Asmenybė, kuria žaviuosi

 

ĮŽANGA

Pats žodis „interviu“ kilęs iš anglų kalbos (interview – angl. pokalbis). „Žurnalistikos enciklopedija“ pateikia dvi šio žodžio reikšmes. Pirmoji – tai vienas pagrindinių informacijos rinkimo būdų. Informacija gaunama kalbantis su kompetentingu specialistu arba pateikiant jam klausimus raštu. Antroji – žurnalistikos žanras, kuriame dialogo, pasakojimo pirmuoju asmeniu arba perpasakojimo forma pateikiamas žurnalisto pokalbis su kuo nors pasižymėjusiu asmeniu (1, p.1).
Oratorius (lot. orator – kalbėtojas, sakytojas) kaip ir charizmatinė asmenybė gali būti apibrėžiama ir kitomis sinoniminėmis sąvokomis: retorius (gr. rhetor – kalbėtojas, iškalbos mokytojas), kalbėtojas, kalbantysis, adresantas (vok. adressant – siuntėjas), informacijos siuntėjas, retorinis subjektas, retorinio diskurso autorius, viešosios kalbos autorius, kalbos kūrėjas (4, p.20).
Asmenybė… Žmogus… Kas tai? Tai sunku suvokti. O tuo labiau išskirti iš žmonių asmenybę, kuria aš žaviuosi. Charizmatinė asmenybė neprivalo būti labai įžymi ar gavusi medalį už nuopelnus. Šiame pasaulyje ne visi gauna įvertinimą. Charizmatine asmenybe gali būti kiekvienas, kuris išdrįs parodyti, atskleisti save kitiems.
Mano interviu žmogus yra vienas iš tų, kuris panoro atskleisti ir parodyti save kitiems. Tai – Nijolė Navickienė. Šiandien ji man – asmenybė. Iškili asmenybė. Nuo jos sklinda meilė, pasiaukojimas, tyrumas, nuoširdumas, stiprybė… Ji, Tauragės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos socialinių paslaugų centro direktorė, sužavėjo mane kaip kukli ir kilniaširdė moteris. Žaviuosi jos užsispyrimu, proto lankstumu, įžvalgumu, žingeidumu, nuolatinio tobulėjimo siekimu, komunikabilumu, noru padėti kitiems. Džiaugiuosi, kad yra tokių žmonių, kaip mano pašnekovė, kurie neabejingi kitų nelaimėms ir galintys teigiamai išspręsti klientų problemas.
Šio interviu tikslas – pristatyti ir atskleisti Nijolę Navickienę, kaip charizmatinę asmenybę.
Uždaviniai:
1. Mokslinės literatūros analizė.
2. Pasirinkti Tauragės apskrityje asmenybę, kuri man labiausiai patraukli.
3. Susitarti dėl susitikimo.
4. Sudaryti man aktualiausių klausymų sąrašą.
5. Naudojant interviu metodą atskleisti asmenybės bruožus.
6. Aprašyti tą medžiagą.
Metodai:
1. Straipsnių, tekstų skaitymas apie interviu.
2. Informacijos ieškojimas apie asmenybę spaudoje, Internete.
1. Interviu su Nijole Navickiene

Pokalbį su Tauragės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos socialinių paslaugų centro direktore Nijole Navickiene, pradėjome ramioje, neblaškančioje dėmesio aplinkoje, susikūrusios malonų psichologinį klimatą. Po nedidelės įžangos, atskleidusi savo būseną ir mintis pasakiau, kas mane šiuo metu iš tikrųjų domina ir kas labiausiai jaudina. Informavau savo respondentę apie šio pokalbio tikslą, jo apimtį ir lūkesčius.
Direktorė maloniai sutiko su manimi pakalbėti ir papasakoti apie save, savo gyvenimą.

Kokios keturios vertybės svarbiausios Jūsų gyvenime?
Turbūt man svarbiausias yra užsispyrimas, po to įžvalgumas, nuolatinis tobulėjimo siekimas ir nuoširdumas.
Jei galite, trumpai papasakokite apie save.
Gimiau 1958 metų vasario 22 dieną Trakininkuose, Šilutės rajone, daugiavaikėje darbininkų šeimoje. 1976 metais baigiau Pagėgių vidurinę mokyklą ir išvykau į Vilnių.
Ką veikėte Vilniuje?
1977 metais įstojau į Vilniaus Valstybinį V. Kapsuko universitetą, ekonomikos fakultetą.
Kodėl nusprendėte apsigyventi Tauragėje?
1982 metais baigiau universitetą ir gavau paskyrimą dirbti Tauragės skaičiavimo mašinų elementų gamykloje, ekonomiste. 1987 metais susipažinau su būsimu vyru, sukūrėme šeimą. Tačiau išdirbus 12 metų „skaičiukuose“ (aut. pat. taip jie vadino skaičiavimo mašinų elementų gamyklą) jie užsidarė, nes gamyklai pritrūko žaliavų.
Ką veikėte vėliau?
1994 metais pradėjau dirbti savivaldybės Globos ir rūpybos skyriaus socialinės pagalbos tarnybos vadove. 2001 m. liepos mėn. 16 d. buvau paskirta į Tauragės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos socialinių paslaugų centro direktorės pareigas (aut. pat. laimėjo konkursą). 2003 m. balandžio mėn. 30 d. Tauragės apskrities socialinių darbuotojų atestavimo komisija suteikė vyriausios socialinė darbuotojos kvalifikacinę kategoriją.
Gal esate dalyvavusi kokiame seminare?
Kadangi keitėsi darbo pobūdis, teko daug mokytis ir įgyti žinių, reikalingų tolimesniam socialiniam darbui. Dalyvavau seminare Vengrijoje, Vokietijoje, kurį organizavo „Žmogaus studijų centras“, tarptautiniame seminare Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Zelenogradsko mieste, taip pat išklausiau daug ir įvairių kursų. 1999 – 2000 m.m. lankiau Klaipėdos universiteto Kvalifikacijos kėlimo instituto Socialinių darbuotojų – praktikų mokymo kursus.
Kokios patirties įgijote lankydamasi seminaruose?
Įgijau daugiau žinių, kaip spręsti iškilusias problemas. Dalinomės bendravimo meno su žmonėmis, gebėjimo jų išklausyti ir padėti išspręsti jiems iškilusias problemas. Be to, kiekvienas seminaras ar konferencija suteikia naujų žinių, bei tobulina jau turimas.
Ar dalyvaujate kokioje nors kitoje veikloje?
Dalyvauju įvairiuose Tauragės rajono savivaldybės komisijų darbuose dėl: vienkartinių pašalpų skirstymo gyventojams, patalpinimo į stacionarias globos įstaigas, suaugusiųjų nemokamo maitinimo. 2003 metais kandidatavau į Tauragės rajono savivaldybės tarybos narius.
Ar turite kokių ypatingų laimėjimų ar pasiekimų?
Taip. 1998 – 1999 metais dalyvavau Lietuvos savivaldybių asociacijos sveikatos apsaugos ir socialinės paramos komisijos darbe, kuris vyko Vilniuje. Už kūrybingą ir prasmingą darbą, už neblėstančią iniciatyvą, už ryžtą dirbti žmogui sveikatos bei socialinės apsaugos srityje, buvo įteikta padėka.
Dėkoju už pokalbį
Interviu analizė

Pirmasis motyvas paskatinęs mane pasirinkti šį žmogų yra jos pasiaukojimas ir meilė darbui. Ji sugeba atsiduoti visa širdimi, protu ir jausmais. Dirbti savo mėgstamą darbą yra didžiulė palaima. Jos darbas – vadovavimas kolektyvui – tai pagrindas sprendimų priėmimui kompetencijos ribose, darbuotojų vykdomų funkcijų kontrolė, reikalaujanti iš žmogaus tvirtos valios. Tačiau tai sunkus, reikalaujantis didelės stiprybės ir gebėjimo bendrauti, darbas. Tai dar keletas šio žmogaus bruožų, kuriais aš žaviuosi. Stiprybė! Ne kiekvienas žmogus turi tokią tvirtą valią kaip mano pasirinktoji asmenybė. Ji tarsi skleidžia ją aplink save. Šis žmogus savo gyvenime pasiekė tai, ko norėjo, nes jos valios tvirtumas yra begalinis.
Dar vienas pagirtinas jos bruožas – mokėjimas bendrauti. Ji supranta visus: jaunus ir senus. Šis žmogus niekada neatsisakys pakalbėti, paguosti, nuraminti, visuomet išklausys ir patars, kiekvienam ir bet kurioje situacijoje, atsakys į gyvenimo iškeltus klausimus, o ištikus nelaimei, noriai padės. Jos bendravime atsispindi supratingumas ir įžvalgumas, nuoširdumas, jos pastabos tikslios ir teisingos.
Baigiant pokalbį ji man pasakė G. Hėgelio aforizmą: „Veiklai labiausiai reikia tvirto charakterio; žmogus su charakteriu – tai apdairus žmogus, kuris turi konkretų tikslą ir atkakliai jo siekia“(3, p. 60).
2.1 Biografija

Nijolė Navickienė gimė 1958 metų vasario 22 dieną Trakininkuose, Šilutės rajone, darbininkų šeimoje. Ji daugiavaikėje, aštuonių vaikų, šeimoje buvo paskutinė, viena augo su septyniais broliais. Tėvams su vaikų pulku buvo gana sunku verstis, todėl mažųjų be darbo niekas nė nemanė laikyti. Vaikai dirbo visus vaiko pečiams pakeliamus darbus. Mama visuomet ragindama sakydavo: „Kas iš vaikystės žino, kad darbas yra gyvenimo dėsnis, kas iš jaunystės supranta, kad duona pelnoma tik sunkiai prakaituojant, tas pasirengęs žygdarbiui, nes reikiamą dieną ir valandą, jis ras valios ir jėgų jį įvykdyti“. Augant formavosi jos charakterio bruožai: sąžiningumas, pareigingumas, etikos taisyklių suvokimas. Mokytis ji visada norėjo. Lankė Trakininkų pradinę mokyklą, vėliau aštuonmetę Lumpėnuose, o 1976 metais baigė Pagėgių vidurinę mokyklą. Po metų įstojo į Vilniaus Valstybinį V. Kapsuko universitetą, ekonomikos fakultetą. Jį baigė 1982 metais ir, gavusi paskyrimą į Tauragę, pradėjo dirbti Tauragės skaičiavimo mašinų elementų gamykloje, ekonomiste. Dėl žaliavų trūkumo, gamykla užsidarė. Joje ji išdirbo 12 metų.

2.2 Šeima
Dirbdama Tauragėje, susipažino su būsimu vyru ir, 1987 metais sukūrė šeimą, augina dvi nuostabias dukras: Justę ir Gintarę. Abi mergaitės – moksleivės. Justė mokosi Tauragės „Versmės“ gimnazijos antroje klasėje, o Gintarė yra „Šaltinio“ vidurinės mokyklos devintos klasės mokinė. Mano pašnekovė šeimoje jaučiasi esanti labai laiminga ir mylima. Aš nepaminėjau dar vienos, bet labai svarbios jos pareigos. Ji – didžiausia atsakomybės nešėja. Ši pareiga gal net pati svarbiausia, nes būti gera mama yra sunku. Ne kiekviena mama geba auginti vaikus: dorais, sąžiningais ir atkakliai tikslą siekiančiais.
2.3 Darbinė veikla
1991 metais pradėjo dirbti savivaldybės Globos ir rūpybos skyriuje socialinės pagalbos tarnybos vadove. Kadangi keitėsi darbo pobūdis, daug teko mokytis, tobulinti įgytas žinias, reikalingas tolimesniam socialiniam darbui. 1996 metais dalyvavo 10 dienų trukmės seminare Vokietijoje, kurį organizavo „Žmogaus studijų centras“. 1998 metais Vilniuje išklausė 5 savaičių kursą „Paslaugų į namus plėtra ir tarnybų steigimas“, kurį organizavo „Socialinių darbuotojų rengimo centras“ kartu su Danijos nevyriausybine organizacija „The European House“. 1998 – 1999 metais dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos sveikatos apsaugos ir socialinės paramos komisijos darbe. Už kūrybingą ir prasmingą darbą sveikatos bei socialinės apsaugos srityje buvo įteikta padėka. Nuo 2001 metų liepos 16 dienos (laimėjo konkursą) paskirta į Tauragės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos socialinių paslaugų centro direktorės pareigas. 2003 metų balandžio mėn. 30 dieną Tauragės apskrities socialinių darbuotojų atestavimo komisija suteikė vyriausios socialinės darbuotojos kvalifikacinę kategoriją. Taip pat daug dalyvavo įvairiuose debatuose ir seminaruose, kurie aktualūs biudžetinių įstaigų darbui tobulinti. Aktyviai ir dabar dalyvauja įvairių Tauragės rajono savivaldybės komitetų darbe dėl:
– vienkartinių pašalpų skirstymo Tauragės miesto ir rajono gyventojams;
– patalpinimo į stacionarias globos įstaigas;
– suaugusiųjų nemokamo maitinimo.
Seminaruose įgijo teorinių ir praktinių žinių įvairių susidariusių situacijų sprendimams, gebėjimo bendrauti su žmonėmis, mokėjimo išklausyti ir padėti išspręsti jiems aktualias problemas. Bet kuri teigiamai išspręsta kliento problema visuomet džiugina.

IŠVADOS

1. Išstudijavau įvairią literatūrą apie interviu, kas yra asmenybė ir kokie bruožai jai būdingi, bandžiau susieti oratoriaus asmenybę su charizmatine asmenybe.
2. Savo patraukliausią asmenybę pasirinkau Tauragės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos socialinių paslaugų centro direktorę. Man ji – asmenybė. Iškili asmenybė. Nuo jos sklinda meilė, pasiaukojimas, tyrumas, nuoširdumas, stiprybė…
3. Su savo pašnekove susitariau susitikti jos darbo vietoje po svarbaus, bet labai įdomaus susirinkimo.
4. Prieš eidama į pokalbį sudariau 15 klausimų paketą. Deja, ne į visus mano klausimus pašnekovė atsakė.
5. Turbūt labiausiai asmenybės bruožus atspindi jos pasiaukojimas ir meilė darbui, užsispyrimas siekiant karjeros, proto lankstumas, įžvalgumas, paprastumas, imlumas, nuolatinio tobulėjimo siekimas, komunikabilumas, nuoširdumas, noras padėti kitiems. Taip pat respondentė mane labai sužavėjo savo atsakingumu, mandagumu.
6. Imdama interviu iš savo pašnekovės, stengiausi išgirsti ir suprasti sau įdomią ir naudingą informaciją. Kalbėdama pašnekovė jautėsi labai laisvai, veido išraiška, gestai bylojo, kad jai malonu su manimi bendrauti, jai nesunku atsakinėti į užduodamus klausimus. Dirbdama savo mėgstamą darbą, pašnekovė lyg įsilieja į žmonių, kurie kreipiasi pagalbos, gyvenimą. Jai rūpi kiekvieno žmogaus gyvenimo smulkmena ir, kaip įmanydama, stengiasi padėti. Juk kiekvienas ateina su savo rūpesčiais galvodamas, jog jo bėdos – didžiausios ir mano pašnekovė stengiasi jiems padėti.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Janulevičiūtė B. (2000) Interviu. Kaunas: Technologija.
2. Vitkauskas V. (1985). Juozas Balčikonis. Kaunas: Šviesa.
3. Voroncovo V. kompozicija (1996). Išminties simfonija. Kaunas: Šviesa. 60 p.
4. Padalomoji medžiaga
5. [Žiūrėta 2004-03-28]. Prieiga per Internetą: .