Istorijos testas (Nr.5) – Nacijų Europa ir Lietuvių tautinis sąjūdis

 

1. Kaip buvo vadinamas Otas fon Bismarkas, kuris Vokietują bandė suvienyti kalaviju?

a) “Geležinis kancleris”
b) “Geležinis kalavijas”
c) “Otas fon kalavijas”

2. Kas įkūrė organizaciją “Jaunoji Italija” ?

a) Simonas Daukantas
b) Dž. Garibaldis
c) Dž. Madzinis

3. Kieno valdymo laikotarpiu Rusijoje buvo panaikinta baudžiava?

a) Aleksandro II
b) Vladiminro Iljičiaus Uljanovo (Lenino)
c) I. Martovo

4. Kokios organizacijos propagavo žydų gryžimą į Palestiną?

a) “Siono mylėtojų”
b) “Filaretų”
c) “Angliakasių”

5. Kas buvo didžiausi Rusijos valdžios priešai?

a) Bažnyčios ir vienuolynai
b) Nelegalūs lošimo namai
c) Siono mylėtojai

6. Kokia buvo Rusijos socialinė struktūra XIX a. viduryje?

a) 1 % bajorų, 9 % miestiečių, dvasininkų, inteligentų, 90 % baudžianinkų
b) 50 % bajorų, 50 % baudžiauninkų
c) 45 % inteligentų, 5 % bajorų, 50 % baudžiauninkų

7. Kur išėjo pirmasis lietuviško laikraščio “Aušra” numeris?

a) Tilžėje
b) Ragainėje
c) Karaliaučiuje

8. Kokiu laikotarpiu buvo draudžiama spausdinti ir įvežti lietuviškas knygas lotynišku raidynu?

a) 1864 – 1904 m.
b) 1883 – 1886 m.
c) 1889 – 1804 m.

9. Kada buvo panaikintas lietuviškos spaudos draudimas?

a) 1904 m.
b) 1918 m.
c) 1886 m.

10. Kada ėjo laikraštis “Aušra”?

a) 1883 – 1886 m.
b) 1889 – 1905 m.
c) 1864 – 1904 m.

11. Kada ėjo laikraštis “Varpas”

a) 1889 – 1905 m.
b) 1889 – 1900 m.
c) 1886 – 1898 m.

12. Kada galutinai suvienyta Italija?

a) 1870 m.
b) 1880 m.
c) 1890 m.

13. Kada įstegta Lietuvos demokratų partija?

a) 1902 m.
b) 1904 m.
c) 1903 m.

14. Kuriais metais vyko Vokietijos ir Prancūzijos karas?

a) 1870 m.
b) 1867 m.
c) 1956 m.

15. Kas ragino Vokietiją suvienyti kalaviju?

a) Otas fon Bismarkas
b) Dž. Garibaldis
c) Dž. Madzinis

16. Kas buvo italų “Risorgimento” (atgimimo) pradininkas?

a) Dž. Madzinis
b) K. Kavūras
c) K. Meternichas

17. Kas vadovavo partizanų būriams, kovojusiems prieš austrus?

a) Dž. Garibaldis
b) Juozapas I
c) F. Vilhelmas

18. Kas buvo Leninas?

a) Rusas
b) Lenkas
c) Gudas

19. Kur 1899 m. Buvo išspausdinta V. Kudirkos “Tautiška giesmė”, vėliau tapusi Lietuvos himnu?

a) “Varpe”
b) “Aušroje “
c) “Žemaičių prietėliuje”

20. Kas 1903 m. Buvo tituluojamas žydų karaliumi?

a) T. Herclis
b) L. Pinkseris
c) Muravjovas skalikas

Istorijos egazaminas 2010. Istorijos testas (Nr.3)

 

1. Kiek metų Napoleonas valdė Prancūziją?
a) 11 metų;
b) 13 metų;
c) 15 metų;

2. Prancūzijoje Napoleonas padarė daug administracinių reformų.
a) įkurta daug naujų partijų, išleista daug naujų įstatymų, išrinkta nauja valdžia;
b) suvienodinta teisė, centralizuota valdžia, pertvarkyta švietimo sistema;
c) nieko nepakeitė, viskas liko taip pat kaip iki jo atėjimo į valdžią;

3. 1805 m. buvo sudarytą nauja koalicija prieš Prancūziją. Kas ją sudarė?
a) Vokietija, Prūsija ir Austrija;
b) Prūsija, Didžioji Britanija ir Rusija;
c) Rusija, Austrija ir Didžioji Britanija;

4. Garsiausi XIX a. žmonės:
a) Aleksandras II, Napoleonas, Richardas Vagneris;
b) Aleksandras I, Karlas Landsteineris, Nylas Armstrongas;
c) Napoleonas, J. Gagarinas, Levas Tolstojus;

5. Kokios valstybės pilietinis karas vyko 1861 – 1865 m.?
a) Prancūzijos;
b) Didžiosios Britanijos;
c) JAV;

6. Kada prasidėjo sukilimas Lietuvoje?
a) 1863 sausio 22 d.;
b) 1863 kovo 11 d.;
c) 1863 vasario 2 d.;

7. Kelintais metais Prancūzų imperatorius Napoleonas įžengė į Lietuvą?
a) 1879 m.;
b) 1810 m.;
c) 1812 m.;

8. Koks garsus to laikotarpio laikraštis buvo leidžiamas 1883 – 1886 m.?
a) „Varpas“;
b) „Aušra“;
c) „Tėvynės sargas“;

9. Kokia pirmoji politinė partija susikūrė Lietuvoje? Kada?
a) Lietuvos socialdemokratų partija, 1896 m.;
b) Lietuvos demokratų partija, 1896 m.;
c) Lietuvos katalikų partija, 1894m.;
10. Kur buvo leidžiami lietuviški laikraščiai „Aušra“ ir „Varpas“?
a) Ragainėje;
b) Karaliaučiuje;
c) Tilžėje;

11. Kas įvyko 1892 metais Rietave?
a) nutiesta pirmoji telefono linija Lietuvoje;
b) pastatyta pirmoji elektrinė Lietuvoje;
c) išrasta lemputė;

12. Koks buvo svarbiausias JAV pilietinio karo mūšis?
a) Getisbergo mūšis;
b) Piketo mūšis;
c) Bul Rano mūšis;

13. Kas buvo uždrausta 1864 m.?
a) katalikų bažnyčios veikla;
b) lietuviškas raštas lotyniškomis raidėmis;
c) Vilniaus universiteto veikla;

14. Du iš šių trijų asmenų vadovavo 1863-64 m. sukilimui. Kurie?
a) Konstantinas Kalinauskas;
b) Zigmantas Sierakauskas;
c) Boleslovas Kolyška;

15. Kada buvo panaikinta baudžiava?
a) 1863 m.;
b) 1861 m.;
c) 1862 m.;

16. Kada uždarė Vilniaus universitetą?
a) 1832 m.;
b) 1841 m.;
c) 1835 m.;

17. Kokie du svarbiausi sukilimo Lietuvoje ir Lenkijoje tikslai?
1)

2)

18. Kas aprašė 1863 – 1864 m. sukilimą kūrinyje „Sukilėliai“?
a) V. Mykolaitis – Putinas;
b) Balys Sruoga;
c) Maironis;

19. Napoleono kodeksas – tai:
a) Napoleono I diktatūra;
b) Teisių rinkinys, įtvirtinęs respublikinį valdymą;
c) Teisių rinkinys, panaikinęs feodalinę teisę;
20. Kai buvo nugalėtas Napoleonas, prasidėjo Vienos kongresas. Jame dalyvavo daug Europos valstybių. Kiek?
a) 156;
b) 189;
c) 216;

21. Kelintais metais įvyko Rusijos – Osmanų imperijos karas?
a) 1871 m.;
b) 1877 – 1878 m.;
c) 1870 – 1871 m.;

22. Dėl kokios valstybės kovojo Pranciškus Juozapas?
a) Vokietijos;
b) Austrijos;
c) Lietuvos;
23. Kaip vadinami 1870 – 1914 m. užkariavimai istorinėje literatūroje?
a) kolonizacija;
b) liberalizmas;
c) imperializmas;

24. Kelintais metais įvyko Kražių skerdynės?
a) 1893 m.;
b) 1892 m.;
c) 1894 m.;

25. Didžiausias nuopelnas organizuojant priešinimąsi atviram rusinimui tenka:
a) Simonui Daukantui;
b) Motiejui Valančiui;
c) Antanui Baranauskui;