Fizikos testas (Nr.2) – Kinematika

 

1. Apie ką yra mokslas mechanika?
a) apie kūno greičio pokyčius;
b) apie fizikinių kūnų judėjimą ir sąveiką;
c) apie mechaninius prietaisus.
2. Kiek yra klasikinės mechanikos dalių?
a) 7;
b) 2;
c) 3.
3. Kokios jos?
a) kinematika, dinamika, statinė;
b) kvantinė, kinematinė, klasikinė;
c) statinė, kinematiknė, kvantinė.
4. Atskaitos kūnas, su juo susieta koordinačių sistema ir laikrodis yra:
a) trajektorija;
b) atskaitos sistema;
c) hipotezė.
5. Ką reiškia iš lotynų kalbos išvertus relativus?
a) santykinis, neapsoliutus, nustatomas lyginant su kuo nors;
b) materialus taškas;
c) įrankis, mašina, statinys.
6. Kas yra teorija?
a) mokslinis gautų eksperimentinių faktų apibendrinimas;
b) bandymas paaiškinti reiškinį, nuspėti jo priežastis;
c) eksperimentų ir spėjimų palyginimas.
7. Kas yra materialus taškas?
a) taškas, kurio atžvilgiu nagrinėjami kiti taškai;
b) modelis bet kokio kūno, kurio matmenų galima nepaisyti sprendžiant iškilusį uždavinį;
c) supaprastinta objekto ar reiškinio schema.
8. Kaip vadinama linija, kurią ,,nubrėžia“ erdvėje judantis kūnas?
a) paradoksas;
b) kinematika;
c) trajektorija.
9. Kas vadinama vektoriaus moduliu?
a) atkarpos ilgis, jos skaitinė vertė;
b) greitis, pagreitis, jėga;
c) judėjimo kryptys.
10. Kas yra vektoriaus pradžios taškas?
a) mažiausias greitis;
b) judėjimo pradžios taškas;
c) atkarpos pradžia.
11. Cikloidė tai:
a) judėjimo kryptis;
b) atramos atžvilgiu brėžiama kreivė;
c) kreivė jungianti du taškus.
12. Kas yra skaliarai?
a) fizikiniai dydžiai, kuriems nusakyti laikas neturi prasmės;
b) fizikiniai dydžiai, kuriems kryptis neturi prasmės;
c) fizikiniai dydžiai, kuriems greitis neturi prasmės.
13. Kokia yra greičio formulė?
a) v= St;
b) v= S/t;
c) v= t/S.

14. Vektorius nurodo:
a) brukšnys;
b) rodyklė;
c) skaičiukai.
15. Kokiais vienetais mauojamas pagreitis?
a) m/s2;
b) m/s;
c) m2/s.
16. Kas yra kryptinės tiesės atkarpa, jungianti pradinį ir galutinį judėjimo tašką?
a) poslinkis;
b) greitis;
c) tolyginis judėjimas.
17. Kas yra spidometras?
a) prietaisas, matuojantis laiką;
b) prietaisas, matuojantis greitį;
c) prietaisas, nustatantis judėjimo kryptį.
18. Koks judėjimas kai trajektorija tiesi?
a) tiesiaeigis;
b) tiesusis;
c) kryptingas.
19. Pagal kieno taisykles sudedami du ir daugiau vektoriai?
a) apskritimo, rutulio ar pusrutulio;
b) trikampio, lygegretainio ar daugiakampio;
c) nei viena iš šitų.
20. Ką reikia žinoti nornit vektorių išskaidyti į du veltorius?
a) jų abiejų kryptis;
b) vieno iš jų kryptį ir dydį;
c) abu atsakymai teisingi.

Fizikos testas Nr.1 – Atomai ir Elektronai

 

Atomai ir Elektronai

1. Mažiausiai chemiškai nedalomas medžiagos dalelės:
a) molekulės
b) atomai
c) zotopai
2. Kas sudaro atomą?
a) elektronai ir elektromagnetinė indukcija
b) amplitudė ir branduolys
c) branduolys ir elektronai
3. Ką žymime šiais žymejimais: p+, n0, e- ?
( žymėjimus parašykite po brūkšnelio)
a) neutronai – ……..
b) elektronai -.……
c) protonai – ….…
4. Ką vadiname atominiu skaičiumi ir kaip jį žymime?
a)tai protonų skaičius elemento atomo branduolyje, žymima Z
a) tai masės dalis elemento atomo branduolyje, žymima W
b) tai protonų skaičius + neutronų skaičius = masės skaičiui, žymimas A
4. Ką vadiname jonais?
a) atomai turintys tiktai teigiamus elektronus
b) atomai praradę dalį savo elektronu arba prisijungę papildomų elektronų virsta kruviu turinčiomis dalelėmis
c) atomai paradę 3 ir nemažiau elektronus arba prisijunge 2 ir nedaugiau elektronus
5. Kuris iš pavyzdžių yra teisinga Na (natrio) atomo sandara:

a) branduolio krūvis +11
turi 11 e-
turi 11 p+
23-11=12 n0

b) branduolio krūvis +16
turi 16 e-
turi 16 p+
32-16=16 n0
c) branduolio krūvis +13
turi 13 e-
turi 13 p+
14 n0
6. Ka vadiname izotopais?
a) atomai su vienodu branduolio krūviu
b) medžiagos sudeties užrašymas cheminiais žneklais
c) elemento atomo atmainos besikeičiančios neutronu skaičiumi branduolyje
7. Kas yra elektronas?
a) tai santykinis krūvis
b) tai branduolio sandaros dalis
c) tai atomo sandaros pagrindinė dalis
8. Kas sudaro 1 elektronų sluoksnį?
a) elektronai turintys tą patį pagrindinį kvantinį skaičių
b) tik neigiami elektronai
c) teigiami elektronai turintys tą patį avogadro skaičių
9. Ką vadiname atomine orbitale?
a) 4 ir nemažiau elektronų sluoksniai aplink branduolį
b) atomo erdves dalis apie branduolį kurioje didžiausia tikimybė rasti bent vieną elektroną
c) atomai turintys vienoda branduolio krūvį, bet skirtingą masę
10. Kas nusako elektrono padeti atome?
a) n – pagrindinis kvantinis skaičius
l – šalutinis kvantinis skaičius
m – magnetinis kvantinis skaičius
s – sukinio kvantinis skaičius
b) s – sukinio kvantinis skaičius
š – šalutinis kvantinis skaičius
v – vidurinis kvantinis skaičius
l – loginis kvantinis skaičius
c) b – benrasis kvantinis skaičius
11. Apskaičiuokite KBr masės dalį mišynyje gautame sumaišius 170 gr. KCl ir 30 gr. KBr.
a) W=15%
b) W=21.38%
c) W=15.01%
12. Žinoma , kad 1500 gr. mišinio sudaryto iš C12H22O11 ir SiO2 yra 100 gr. SiO2. Kokia sacharozės masės dalis šiame mišinyje?
a) W=83.3%
b) W=73.3%
c) W=93.3%