Istorijos egazaminas 2010. Istorijos testas (Nr.4)

 

1. Kieno įkalbėti kryžininkai nusiaubė Konstantinopolį?
a) Venecijos b) Florencijos c) Genujos

2. Kokias jūras žinojo viduramžiais?
a) Baltijos ir Raudonąją b) Raudonąją c)Viduržemio d) nei vienos

3. Kokios buvo riterių pilys?
a) ginybinės b) muziejinės c) parodomosios d) gyvenamosios

4. Suvedžiokite atitinkamas savokų reikšmes:
Vasalas-                            stambus žemdirbystės ūkis
Simonija-                          nuo senjoro priklausomas feodalas
Dvaras-                             didelis užkrečiamosios ligos išplitimas
Epidemija-                       bažnytinių pareigų, privilegijų pirkimas, pardavimas

5. Kodėl XIV-XV a. sumažėjo riterių reikšmė?
a) nes jų buvo per mažai b) nes išplito šaunamieji ginklai c) jie pradėjo girtuokliauti

6. Išbraukite neteisingą žodį ir šalia parašykite teisingą.
Feodą suteikęsvaldovas vadintas imperatoriumi.
Į šventas vietas keliaujantis maldininkas vadinamas misionierium.
Riteriai karaliaus lėšomis turėjo apsirūpinti brangia ginkluote.

7. Įvykius suršykite chronologine seka
Romanika – Įkūriama šventoji Romos imperija – Vormso konkordatas – Surengtas vaikų kryžiaus žygis.

8. Kas pagerino valstiečių buitį XII-XIII a.?
a) trilaukė sėjomainos sistema b) medinė žagrė c) žemės trešimas mėšlu d) ratinis plųgas e) dvilaukė sėjomainos sistema

9. Riteris privalėjo:
a) garbingai kariauti ir pagarbiai elgtis su damomis b) žeminti skurdžius
c) ginti bažnyčią ir tarnauti Dievui d) globoti vargšus ir našlaičius
e) neklausyti bažnyčios mokymų

10. Suvedžiokite kurios savybės atitinka stilius:
akmeninės, storos sienos
nedidukai pusapvalės arkos
Romanika piliorius
langus puošia vitražai
skliautas
grakštumas
Gotika arkbutanas
vidų puošia akmenyje iškaltos skulptūros, nutapytos freskos
smailėjanti arka

11. Kaip žmonės viduramžiais įsivaizdavo pasaulį?

12. Kodėl XIV-XV a. žemvaldžiai leido išsipirkti valstiečiams laisvę?
a) yrė natūrinis ūkis, bei augo pinigų poreikis b) valstiečiai daugiau neėjo į lažą
c) baudžiauninkai daugiau nemokėjo duoklės

13. Dėl ko tarpusavy X a. kovojo imperatorius su popiežiumi?
a) investitūrų b) žemės padalijimo c) vietos rūmuose

14. Į ką būrėsi amatininkai?
a) gildijas b) cechus c) getus

15. Daugelių aukštųjų mokyklų sudarė 4 fakultetai:
a) filosofijos, teologijos, medicinos, teisės
b) filosfijos, teologijos, matematikos, teisės
c) filosofijos, teologijos, matematikos, astronomijos

16. Kokia kalba viduramžiais mokyklose buvo dėstomi mokomieji dalykai?
a) graikų b) lotynų c) ispanų

17. Kryžiaus žygių priežastys (čia surašytos ne visos):
a) viliojo rytų turtai b) norėjo daugiau vergų c) religinis fanatizmas d) stigo laisvų valdų
e) norėjo įrodyti, kad kryžininkai yra aukščiau už visus

18. Kryžininkų įkurtos valstybės:
a) Edesos grafystė, Tripolio grafystė b) Romos imperija c) Antiochijos kunigaikštystė
d) Mažosios Armėnijos karalystė, Jeruzalės karalystė e) Prancūzijos kunigaikštystė

19. Įvykius sujunkite su tinkamomis datomis
962m.- feodalizmo susiklostymas
XI a.- musulmonai užėmė paskutinę kryžininkų tvirtovę
1291m.- prasidėjo visą katalikų pasaukį apėmęs judėjimas
IX-XI a.- įkuriama šv. Romos imperija

20. Maistą sujunkite su atitinkamo luomo žmonėmis
medžioklės bei žvejybos laimikis
vynas
Turtingieji duona
alus
miško gėrybės
Vargingieji daržovės

21. Šalia teigininių jeigu teisingi parašykite „taip“, o jei neteisingi – „ne“
Viduramžiais buvo žinomos 3 jūros.
Viduramžiais moterys tekėdavo sulaukusios 18 metų.
Žmonių religingums buvo susipynęs su prietaringumu.
Po Kliuni reformos kunigai nebegalėjo vesti.

22. Suvedžiokite:
padeda vyrui tvarkytis verslo reikaluose
Turtingosios moterys parduoda prekes turguje
tvarko pilis
Amatininkų žmonos prižiūri padėjėjus
gina valdas nuo užpuolikų
Valstietės pagelbėja vyrams ūkyje

23. Kas vidamžiais sudarė pagrindinius luomus?

24. Kokio vienuolyno vardu buvo pavadintos bažnyčios reformos?
a) Sent Deni b) Kliuni c) Šliuni

25. Viduramžių miesto sluoksniuose žemiausią vitą užima:
a) samdiniai, darbininkai b) elgetos, nusikaltėliai, valkatos c) tarnautojai

Istorijos egazaminas 2010. Istorijos testas (Nr.3)

 

1. Kiek metų Napoleonas valdė Prancūziją?
a) 11 metų;
b) 13 metų;
c) 15 metų;

2. Prancūzijoje Napoleonas padarė daug administracinių reformų.
a) įkurta daug naujų partijų, išleista daug naujų įstatymų, išrinkta nauja valdžia;
b) suvienodinta teisė, centralizuota valdžia, pertvarkyta švietimo sistema;
c) nieko nepakeitė, viskas liko taip pat kaip iki jo atėjimo į valdžią;

3. 1805 m. buvo sudarytą nauja koalicija prieš Prancūziją. Kas ją sudarė?
a) Vokietija, Prūsija ir Austrija;
b) Prūsija, Didžioji Britanija ir Rusija;
c) Rusija, Austrija ir Didžioji Britanija;

4. Garsiausi XIX a. žmonės:
a) Aleksandras II, Napoleonas, Richardas Vagneris;
b) Aleksandras I, Karlas Landsteineris, Nylas Armstrongas;
c) Napoleonas, J. Gagarinas, Levas Tolstojus;

5. Kokios valstybės pilietinis karas vyko 1861 – 1865 m.?
a) Prancūzijos;
b) Didžiosios Britanijos;
c) JAV;

6. Kada prasidėjo sukilimas Lietuvoje?
a) 1863 sausio 22 d.;
b) 1863 kovo 11 d.;
c) 1863 vasario 2 d.;

7. Kelintais metais Prancūzų imperatorius Napoleonas įžengė į Lietuvą?
a) 1879 m.;
b) 1810 m.;
c) 1812 m.;

8. Koks garsus to laikotarpio laikraštis buvo leidžiamas 1883 – 1886 m.?
a) „Varpas“;
b) „Aušra“;
c) „Tėvynės sargas“;

9. Kokia pirmoji politinė partija susikūrė Lietuvoje? Kada?
a) Lietuvos socialdemokratų partija, 1896 m.;
b) Lietuvos demokratų partija, 1896 m.;
c) Lietuvos katalikų partija, 1894m.;
10. Kur buvo leidžiami lietuviški laikraščiai „Aušra“ ir „Varpas“?
a) Ragainėje;
b) Karaliaučiuje;
c) Tilžėje;

11. Kas įvyko 1892 metais Rietave?
a) nutiesta pirmoji telefono linija Lietuvoje;
b) pastatyta pirmoji elektrinė Lietuvoje;
c) išrasta lemputė;

12. Koks buvo svarbiausias JAV pilietinio karo mūšis?
a) Getisbergo mūšis;
b) Piketo mūšis;
c) Bul Rano mūšis;

13. Kas buvo uždrausta 1864 m.?
a) katalikų bažnyčios veikla;
b) lietuviškas raštas lotyniškomis raidėmis;
c) Vilniaus universiteto veikla;

14. Du iš šių trijų asmenų vadovavo 1863-64 m. sukilimui. Kurie?
a) Konstantinas Kalinauskas;
b) Zigmantas Sierakauskas;
c) Boleslovas Kolyška;

15. Kada buvo panaikinta baudžiava?
a) 1863 m.;
b) 1861 m.;
c) 1862 m.;

16. Kada uždarė Vilniaus universitetą?
a) 1832 m.;
b) 1841 m.;
c) 1835 m.;

17. Kokie du svarbiausi sukilimo Lietuvoje ir Lenkijoje tikslai?
1)

2)

18. Kas aprašė 1863 – 1864 m. sukilimą kūrinyje „Sukilėliai“?
a) V. Mykolaitis – Putinas;
b) Balys Sruoga;
c) Maironis;

19. Napoleono kodeksas – tai:
a) Napoleono I diktatūra;
b) Teisių rinkinys, įtvirtinęs respublikinį valdymą;
c) Teisių rinkinys, panaikinęs feodalinę teisę;
20. Kai buvo nugalėtas Napoleonas, prasidėjo Vienos kongresas. Jame dalyvavo daug Europos valstybių. Kiek?
a) 156;
b) 189;
c) 216;

21. Kelintais metais įvyko Rusijos – Osmanų imperijos karas?
a) 1871 m.;
b) 1877 – 1878 m.;
c) 1870 – 1871 m.;

22. Dėl kokios valstybės kovojo Pranciškus Juozapas?
a) Vokietijos;
b) Austrijos;
c) Lietuvos;
23. Kaip vadinami 1870 – 1914 m. užkariavimai istorinėje literatūroje?
a) kolonizacija;
b) liberalizmas;
c) imperializmas;

24. Kelintais metais įvyko Kražių skerdynės?
a) 1893 m.;
b) 1892 m.;
c) 1894 m.;

25. Didžiausias nuopelnas organizuojant priešinimąsi atviram rusinimui tenka:
a) Simonui Daukantui;
b) Motiejui Valančiui;
c) Antanui Baranauskui;

Istorijos egazaminas 2010. Istorijos testas (Nr.2)

 

1. Kada buvo paskelbta, kad Lenkijos valstybė nebeegzistuoja ?
a) 1939 rugsėjo 17
b) 1939 rugsėjo 20
c) 1939 rugsėjo 18
d) 1939 rugsėjo 19

2. Norėdama pagerinti savo padėtį jūrose Vokietija 1940 m. baladžio mėn. netikėtai užpuola :
a) Daniją
b) Suomiją
c) Daniją ir Norvegiją
d) Suomiją ir Daniją

3. 1940 m. birželio Hitleris pradėjo karą su D. Britanija ir jis :
a) Šį karą laimi
b) Patiria pirmuosius pralaimėjimus
c) Sudaro taikos sutartį
d) Po kiek laiko pasiduoda

4. Kodėl 1939 m. rugsėjo 3 d. Prancūzijos ir D. Britanijos Vokietijai paskelbtas karas vadinamas KEISTUOJU KARU ?
a) Todėl, kad abiejų pusių armijos stovėjo viena prieš kitą ir laukė
b) Todėl, kad Hitlerio armija buvo netikėtai užpulta ir sutriuškinta
c) Todėl, kad Prancūzijos kariuomenė nedalyvavo kare
d) Todel, kad šis karas vyko labai trumpai

5. 1941 m. balandžio 6 d. vokiečių, italų ir jų sąjungininkų armijos įsiveržė į :
a) Graikiją
b) Slovakiją
c) Rumuniją
d) Jugoslaviją

6. Kilus II Pasauliniam karui, SSRS neliko pasyvi stebėtoja. Jos armija 1939 m. rugsėjo 17 d. užpuola ir užima :
a) Lenkiją
b) Blatijos šalis
c) Suomiją
d) Dalį Suomijos ir Baltijos šalis

7. Kada buvo sudaryta SSRS ir Vokietijos nepulimo sutartis ?
a) 1939 rugsėjo 28 d.
b) 1939 rugpjūčio 23 d.
c) 1939 rugsėjo 17 d.
d) 1939 birželio 14d.

8. 1939 rugsėjo 28 d. vėl susitikus SSRS ir Vokietijos užsienio reikalų ministrams buvo pasirašyta :
a) SSRS ir Vokietijos draugystės ir sienų sutaris ir slapti protokolai
b) Buvo nutraukta nepulimos sutartis
c) Buvo pasirašyti slapti protokolai
d) Lietuvos perdavimas į SSRS įtakos zoną

9. Po Molotovo ir Ribentropo pakto pasirašymo Stalinas privertė Baltijos šalis :
a) Pasirašyti Bendradarbiavimo su SSRS paktą
b) Pasirašyti savitarpio pagalbos sutaris
c) Nutraukti savitarpio pagalbos sutartis
d) Prisijungti pire SSRS

10. Nesutikus Suomijai pasirašyti taikos sutarties su SSRS prasideda karas . Kaip jis klostosi Suomijai ?
a) Suomija šį karą liami
b) Išvarginta karo Suomijos vyriausybė daro vis didesniu nuolaidų SSRS ir to pasekoje SSRS sutinka pasirašyti taikos sutartį
c) Suomiai visiškai sutriuškinami prie Karelijos sąsmaukos
d) SSRS patirdama didelių nuostoliu kare ir bijodama, kad Suomijos nparemtų kitos valstybės pasitraukia iš karo

11. Kokia buvo SSRS politika okupuotose šalyse ?
a) Buvo vykdoma sovietizacija ir to pasekoje buvo stiprinama senoji visuomeninė santvarka
b) SSRS pagrindinis tikslas kuo daugiau žmoniu ištremti . Daug žmonių buvo sušaudyta
c) Buvo vykdoma sovietizacija, griaunama ir keičiama visuomeninė santvarka . Vyko dideli žmonių trėmimai .
d) Buvo vykdoma sovietizacija, tačiau SSRS nekeitė senosios santvarkos

12. 1939 m. rugsėjo pabaigoje, kitą dieną po sutarites su Vokitija pasirašymo, SSRS ir Lietuvai pareiškė norą sudaryti panašią sutartį. Kaip vyko pasirašymas ?
a) Lietuva atsisake pasirašyti sutarti ir taip nuo Lietuvos dar toliau atitolo sostinė – Vilnius
b) Lietuvai atsisakius pasirasyti sutartį parsidėjo karas per kurį Liertuva bvuo sutriuškinta
c) Lituvos valstybė 1939 spalio 21 d. pasirašė sutartį, tačiau Vilniaus neatgavo
d) Lituvos valstybė 1939 spalio 10 d. pasirašė sutartį atgaudama Vilnių

13. Kada Lietuvos užsienio reikalų ministrui buvo įteikta ultimatyvi nota ?
a) 1940 m. birželio 31 d.
b) 1940 m. gegužės 15 d.
c) 1940 m. rugsėjo pabaigoje
d) 1940 m. birželio 14 d.

14. Kaip Lietuvos okupacija atsiliepė Europoje ?
a) Kadangi birželio 14 d. vermachtas užėmė Paryžių, Europai Lituvos tragedija liko nuošalyje
b) Europa labai stipriai sureagavo į šį SSRS poelgį ,ir jam nepritarė
c) Birželio 14 d. vermachtas užėmęs Paryžių ir sužinojęs apie Lietuvos okupacija sustabde kovos veiksmus prieš Pracūziją ir patrauke link rytų Europos.
d) Šį Lietuvos tragedija daugiausiai atsiliepė baltijos šalims, nes joms grėse tas pats.

15. Kas pavadavo laikinai išvykusį Lieutvos prezidenta – Smetoną ?
a) E. Galvanauskas
b) A. Tamošaitis
c) A. Merkys
d) J. Urbšys

16. Lietuvos pasiuntiniai užsienio valstybėse liepos 21 – 23 dienomis Vakarų šalių vyriausybėms įteikė notas, prašydami nepripažinti Lietuvos prijungimo prie SSRS. Kaip valstybės reagavo į tai ?
a) Vakarų šalys nepripažino prijungimo ir prijungimas buvo nutrauktas
b) Vakarų šalys neprpažino prijungimo ,tačiau tai nieko nekeitė
c) Tomis dienomis jau jau niekas negalėjo padėti ,nes buvo per vėlu
d) Vakarų šalys nepriėmė notų

17. Kaip okupantams sekėsi palaužti Lituvos gyventojus ?
a) Jiems nepavyko palaužti Lituvos gyventojų
b) Nors ir šalyje veikė propogandinės organizacijo ir netgi buvo įkurta LAF, okupantų niekas nesugebėjo palaužti
c) Okupantams tik išdalies pavyko palaužti gyventojus ,nes dauguma gyventoju išvyko į užsienį
d) Okupantams pavyko palaužti gyventojus, tačiau šalyje ir toliau veikė propogandinės organizacijos

18. Antro pasaulinio karo eiga :
a) 1942 – 1944 m.
b) 1940 – 1943 m.
c) 1941 – 1942 m.
d) 1941 – 1943 m.

19. Kada prasidėjo Vokietijos bei jos sąjungininkių karas su SSRS ?
a) 1941 m. birželio 15 d.
b) 1941 m. birželio 22 d.
c) 1941 m. birželio 28 d.
d) 1941 m. lipos 2 d.

20. Kaip sekese klostėsi karas SSRS ir Vokietijai ?
a) Vokietijai tragiškai nesisekė ,ji pralaimėjo visus mūšius
b) Vokietija laimėjo visus mūšius išskyrus mūšį prie Smolensko
c) Vokietijai labai gerai sekėsi tik išpradžių, tačiau vėliau prasidėjo nesekmės
d) SSRS buvo visiškai sutriuškinta Vokietijos

21. Stalingrado ir Kursko mūšiai :
a) SSRS laimėjo abu mūšius
b) Vokietija laimėjo abu mūšius
c) Vokietija laimėjo tik Kursko mūšį ,o iš Stalingrado mūšio pasitraukė
d) Vokietija pralaimėjo abu mūšius

22. Kas dalyvavo Krymo ir Potsdamo konferencijoje ?
a) Stalinas, Ruzvletas ir Čerčilis
b) Ribentropas, Ruzveltas ir Čerčilis
c) Čemberlenas, Stalinas ir Ruzvletas
d) Ruzveltas, Čemberlenas ir Čerčilis

23. Kada įvyko “šokinėjimas per salas” ?
a) 1943 m. pabaigoje
b) 1942 m. viduryje
c) 1943 – 1944 m. pirmą pusę
d) 1944 pradžioje

24. Kada uvo numestos pirmosios atominės bombos ?
a) 1944 m. pabaigoje
b) 1945 m. pradžioje
c) 1945 m. viduryje
d) 1946 m. pradžioje

25. Trečioji SSRS, JAV ir D. Britanijos vadovų konferencija vyko 1945 m. viduryje. Joje :
a) Buvo visiškai suderintos okupacinės zonos Vokietijoje ribos
b) Buvo nuspręsta prijungti Vokietiją prie Lenkijos
c) Buvo numatyta pasidalinti vokietija į 4 dalis
d) Buvo visiškai išskaidyta Vokietija į daug dalių, kurias prisijungė atskiros valstybės

26. Koks buvo svarbiausias 1943 m. lapkričio 28 d. Teherane susitikusių Stalino, Čerčilo ir Ruzvelto klausimas:
a) Nacizmo naikinimas
b) Vokietijos okupavimas
c) Okupacinių zonų suderinimas
d) Atrojo fronto veiksmų pradžia

27. Žydų likimas Antrojo pasulinio karo metu :
a) Žydai masiškai buvo vežami į koncentracines stovyklas
b) Buvo šaudomi
c) Buvo imami į kalėjimus
d) Žydai buvo vežami į Sibirą

28. Kas lėmė Italijos pralaimėjimą 1942-1943 m. ?
a) Jungtinės amerikiečių ir anglų pajėgos
b) Išsekinta Italų kariuomenė po karų su D. Britanija
c) Vokietijos pasitraukimas iš karo su D. Britanija
d) Nesutarimai su vermachto kariuomene

29. Totalinis karas tai :
a) Karas ,kai kovojama su minimalia kariuomene
b) Karas, kai kovojama su sąjungininkų pagalba
c) Karas, kai kovojama nebekreipinat dėmesio į tarptautinės karo teisės normas
d) Karas, kai kovojama sutelkus visas jėgas ir nebekreipinat dėmesio į tarptautinės karo teisės normas

30. Aneksija :
a) Svetimos valstybės notos priėmimas
b) Svetimos valstybės teritorijos prisijungimas
c) Seimo išleisti istatymai
d) Renkamojo kolegialaus organo papildymas naujais nariais to organo narių nutarimu be papildomų rinkimų

Atsakymai:

1. a)
2. c)
3. b)
4. a)
5. d)
6. a)
7. b)
8. a)
9. b)
10. b)
11. c)
12. d)
13. d)
14. a)
15. c)
16. c)
17. a)
18. d)
19. b)
20. c)
21. d)
22. a)
23. c)
24. c)
25. a)
26. d)
27. b)
28. a)
29. d)
30. b)

Istorijos egazaminas 2010. Istorijos testas (Nr.1)

 

1. 476 metais :
a) Romos imperija padalijama i Rytų ir Vakarų imperijas ;
b) Žlunga Vakarų Romos imperija ;
c) Žlunga Rytų Romos imperija .

2. Kodeksas – tai … :
a) Sistemingas teisės normų rinkinys ;
b) Religinės tematikos kūrinys ;
c) Vakarų krikščionių bažnyčios nustatymas .

3. Beneficija – tai … :
a) Arabų užimtų Ispanijos teritorijų atkovojimas VIII – XV a. ;
b) Pirmasis antikinės kultūros atgimimas Vakarų Europoje ;
c) Laikinas, be paveldėjimo teisės, atlyginimas už karinę tarnybą .

4. 1251 metais :
a) Įkuriama Aukso orda ;
b) Temudžinas buvo paskelbtas vyriausiuoju chanu – Čingischanu ;
c) Didysis chanas imperiją padalijo keturiems sūnums .

5. Išvardinti Kinijos išradimus :
1. …………………………………….
2. …………………………………….
3. …………………………………….
4. …………………………………….
5. …………………………………….
6. …………………………………….
7. …………………………………….
8. …………………………………….
9. …………………………………….

6. Susidariusi šiaurės Vokietijos miestų prekybinė ir politinė sąjunga vadinama :
a) Cechų miestų sąjunga ;
b) Gildijų miestų sąjunga ;
c) Hanzos miestų sąjunga .

7. Lietuvių genties žemė Lietuva pirmą kartą buvo paminėta :
a) 1202 metais ;
b) 1009 metais ;
c) 1226 metais .

8. Saulės mūšyje kariavo :
a) Kalavijuočiai ir žemaičių gentis ;
b) Kryžiuočiai ir kalavijuočiai ;
c) Prūsai ir kryžiuočiai .

9. Lietuvių tautai priklausė :
a) Prūsai, žemaičiai, žemgaliai ;
b) Kuršiai, prūsai, latgaliai, jotvingiai ;
c) Skalviai, kuršiai, jotvingiai, žemaičiai, aukštaičiai, lietuviai, sėliai, latgaliai .

10. 1644 – 1911 metais :
a) Mingų dinastija ;
b) Mandžiūrų dinastija ;
c) Delio sultonatas .

11. Indijos vaišijų grupei priklausė :
a) Tarnautojai, kareiviai, stambieji žemvaldžiai ;
b) Dvasininkai, mokslininkai ;
c) Turtingi valstiečiai, paskolų tiekėjai, pirkliai, amatininkai .

12. Mandarinas – tai … :
a) Indijos pareigūnas ;
b) Kinijos pareigūnas ;
c) Japonijos pareigūnas .

13. Indijos kšatrijų grupei priklausė :
a) Tarnautojai, kareiviai, stambieji žemvaldžiai ;
b) Turtingi valstiečiai, pirkliai, amatininkai ;
c) Tarnai, kaimo policininkai, siuvėjai, pynėjai .

14. Autokratinė valstybė buvo :
a) Japonija ;
b) Kinija ;
c) Indija .

15. 1206 metais ( klaidingus atsakymus išbraukti ) :
a) Čingischanas pradeda Azijos užkariavimus ;
b) Algirdas sumuša totorius prie Mėlynųjų Vandenų ;
c) Temudžinas buvo paskelbtas vyriausiuoju chanu – Čingischanu ;
d) Įkurta Aukso orda .

16. Išvardinti baltų gentis V – X a. :
1. ………………………… 7. …………………………
2. ………………………… 8. …………………………
3. ………………………… 9. …………………………
4. ………………………… 10. …………………………
5. ………………………… 11. …………………………
6. …………………………

17. 1096 – 1270 metais :
a) Romanika ;
b) Kryžiaus žygiai ;
c) Gotika .

18. Dogma – tai … :
a) Mokslas apie Dievą ;
b) Viduramžių filosofijos kryptis ;
c) Teiginys be įrodymų .