Istorijos testas (Nr.6) – XX amžiaus karai

 

1. Kada buvo paskelbta, kad Lenkijos valstybė nebeegzistuoja ?
a) 1939 rugsėjo 17
b) 1939 rugsėjo 20
c) 1939 rugsėjo 18
d) 1939 rugsėjo 19

2. Norėdama pagerinti savo padėtį jūrose Vokietija 1940 m. baladžio mėn. netikėtai užpuola :
a) Daniją
b) Suomiją
c) Daniją ir Norvegiją
d) Suomiją ir Daniją

3. 1940 m. birželio Hitleris pradėjo karą su D. Britanija ir jis :
a) Šį karą laimi
b) Patiria pirmuosius pralaimėjimus
c) Sudaro taikos sutartį
d) Po kiek laiko pasiduoda

4. Kodėl 1939 m. rugsėjo 3 d. Prancūzijos ir D. Britanijos Vokietijai paskelbtas karas vadinamas KEISTUOJU KARU ?
a) Todėl, kad abiejų pusių armijos stovėjo viena prieš kitą ir laukė
b) Todėl, kad Hitlerio armija buvo netikėtai užpulta ir sutriuškinta
c) Todėl, kad Prancūzijos kariuomenė nedalyvavo kare
d) Todel, kad šis karas vyko labai trumpai

5. 1941 m. balandžio 6 d. vokiečių, italų ir jų sąjungininkų armijos įsiveržė į :
a) Graikiją
b) Slovakiją
c) Rumuniją
d) Jugoslaviją

6. Kilus II Pasauliniam karui, SSRS neliko pasyvi stebėtoja. Jos armija 1939 m. rugsėjo 17 d. užpuola ir užima :
a) Lenkiją
b) Blatijos šalis
c) Suomiją
d) Dalį Suomijos ir Baltijos šalis

7. Kada buvo sudaryta SSRS ir Vokietijos nepulimo sutartis ?
a) 1939 rugsėjo 28 d.
b) 1939 rugpjūčio 23 d.
c) 1939 rugsėjo 17 d.
d) 1939 birželio 14d.

8. 1939 rugsėjo 28 d. vėl susitikus SSRS ir Vokietijos užsienio reikalų ministrams buvo pasirašyta :
a) SSRS ir Vokietijos draugystės ir sienų sutaris ir slapti protokolai
b) Buvo nutraukta nepulimos sutartis
c) Buvo pasirašyti slapti protokolai
d) Lietuvos perdavimas į SSRS įtakos zoną

9. Po Molotovo ir Ribentropo pakto pasirašymo Stalinas privertė Baltijos šalis :
a) Pasirašyti Bendradarbiavimo su SSRS paktą
b) Pasirašyti savitarpio pagalbos sutaris
c) Nutraukti savitarpio pagalbos sutartis
d) Prisijungti pire SSRS

10. Nesutikus Suomijai pasirašyti taikos sutarties su SSRS prasideda karas . Kaip jis klostosi Suomijai ?
a) Suomija šį karą liami
b) Išvarginta karo Suomijos vyriausybė daro vis didesniu nuolaidų SSRS ir to pasekoje SSRS sutinka pasirašyti taikos sutartį
c) Suomiai visiškai sutriuškinami prie Karelijos sąsmaukos
d) SSRS patirdama didelių nuostoliu kare ir bijodama, kad Suomijos nparemtų kitos valstybės pasitraukia iš karo

11. Kokia buvo SSRS politika okupuotose šalyse ?
a) Buvo vykdoma sovietizacija ir to pasekoje buvo stiprinama senoji visuomeninė santvarka
b) SSRS pagrindinis tikslas kuo daugiau žmoniu ištremti . Daug žmonių buvo sušaudyta
c) Buvo vykdoma sovietizacija, griaunama ir keičiama visuomeninė santvarka . Vyko dideli žmonių trėmimai .
d) Buvo vykdoma sovietizacija, tačiau SSRS nekeitė senosios santvarkos

12. 1939 m. rugsėjo pabaigoje, kitą dieną po sutarites su Vokitija pasirašymo, SSRS ir Lietuvai pareiškė norą sudaryti panašią sutartį. Kaip vyko pasirašymas ?
a) Lietuva atsisake pasirašyti sutarti ir taip nuo Lietuvos dar toliau atitolo sostinė – Vilnius
b) Lietuvai atsisakius pasirasyti sutartį parsidėjo karas per kurį Liertuva bvuo sutriuškinta
c) Lituvos valstybė 1939 spalio 21 d. pasirašė sutartį, tačiau Vilniaus neatgavo
d) Lituvos valstybė 1939 spalio 10 d. pasirašė sutartį atgaudama Vilnių

13. Kada Lietuvos užsienio reikalų ministrui buvo įteikta ultimatyvi nota ?
a) 1940 m. birželio 31 d.
b) 1940 m. gegužės 15 d.
c) 1940 m. rugsėjo pabaigoje
d) 1940 m. birželio 14 d.

14. Kaip Lietuvos okupacija atsiliepė Europoje ?
a) Kadangi birželio 14 d. vermachtas užėmė Paryžių, Europai Lituvos tragedija liko nuošalyje
b) Europa labai stipriai sureagavo į šį SSRS poelgį ,ir jam nepritarė
c) Birželio 14 d. vermachtas užėmęs Paryžių ir sužinojęs apie Lietuvos okupacija sustabde kovos veiksmus prieš Pracūziją ir patrauke link rytų Europos.
d) Šį Lietuvos tragedija daugiausiai atsiliepė baltijos šalims, nes joms grėse tas pats.

15. Kas pavadavo laikinai išvykusį Lieutvos prezidenta – Smetoną ?
a) E. Galvanauskas
b) A. Tamošaitis
c) A. Merkys
d) J. Urbšys

16. Lietuvos pasiuntiniai užsienio valstybėse liepos 21 – 23 dienomis Vakarų šalių vyriausybėms įteikė notas, prašydami nepripažinti Lietuvos prijungimo prie SSRS. Kaip valstybės reagavo į tai ?
a) Vakarų šalys nepripažino prijungimo ir prijungimas buvo nutrauktas
b) Vakarų šalys neprpažino prijungimo ,tačiau tai nieko nekeitė
c) Tomis dienomis jau jau niekas negalėjo padėti ,nes buvo per vėlu
d) Vakarų šalys nepriėmė notų

17. Kaip okupantams sekėsi palaužti Lietuvos gyventojus ?
a) Jiems nepavyko palaužti Lituvos gyventojų
b) Nors ir šalyje veikė propogandinės organizacijo ir netgi buvo įkurta LAF, okupantų niekas nesugebėjo palaužti
c) Okupantams tik išdalies pavyko palaužti gyventojus ,nes dauguma gyventoju išvyko į užsienį
d) Okupantams pavyko palaužti gyventojus, tačiau šalyje ir toliau veikė propogandinės organizacijos

18. Kada prasidėjo Vokietijos bei jos sąjungininkių karas su SSRS ?
a) 1941 m. birželio 15 d.
b) 1941 m. birželio 22 d.
c) 1941 m. birželio 28 d.
d) 1941 m. lipos 2 d.

19. Kaip sekese klostėsi karas SSRS ir Vokietijai ?
a) Vokietijai tragiškai nesisekė ,ji pralaimėjo visus mūšius
b) Vokietija laimėjo visus mūšius išskyrus mūšį prie Smolensko
c) Vokietijai labai gerai sekėsi tik išpradžių, tačiau vėliau prasidėjo nesekmės
d) SSRS buvo visiškai sutriuškinta Vokietijos

20. Stalingrado ir Kursko mūšiai :
a) SSRS laimėjo abu mūšius
b) Vokietija laimėjo abu mūšius
c) Vokietija laimėjo tik Kursko mūšį ,o iš Stalingrado mūšio pasitraukė
d) Vokietija pralaimėjo abu mūšius

21. Kas dalyvavo Krymo ir Potsdamo konferencijoje ?
a) Stalinas, Ruzvletas ir Čerčilis
b) Ribentropas, Ruzveltas ir Čerčilis
c) Čemberlenas, Stalinas ir Ruzvletas
d) Ruzveltas, Čemberlenas ir Čerčilis

22. Kada įvyko “šokinėjimas per salas” ?
a) 1943 m. pabaigoje
b) 1942 m. viduryje
c) 1943 – 1944 m. pirmą pusę
d) 1944 pradžioje

23. Kada uvo numestos pirmosios atominės bombos ?
a) 1944 m. pabaigoje
b) 1945 m. pradžioje
c) 1945 m. viduryje
d) 1946 m. pradžioje

24. Trečioji SSRS, JAV ir D. Britanijos vadovų konferencija vyko 1945 m. viduryje. Joje :
a) Buvo visiškai suderintos okupacinės zonos Vokietijoje ribos
b) Buvo nuspręsta prijungti Vokietiją prie Lenkijos
c) Buvo numatyta pasidalinti vokietija į 4 dalis
d) Buvo visiškai išskaidyta Vokietija į daug dalių, kurias prisijungė atskiros valstybės

25. Koks buvo svarbiausias 1943 m. lapkričio 28 d. Teherane susitikusių Stalino, Čerčilo ir Ruzvelto klausimas:
a) Nacizmo naikinimas
b) Vokietijos okupavimas
c) Okupacinių zonų suderinimas
d) Atrojo fronto veiksmų pradžia

26. Žydų likimas Antrojo pasulinio karo metu :
a) Žydai masiškai buvo vežami į koncentracines stovyklas
b) Buvo šaudomi
c) Buvo imami į kalėjimus
d) Žydai buvo vežami į Sibirą

27. Kas lėmė Italijos pralaimėjimą 1942-1943 m. ?
a) Jungtinės amerikiečių ir anglų pajėgos
b) Išsekinta Italų kariuomenė po karų su D. Britanija
c) Vokietijos pasitraukimas iš karo su D. Britanija
d) Nesutarimai su vermachto kariuomene

28. Totalinis karas tai :
a) Karas ,kai kovojama su minimalia kariuomene
b) Karas, kai kovojama su sąjungininkų pagalba
c) Karas, kai kovojama nebekreipinat dėmesio į tarptautinės karo teisės normas
d) Karas, kai kovojama sutelkus visas jėgas ir nebekreipinat dėmesio į tarptautinės karo teisės normas

29. Aneksija :
a) Svetimos valstybės notos priėmimas
b) Svetimos valstybės teritorijos prisijungimas
c) Seimo išleisti istatymai
d) Renkamojo kolegialaus organo papildymas naujais nariais to organo narių nutarimu be papildomų rinkimų

Atsakymai
1. a)
2. c)
3. b)
4. a)
5. d)
6. a)
7. b)
8. a)
9. b)
10. b)
11. c)
12. d)
13. d)
14. a)
15. c)
16. c)
17. a)
18. b)
19. c)
20. d)
21. a)
22. c)
23. c)
24. a)
25. d)
26. b)
27. a)
28. d)
29. b)

Istorijos testas (Nr.5) – Nacijų Europa ir Lietuvių tautinis sąjūdis

 

1. Kaip buvo vadinamas Otas fon Bismarkas, kuris Vokietują bandė suvienyti kalaviju?

a) “Geležinis kancleris”
b) “Geležinis kalavijas”
c) “Otas fon kalavijas”

2. Kas įkūrė organizaciją “Jaunoji Italija” ?

a) Simonas Daukantas
b) Dž. Garibaldis
c) Dž. Madzinis

3. Kieno valdymo laikotarpiu Rusijoje buvo panaikinta baudžiava?

a) Aleksandro II
b) Vladiminro Iljičiaus Uljanovo (Lenino)
c) I. Martovo

4. Kokios organizacijos propagavo žydų gryžimą į Palestiną?

a) “Siono mylėtojų”
b) “Filaretų”
c) “Angliakasių”

5. Kas buvo didžiausi Rusijos valdžios priešai?

a) Bažnyčios ir vienuolynai
b) Nelegalūs lošimo namai
c) Siono mylėtojai

6. Kokia buvo Rusijos socialinė struktūra XIX a. viduryje?

a) 1 % bajorų, 9 % miestiečių, dvasininkų, inteligentų, 90 % baudžianinkų
b) 50 % bajorų, 50 % baudžiauninkų
c) 45 % inteligentų, 5 % bajorų, 50 % baudžiauninkų

7. Kur išėjo pirmasis lietuviško laikraščio “Aušra” numeris?

a) Tilžėje
b) Ragainėje
c) Karaliaučiuje

8. Kokiu laikotarpiu buvo draudžiama spausdinti ir įvežti lietuviškas knygas lotynišku raidynu?

a) 1864 – 1904 m.
b) 1883 – 1886 m.
c) 1889 – 1804 m.

9. Kada buvo panaikintas lietuviškos spaudos draudimas?

a) 1904 m.
b) 1918 m.
c) 1886 m.

10. Kada ėjo laikraštis “Aušra”?

a) 1883 – 1886 m.
b) 1889 – 1905 m.
c) 1864 – 1904 m.

11. Kada ėjo laikraštis “Varpas”

a) 1889 – 1905 m.
b) 1889 – 1900 m.
c) 1886 – 1898 m.

12. Kada galutinai suvienyta Italija?

a) 1870 m.
b) 1880 m.
c) 1890 m.

13. Kada įstegta Lietuvos demokratų partija?

a) 1902 m.
b) 1904 m.
c) 1903 m.

14. Kuriais metais vyko Vokietijos ir Prancūzijos karas?

a) 1870 m.
b) 1867 m.
c) 1956 m.

15. Kas ragino Vokietiją suvienyti kalaviju?

a) Otas fon Bismarkas
b) Dž. Garibaldis
c) Dž. Madzinis

16. Kas buvo italų “Risorgimento” (atgimimo) pradininkas?

a) Dž. Madzinis
b) K. Kavūras
c) K. Meternichas

17. Kas vadovavo partizanų būriams, kovojusiems prieš austrus?

a) Dž. Garibaldis
b) Juozapas I
c) F. Vilhelmas

18. Kas buvo Leninas?

a) Rusas
b) Lenkas
c) Gudas

19. Kur 1899 m. Buvo išspausdinta V. Kudirkos “Tautiška giesmė”, vėliau tapusi Lietuvos himnu?

a) “Varpe”
b) “Aušroje “
c) “Žemaičių prietėliuje”

20. Kas 1903 m. Buvo tituluojamas žydų karaliumi?

a) T. Herclis
b) L. Pinkseris
c) Muravjovas skalikas

Istorijos egazaminas 2010. Istorijos testas (Nr.4)

 

1. Kieno įkalbėti kryžininkai nusiaubė Konstantinopolį?
a) Venecijos b) Florencijos c) Genujos

2. Kokias jūras žinojo viduramžiais?
a) Baltijos ir Raudonąją b) Raudonąją c)Viduržemio d) nei vienos

3. Kokios buvo riterių pilys?
a) ginybinės b) muziejinės c) parodomosios d) gyvenamosios

4. Suvedžiokite atitinkamas savokų reikšmes:
Vasalas-                            stambus žemdirbystės ūkis
Simonija-                          nuo senjoro priklausomas feodalas
Dvaras-                             didelis užkrečiamosios ligos išplitimas
Epidemija-                       bažnytinių pareigų, privilegijų pirkimas, pardavimas

5. Kodėl XIV-XV a. sumažėjo riterių reikšmė?
a) nes jų buvo per mažai b) nes išplito šaunamieji ginklai c) jie pradėjo girtuokliauti

6. Išbraukite neteisingą žodį ir šalia parašykite teisingą.
Feodą suteikęsvaldovas vadintas imperatoriumi.
Į šventas vietas keliaujantis maldininkas vadinamas misionierium.
Riteriai karaliaus lėšomis turėjo apsirūpinti brangia ginkluote.

7. Įvykius suršykite chronologine seka
Romanika – Įkūriama šventoji Romos imperija – Vormso konkordatas – Surengtas vaikų kryžiaus žygis.

8. Kas pagerino valstiečių buitį XII-XIII a.?
a) trilaukė sėjomainos sistema b) medinė žagrė c) žemės trešimas mėšlu d) ratinis plųgas e) dvilaukė sėjomainos sistema

9. Riteris privalėjo:
a) garbingai kariauti ir pagarbiai elgtis su damomis b) žeminti skurdžius
c) ginti bažnyčią ir tarnauti Dievui d) globoti vargšus ir našlaičius
e) neklausyti bažnyčios mokymų

10. Suvedžiokite kurios savybės atitinka stilius:
akmeninės, storos sienos
nedidukai pusapvalės arkos
Romanika piliorius
langus puošia vitražai
skliautas
grakštumas
Gotika arkbutanas
vidų puošia akmenyje iškaltos skulptūros, nutapytos freskos
smailėjanti arka

11. Kaip žmonės viduramžiais įsivaizdavo pasaulį?

12. Kodėl XIV-XV a. žemvaldžiai leido išsipirkti valstiečiams laisvę?
a) yrė natūrinis ūkis, bei augo pinigų poreikis b) valstiečiai daugiau neėjo į lažą
c) baudžiauninkai daugiau nemokėjo duoklės

13. Dėl ko tarpusavy X a. kovojo imperatorius su popiežiumi?
a) investitūrų b) žemės padalijimo c) vietos rūmuose

14. Į ką būrėsi amatininkai?
a) gildijas b) cechus c) getus

15. Daugelių aukštųjų mokyklų sudarė 4 fakultetai:
a) filosofijos, teologijos, medicinos, teisės
b) filosfijos, teologijos, matematikos, teisės
c) filosofijos, teologijos, matematikos, astronomijos

16. Kokia kalba viduramžiais mokyklose buvo dėstomi mokomieji dalykai?
a) graikų b) lotynų c) ispanų

17. Kryžiaus žygių priežastys (čia surašytos ne visos):
a) viliojo rytų turtai b) norėjo daugiau vergų c) religinis fanatizmas d) stigo laisvų valdų
e) norėjo įrodyti, kad kryžininkai yra aukščiau už visus

18. Kryžininkų įkurtos valstybės:
a) Edesos grafystė, Tripolio grafystė b) Romos imperija c) Antiochijos kunigaikštystė
d) Mažosios Armėnijos karalystė, Jeruzalės karalystė e) Prancūzijos kunigaikštystė

19. Įvykius sujunkite su tinkamomis datomis
962m.- feodalizmo susiklostymas
XI a.- musulmonai užėmė paskutinę kryžininkų tvirtovę
1291m.- prasidėjo visą katalikų pasaukį apėmęs judėjimas
IX-XI a.- įkuriama šv. Romos imperija

20. Maistą sujunkite su atitinkamo luomo žmonėmis
medžioklės bei žvejybos laimikis
vynas
Turtingieji duona
alus
miško gėrybės
Vargingieji daržovės

21. Šalia teigininių jeigu teisingi parašykite „taip“, o jei neteisingi – „ne“
Viduramžiais buvo žinomos 3 jūros.
Viduramžiais moterys tekėdavo sulaukusios 18 metų.
Žmonių religingums buvo susipynęs su prietaringumu.
Po Kliuni reformos kunigai nebegalėjo vesti.

22. Suvedžiokite:
padeda vyrui tvarkytis verslo reikaluose
Turtingosios moterys parduoda prekes turguje
tvarko pilis
Amatininkų žmonos prižiūri padėjėjus
gina valdas nuo užpuolikų
Valstietės pagelbėja vyrams ūkyje

23. Kas vidamžiais sudarė pagrindinius luomus?

24. Kokio vienuolyno vardu buvo pavadintos bažnyčios reformos?
a) Sent Deni b) Kliuni c) Šliuni

25. Viduramžių miesto sluoksniuose žemiausią vitą užima:
a) samdiniai, darbininkai b) elgetos, nusikaltėliai, valkatos c) tarnautojai

Istorijos egazaminas 2010. Istorijos testas (Nr.3)

 

1. Kiek metų Napoleonas valdė Prancūziją?
a) 11 metų;
b) 13 metų;
c) 15 metų;

2. Prancūzijoje Napoleonas padarė daug administracinių reformų.
a) įkurta daug naujų partijų, išleista daug naujų įstatymų, išrinkta nauja valdžia;
b) suvienodinta teisė, centralizuota valdžia, pertvarkyta švietimo sistema;
c) nieko nepakeitė, viskas liko taip pat kaip iki jo atėjimo į valdžią;

3. 1805 m. buvo sudarytą nauja koalicija prieš Prancūziją. Kas ją sudarė?
a) Vokietija, Prūsija ir Austrija;
b) Prūsija, Didžioji Britanija ir Rusija;
c) Rusija, Austrija ir Didžioji Britanija;

4. Garsiausi XIX a. žmonės:
a) Aleksandras II, Napoleonas, Richardas Vagneris;
b) Aleksandras I, Karlas Landsteineris, Nylas Armstrongas;
c) Napoleonas, J. Gagarinas, Levas Tolstojus;

5. Kokios valstybės pilietinis karas vyko 1861 – 1865 m.?
a) Prancūzijos;
b) Didžiosios Britanijos;
c) JAV;

6. Kada prasidėjo sukilimas Lietuvoje?
a) 1863 sausio 22 d.;
b) 1863 kovo 11 d.;
c) 1863 vasario 2 d.;

7. Kelintais metais Prancūzų imperatorius Napoleonas įžengė į Lietuvą?
a) 1879 m.;
b) 1810 m.;
c) 1812 m.;

8. Koks garsus to laikotarpio laikraštis buvo leidžiamas 1883 – 1886 m.?
a) „Varpas“;
b) „Aušra“;
c) „Tėvynės sargas“;

9. Kokia pirmoji politinė partija susikūrė Lietuvoje? Kada?
a) Lietuvos socialdemokratų partija, 1896 m.;
b) Lietuvos demokratų partija, 1896 m.;
c) Lietuvos katalikų partija, 1894m.;
10. Kur buvo leidžiami lietuviški laikraščiai „Aušra“ ir „Varpas“?
a) Ragainėje;
b) Karaliaučiuje;
c) Tilžėje;

11. Kas įvyko 1892 metais Rietave?
a) nutiesta pirmoji telefono linija Lietuvoje;
b) pastatyta pirmoji elektrinė Lietuvoje;
c) išrasta lemputė;

12. Koks buvo svarbiausias JAV pilietinio karo mūšis?
a) Getisbergo mūšis;
b) Piketo mūšis;
c) Bul Rano mūšis;

13. Kas buvo uždrausta 1864 m.?
a) katalikų bažnyčios veikla;
b) lietuviškas raštas lotyniškomis raidėmis;
c) Vilniaus universiteto veikla;

14. Du iš šių trijų asmenų vadovavo 1863-64 m. sukilimui. Kurie?
a) Konstantinas Kalinauskas;
b) Zigmantas Sierakauskas;
c) Boleslovas Kolyška;

15. Kada buvo panaikinta baudžiava?
a) 1863 m.;
b) 1861 m.;
c) 1862 m.;

16. Kada uždarė Vilniaus universitetą?
a) 1832 m.;
b) 1841 m.;
c) 1835 m.;

17. Kokie du svarbiausi sukilimo Lietuvoje ir Lenkijoje tikslai?
1)

2)

18. Kas aprašė 1863 – 1864 m. sukilimą kūrinyje „Sukilėliai“?
a) V. Mykolaitis – Putinas;
b) Balys Sruoga;
c) Maironis;

19. Napoleono kodeksas – tai:
a) Napoleono I diktatūra;
b) Teisių rinkinys, įtvirtinęs respublikinį valdymą;
c) Teisių rinkinys, panaikinęs feodalinę teisę;
20. Kai buvo nugalėtas Napoleonas, prasidėjo Vienos kongresas. Jame dalyvavo daug Europos valstybių. Kiek?
a) 156;
b) 189;
c) 216;

21. Kelintais metais įvyko Rusijos – Osmanų imperijos karas?
a) 1871 m.;
b) 1877 – 1878 m.;
c) 1870 – 1871 m.;

22. Dėl kokios valstybės kovojo Pranciškus Juozapas?
a) Vokietijos;
b) Austrijos;
c) Lietuvos;
23. Kaip vadinami 1870 – 1914 m. užkariavimai istorinėje literatūroje?
a) kolonizacija;
b) liberalizmas;
c) imperializmas;

24. Kelintais metais įvyko Kražių skerdynės?
a) 1893 m.;
b) 1892 m.;
c) 1894 m.;

25. Didžiausias nuopelnas organizuojant priešinimąsi atviram rusinimui tenka:
a) Simonui Daukantui;
b) Motiejui Valančiui;
c) Antanui Baranauskui;

Istorijos egazaminas 2010. Istorijos testas (Nr.2)

 

1. Kada buvo paskelbta, kad Lenkijos valstybė nebeegzistuoja ?
a) 1939 rugsėjo 17
b) 1939 rugsėjo 20
c) 1939 rugsėjo 18
d) 1939 rugsėjo 19

2. Norėdama pagerinti savo padėtį jūrose Vokietija 1940 m. baladžio mėn. netikėtai užpuola :
a) Daniją
b) Suomiją
c) Daniją ir Norvegiją
d) Suomiją ir Daniją

3. 1940 m. birželio Hitleris pradėjo karą su D. Britanija ir jis :
a) Šį karą laimi
b) Patiria pirmuosius pralaimėjimus
c) Sudaro taikos sutartį
d) Po kiek laiko pasiduoda

4. Kodėl 1939 m. rugsėjo 3 d. Prancūzijos ir D. Britanijos Vokietijai paskelbtas karas vadinamas KEISTUOJU KARU ?
a) Todėl, kad abiejų pusių armijos stovėjo viena prieš kitą ir laukė
b) Todėl, kad Hitlerio armija buvo netikėtai užpulta ir sutriuškinta
c) Todėl, kad Prancūzijos kariuomenė nedalyvavo kare
d) Todel, kad šis karas vyko labai trumpai

5. 1941 m. balandžio 6 d. vokiečių, italų ir jų sąjungininkų armijos įsiveržė į :
a) Graikiją
b) Slovakiją
c) Rumuniją
d) Jugoslaviją

6. Kilus II Pasauliniam karui, SSRS neliko pasyvi stebėtoja. Jos armija 1939 m. rugsėjo 17 d. užpuola ir užima :
a) Lenkiją
b) Blatijos šalis
c) Suomiją
d) Dalį Suomijos ir Baltijos šalis

7. Kada buvo sudaryta SSRS ir Vokietijos nepulimo sutartis ?
a) 1939 rugsėjo 28 d.
b) 1939 rugpjūčio 23 d.
c) 1939 rugsėjo 17 d.
d) 1939 birželio 14d.

8. 1939 rugsėjo 28 d. vėl susitikus SSRS ir Vokietijos užsienio reikalų ministrams buvo pasirašyta :
a) SSRS ir Vokietijos draugystės ir sienų sutaris ir slapti protokolai
b) Buvo nutraukta nepulimos sutartis
c) Buvo pasirašyti slapti protokolai
d) Lietuvos perdavimas į SSRS įtakos zoną

9. Po Molotovo ir Ribentropo pakto pasirašymo Stalinas privertė Baltijos šalis :
a) Pasirašyti Bendradarbiavimo su SSRS paktą
b) Pasirašyti savitarpio pagalbos sutaris
c) Nutraukti savitarpio pagalbos sutartis
d) Prisijungti pire SSRS

10. Nesutikus Suomijai pasirašyti taikos sutarties su SSRS prasideda karas . Kaip jis klostosi Suomijai ?
a) Suomija šį karą liami
b) Išvarginta karo Suomijos vyriausybė daro vis didesniu nuolaidų SSRS ir to pasekoje SSRS sutinka pasirašyti taikos sutartį
c) Suomiai visiškai sutriuškinami prie Karelijos sąsmaukos
d) SSRS patirdama didelių nuostoliu kare ir bijodama, kad Suomijos nparemtų kitos valstybės pasitraukia iš karo

11. Kokia buvo SSRS politika okupuotose šalyse ?
a) Buvo vykdoma sovietizacija ir to pasekoje buvo stiprinama senoji visuomeninė santvarka
b) SSRS pagrindinis tikslas kuo daugiau žmoniu ištremti . Daug žmonių buvo sušaudyta
c) Buvo vykdoma sovietizacija, griaunama ir keičiama visuomeninė santvarka . Vyko dideli žmonių trėmimai .
d) Buvo vykdoma sovietizacija, tačiau SSRS nekeitė senosios santvarkos

12. 1939 m. rugsėjo pabaigoje, kitą dieną po sutarites su Vokitija pasirašymo, SSRS ir Lietuvai pareiškė norą sudaryti panašią sutartį. Kaip vyko pasirašymas ?
a) Lietuva atsisake pasirašyti sutarti ir taip nuo Lietuvos dar toliau atitolo sostinė – Vilnius
b) Lietuvai atsisakius pasirasyti sutartį parsidėjo karas per kurį Liertuva bvuo sutriuškinta
c) Lituvos valstybė 1939 spalio 21 d. pasirašė sutartį, tačiau Vilniaus neatgavo
d) Lituvos valstybė 1939 spalio 10 d. pasirašė sutartį atgaudama Vilnių

13. Kada Lietuvos užsienio reikalų ministrui buvo įteikta ultimatyvi nota ?
a) 1940 m. birželio 31 d.
b) 1940 m. gegužės 15 d.
c) 1940 m. rugsėjo pabaigoje
d) 1940 m. birželio 14 d.

14. Kaip Lietuvos okupacija atsiliepė Europoje ?
a) Kadangi birželio 14 d. vermachtas užėmė Paryžių, Europai Lituvos tragedija liko nuošalyje
b) Europa labai stipriai sureagavo į šį SSRS poelgį ,ir jam nepritarė
c) Birželio 14 d. vermachtas užėmęs Paryžių ir sužinojęs apie Lietuvos okupacija sustabde kovos veiksmus prieš Pracūziją ir patrauke link rytų Europos.
d) Šį Lietuvos tragedija daugiausiai atsiliepė baltijos šalims, nes joms grėse tas pats.

15. Kas pavadavo laikinai išvykusį Lieutvos prezidenta – Smetoną ?
a) E. Galvanauskas
b) A. Tamošaitis
c) A. Merkys
d) J. Urbšys

16. Lietuvos pasiuntiniai užsienio valstybėse liepos 21 – 23 dienomis Vakarų šalių vyriausybėms įteikė notas, prašydami nepripažinti Lietuvos prijungimo prie SSRS. Kaip valstybės reagavo į tai ?
a) Vakarų šalys nepripažino prijungimo ir prijungimas buvo nutrauktas
b) Vakarų šalys neprpažino prijungimo ,tačiau tai nieko nekeitė
c) Tomis dienomis jau jau niekas negalėjo padėti ,nes buvo per vėlu
d) Vakarų šalys nepriėmė notų

17. Kaip okupantams sekėsi palaužti Lituvos gyventojus ?
a) Jiems nepavyko palaužti Lituvos gyventojų
b) Nors ir šalyje veikė propogandinės organizacijo ir netgi buvo įkurta LAF, okupantų niekas nesugebėjo palaužti
c) Okupantams tik išdalies pavyko palaužti gyventojus ,nes dauguma gyventoju išvyko į užsienį
d) Okupantams pavyko palaužti gyventojus, tačiau šalyje ir toliau veikė propogandinės organizacijos

18. Antro pasaulinio karo eiga :
a) 1942 – 1944 m.
b) 1940 – 1943 m.
c) 1941 – 1942 m.
d) 1941 – 1943 m.

19. Kada prasidėjo Vokietijos bei jos sąjungininkių karas su SSRS ?
a) 1941 m. birželio 15 d.
b) 1941 m. birželio 22 d.
c) 1941 m. birželio 28 d.
d) 1941 m. lipos 2 d.

20. Kaip sekese klostėsi karas SSRS ir Vokietijai ?
a) Vokietijai tragiškai nesisekė ,ji pralaimėjo visus mūšius
b) Vokietija laimėjo visus mūšius išskyrus mūšį prie Smolensko
c) Vokietijai labai gerai sekėsi tik išpradžių, tačiau vėliau prasidėjo nesekmės
d) SSRS buvo visiškai sutriuškinta Vokietijos

21. Stalingrado ir Kursko mūšiai :
a) SSRS laimėjo abu mūšius
b) Vokietija laimėjo abu mūšius
c) Vokietija laimėjo tik Kursko mūšį ,o iš Stalingrado mūšio pasitraukė
d) Vokietija pralaimėjo abu mūšius

22. Kas dalyvavo Krymo ir Potsdamo konferencijoje ?
a) Stalinas, Ruzvletas ir Čerčilis
b) Ribentropas, Ruzveltas ir Čerčilis
c) Čemberlenas, Stalinas ir Ruzvletas
d) Ruzveltas, Čemberlenas ir Čerčilis

23. Kada įvyko “šokinėjimas per salas” ?
a) 1943 m. pabaigoje
b) 1942 m. viduryje
c) 1943 – 1944 m. pirmą pusę
d) 1944 pradžioje

24. Kada uvo numestos pirmosios atominės bombos ?
a) 1944 m. pabaigoje
b) 1945 m. pradžioje
c) 1945 m. viduryje
d) 1946 m. pradžioje

25. Trečioji SSRS, JAV ir D. Britanijos vadovų konferencija vyko 1945 m. viduryje. Joje :
a) Buvo visiškai suderintos okupacinės zonos Vokietijoje ribos
b) Buvo nuspręsta prijungti Vokietiją prie Lenkijos
c) Buvo numatyta pasidalinti vokietija į 4 dalis
d) Buvo visiškai išskaidyta Vokietija į daug dalių, kurias prisijungė atskiros valstybės

26. Koks buvo svarbiausias 1943 m. lapkričio 28 d. Teherane susitikusių Stalino, Čerčilo ir Ruzvelto klausimas:
a) Nacizmo naikinimas
b) Vokietijos okupavimas
c) Okupacinių zonų suderinimas
d) Atrojo fronto veiksmų pradžia

27. Žydų likimas Antrojo pasulinio karo metu :
a) Žydai masiškai buvo vežami į koncentracines stovyklas
b) Buvo šaudomi
c) Buvo imami į kalėjimus
d) Žydai buvo vežami į Sibirą

28. Kas lėmė Italijos pralaimėjimą 1942-1943 m. ?
a) Jungtinės amerikiečių ir anglų pajėgos
b) Išsekinta Italų kariuomenė po karų su D. Britanija
c) Vokietijos pasitraukimas iš karo su D. Britanija
d) Nesutarimai su vermachto kariuomene

29. Totalinis karas tai :
a) Karas ,kai kovojama su minimalia kariuomene
b) Karas, kai kovojama su sąjungininkų pagalba
c) Karas, kai kovojama nebekreipinat dėmesio į tarptautinės karo teisės normas
d) Karas, kai kovojama sutelkus visas jėgas ir nebekreipinat dėmesio į tarptautinės karo teisės normas

30. Aneksija :
a) Svetimos valstybės notos priėmimas
b) Svetimos valstybės teritorijos prisijungimas
c) Seimo išleisti istatymai
d) Renkamojo kolegialaus organo papildymas naujais nariais to organo narių nutarimu be papildomų rinkimų

Atsakymai:

1. a)
2. c)
3. b)
4. a)
5. d)
6. a)
7. b)
8. a)
9. b)
10. b)
11. c)
12. d)
13. d)
14. a)
15. c)
16. c)
17. a)
18. d)
19. b)
20. c)
21. d)
22. a)
23. c)
24. c)
25. a)
26. d)
27. b)
28. a)
29. d)
30. b)

Istorijos egazaminas 2010. Istorijos testas (Nr.1)

 

1. 476 metais :
a) Romos imperija padalijama i Rytų ir Vakarų imperijas ;
b) Žlunga Vakarų Romos imperija ;
c) Žlunga Rytų Romos imperija .

2. Kodeksas – tai … :
a) Sistemingas teisės normų rinkinys ;
b) Religinės tematikos kūrinys ;
c) Vakarų krikščionių bažnyčios nustatymas .

3. Beneficija – tai … :
a) Arabų užimtų Ispanijos teritorijų atkovojimas VIII – XV a. ;
b) Pirmasis antikinės kultūros atgimimas Vakarų Europoje ;
c) Laikinas, be paveldėjimo teisės, atlyginimas už karinę tarnybą .

4. 1251 metais :
a) Įkuriama Aukso orda ;
b) Temudžinas buvo paskelbtas vyriausiuoju chanu – Čingischanu ;
c) Didysis chanas imperiją padalijo keturiems sūnums .

5. Išvardinti Kinijos išradimus :
1. …………………………………….
2. …………………………………….
3. …………………………………….
4. …………………………………….
5. …………………………………….
6. …………………………………….
7. …………………………………….
8. …………………………………….
9. …………………………………….

6. Susidariusi šiaurės Vokietijos miestų prekybinė ir politinė sąjunga vadinama :
a) Cechų miestų sąjunga ;
b) Gildijų miestų sąjunga ;
c) Hanzos miestų sąjunga .

7. Lietuvių genties žemė Lietuva pirmą kartą buvo paminėta :
a) 1202 metais ;
b) 1009 metais ;
c) 1226 metais .

8. Saulės mūšyje kariavo :
a) Kalavijuočiai ir žemaičių gentis ;
b) Kryžiuočiai ir kalavijuočiai ;
c) Prūsai ir kryžiuočiai .

9. Lietuvių tautai priklausė :
a) Prūsai, žemaičiai, žemgaliai ;
b) Kuršiai, prūsai, latgaliai, jotvingiai ;
c) Skalviai, kuršiai, jotvingiai, žemaičiai, aukštaičiai, lietuviai, sėliai, latgaliai .

10. 1644 – 1911 metais :
a) Mingų dinastija ;
b) Mandžiūrų dinastija ;
c) Delio sultonatas .

11. Indijos vaišijų grupei priklausė :
a) Tarnautojai, kareiviai, stambieji žemvaldžiai ;
b) Dvasininkai, mokslininkai ;
c) Turtingi valstiečiai, paskolų tiekėjai, pirkliai, amatininkai .

12. Mandarinas – tai … :
a) Indijos pareigūnas ;
b) Kinijos pareigūnas ;
c) Japonijos pareigūnas .

13. Indijos kšatrijų grupei priklausė :
a) Tarnautojai, kareiviai, stambieji žemvaldžiai ;
b) Turtingi valstiečiai, pirkliai, amatininkai ;
c) Tarnai, kaimo policininkai, siuvėjai, pynėjai .

14. Autokratinė valstybė buvo :
a) Japonija ;
b) Kinija ;
c) Indija .

15. 1206 metais ( klaidingus atsakymus išbraukti ) :
a) Čingischanas pradeda Azijos užkariavimus ;
b) Algirdas sumuša totorius prie Mėlynųjų Vandenų ;
c) Temudžinas buvo paskelbtas vyriausiuoju chanu – Čingischanu ;
d) Įkurta Aukso orda .

16. Išvardinti baltų gentis V – X a. :
1. ………………………… 7. …………………………
2. ………………………… 8. …………………………
3. ………………………… 9. …………………………
4. ………………………… 10. …………………………
5. ………………………… 11. …………………………
6. …………………………

17. 1096 – 1270 metais :
a) Romanika ;
b) Kryžiaus žygiai ;
c) Gotika .

18. Dogma – tai … :
a) Mokslas apie Dievą ;
b) Viduramžių filosofijos kryptis ;
c) Teiginys be įrodymų .

Teisės testas (Nr.6)

 

151. Nurodykite blogą atsakymus
Šios organizacijos yra tarptautinės:
a) Pasaulinė pašto sąjunga
b) Tarptautinis Olimpinis Komitetas
c) Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas
d) Lietuvos lenkų sąjunga
e) Europos Sąjunga

152. Nurodykite blogą atsakymą

Šios valstybės yra buvusios Ispanijos kolonijos:
a) Nikaragva d) Čilė g) Salvadoras
b) Gvatemala e) Brazilija h) Haitis
c) Filipinai f) Argentina

153. Nurodykite gerus atsakymus

Šios valstybės yra buvusios Portugalijos kolonijos:
a) Meksika f) Angola
b) Bisau g) Mozambikas
c) Ceilonas h) San Tomė Prinsipė
d) Brazilija i) Panama
e) Etiopija

154. Nurodykite blogą atsakymą

Europos diplomatikos istorijoje minėtini šie tarptautiniai kongresai:
a) Vienos kongresas
b) Paryžiaus taikos konferencija
c) Gdansko forumas
d) Jaltos konferencija
e) Potsdamo konferencija

155. Nurodykite klaidingą teiginį

a) Tarptautinio Teismo nuolatinė būstinė yra Hagoje
b) UNESCO būstinė yra Paryžiuje
c) Pasaulio banko būstinė yra Vašingtone
d) Pasaulinės pašto sąjungos būstinė yra Berne
e) NATO būstinė yra Briuselyje
f) Europos parlamento būstinė yra Liuksemburge

156. Nurodykite gerus atsakymus

XX a. paskutiniame dešimtmetyje Jugoslavija suskilo į šias
savarankiškas valstybes:
a) Bosnija d) Bosniją ir Hercegoviną g) Slovakiją
b) Makedonija e) Kroatiją i) Kosovą
c) Juodkalniją f) Slovėniją

157. Nurodykite gerą atsakymą

Kokio nors sprendimo, akto galiojimo sustabdymas, vykdymo atidėjimas
yra vadinamas:
a) Demaršu d) Moratoriumu
b) Defaktu e) Obstrukcija
c) Anuliavimu

158. Nurodykite gerą atsakymą

Tarptautinis žodis „meras“ reiškia
a) tarnas d) Vietininkas
b) miestietis e) Galva
c) išrinktasis

159. Nurodykite gerą atsakymą

Lietuva į JTO įstojo:
a) iki 1990m. d) 1993m. vasarą
b) 1990m. pavasarį e) Lietuva nėra JTO narė
c) 1991m. rudenį

160. Nurodykite blogą atsakymą

Šie taiginiai, apibūdinantys Jungtinių Tautų Organizaciją, yra geri:
a) Į JTO narius gali būti priimtos visos taikios valstybės, kurios
sutinka su JTO įstatais ir gali jų laikytis
b) Bet kuri valstybė priimama į JTO narius Generalinei Asamblėjai
rekomendavus
c) JTO narys, sistemingai pažeidžiantis Įstatų principus, gali būti
pašalintas iš organizacijos
d) JTO narys negali turėti daugiau kaip penkių atstovų Generalinėje
Taryboje
e) Kiekvienas Generalinės Asamblėjos narys turi vieną balsą

161. Nurodykite gerą atsakymą

Baltijos Asamblėjos oficiali kalba yra:
a) švedų ir vokiečių d) lietuvių, latvių ir estų
b) švedų, lenkų, estų e) anglų
c) anglų ir rusų

162. Nurodykite gerą atsakymą

Nuosekliausi pastarųjų dešimtmečių politinio realizmo adeptu yra laikomas
(-a):
a) Vinstonas Čerčilis
b) Bilas Klintonas
c) Henris Morgentau
d) Otas fon Bismarkas
e) Margareta Tačer

163. Nurodykite blogą atsakymą

Vyriausybei savo piliečių palankumą ir pasitikėjimą padeda įgyti šių
veiksmų visuma (priemonių grupės):
a) rezultatyvi politika, labiausiai atitinkanti piliečių lūkesčius ir
poreikius
b) išsamios nuveiktų darbų ataskaitos
c) piliečių palankumas ir pasitikėjimas, turimas tradiciškai, pagal
paprotį
d) pasirinkimas lyderiais žmonių, turinčių didelių nuopelnų valstybei,
be to, tos pačios tautybės, to paties tikėjimo kaip ir dauguma
šalies piliečių
e) iš anksto numatytų ir suderintų procedūrų laikymasis ją sudarant ir
jai dirbant

164. Nurodykite gerus atsakymus

Sovietų Sąjungos satelitais 1949–1989m. laikytos šios valstybės:
a) Albanija e) Vengrija
b) Austrija f) Lenkija
c) Vokietijos Demokratinė Respublika g) Bulgarija
d) Čekija h) Mongolija

165. Nurodykite blogą atsakymą

Tauta yra žmonių bendrija, kurios narius sieja:
a) bendra politika
b) bendrinė kalba
c) bendra istorinė praeitis
d) daugmaž aiškus gyvenamosios teritorijos centras
e) juos sutelkusi savimonė

166. Nurodykite gerą atsakymą

Diaspora — tai:
a) mokslas, tiriantis bendruomenės tautinės kultūros raidos dėsnius
b) svetur gyvenanti tautos grupė
c) pilietybės įgijimas pagal tautinį principą
d) tėvynėje gyvenanti tautos dalis
e) tauta, asimiliuota kitos tautos

167. Nurodykite gerą atsakymą

Judėjimas, smerkiantis bet kokius karus, pasyviomis priemonėmis
remiantis taika, vadinamas:
a) žaliųjų judėjimu
b) paidokratija
c) pacifizmu
d) satjagrahu
e) ostrakizmu

168. Nurodykite gerą atsakymą

Šie terminai politologijoje vartojami kalbant apie tautą, reses.
Vienas iš šių variantų yra geras:
a) stabmeldys, ovacija, genezė, autokratija
b) autonomija, segregacija, diaspora, etnologija
c) humanizacija, integracija, kasta, minimalizmas
d) paritetas, patriotas, regionas, siuzerenas

169. Nurodykite blogą atsakymą

Šie terminai yra vartojami kalbant apie vyriausybės ir interesų grupių
tarpusavio santykius. Vienas terminas čia netinka:
a) koporatyvizmas – vyriausybės bendradarbiavinas su interesų grupėmis
įstatų nustatyta tvarka
b) makiavelizmas – politinė praktika, tikslo siekimui pasirenkanti bet
kurias, net amoraliausias priemones
c) lobizmas – interesų grupių veikla siekiant paveikti politikus, kad
šie priimtų joms palankius politinius sprendimus
d) pliuralizmas – galimybė įvairiausių interesų piliečiams laisvai
organizuoti ir konkuruoti tarpusavyje dėl įtakos vyriausybei

170. Nurodykite blogą atsakymą

Naujaisiais ir ir naujausiaisiais laikais įvyko šios revoliucijos:
a) Anglijos XVII a.
b) Didžioji Prancūzijos 1789–1795m.
c) Rusijos 1905–1907m.
d) Rusijos 1917m. vasario mėn.
e) Rusijos 1917m. spalio mėn.

171. Nurodykite gerą atsakymą

Šaltojo karo metais konfliktuojančios galios centras buvo:
a) Japonija ir JAV d) JAV
b) Vokietija ir Lenkija e) JAV Sovietų Sąjunga
c) Sovietų Sąjunga

172. Nurodykite blogą atsakymą

Revizionistinėmis valstybėmis laikomos:
a) Sovietų Sąjunga d) Austrijos-Vengrijos imperija
b) Šveicarija e) Vokietija, valdoma kaizerio
c) Prūsija

173. Nurodykite gerą atsakymą

Amerikiečių politologas Rėjus Klainas yra pateikęs:
a) valstybės galios formulė
b) valstybės karinio pajėgumo formulę
c) pridėtinės vertės apskaičiavimo formulę
d) valstybės vertės formulę
e) valstybės biudžeto formavimo mechanizmą

174. Nurodykite gerą atsakymą

Valstybė, kurios parlamentas – kongresas susideda iš dviejų rūmų –
Atstovų rūmų ir senato rūmų, yra:
a) Didžioji Britanija d) Ispanija
b) Vokietija e) Prancūzija
c) JAV

175. Nurodykite blogą atsakymą

Ministrų kabinetui vadovauja:
a) Premjeras d) Spikeris
b) Prezidentas e) Kancleris
c) Karalius

176. Nurodykite gerą atsakymą

1922–1944m. korporatyvizmas klestėjo:
a) Graikijoje
b) Italijoje
c) Austrijoje
d) Didžiojoje Britanijoje
e) Japonijoje

177. Nurodykite gerus atsakymus

Šios organizacijos yra teroristinės:
a) Italijoje „Raudonosios brigados“
b) Arabų musulmonų organizacija „Hamas“
c) Indijos nacionalinio kongreso partija
d) Baskų nacionalistų organizacija „Eta“
e) „Greenpeace“

178. Nurodykite blogą atsakymą

„Tarpiniai“ politinių doktrinų variantai yra šie:
a) komunizmas
b) neokonservatizmas
c) socialliberalizmas
d) neoliberalizmas

179. Nurodykite gerą atsakymą

Silpniausia liberalizmo vieta, kritikuojama jo oponentų, yra:
a) korporatyvizmas
b) nihilizmas
c) individualizmas
d) kolektyvizmas
e) steitizmas

180. Nurodykite gerą atsakymą

a) Platonas buvo Aristotelio mokinys
b) Aristotelis buvo Platono mokinys
c) Seneka buvo Platono mokinys
d) Ciceronas buvo Senekos mokinys

Atsakymai:

151 – d; 152 – e; 153 – b, c, d, f, h, h; 154 – c; 155 – f; 156 – b, d, e, f; 157
– d; 158 – a; 159 – c; 160 – b; 161 – d; 162 – b; 163 – b; 164 – a, c, e,
f, g, h; 165 – a; 166 – b; 167 – c; 168 – b; 169 – b; 170 – e; 171 – e; 172
– b; 173 – a; 174 – c; 175 – d; 176 – b; 177 – a, b, d; 178 – a; 179 – c;
180 – b.

Teisės testas (Nr.5)

 

101. Nurodykite gerus atsakymus

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nurodoma, kad:
a) valstybė remia savivaldybes
b) savivaldos institucijų veiklos tvarka nustato savivaldybės
c) savivaldybės turi teisę nustatyti vietines rinkliavas, šių
rinkliavų lengvatas
d) savivaldybių sprendimus prižiūri Seimo skiriami asmenys
e) įstatymo numatytais atvejais ir tvarka savivaldybės teritorijoje
Seimas gali laikinai įvesti tiesioginį valdymą
f) savivaldybių tarybos dėl savo teisių pažeidimo turi teisę kreiptis
į teismą

102. Nurodykite gerą atsakymą

Politiniai veikėjai, kurie dalyvauja ne tiek tarptautinėje, kiek
vidaus politikoje, bet dalis jų veiklos vis dėlto peržengia šalies
ribas, yra vadinami:
a) kosmopolitais
b) diplomatais
c) riboto politinio veikimo atstovais
d) subnacionaliniais tarptautinės politikos veikėjais
e) separatistais
f) reprezentantais

103. Nurodykite gerą atsakymą

Pagal globalizmo teoriją periferija vadinama:
a) valstybės pakraštys
b) menkiau išsivysčiusios šalys, kuriose nėra išplėtota industrinė
gamyba
c) valstybės, kuriose toli pažengęs žemės ūkis
d) šalys, kuriose vyrauja ekologinės problemos
e) valstybės, kuriose vyksta įnirtinga kova tarp centro ir pakraščių

104. Nurodykite gerą atsakymą

Ginčai, kuriuose ginčo dalys kreipiasi ne į teismą, o į trečiąjį
asmenį, vadinami:
a) debatais d) tribunolu
b) teisminiu ieškiniu e) arbitražu
c) procesu

105. Nurodykite blogą atsakymą

Tomo Hobso politinę dokritą sudarė:
a) siekis visiškai atriboti valdžią nuo religinių motyvų
b) visuomenės sutarties idėja
c) įsitikinimas, kad geriausia valdymo forma – respublika
d) galimybė pašalinti iš valdžios absoliutų vadovą
e) nuomonė, kad žmogus laisva valia paklūsta valdžiai

106. Nurodykite tikslius teiginius

Šie filosofai ir ekonomistai parašė šiuos veikalus:
a) Adamas Smitas „Tautų turtą“
b) Fransua Kenė „ Tautų turtą “
c) Džonas Lokas „Du traktatus apie valdymą“
d) Džonas Lokas „Du traktatus apie valstybę“
e) Tomas Hobsas „Leviataną“
f) Žanas Bodenas „Šešias knygas apie valstybę“

107. Nurodykite blogą atsakymą

Savo veikalais ar politine veikla liberalizmui atstovavo:
a) Margareta Tačer e) Augustas fon Hajekas
b) Edmundas Berkas f) Ronaldas Reiganas
c) Miltonas Fridmanas g) Džonas Stiurtas Milis
d) Liudvigas fon Myzas h) Adamas Smitas

108. Nurodykite gerą atsakymą

Didžiausias (2978 narių) parlamentas posėdžiauja:
a) Kinija e) Prancūzijoje
b) Didžiojoje Britanijoje f) Indijoje
c) Indonezijoje g) Japonijoje
d) Italijoje

109. Nurodykite gerą atsakymą

Belgų profesoriaus D. Hondto pasiūlytas metodas taikomas skaičiuojant
rinkėjų balsus:
a) proporcinio atstovavimo sistemoje
b) paprastosios daugumos sistemoje
c) absoliučios daugumos sistemoje
d) minimalaus atstovavimo sistemoje

110. Nurodykite gerus atsakymus

Politinės partijos veiklai būtini šie elementai:
a) dalyvavimas renkamuose e) programa
valdžios organuose
b) lyderis f) centrinė raštinė
c) statutas g) legalumas
d) įstatai h) iždas

111. Nurodykite gerus atsakymus

Daugiapartinei sistemai būdinga:
a) trijų ar daugiau partijų buvimas
b) koalicijos
c) daugybės smulkių partijų buvimas
d) kelių stambių partijų buvimas
e) dažnos vyriausybės krizės
f) retos vyriausybės krizės
g) ilgas vienos partijos lyderiavimo laikotarpis

112. Nurodykite gerą atsakymą

Politinė dokrita, nepripažįstanti jokių išorinių žmogaus laisvės
suvaržymų, yra:
a) komunizmas d) fašizmas
b) liberalizmas e) nacionalizmas
c) konservatizmas

113. Nurodykite blogą atsakymą

Europos Sąjungai priklauso šios valstybės:
a) Prancūzija, Vokietija, Švedija, Italija
b) Belgija, Danija, Suomija, Ispanija,
c) Olandija (Nyderlandai), Norvegija, Šveicarija, Austrija
d) Olandija (Nyderlandai), Austrija, Portugalija, Vokietija
e) Vokietija, Austrija, Belgija, Danija

114. Nurodykite gerą atsakymą

Parlamento mažumos kovos su dauguma metodas vadinamas:
a) Korupcija d) dedukcija
b) Ochlokratija e) profanacija
c) Obstrukcija f) elekcija

115. Nurodykite gerą atsakymą

Vergvaldžių demokratijos niekinamasis pavadinimas:
a) Ochlokratija d) Plutokratija
b) Biurokratija e) Polis
c) Tironija

116. Nurodykite gerą atsakymą

Šie terminai reiškia tą pat:
a) izoliacionizmas ir autarkija
b) suspensija ir neutralitetas
c) jėgų pusiausvyra ir paktas
d) natūralizacija ir moratoriumas
e) neutralitetas ir protektoratas

117. Nurodykite gerą atsakymą

Giminystės ryšio perimamumo reikšme, ypač kalbant apie pilietybę,
kartais vartojamas tarptautinis terminas:
a) d) filiacija
b) natūralizmas e) optacija
c) status quo f) delegatūra

118. Nurodykite gerą atsakymą

Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją darbo laiko trukmę nustato:
a) darbdavys c) įstatymas
b) profsąjunga d) darbuotojas

119. Nurodykite blogą atsakymą

Prezidentą tiesioginiais visuotiniais rinkimais renka šios šalys:
a) Airija e) Lietuva
b) Korėjos Respublika f) Lenkija
c) Šri Lanka g) Rusija
d) Egiptas h) Mongolija

120. Nurodykite blogą atsakymą

Šių valstybių prezidentą renka parlamentas:
a) VFR e) Bulgarijos
b) Italijos f) Jugoslovakijos
c) Rusijos g) Latvijos
d) Indijos h) Izraelio

121. Nurodykite blogą atsakymą

Šios šalys savo prezidentą renka penkeriems metams:
a) VFR e) Lietuva
b) Lenkija f) Čekija
c) Prancūzija g) Slovakija
d) Portugalija h) Vengrija

122. Nurodykite gerą atsakymą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atsakomybė:
a) yra solidari
b) reguluojama Vyriausybės priimtų vidaus darbo nuostatų
c) prisiimama dokumentą pasirašiusio ministro
d) tenka premjerui
e) prisiima seimo

123. Nurodykite gerą atsakymą

Pusiau prezidentinis valdymas dar vadinamas:
a) kohabitacija d) prezentacija
b) habitacija e) reprezentacija
c) rezidencija

124. Nurodykite gerą atsakymą

Legislatyvinė funkcija – tai:
a) valdžios nepripažinimas d) įstatymų leidimas
b) valdžios teigimas e) įstatymų vykdymas
c) narystė parlamente

125. Nurodykite gerą atsakymą

Demokratija galima ir be konstitucijos. Nerašytinės konstitucijos
veikimo ir taikymo geriausiu pavyzdžiu laikoma:
a) Vokietija d) Lenkija
b) Sovietų Sąjunga e) Kanada
c) Didžioji Britanija

126. Nurodykite gerą atsakymą

Pusiau prezidentinio valdymo sistema dar vadinama:
a) Pranzūziškąja d) vokiškąja
b) Bonapartine e) šešėline
c) kaizerine f) šviečiamąja

127. Nurodykite gerą atsakymą

Seniausia ir dabar veikinti konstitucija yra priimta:
a) Islandijoje d) Ispanijoje
b) JAV e) Kinijoje
c) Japonijoje f) Norvegijoje

128. Nurodykite gerą atsakymą

Įstatymų vykdymo funkcija dar yra vadinama:
a) įstatymų „kepiniu“ d) direktyvine
b) „meduolio ir ryklės“ politika e) realizacine
c) egzekutivine

129. Nurodykite blogą atsakymą

Tarpukario laikotarpiu parlamentinė demokratinė santvarka žlugo:
a) Italijoje 1922m. e) Viokietijoje 1933m.
b) Lenkijoje 1926m. f) Prancūzijoje 1935m.
c) Lietuvoje 1926m. g) Graikijoje 1936m.
d) Austrijoje 1933m. h) Ispanijoje 1936m.

130. Nurodykite gerą atsakymą

Pirmoji Europos konstitucija buvo priimta:
a) Karolio Didžiojo imperijoje
b) Genujos Respublikoje
c) Lenkijos-Lietuvos valstybėje
d) Napoleono I imperijoje
e) Anglijoje
f) Prūsijoje

131. Nurodykite gerą atsakymą

Anot žymaus lietuvių teisininko Mykolo Riomelio, kompetencija būna
dvejopa:
a) paprastoji ir sudėtingoji d) atributyvinė ir pagrindinė
b) atskiroji ir sudėtinė e) centrinė ir periferinė
c) sudėtinė ir išskaidytoji

132. Nurodykite blogą atsakymą

Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją valstybės Prezidentas negali:
a) būti seimo nariu
b) užimti jokių kitų pareigų
c) gauti neprezidentinio atlyginimo (nebent už kurybinę veiklą)
d) būti vyresnis nei 80 metų
e) būti politinių partijų nariu

133. Nurodykite blogą atsakymą

Lietuvoje savivalda realizuojama vadovaujantis šiais principais:
a) savivaldybės ir valstybės interesų derinimo
b) administravimo
c) toje savivaldybėje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių
tiesioginio dalyvavimo savivaldybės tarybos rinkimuose, apklausose,
gyventojų sueigose
d) savivaldos institucijų bei jų pareigūnų atskaitingumo gyventojams
e) viešumo ir reagavimo į gyventojų nuomonę
f) teisėtumo ir socialinio teisingumo
g) ekonominio savarankiškumo

134. Nurodykite gerą atsakymą

Separatizmas – tai:
a) valstybės atsiribojimas nuo kitų šalių reikalų
b) reiškinio išskaidymas į sudedamąsias dalis
c) baudžiamųjų priemonių taikymas kuriai nors valstybei
d) taika, kurią valstybė sudaro be sąjungininkų sutikimo
e) siekimas atsiskitri, egzistuoti arba veikti savarankiškai,
nepriklausomai nuo visumos

135. Nurodykite gerą atsakymą

Kolektyvinis saugumas ir galios pusiausvyra – du valstybių sambūvio
tipai. Vienas iš jų yra kito sąlyga. Vadinasi:
a) Galios pusiausvyra galima tik tada, kai tarp valstybių yra
nusistovėjusi ir veikia kolektyvinio saugumo sistema
b) Kolektyvinio saugumo sistema gali veikti tik tada, kai tarp
valstybių viešpatauja taikus sambūvis
c) Kolektyvinio saugumo sistema galima tik tada, kai tarp valstybiu
yra susidariusi daugiapolė galios pusiausvyra
d) Galios pusiausvyra įmanoma tik tada, kai tarp valstybių viešpatauja
taikus sambūvis

136. Nurodykite gerą atsakymą

Toliau pateiktos kai kurių valstybių konstitucijų ištraukos.
Nurodykite , kurios ištraukos yra iš 1992m. Lietuvos Respublikos
Konstitucijos:
a) Valstybės susirinkimas susideda iš 101 nario, išrinkto laisvuose
rinkimuose pagal proporcinę sistemą
a) Neeilines sesijas šaukia Seimo Pirmininkas ne mažiau kaip trečdalio
visų Seimo narių siūlymu, o Konstitucijos numatytais atvejais –
Respublikos Prezidentas
b) Valstybė pripažįsta tradicines […] bažnyčias bei religines
organizacijas. […] Nėra valstybinės religijos
c) Jeigu pirmalaikiai Respublikos Prezidento rinkimai skelbiami jo
antrosios kadencijos metu, tai esamas Respublikos Prezidentas gali
būti išrinktas tik likusiam antrosios kadencijos laikui
d) Visus šlėktas pripažįstame esant lygius tarpusavyje
Nurodykite vienintelę tikslią atsakymų kombinaciją:
a) a, b, c
a) b, c
b) b, c, e
c) b, c, d
d) a, b, d

137. Nurodykite gerą atsakymą

Terminas, žymintis neturtingas valstybes, yra susijęs su šiuo žodžiu
ar žodžių junginiu:
a) bananas c) juodoji bomba e) pietūs g) pusryčiai
b) apelsinas d) galva po saule f) krepšys

138. Nurodykite gerus atsakymus

Valstybės – konfederacijos
a) Lenkijos-Lietuvos valstybė d) JAV 1776-1787m.
b) Didžioji Britanija e) Šveicarija XIX a. pradžioje
c) JAV dabar

139. Nurodykite gerą atsakymą

Seniausias veikiantis parlamentas yra:
a) Rusijos Dūma c) Ispanijos kortesai e)
Lenkijos seimas
b) Anglijos lordų rūmai d) Ispanijos altingas
140. Nurodykite gerą atsakymą

Federacinė valdymo struktūra būdinga:
a) didelėms valstybėms d) metropolijoms
b) nykštukinėms valstybėms e) regionams
c) kolonijoms

141. Nurodykite gerus atsakymus

Lietuvos Respublikos Prezidentas turi teisę:
a) teikti malonę nuteistiesiems
b) atimti Lietuvos Respublikos pilietybę
c) skirti kariuomenės vadą
d) skirti Saugumo tarnybos vadovą
e) sudaryti tarpvalstybinę sutartį
f) šaukti neeilinę Seimo sesiją
g) suteikti aukščiausius karinius laipsnius
h) skirti apygardos teismų teisėjus

142. Nurodykite gerą atsakymą

Sovietų Sąjungos pagal valdymo struktūrą buvo:
a) federacinė valstybinė
b) konfederacinė valstybinė
c) unitarinė valstybinė
d) federacinė, konfederacinė ir unitarinė valstybinė

143. Nurodykite blogą atsakymus

Daugumos atstovavimo rinkimų sistema turi šiuos trūkumus:
a) nėra paranki mažoms partijoms
b) net ir rinkimus laimėjusioji politinė partija ne visuomet gauna
daugumą
vietų parlamente
c) daugelio rinkėjų balsai „pražūva“
d) pernelyg ilgai užtrunka rinkimai

144. Nurodykite blogą atsakymus

Politinių partijų finansavimo šaltinis būna:
a) socialinės apsaugos fondas
b) partijai priklausančių bankų veikla
c) partijos narių mokestis
d) suinteresuotų grupių subsidijos
e) subsidijos iš užsienio
f) lėšos iš valstybės biudžeto

145. Nurodykite gerą atsakymą

Tarptautinis žodis „sinekūra“ reiškia:
a) posėdis, pasitarimas d) bendras veikimas
b) be vietos e) be poilsio
c) be rūpesčio

146. Nurodykite blogą atsakymus

Lietuvos Respublikoje renkami šie mokesčiai:
a) pridėtinės vertės mokestis
b) akcizas
c) fizinių asmenų mokestis
d) aukštojo mokslo mokestis
e) žemės mokestis
f) konsulinis mokestis
g) žyminis mokestis
h) mokestis už aplinkos teršimą

147. Nurodykite gerą atsakymą

Valstybės biudžeto deficitu vadinama:
a) žemės išteklių trūkumas
b) pinigų ir kitų vertybinių ženklų trūkumas
c) skolos užsieniui
d) nurašytos fizikinių asmenų skolos valstybei
e) išlaidos, viršijančios pajamas

148. Nurodykite gerą atsakymą

Tarptautinis žodis „deputatas“ reiškia:
a) paskirtas c) pagerbtas e) atstovas
b) išrinktas d) aukštesnis f) viešpats

149. Nurodykite gerus atsakymus

Transnacionaliniais politikos ir visuomenės veikėjais galima laikyti:
a) popiežių
b) Angolos prezidentą
c) JTO Generalinį Sekretorių
d) Bolivijos premjerą
e) Tarptautinio Olimpinio Komiteto Prezidentą

150. Nurodykite gerą atsakymą

Kolonijų tautų vadavimosi iš metropolijų valdžios ir nepriklausomų
valstybių kūrimo procesas vadinamas:
a) demetropolizacija
b) dekolonizacija
c) desegregacija
d) nacionaliniu judėjimu
e) charizma

Atsakymai:

101 – a, c, e, f; 102 – d; 103 – b; 104 – e; 105 – c; 106 – a, c, e, f; 107 –
b; 108 – a; 109 – a; 110 – b, c, d, e, f, h; 111 – a, b, c, e; 112 – b;
113 – c; 114 – c; 115 – a; 116 – a; 117 – d; 118 – c; 119 – d; 120 – c;
121 – c; 122 – a; 123 – a; 124 – d; 125 – c; 126 – a; 127 – b; 128 – c; 129
– f; 130 – c; 131 – d; 132 – d; 133 – b; 134 – e; 135 – c; 136 – d; 137 –
e; 138 – d, e; 139 – d; 140 –a; 141 – a, c, d, f, g, h; 142 – d; 143 – d;
144 – a; 145 – c; 146 – d; 147 – e; 148 – a; 149 – a, c, e; 150 – b

Teisės testas (Nr.4)

 

76. Nurodykite gerą atsakymą

Kvalifikuota dauguma reiškia, kad reikia surinkti:
a) nustatytą balsų kiekį
b) 50 proc. rinkėjų balsų plius vieną balsą
c) daugiau balsų už beturį kitą kandidatą
d) pusę rinkėjų balsų
e) daugiau balsų už visus kitus kandidatus kartu

77. Nurodykite gerus atsakymus

Šiose valstybėse yra dviejų rūmų parlamentas:
a) Lietuvoje
b) Prancūzijoje
c) Austrijoje
d) Izraelyje
e) Vokietijoje
f) Rusijoje
78. Nurodykite gerą atsakymą

Didžiausių kalbų grupių penketukas yra toks:
a) kinų, anglų, hindi, ispanų, arabų
b) kinų, hindi, anglų, arabų portugalų
c) kinų, anglų, hindi, arabų, rusų

79. Nurodykite tikslų apibrėžimą

a) Vakansija – rinkimuose laimėtas rinkėjo balsas
b) Protekcija – ko nors pirmumas
c) Kompetencija – atlyginimas už patirtus nuostolius
d) Mandatas – rinkėjų įgaliojimas asmeniui atstovauti jiems kokiame
nors aukštesnio lygio forume
e) Koalicija – tarptautinė sutartis, reguliuojantis retų gyvūnų
globą

80. Nurodykite gerą atsakymą

Didžiausių religinių penketukas kartu su indiferentais – tikėjimui
abejingais žmonėmis ir ateistais yra toks:
a) musulmonai, katalikai, induistai, protestantai, indiferentai
b) musulmonai, katalikai, indiferentai, induistai, protestantai
c) musulmonai, katalikai, budistai, induistai, stačiatikiai
d) musulmonai, kinų liaudiškos religijos, katalikai, protestantai,
ateistai
e) musulmonai, kinų liaudiškos religijos, katalikai, indiferentai,
ateistai

81. Nurodykite gerą atsakymą

Ombudsmeno pareigybė pirmąkart buvo įsteigta:
a) Suomijoje
b) Anglijoje
c) Austrijoje-Vengrijoje
d) Švedijoje
e) Nyderlanduose (Olandijoje)
f) Beniliukso valstybėse

82. Nurodykite gerą atsakymą

Posakio: „Karas yra tik politikos įrankis, tai ta pati politika, tik
vykdoma kitomis priemonėmis“, autorius yra:
a) Otas fon Bistras d) Napoleonas I
b) Kaizeris Vilhelmas II e) Adolfas Hitleris
c) Karlas fon Klaucevicas f) Paulis Hinderburgas

83. Nurodykite gerą atsakymą

Pasyviajai ir aktyviajai rinkimų teisei bendra tai, kad:
a) jomis nesinaudoja asmenys, atliekantys būtinąją karinę tarnybą
b) joms abiem visada yra taikomas amžiaus cenzas
c) tas pats asmuo jomis gali naudotis tik toje pačioje rinkimų
apylinkėje
d) jomis negali naudotis piliečiai, rinkimų dieną esantys užsienyje
e) asmuo, realizuodamas bet kurią iš šių teisių, visada turi tik
vieną balsą
f) asmuo savo valią išreiškia slaptai

84. Nurodykite gerą atsakymą

Didžiausių pagal gyventojų skaičių valstybinių penketukas yra toks:
a) Kinija, Indija, Bangladešas, JAV, Rusija Kinija, Indija, JAV, Rusija, Indonezija
c) Kinija, Indija, JAV, Pakistanas, Brazilija
d) Kinija, Indija, JAV, Indonezija, Brazilija

85. Nurodykite blogą atsakymą

Savarankiškos valstybės skiriamieji požymiai yra šie:
a) įsikūrusi tam tikroje tiksliai nustatytoje teritorijoje
b) jos teritorijos neskaido kitų valstybių teritorija
c) nepriklausoma nuo kitų bendrijų
d) pripažįstama kitų valstybių
e) turi savo vyriausybę

86. Nurodykite gerus atsakymus

Kontinentinėms valstybėmis laikomos:
a) Prancūzija e) Rusija
b) Kipras f) Austrija
c) Didžioji Britanija g) Danija
d) Vokietija

87. Nurodykite blogą atsakymą

Lietuvos Respublikos Seimo nariais gali būti renkami Lietuvos
Respublikos piliečiai:
a) kurie rinkimų dieną yra ne jaunesni kaip 25 metų
b) kurie nuolat gyvena Lietuvoje
c) kurie nėra įsipareigoję priesaika ar pasižadėjimu užsienio
valstybei
d) kurie yra atlikę teismo paskirtą bausmę
e) kurie užima mokamas pareigas sukarintose ir saugumo tarnybose

88. Nurodykite blogą atsakymą

Lietuvos Respublikos pilietybės netenkama:
a) Ilgiau kaip dvejus metus be pertraukos gyvenant užsienyje su
negaliojančiu Lietuvos Respublikos piliečio pasu
b) Stojant kitos valstybės karinėn tarnybon ar pareigūnu valstybinėn
tarnybon be Lietuvos Respublikos kompetentingų organų leidimo
c) Atsisakius Lietuvos Respublikos pilietybės
d) Įgijus kitos valstybės pilietybę
e) Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių numatytais pagrindais

89. Nurodykite gerą atsakymą

Tarptautinis žodis „respublika“ reiškia:
a) nepriklausomas kraštas d) visuomeninis (viešas) reikalas
b) visa publika e) šalies valdžia
c) žmonių valdžia

90. Nurodykite gerus atsakymus

Neakivaizdžios valdžios pavyzdžiai:
a) eismą reguliuojančio policininko gestai
b) politinis ultimatumas, vienos valstybės pareikštas kitai
c) žurnalisto kritinis straipsnis
d) tėvų santykis su vaikais
e) bažnyčios nurodymai tikintiesiems

91. Nurodykite gerus atsakymus

Šios tautos neturi valstybinės teritorijos:
a) Šiaurės Amerikos indėnai d) čigonai g) albanai
b) palestiniečiai e) karaimai h) berberai
c) serbai f) kurdai i) mongolai

92. Nurodykite gerą atsakymą

Farerų salos priklauso:
a) JTO e) Danijai
b) NATO f) Didžiajai Britanijai
c) Kanadai g) Norvegijai
d) Islandijai

93. Nurodykite blogą atsakymą

Demokratijos skiriamieji požymiai yra šie:
a) valstybės, tautos suverenumas d) tautos atstovų skyrimas
dirbti parlamente
b) plebiscitai e) socialinių grupių
santarvė
c) referendumai

94. Nurodykite blogą atsakymą

Sovietų Sąjungoje tarpininkais tarp komunistų partijos ir eilinių
piliečių buvo:
a) armija e) darbovietė
b) valstybės aparatas f) pirminės partijos organizacijos
c) kitos partijos g) mokyklos ir universitetai
d) KGB h) žiniasklaida

95. Nurodykite gerus atsakymus

Cicerono pilietinės filosofijos dokritą sudarė:

klasių kovos akcentavimas

a) valdžios kildinimas iš tautos
b) bažnyčios menkinimas
c) teiginys, kad žmonės iš prigimties yra lygūs
d) nuo realybės nutolusios idėjos

96. Nurodykite gerą atsakymą

„Dviejų kalavijų“ teritorija buvo populiari:
a) antikos laikais
b) ankstyvosios krikščionybės laikais
c) kryžiaus žygių laikotarpiu
d) didžiųjų geografinių atradimų laikais
e) renesanso epochoje

97. Nurodykite gerą atsakymą

Konciliarinės bažnyčios teritorijos teigimu:

a) aukščiausioji bažnyčios valdžia priklauso visiems tikintiesiems
b) aukščiausioji bažnyčios valdžia priklauso visuotiniam vyskupų
susirinkimui
c) aukščiausiosios bažnyčios valdžios iš viso nėra
d) aukščiausioji bažnyčios valdžia priklauso popiežiui

98. Nurodykite gerus atsakymus

Nikolo Makiavelio politinė filosofija:
a) teigė, kad valstybę gali išgelbėti stiprus vadovas
b) propagavo politeizmą
c) būdu gerovei pasiekti laikė perversmą
d) pateisino amoralias politines priemones
e) teigė, kad žmonės yra netobuli ir linkę į blogį

99. Nurodykite blogą atsakymą

Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją Lietuvos Seimas:
a) svarsto ir priima Konstitucijos pataisas
b) leidžia įstatymus
c) priima nutarimus dėl referendumų
d) skiria Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus
e) steigia profesines sąjungas
f) skiria ir atleidžia valstybės kontrolierių
g) leidžia amnestijos aktus
h) tvirtina valstybės biudžetą

100. Nurodykite blogą atsakymą

Žano Bodeno politinės filosofija:
a) stojo už laisvą rinką
b) esminių valstybės simbolių laikė suverenitetą
c) valstybei pripažino nedalomos valdžios monopolį
d) gynė intelektualią absoliutinę monarchiją
e) teigė, kad suverenas teisę valdyti gauna iš Dievo

Atsakymai:

75 – c; 76 – a; 77 – b, c, e, f; 78 – a; 79
– d; 80 – b; 81 – d; 82 – c; 83 – b; 84 – d; 85 – b; 86 – a, d, e, f, g;
87 – e; 88 – a; 89 – d; 90 – c, d, e; 91 – a, b, d, e, f, h; 92 – e; 93 –
d; 94 – c; 95 – b, d, e; 96 – b; 97 – b; 98 – a, d, e; 99 – e; 100 – a

Teisės testas (Nr.3)

 

51. Nurodykite gerą atsakymą

Visuomenės sutarties teorija, teigianti, kad valstybės ir įstatymų
pagrindas esanti žmonių tarpusavio sutartis, susiformavo ir
išpopuliarėjo:
a) antikos laikais c) vėlyvaisiais viduramžiais
b) ankstyvaisiais viduramžiais d) naujaisiais laikais

52. Nurodykite gerus atsakymus

„Valdžios padalijimo“ principui būdinga:
a) atskiri parlamento ir prezidento rinkimai
b) bendri parlamento ir prezidento rinkimai
c) prezidento vadovavimas vykdomajai valdžiai
d) parlamento ir prezidento institucijų savarankiškumas
e) parlamento ir prezidento tarpusavio priklausomybė

53. Nurodykite gerą atsakymą

Asmuo be pilietybės vadinamas:
a) patriotu d) kosmopolitu
b) repatriantu e) kolonistu
c) apatridu

54. Nurodykite tikslius teiginius

a) Minimalioje valstybėje draudžiama viskas, išskyrus tai, ką leidžia
įstatymas
b) Minimalioje valstybėje leidžiama viskas, išskyrus tai, ką draudžia
įstatymas
c) Maksimalioje valstybėje draudžiama viskas, išskyrus tai, ką leidžia
įstatymas
d) Gynybos dilema reiškia, kad vyriausybės išlaidos gynybai, užuot
stiprinusios valstybės saugumą, jam vis labiau kenkia
e) Maksimali valstybė – totalitarinė valstybė
f) Bendrųjų ekonomikos tyrimų metodas vadinamas mikroekonomika

56. Nurodykite gerus atsakymus

Didžiausios federacinės valstybės yra šios:
a) JAV f) Japonija
b) Kanada g) Australija
c) Brazilija h) Prancūzija
d) Rusija i) Indija
e) Kinija

57. Nurodykite gerus atsakymus

Unitarinės valstybės yra šios:
a) Indija f) Vokietija
b) Prancūzija g) Turkija
c) Japonija h) Lenkija
d) Didžioji Britanija i) Olandija (Nyderlandai)
e) Izraelis j) Tanzanija

58. Nurodykite blogą atsakymą

Civilinei administracijai būdingos šios veiklos sritys:
a) socialinė apsauga f) savivalda
b) vidaus ir užsienio reikalai g) kultūra
c) valstybės saugumas h) ekologija
d) finansai i) sveikatos apsauga
e) švietimas

59. Nurodykite blogą atsakymą

Pusiau prezidentinę valdymo sistemą apibūdina šie pagrindiniai
požymiai:
a) prezidentą renka ne parlamentas, bet tauta
b) prezidentas disponuoja svarbiausias vykdomosios valdžios įgaliojimais
c) prezidentui priklauso visi vykdomosios valdžios įgaliojimai
d) ministrą pirmininką skiria prezidentas, tačiau tik parlamentui
pritarus
e) ministras pirmininkas gali vadovauti vyriausybei, jeigu turi
parlamento daugumos pasitikėjimą

60. Nurodykite blogą atsakymą

Lietuvos Respublikos Seimo nario įgaliojimai laikomi nutrūkusiais:
a) Seimo nariui mirus
b) Seimo nariui atsistatydinus
c) Seimo narį rinkėjams atstatydinus
d) Seimo narį pripažinus neveiksniu
e) Seimui panaikinus Seimo nario mandatą apkaltos proceso tvarka
f) Seimo nariui ėmusis arba neatsisakius darbo, nesuderinamo su jo
pareigomis

61. Nurodykite blogą atsakymą

Asmuo, ketinantis kelti savo kandidatūrą į Lietuvos Respublikos Seimo
narius, turi pateikti:
a) politinės partijos ar organizacijos pareiškimą dėl iškėlimo kandidatu į
Seimo narius konkrečioje rinkimų apygardoje
b) savo pareiškimą dėl iškėlimo kandidatu į Seimo narius
c) paties pasirašyta įsipareigojimą, jei būt. Išrinktas, nutraukti darbo
ar kitokią veiklą, nesuderinamą su Seimo nario statusu
d) pajamų ir turto deklaraciją
e) autobiografiją
f) dokumentą, patvirtinantį, kad yra sumokėtas rinkimų užstatas

62. Nurodykite blogą atsakymą

Prezidento valdymo sistema veikia šiose valstybėse:
a) JAV c)Meksikoje
b) Didžiojoje Britanijoje d) Kosta Rikoje

63. Nurodykite blogą atsakymą

Parlamentas demokratinėje visuomenėje atlieka šias pagrindines
funkcijas:
a) atstovauja tautai d) tvirtina valstybės biudžetą
b) leidžia įstatymus e) formuoja vykdomąją valdžią
c) kontroliuoja įstatymų vykdymą f) kontroliuoja vykdomąją valdžią

64. Nurodykite gerą atsakymą

Balsavimas Didžiosios Britanijos parlamente vyksta:
a) pakeliant ranką
b) kilnojant spalvotus kamuoliukus
c) spaudant mygtukus
d) kliaujantis spikerio „klausa“

65. Nurodykite gerą atsakymą


Liberalizmą ir socializmą sieja šis teiginys:
a) visuomenės varomoji jėga – asmenybės
b) visuomenės varomoji jėga – klasės
c) žmonijos istorija – nuolatinė klasių kova
d) visi žmonės iš prigimties yra laisvi ir lygūs
e) valstybė turi remti visus gyventojus
f) valstybėje turi viešpatauti socialinė lygybė ir teisingumas

66. Nurodykite blogą atsakymą

Šios nuostatos yra priimtinos liberalams:
a) priešinimasis sustabarėjusiais, nekintamai tvarkai
b) individualizmas
c) vyriausybė atlieka „naktinio sargo“ funkciją
d) žmonės gimsta laisvi ir lygūs
e) vyriausybė – aktyvus konfliktų sprendėjas ir teisėjas

67. Nurodykite gerus atsakymus

Antikos politinės filosofijos kūrėjais laikomi:
a) Dekartas c) Seneka e) Ciceronas
b) Platonas d) Džeimsas Milis f) Aristotelis

68. Nurodykite gerą atsakymą

Atėnų demokratija suklestėjo valdant:
a) Perikliui d) Platonui
b) Aleksandrui Makedoniečiu e) Cezariu
c) Sofokliu

69. Nurodykite gerą atsakymą

Konservatizmą ir socializmą sieja:
a) požiūris į mokesčius
b) įsitikinimas, kad visuomenė susiskaidžiusi į klases ir luomus
c) pastangos vykdyti reformas
d) asmens laisvės principas
e) nuostata, jog visi yra lygūs prieš įstatymus

70. Nurodykite gerą atsakymą

Politinės jėgos, išdėstytos pagal politinį spektrą „kairė – dešinė“:
a) socialliberalai, liberalai, socialdemokratai, komunistai,
konservatoriai
b) socialdemokratai, komunistai, liberalai, socialliberalai,
konservatoriai
c) komunistai, socialdemokratai, socialliberalai, liberalai
konservatoriai
d) komunistai, socialdemokratai, liberalai, socialliberalai,
konservatoriai

71. Nurodykite gerą atsakymą

Šios politinės jėgos yra labiausiai linkusios į ekstremizmą:
a) radikalai, socialliberalai, konservatoriai, fašistai
b) komunistai, fašistai, nacionalistai, anarchistai
c) anarchistai, krikščionys demokratai, socialdemokratai, liberalai
d) komunistai, fašistai, socialdemokratai, socialliberalai
e) socialdemokratai, socialliberalai, liberalai, konservatoriai

72. Nurodykite gerą atsakymą

Šios politinės jėgos laikomos nuosaikiomis:
a) socialdemokratai, socialliberalai, liberalai, konservatoriai
b) socialdemokratai, anarchistai, liberalai
c) liberalai, konservatoriai, komunistai
d) socialliberalai, demokratai, nacionalistai

73. Nurodykite blogą atsakymą

Diktatūrai būdinga:
a) Autoritarizmas
b) Totalitarizmas
c) Asmens kultūra
d) Vyriausybės neatsakingumas savo piliečiams
e) Ribota vyriausybės valdžia
f) Reguliarių ir laisvų rinkimų stoka

74. Nurodykite gerą atsakymą

Autarkija vadinama:
a) nykstanti autoritarizmo atmaina
b) uždaro, savo poreikius tenkinančio šalies ūkio kūrimas
c) valdžios nebuvimas, bevaldystė
d) vienvaldystė
e) visas valstybės ūkis
f) „atvirų sienų“ politika

75. Nurodykite gerą atsakymą

Tarptautinis žodis „diplomas“ reiškia:
a) toli matantis
b) toli dirbantis
c) dvilinkas dokumentas
d) baltas lapas
e) pasaulio pilietis

Atsakymai:

51 – d; 52 – a, c, d; 53 – c; 54 – a; 55 – b, c, d, e; 56 – a, b,
c, d, g, i; 57 – b, c, d, e, g, h, i; 58 – c; 59 – c; 60 – c; 61 – a; 62 –
b; 63 – c; 64 – d; 65 – d; 66 – e; 67 – b, c, e, f; 68 – a; 69 – e; 70 – c;
71 – b; 72 – a; 73 – e; 74 – b; 75 – c.

Teisės testas (Nr.2)

 

26. Nurodykite gerus atsakymus

Totalitarinių valstybių pavyzdžiai:
a) Sovietų Sąjunga, valdoma Stalino
b) Pinočeto valdoma Čilė
c) Lietuva 1927–1940m. laikotarpiu
d) Čečėnija
e) Vokietija, valdoma Hitlerio
f) Izraelis
g) Franko valdoma Ispanija
h) Dabartinė Rusija

27. Nurodykite gerus atsakymus

Kitados rinkimų praktikoje buvo taikomi šie cenzai:

a) kraujo e) pažiūrų
b) amžiaus f) sėslumo
c) lyties g) kilmės
d) išsilavinimo h) turto

28. Nurodykite blogą atsakymą

Šie teiginiai atitinka Tarptautinio Teismo |Statusą (1945m.)
a) Teismo narius renka Generalinė Asamblėja ir Saugumo Taryba
b) Teismą sudaro 18 narių
c) Teismo būstinė – Haga
d) Teismas posėdžiauja nuolat, išskyrus atostogas
e) Teismo nariai negali būti atstovais, įgaliotiniais ar advokatais
jokioje teismo byloje
f) Teismo nariai renkami devyneriems metams

29. Nurodykite gerą atsakymą

Nepriklausomų Valstybių Sandraugą sudaro:
a) Rusija, Ukraina, Uzbekistanas, Kazachstanas, Baltarusija,
Azerbaidžanas, Tadžikistanas, Moldova, Kirgizija, Turkmėnija,
Armėnija
b) Rusija, Ukraina, Baltarusija
c) Rusija, Ukraina, Uzbekija, Kazachija, Baltarusija, Azerbaidžanas,
Gruzija, Tadžikija, Moldavija, Kirgizija, Turkmėnija, Armėnija

30. Nurodykite blogą atsakymą

Pliuralizmo – laisvo organizavimosi ir konkuravimo atveju interesų
grupės savo tikslų siekia:
a) revoliucijomis
b) jėga ir terorizmu
c) svarbios informacijos kontrole
d) rinkiminėmis kampanijomis
e) ekonominiu spaudimu
f) žiniasklaidos kampanijomis

31. Nurodykite gerą atsakymą

Būdamas kolegialaus organo nariui neleist įsigalioti daugumos
narių priimtam sprendimui vadinamas:
a) tabu d) idee fixe
b) Liberum veto e) demagogija
d) veto

32. Nurodykite blogą atsakymą

Buvusių ir esamų diplomatinių rankų ar diplomatinių pareigų pavadinimai:
a) dragomanas f) konsulas
b) duajenas g) nuncijus
c) prefektas h) legatas
d) nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius i) reikalų
patikėtinis
e) rezidentas k) atašė

33. Nurodykite blogą atsakymą

Neasocijuotų interesų grupių pavyzdžiai:
a) „neliečiamųjų“ kastos Indijoje
b) čigonai, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos
c) politinės organizacijos
d) JAV negrai XX a. 6—7-ame dešimtmetyje

34. Nurodykite blogą atsakymą

Dvipartinės sistemos trūkumai:

a) dažnos krizės
b) pernelyg didelė politinių partijų atsakomybė
c) vyriausybės stabilumo priklausomybė nuo rinkėjų siekių
d) maža galimybė iškilti trečiajai politinei partijai.

35. Nurodykite gerus atsakymus

Kalbant apie pilietybės pasirinkimą vartojami šie terminai:
a) Kvorumas d) ipso facto
b) Optacija e) natūralizacija
c) repatriantas f) jus gentium

36. Nurodykite gerą atsakymą

1949m. į NATO įstojo šios valstybės:
a) Belgija, Turkija, Šiaurės Airija, Islandija, JAV, ir dar 6
valstybės
b) Graikija, Turkija, JAV, Kanada, Prancūzija, ir dar 7 valstybės
c) Belgija, Prancūzija, Portugalija, Kanada, JAV, Olandija
(Nyderlandai) ir dar 6 valstybės

37. Nurodykite tikslius apibrėžimus

a) Departamentas – kai kurių šalių ministerija, jos padalinys, žinyba
b) Departamentas – Prancūzijos administracinis teritorinis vienetas
c) Asociacija – suderinta kelių įstaigų veikla
d) Geopolitika – doktrina apie žemės turtų įtaką politikai
e) Peticija – kolektyvinis prašymas, įteikiamas aukščiausiems valdžios
organams

38. Nurodykite gerą atsakymą

Oficiali Europos Tarybos kalba yra:
a) anglų ir prancūzų d) esperanto
b) anglų e) vokiečių, prancūzų ir ispanų
c) anglų, arabų ispanų

39. Nurodykite blogą atsakymą

Totalitarizmo Sąlygomis:
a) valdymas remiasi kairine jėga ir yra susiformavęs po karinio
perversmo, po politinės demokratijos krizės, kurios valstybė
neįveikia konstitucinėmis priemonėmis
b) vyriausybė nėra atsakinga ir atsakinga savo piliečiams
c) tauta visada gali nušalinti nuo valdžios netinkamus pareigūnus
d) nevyksta reguliarūs ir laisvi rinkimai, varžomos piliečių politinės
teisės, ribojama arba iš viso draudžiama politinių organizacijų
veikla, cenzūruojama spauda

40. Nurodykite gerą atsakymą

Lietuvos Respublikos ir JAV prezidento institucija yra bendra tai,
kad:

a) kartu su prezidentu renkamas viceprezidentas
b) prezidentas renkamas visuotiniuose tiesioginiuose rinkimuose
c) prezidentas renkamas penkeriems metams
d) prezidentu gali būti renkamas asmuo, kuriam iki rinkimų dienos yra
suėję ne mažiau kaip keturiasdešimt metų
e) išrinktas prezidentas sustabdo savo veiklą politinėse partijose ir
organizacijose iki naujos prezidento rinkimų kampanijos pradžios
f) prezidentas yra ministrų kabineto vadovas
g) prezidentas naudojasi suspensyvinio veto teise
h) prezidentas Konstitucijoje numatytais atvejais gali skelbti
pirmalaikius parlamento rinkimus
i) prezidentas turi įstatymų leidybos iniciatyvos teisę

41. Nurodykite gerus atsakymus

Viduramžiais politinės filosofijos idėjas skelbė:
a) Nikolajus Makiavelis d) Tomas Akvinietis
b) Tomas Hadsonas e) Rodžeris Bekonas
c) Džonas Lokas

42. Nurodykite blogą atsakymą

Užsienio reikalų ministerija paprastai pavedami šie reikalai:
a) teikti parlamentui ir ministrų kabinetui informacija, kuria
remdamiesi šie valdymo organai planuoja užsienio politikos
kryptimi ir uždavinius bei priima politinius sprendimus šioje
valstybės politikos sferoje
b) tarpininkauti savo šalies piliečiams įsidarbinant užsienio
šalyse
c) tiesiogiai vadovauti valstybės diplomatinėms ir konsulinėms
tarnyboms, veikiančioms užsienio kraštuose
d) atlikti tiek dvišalių, tiek daugiašalių valstybių ir vyriausybių
susirinkimų ir derybų organizavimo parengiamąjį darbą
e) koordinuoti informacijos apie šalį teikiamą užsienio valstybėms

43. Nurodykite blogą atsakymą

Pagal paskirtį tarptautinė teisė taip skirstoma:
a) diplomatinė ir konsulinė teisė
b) tarptautiniu organizacijų teisė
c) kosmoso teisė
d) žemės gelmių išteklių teisė
e) oreivystės teisė
f) jūros teisė
g) normos, nustatančios valstybių sambūvio principus
h) normos, reguliuojančios tarpvalstybinių sutarčių sudarymo
procedūrą bei sutarčių galiojimo sąlygas
i) tarptautinė humanitarinė teisė
j) normos, reguliuojančios tarptautinių ginčų sprendimą

44. Nurodykite blogą atsakymą

Socializmo politinė doktrina ilgainiui suskilo į dvi pagrindines
atšakas – komunizmą ir socialdemokratiją, kurios turi daug panašumų:
a) abi stoja už socialinę lygybę
b) abi skelbiasi reiškiančios dirbančiųjų interesus
c) abi ragina siekti valdžios tik demokratiniais rinkimais
d) abi gina socialinį teisingumą
e) abi skelbiasi esančios demokratinės
f) abi pritaria valstybiniam ekonomikos reguliavimui
g) abi skelbiasi palaikančios asmens laisvės idėją
h) abi jas jau buvo bandyta įgyvendinti

45. Nurodykite blogą atsakymą

Negalima įsivaizduoti šeimos, neturinčios darbo įrankių. Esama
dvejopų įrankių: gyvų ir negyvų. Vergas yra gyvas įrankis. Jei
kiekvienas įrankis galėtų gavęs įsakymą pats atlikti darbą, jeigu
šaudyklės austų pačios, tada šeimos galva apsieitų be vergų. Yra
viršesnių žmonių, kaip kad ir siela yra viršesnė už kūną.“
Čia cituojama:
a) T. Moro „Utopija“
b) Plato „Valstybė“
c) Ž.Ž. Ruso „Visuomenės sutartis“
d) L. Blano „Darbo organizavimas“
e) JAV „Nepriklausomybės deklaracija“
f) „Komunistų partijos manifestas“
g) Aristotelio „Politika“
h) T. Peino „sveikas protas“

46. Nurodykite blogą atsakymą

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ypatumai:
a) Konstitucinį Teismą sudaro 9 žmonės
b) Jo teisėjai skiriami devyneriems metams
c) Pirmininkas skiriamas iki gyvos galvos
d) Pirmininką skiria Seimas Respublikos Prezidento teikimu
e) Teisėjai negali dalyvauti politinių partijų ir kitų politinių
organizacijų veikloje
f) Nagrinėja bylas ir išvadas priima kolegialiai, dalyvaujant ne mažiau
kaip 2/3 visų teisėjų

47. Nurodykite blogą atsakymą

Kandidatu į Lietuvos Respublikos Prezidentus gali būti:
a) tas pats asmuo ne daugiau kaip kartą
b) tas pats asmuo ne daugiau kaip du kartus iš eilės
c) asmuo, turintis ne mažiau kaip trejus pastaruosius metus gyvenęs
Lietuvoje
d) asmuo, kuris gali būti renkamas Seimo nariu

48. Nurodykite blogą atsakymą

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama:
a) gimus (filiacijos principu)
b) davus priesaiką ar pasižadėjimą
c) optacijos būdu
d) natūralizacijos būdu
e) įgyvendinus teisę į pilietybę

49. Nurodykite blogą atsakymą

Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti suteikiama asmeniui jo prašymu,
jeigu jis sutinka prisiekti Respublikai ir atitinka šias sąlygas:
a) yra išlaikęs lietuvių kalbos egzaminą (moka lietuviškai kalbėti ir
skaityti)
b) turi nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje
pastaruosius dešimt metų
c) turi nuolatinę darbo vietą arba nuolatinį legalų pragyvenimo šaltinį
Lietuvos Respublikos teritorijoje
d) gavo politinį prieglobstį ir globotiniu išbuvo trejus metus
e) yra išlaikęs Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą

50. Nurodykite blogą atsakymą

Teisės rūšys:
a) konjunktūrinė e) konstitucinė
b) administracinė f) tarptautinė
c) baudžiamoji g) valstybinė
d) civilinė

Atsakymai:

26 – a, b, e, g; 27 – b, c, d, f, h; 28 – b; 29 – c; 30 – a; 31 – c; 32 – c; 33 – c;
34 – a; 35 – b, c, e, f; 36 – c; 37 – a, b, e; 38 – a; 39 – c; 40 – g; 41
– a, d, e; 42 – b, 43 – d; 44 – c; 45 – g; 46 – c; 47 – a; 48 – b; 49 – d;
50 – a;