukas – užvalkaliùkas
čerešnė – trẽšnė
daboti – 1. sáugoti, prižiūrė́ti; 2. žiūrė́ti
pasidaboti – 1. nusižiūrė́ti; 2. patìkti
dekis – užklõtas, ùžtiesalas, plèdas
dratas – vielà
dratinis, -ė – vielìnis, -ė
ermideris, ermyderis, ermidelis – 1. triùkšmas; 2. sámbrūzdis, maišatìs
fara – žibiñtas
farforas – porceliãnas
farforinis, -ė – porceliãninis, -ė
frizuoti(s) garbiniúoti(s); garbanóti(s)
frizūra – šukúosena
fundyti – 1. váišinti; 2. dovanóti
galka, galkė – (mėsõs) kukùlis
geska, geskutė – papetė̃
grafkė, grapkė, grafkutė – žiogẽlis; segtùkas
grimeris, -ė, grimierius, -ė – grimúotojas, -a
guzikas – sagà
gvintas – sriẽgis
gvintuoti – sríegti
išmiera žr. miera
(iš)mislyti, (iš)mislinti – (pra)manýti, tar̃ti; (iš-), (su)galvóti, mąstýti
išmislas – prãmanas, prasimãnymas
mislis – mintìs
kaldra – añtklodė
kalnierius – apýkaklė
kavoti(s) – 1. slė̃pti(s); 2. láidoti (nesangr.)
kavon(k)ės – slėpỹnės, skiniùkas
kazarma(s) – kareivìnės
kazarminis, -ė – kareivìnių
kelnė – spec. mentė̃
kitka – spec. spùdulas
klapanas – 1. vožtùvas; 2. añtkišenis
kleckai – kukùliai
kleckienė – kukuliẽnė
kleckučiai – kukuliùkai
knatai – spec. pùsverpaliai
knatas – dãgtis
knopkė, knopka – 1. mygtùkas; 2. spraustùkas; 3. smeigtùkas
kolioti(s) – plū́sti(s), kõneveikti
kombikormas – spec. kombinúotieji pašaraĩ
konusas – kū́gis
konusinis, -ė – kū́ginis, -ė
košeliena – šaltíena
kūdas, -a – líesas, -à
(su)kūsti – (su)lýsti, (su)liesė́ti, (su)blõgti
kurtkė, kurtka – striùkė
kvasas – girà
kvoldas – klõstė
kvolduoti – klóstyti
lastai – plaũkmenys
lystelė – 1. juostẽlė; spec. leñtjuostė; 2. spec. ilgìnė; 3. spec. príesiuvas
lištva, lištvelė – juostẽlė; spec. leñtjuostė
liukras – spec. glãjus
liuosas, -a – laĩsvas, -à
liuosinti, liuosuoti – láisvinti
liuosuojantis, -i – láisvinamas, -a
liuoslaikis – laisvãlaikis
paliuosuoti – 1. atléisti (iš darbo); 2. paléisti
pasiliuosuoti – išeĩti (iš darbo)
maštabas – mãstas
mazolis, mozolis – núospauda
mereška – peltakỹs
mereškuoti – peltakiúoti
miera – 1. dỹdis, nùmeris, matmuõ; 2. mãtas; 3. mãstas, matãvimo írankis
išmiera – 1. matmuõ; 2. dỹdis, nùmeris
mieruoti(s) – matúoti(s)
mierkavoti – matúoti, (nu)táikyti
primierka – pri(si)matãvimas
mostis, mostelė – tẽpalas, tepaliùkas
mozoti – tèpti; teplióti, terlióti
(ne)boti – (ne)páisyti, (ne)žiūrė́ti
norka – audìnė
papkė – 1. ãplank(al)as; 2. segtùvas
(pa)velyti – 1. léisti; 2. linkė́ti
petruška – petrãžolė
planeris – sklandytùvas
planka, plankutė – 1. juostẽlė; 2. spec. príekraštis
plėmas, plėmė – dėmė̃
plėmuoti – dėmė̃ti, palìkti dėmès
pletkas, pliotkas – ãpkalbos, pãskalos
pletkininkas, -ė – liežuváutojas, -a
pletkinti, pletkavoti – liežuváuti, apkalb(in)ė́ti
plintusas – spec. griñdjuostė
ploščius – líetpaltis
ploščinis, -ė, ploštinis, -ė – lietpaltìnis, -ė
pončka(s), pončkutė – spùrga
priča(s) – alegòrija, alegòrinis pãsakojimas; parãbolė
priklus, -i – įkyrùs, -ì; šleikštùs, -ì, bjaurùs, -ì; atgrasùs, -ì
proba – mėginỹs, bandinỹs
prosai – sóros
prosas – lygintùvas
prosyti, prosinti – lýginti
prūdas – kū́dra, tvenkinỹs
pundas, pundelis, pundulys – 1. ryšulỹs, -ė̃lis; 2. šū̃snis; glėbỹs
rasoda – pasõdai, daigaĩ
rėdyti(s) – vil̃kti(s), reñgti(s) (drabùžiais); puõšti(s), dabìnti(s); reñgti, ruõšti
aprėdas, aprėdalas – ãpdaras, ãpdangalas, drabùžis; dangà
parėdas – papuošìmas, pãpuošalas; ãpdaras, apsirengìmas; išeigìniai drabùžiai
parėdymas – 1. pótvarkis; 2. nuródymas
rubežius – 1. síena; 2. ribà
rubežiuotis – ribótis
rūgoti(s) – bárti(s), kéikti(s), plū́sti(s), iškalbė́ti
ružavas, -a – rõžinis, -ė; raũsvas, -à
salka – mansárda
sasiska, sosiska, sosiskė – dešrẽlė
sklepas – 1. rūsỹs; 2. pùsrūsis
slaidas – skaidrė̃
smakas – slìbinas
sortuoti, sortiruoti – rūšiúoti
(su)bujoti – 1. (su)vešė́ti, (su)keróti, tar̃pti; 2. (su)klestė́ti
buinas, -a, buinus, -i – 1. vešlùs, -ì; iš(si)kerójęs, -usi; 2. riebùs, -ì
strausas, štrausas – strùtis
šlanga(s) – žarnà
šlipsas – kaklãraištis
šmotas – gãbalas
šniūras – 1. vir̃vė; 2. virvùtė; 3. spec. virvė́laidis
šniūrelis, šniūriukas – var̃stis, raĩštis, varsčiùkas, raištẽlis
špaklis, špaklius – glaĩstas
špakliuoti – glaistýti
špalas – pãbėgis
špilka, špilkutė – 1. smeigė̃, smeigẽlė; 2. (plaukų̃) segtùkas
špilkuoti – 1. smaigýti, badýti; 2. pašiẽpti, ironizúoti
špricas – švir̃kštas
špricuoti – švir̃kšti
štatas – valstijà
štatyvas – stõvas
štuka – 1. víenetas; 2. gãbalas; 3. pókštas, juokaĩ
štukinis, -ė – 1. vienetìnis, -ė; 2. gabalìnis, -ė
štukorius, -ė – pókštininkas, -ė, išdáigininkas, -ė; juokdarỹs, -ė̃
šuleris – 1. sùkčius, apgavìkas; 2. išdáigininkas
taimautas, taim-autas – 1. pértrauka; 2. spec. pertraukė̃lė
tapkės – šlepẽtės, šliùrės
tormozas – stabdỹs
tormozuoti, tarmozuoti – stabdỹti
tomatai – pomidòrai
tušinti(s) – troškìnti(s)
tušintuvas – troškintùvas
ukolas – 1. dū̃ris; 2. injèkcija
ulioti, uliavoti – ū̃žti, ū̃žauti; puotáuti
univermagas – universãlinė (parduotùvė)
universamas – savìtarnos universãlinė (parduotùvė)
vailokai, veilokai – veltìniai
zelcas – slėgtaĩnis
zrazai – suktìniai, vyniótiniai
zubras – stum̃bras
zubražolė – stumbrã̃žolė
zubrovka – stumbrìnė
ženyti(s) – tuõkti(s); vèsti; tekė́ti
ap(si)ženyti – tuõkti(s); vèsti; (iš)tekė́ti
žgutas – var̃žtis; spec. pynė̃
žiletas – liemẽnė
žiletė – (skutìmosi) peiliùkas
žilka – vãlas
žiurstas – prijuõstė
žulikas – 1. sùkčius, vagìšius; 2. spec. dvìšakis, trìšakis