Ekonomika

Valstybės ekonominė sistema, ekonominė politika ir ekonomikos plėtros strategija

I DALIS. VALSTYBĖS EKONOMINĖS POLITIKOS FORMULAVIMAS 1. Valstybės ekonominė sistema, ekonominė politika ir ekonomikos plėtros strategija 1.1. Valstybės ekonominė sistema Valstybės ekonominės politikos efektyvumas priklauso nuo objekto – ekonomikos ir joje vykstančių sudėtingų ir prieštaringų procesų – adekvataus suvokimo. Neteisingas situacijos supratimas gali būti vienas iš ekonominę krizę sukeliančių veiksnių. Sparčiai kintant Lietuvos ekonomikos augimo […]

Valstybės biudžeto pajamos ir išlaidos

Valstybės pajamų šaltiniai Abstrakčiai kalbant galima teigti, kad valstybė – tai institucija, teikianti specifines paslaugas (tokias kaip krašto apsauga, švietimas, sveikatos apsauga visuomeninis saugumas ir t.t.) ir mainais už jas įvairių mokesčių pavidalu gaunanti pajamas į biudžetą. Norėdama atlikti daugybę funkcijų, valstybė turi disponuoti lėšomis, pakankamomis išlaidoms finansuoti. Šios lėšos “suplaukia” į valstybės iždą iš […]

Kelio ženklai, eismo saugumas keliuose

ĮVADAS Saugų eismą keliais veikia daug komponentų, kuriuos galima sutelkti į glaudžiai susijusią visumą, išskiriant keturias jos sudedamąsias dalis: eismo dalyvis, transporto priemonė, kelias ir aplinka. Šios sistemos sudedamąsias dalis galima veikti įvairiomis teisinėmis, administracinėmis, inžinerinėmis, švietėjiškomis priemonėmis, mokslo tiriamaisiais darbais. Visų šių sudedamųjų dalių įtaka saugiam eismui yra vienodai svarbi ir tiesiogiai priklauso nuo […]

Bendrojo kainų lygio kilimas (Infliacija)

ĮVADAS Ekonomika yra labai platus mokslas, apibūdinant kurį daugelis mokslininkų parinkdavo savo, vis naujus žodžius. Mes priminsime tik tiek, kad ekonomikoje galima išskirti du skyrius – mikro- ir makroekonomika. Mus, žinoma, dabar domina tik antrasis. Makroekonomika – tai mokslas, tiriantis šalies ekonomikos funkcionavimą, tokius reiškinius, kaip nedarbas, BVP, BNP, infliacija, agreguota pasiūla ir paklausa. Šiame […]

Bendroji pasiūla, kitimas ir jos veiksniai Lietuvoje

ĮVADAS Kiekviena valstybė siekia užtikrinti stabilų šalies ekonominį augimą, tačiau šio tikslo siekimas paprastai yra susijęs su bendrosios pasiūlos ir bendrosios paklausos suderinimo politika. Bendroji pasiūla atspindi bendrojo produkto kiekį, kurį šalies gamintojai gali bendrai pasiūlyti per tam tikrą laikotarpį, esant tam tikrai kainai. Svarbiausi veiksniai, lemiantys bendrosios pasiūlos pokyčius, yra darbo užmokestis ir darbo […]

Įmonių įkurimas ir registravimas

Darbo uždaviniai: Išsiaiškinti įmonių steigimo organizavimo tvarką; Susipažinti su pagrindiniais įstatymais bei jų nuostatomis, reglamentuojančiomis įmonių teisinę registraciją; susipažinti su įmonių steigimo būdais. 1. Išvardinti pagrindines įmonių rūšis ir pateikti pavyzdžių. Norint ivertinti šalies ūkio veiklą, planuoti bei palyginti atskirų šalių imones, panašias imones reikia suskirstyti i grupes. Veiklos panašumas nustatomas pagal veiklos paskirtį ir […]

Makroekonomika

Makroekonomika ir jos problemos 1. Kas yra makroekonomika? Makroekonomika – mokslas, tiriantis ekonomiką kaip visumą, jos funkcionavimo principus. Jos elementai grupuojami į visumą, atspindinčią ekonominės veiklos rezultatus (dažniausiai per metus). Makroekonomika – ekonomikos disciplina, nagrinėjanti ekonominę sistemą kaip visumą arba sustambintus jos sektorius. 2. Kokius reiškinius nagrinėja makroekonomika? nagrinėja ekonomiką kaip visumą. Makroekonomikos objektas nagrinėja- […]

Valstybės teikiamos prekės arba paslaugos, prieinamos visiems visuomenės nariams (Viešosios gėrybės)

ĮVADAS Kur beeitų ir ką bedarytų šiuolaikinės visuomenės narys, visur gauna arba pats teikia įvairias prekes ir paslaugas. Kai kurios prekės ir paslaugos naudingos atskiriems žmonėms, kai kurios- konkrečiai visuomenės daliai, o kai kurios prekės ir paslaugos teikia naudą visai visuomenei. Šias įvairias prekes ir paslaugas galima vadinti gėrybėmis. Yra gėrybių, kurios teikia ne vienam […]

Žemės ūkio verslas kaime

3. EKONOMINĖS VEIKLOS RAIŠKA KAIMO VIETOVĖJE VERSLO SAMPRATA Plačiąja prasme verslas – tai prekių ir paslaugų šaltinis. Arba, tai – ūkinė veikla, apimanti prekių bei paslaugų gamybą ir komerciją, o taip pat jų tarpusavio sąveiką. Arba, tai – veikla, kuria užsidirbama pragyvenimui gaminant prekes ar teikiant paslaugas, reikalingas kitiems visuomenės nariams. Anot “Ekonomikos terminų žodyno” […]

Lietuvos Respublikos valstybės skolos 2008

ĮVADAS Valstybės skola – valdžios sektoriumi priskirtų subjektų, turinčių teisę skolintis, prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas, pasiskolintas išplatinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius, pasirašius paskolų sutartis, lizingo (finansų nuomos) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, konsoliduota suma. Pagal Valstybės skolos įstatymo nuostatas Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybės) vertybinius popierius leidžia, paskolas […]

Monopolinė kainodara

ĮVADAS Šią tema pasirinkau, todėl, kad norėjau sužinoti kas yra monopolija. Daugiau apie ją išsiaiškinti ir išanalizuoti. Ši tema yra gana įdomi. Ekonomika labai sudėtingas mokslas tuo, kad ekonomikoje į paprastus klausimus nėra paprastų atsakymų. Monopolinė kainodara – tai mano darbo tema. Kai rinkoje yra tik viena įmonė gaminanti ar parduodanti prekes, kurios neturi pakaitalų, […]

Konkurencingos rinkos analizė

ĮVADAS Šių dienų versle reikia ypatingai gerai išmanyti rinkos subtilybes. Nėra nė vieno verslininko, kuris tobulai padarytų savo darbą, nesinaudodamas rinkos tyrimais. Norėdami kuo geriau pažinti painų konkurentų pasaulį, turime pirmiausiai susipažinti su rinka. Juk labai svarbu visada stebėti savo konkurentus, o dar geriau juos perprasti ir stengtis vienu žingsniu juos aplenkti, tik tada yra […]

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

Įvadas Siekiant užtikrinti sklandų šalies ekonominį, politinį bei socialinį vystymąsi svarbu tikslingai panaudoti valstybės pajamas. Valstybei svarbu subalansuoti gaunamas pajamas ir išlaidas, nes tik tada galime tikėtis šalies ekonomikos augimo ir bendros visų gyventojų gerovės. Šiam tikslui įgyvendinti pasitelkiamas valstybės biudžetas. Lietuvoje valstybės biudžeto veikloje dalyvauja beveik visi departamentai, ministerijos, valstybės tarnybos, įstaigos, kurių reguliuojamos […]

Lyčių ekonomika ir makroekonominė politika

1. LYČIŲ EKONOMIKOS KONCEPCIJA IR METODOLOGINIAI PAGRINDAI Lyčių (genderinės) ekonomikos atsiradimas ir esmė Subalansuotai ir objektyviai vertinant globalizacijos procesą, aišku, kad jo pasekmės valstybei gali būti įvairios – teigiamos (laisvas finansų ir kapitalo, prekių, paslaugų ir asmenų judėjimas, naujų technologijų ir informacinių sistemų plėtra, spartus ekonomikos augimas, mokslo ir technikos pažanga) ir neigiamos (kapitalo ir […]

Vertybiniai popieriai ir ilgalaikės investicijos

ĮVADAS Kiekvienoje ekonomiškai išsivysčiusioje valstybėje yra vertybinių popierių rinka, kurioje galima prisitraukti investuotojų, pasiskolinti pajamų ir valdyti finansines ūkinės rizikas. Vertybinis popierius (VP) yra dokumentas, patvirtinantis privačią asmens teisę ir kito subjekto turtinį ar neturtinį įsipareigojimą. Šiame darbe aptarsiu kiekvieną vertybinių popierių rūšį – akcijas, čekius, obligacijas, taip pat kitų vertybinių popierių rengimo, įsigijomo, registravimo […]

Cukraus vidaus rinkų europos sąjungoje apsaugos priemonių raida ir jų vertinimas

ĮVADAS Cukraus sektorius yra vienas iš svarbiausių žemės ūkio bei maisto pramonės sektorių tiek Europos Sąjungoje, tiek Lietuvoje. Įstojus į Europos Sąjungą, Lietuvos cukraus rinka įsiliejo į bendrą ES rinką. Teisiniu pagrindu ekonominiams cukraus sektoriaus subjektų santykiams reguliuoti tapo ES cukraus režimas, kuriuo vadovaudamasi aš ir rašysiu šį kursinį darbą. Įstojus į ES, Lietuvos cukraus […]

Infliacijos rodikliai, priežastys, padariniai ir kontrolė

įvadas infliacija yra viena iš aktualiausių šiuolaikinės ekonomikos svarstytinų problemų. Infliacija reiškia pinigų perkamosios galios kritimas, pasireiškiantis bendrojo kainų lygio kilimu. Nors infliacija yra susijusi su finansų sritimi, tačiau paliečia įvairias gyvenimo sritis: socialinę, ekonominę, kultūrinę. Ji sutrikdo ekonomikos augimą, mažėja gyventojų pajamos, jos tampa nestabilios, žmonės yra neužtikrinti dėl savo ateities. Visi puikiai pamena […]

Lengvųjų automobilių apyvarta 2002- 2007

Įvadas Prieš pradedant analizuoti šį kursinį darbą reikėtų susipažinti su pagrindine sąvoka. STATISTIKA. Daugeliui žmonių kyla klausimas kas yra statistika? Kada ir kam ji naudojama? Yra daug sąvokų bei apibrėžimų apibūdinančių statistiką. Pateiksiu keletą elementarių ir puikiai kiekvienam žmogui suprantamų apibrežimų, apibūdinančius statistikos terminą. Statistika- tai metodologinis taikomosis mokslas tiriantis skaitmeniniu duomenų rinkimo, sistemingumo, analizės ir […]

Lietuvos respublikos biudžetas 2010

Įvadas Siekiant užtikrinti sklandų šalies ekonominį, politinį bei socialinį vystymąsi svarbu tikslingai panaudoti valstybės pajamas. Valstybei svarbu subalansuoti gaunamas pajamas ir išlaidas, nes tik tada galime tikėtis šalies ekonomikos augimo ir bendros visų gyventojų gerovės. Šiam tikslui įgyvendinti pasitelkiamas valstybės biudžetas. Lietuvoje valstybės biudžeto veikloje dalyvauja beveik visi departamentai, ministerijos, valstybės tarnybos, įstaigos, kurių reguliuojamos […]

Ekonomika ir gamtos ištekliai

ĮVADAS Ekonomikos mokslas nagrinėja, kaip iš ribotų išteklių pagaminti kuo daugiau produkcijos, skirtos patenkinti neribotus žmonių poreikius. Didelę dalį reikiamų išteklių ir sudaro gamtos ištekliai. Tai yra gamtos teikiamos gėrybės. Bet gamtos ištekliai yra išsenkami ir labai daug neišsenkamų. Ekonomikos tikslas atrasti būdus, kaip geriau panaudoti išteklius, tausojant juos ir gamtą, ir norint patenkinti visus […]