Teisės testas (Nr.1)

 

1. Nurodykite gerus atsakymus

Anoniminėms interesų grupėms:
a) pakeistos grupės narių pavardės
b) ryškių lyderių stoka
c) spontaniškas formavimasis
d) visiškas veiklos slaptumas
e) menkas organizuotumas
f) trumpalaikė egzistencija
g) nedalyvavimas protesto akcijose

2. Nurodykite gerą atsakymą

Elektoratas — tai:
a) elekcinio seimo nariai
b) visuomenės viršūnė
c) visuma rinkėjų, balsuojančių už kurią nors partiją
d) renkamieji

3. Nurodykite gerą atsakymą

„Šešėlinių kabinetu“ vadinamas:
a) opozicijos įsteigtas vykdomosios valdžios organas vyriausybės
veiklai imituoti
b) masonų ložės valdymo organas
c) naktį posėdžiaujanti vyriausybė

4. Nurodykite gerą atsakymą

Daugiapartinėje sistemoje ne visada įmanoma suformuoti ministrų
kabinetą, kurį remtų parlamentinė dauguma. Todėl dažnai susiklosto
vadinamasis:
a) opozicijos kabinetas b) mažumos valdymas
c) šešėlinis kabinetas c) apskritasis stalas

5. Nurodykite gerus atsakymus

Valstybės piniginė parama įmonei yra vadinama:
a) subsidija d) devalvacija
b) premija e) steitizmu
c) dotacija

6. Nurodykite gerą atsakymą

Monarcho, atliekančio valstybės vadovo funkciją, kalba, pasakyta
pirmajame po rinkimų parlamento posėdyje, vadinama:
a) karūnos kalba c) sosto kalba
b) spikerio kalba d) status quo kalba
7. Nurodykite gerą atsakymą

Protektoratas — tai:
a) šalis arba jos dalis, valdoma metropolijos
b) federacinė valstybė
c) valstybė, turinti tiek prezidentinio, tiek parlamentinio valdymo
ypatumų
d) valstybė, esanti kitos, stipresnės, šalies priklausomybėje

8. Nurodykite gerus atsakymus

Pagal Lietuvos Konstituciją Vyriausybė privalo atsistatydinti šiais
atvejais:
a) kai pasikeičia trečdalis ministrų
b) kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų
c) kai pasikeičia pusė ministrų
d) kai Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu atleidžia Ministrą
pirmininką
e) kai atsistatydina seimo pirmininkas
f) kai seimas du kartus iš eilės nepritaria sudarytos Vyriausybės
programai
g) kai Ministras pirmininkas atsistatydina ar miršta
h) kai Seimas pareiškia nepasitikėjimą Vyriausybe ar Ministru
pirmininku
i) po Seimo rinkimų, kai sudaroma nauja Vyriausybė

9. Nurodykite gerą atsakymą

Pagal Lietuvos Konstituciją interpeliaciją Ministrui pirmininkui gali
pateikti:
a) penktadalis Seimo narių Daugiau kaip pusė ministrų
b) trečdalis Seimo narių Seimo pirmininkas
c) Prezidentas

10. Nurodykite gerus atsakymus

Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija (1789m.) skelbė šias žmogaus ir
piliečio teises:
a) laisvas žmogus negali būti paimtas nelaisvėn už jokį
nusikaltimą
b) žmonės gimsta laisvi ir lygiateisiai ir tokie išlieka
c) suverenios valdžios šaltinis yra tauta
d) įstatymai yra visų žmonių valios išraiška; jie turi būti visiems
vienodi, ar saugotų, ar baustų
e) visuomenė turi teisę iš kiekvieno valdininko pareikalauti
atsiskaityti už savo veiklą
f) kiekvienas pilietis turi teisę įteikti peticiją Parlamentui
g) piliečiui laiduojamas korespondencijos ir susižinojimo paštu,
telefonu slaptumas; išimtį sudaro įstatyme nurodyti atvejai
h) nuosavybė yra šventa ir neliečiama, niekas negali jos atimti,
nebent visuomenės poreikiai to aiškiai reikalautų, su sąlyga,
kad bus deramai iš anksto atlyginta

11. Nurodykite gerus atsakymus

Pagal Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymą (1991m.) Lietuvos
Respublikos piliečiai yra:
a) asmenys, iki 1940m. birželio 15d. turėję Lietuvos Respublikos
pilietybę, ir jų vaikai (jeigu šie asmenys ar jų vaikai
nerepatrijavo iš Lietuvos)
b) asmenys, kurių sutuoktinis Lietuvos pilietybę įgijo iki 1991m.
lapkričio 4d.
c) asmenų, turėjusių Lietuvos pilietybę įgijo iki 1940m. birželio
15d., vaikaičiai, jeigu jie neįgijo kitos valstybės pilietybės
d) asmenys, 1919m. sausio 9d. – 1940m. birželio 15d. nuolat gyvenę
dabartinėje Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat jų
vaikai ir vaikaičiai, jeigu jie Pilietybės įstatymo įsigaliojimo
dieną nuolat gyveno ir šiuo metu gyvena Lietuvoje ir nėra kitos
valstybės piliečiai
e) lietuvių kilmės asmenys, gyvenantys kitose valstybėse, jeigu jie
išvyko iš Lietuvos teritorijos iki 1918m. vasario 16d. ir
neįgijo kitos valstybės pilietybės

12. Nurodykite gerus atsakymus

Jungtinių Tautų Organizacijos pagrindiniai organai yra:
a) Generalinė Asamblėja f) Ekonominė ir Socialinė taryba
b) Nacionalinis Susirinkimas g) Globos Taryba
c) Konventas h) Tarptautinis teismas
d) Saugumo taryba i) Sekretoriatas
e) Saugumo Komitetas

13. Nurodykite gerus atsakymus

Nuolatiniai Saugumo Tarybos nariai yra:
a) Kinija d) JAV g) Japonija
b) Rusija e) Didžioji Britanija h) Prancūzija
c) Belgija f) Kanada

14. Nurodykite gerą atsakymą

Lietuvos politinių partijų organizacinė struktūra grindžiama:
a) teritorinių–gamybiniu principu
b) tik gamybiniu principu
c) tik teritoriniu principu
d) proporciniu principu
e) mišriu principu
f) savarankiškumo principu
g) idėjiniu principu

15. Nurodykite gerą atsakymą

Vieno kandidato rinkimų apygarda yra vadinama:
a) autoritarine d) monolitine
b) monotipine e) municipaline
c) uninominaline

16. Nurodykite tikslius apibrėžimus

a) Kvota – tam tikras kiekis, dydis, dalis, norma
b) Kvorumas – susirinkimo dalyvių skaičius, laikomas būtina sąlyga,
kad susirinkimo nutarimai būtų pripažinti galiojančiais
c) Kvorumas – rinkėjų įgaliojimas asmeniui atstovauti jiems kokiame
nors aukštesnio lygio forume
d) Votumas – susirinkimo dalyvių skaičius, laikomas būtina sąlyga,
kad susirinkimo nutarimai būtų pripažinti galiojančiais
e) Optacija – pilietybės pasirinkimas, laikantis tarptautinės
sutarties arba nacionalinių įstatymų sąlygų

17. Nurodykite gerą atsakymą

Notifikacija vadinamas:
a) vienos valstybės pranešimas kitai apie savo nusistatymą vienu
arba kitu tarptautiniu klausimu
b) normalių tarptautinių santykių nusistovėjimas
c) oficialus diplomatinis vienos valstybės kreipimasis į kitą,
reiškiant pretenzijas, protestą ar informuojant apie kokius nors
įvykius ar dalykus
d) pasirašytos tarptautinės sutarties patvirtinimas
e) skubus pranešimas

18. Nurodykite gerą atsakymą

Ministro pirmininko ar įgalioto ministro pasirašymas normatyviniame
valstybės vadovo arba parlamento akte, suteikiantis
tam aktui teisinę galią, vadinamas:
a) konfirmacija d) kontrasignacija
b) įgaliojimu e) signatūra
c) mandatu

19. Nurodykite gerą atsakymą

Lietuva yra prisijungusi prie NATO paskelbtos programos, kuri
vadinama:
a) „Valstybės be sienų“
b) „Nuo vakarų iki Rytų“
c) „Taika žmonijos labui“
d) „Partnerystė taikos labui“
e) „NATO be sienų“

20. Nurodykite gerus atsakymus

Kelios datos iš Europos Sąjungos istorijos:
a) 1951m. – Paryžiaus sutartimi įkurta Europos Anglies ir Pieno
Bendrija – Europos Sąjungos pirmtakė
b) 1957m. – Romos sutartimi įkurta Europos Ekonominė Bendrija; šią
sutartį pasirašė Belgija, Prancūzija, Italija, Liuksemburgas,
Olandija (Nyderlandai), VFR
c) 1973m. – prie EEB prisijungė dar 6 valstybės
d) 1973m. – įvyko pirmieji rinkimai į Europos Parlamentą
e) 1986m. – į EEB įstojo Ispanija ir Portugalija
f) 1995m. – į EEB įstojo Austrija, Suomija, Švedija
g) 1999m. – į EEB įstojo Lenkija, Estija, Čekija

21. Nurodykite gerą atsakymą

Įtakinga valstybių sąjunga pavadinta Europos Sąjunga:
a) nuo įkūrimo dienos
b) paleidus Europos Ekonominę Bendriją
c) išleidus piniginį vienetą eurą
d) 1993m. Mastrichto sutartimi
e) JTO leidimu 1996m.

22. Nurodykite gerą atsakymą

Baltijos Asamblėjos narės yra:
a) Lietuva, Latvija, Estija
b) Lietuva, Latvija, Estija, Rusija
c) Visos valstybės, esančios prie Baltijos jūros
d) Lenkija, Švedija, Suomija, Lietuva, Latvija, Estija
e) Tokios asamblėjos iš viso nėra

23. Nurodykite gerus atsakymus

Valstybių parlamentai vadinami:
a) Medžlisu – Turkijoje e)Riksdagu– Olandijoje
(Nyderlanduose)
b) Reichstagu – Vokietijoje f) Knesetu – Izraelyje
c) Konventu – Prancūzijoje g) Kortesais – Ispanijoje
d) Seimu – Lenkijoje

24. Nurodykite gerą atsakymą

Rinkimų sistema, pagal kurią pergalei rinkimuose pasiekti užtenka
laimėti paprastą apygardos rinkėjų balsų daugumą, yra vadinama:
a) daugumos sistema
b) mažumos sistema
c) paprastosios daugumos sistema
d) proporcinio atstovavimo sistema
e) disproporcinio atstovavimo sistema

25. Nurodykite gerą atsakymą

Interpeliacija laikomas:
a) ypatingas nusikaltusio aukštųjų valstybės pareigūnų apkaltinimo ir jų
bylų nagrinėjimo būdas, apkalta
b) parlamento deputato ar jų grupės paklausimas vyriausybei ar jos
nariui kuriuo nors jų veiklos klausimu
c) teisių sumažinimas arba atėmimas tam tikrai kategorijai asmenų dėl
kokių nors požymių
d) kai kurių bendrųjų įstatymų netaikymas ypatingą padėtį valstybėje užimantiems asmenims

Atsakymai:

1 – b, c, e, f; 2 – c; 3 – a; 4 – c; 5 – a; 6 – c; 7 – d; 8 – b, d, f, g,
h, i; 9 – a; 10 – b, c, e, h; 11 – a, c, d, e; 12 – a, d, f, g, h, i; 13 –
a, b, d, e, h; 14 – c; 15 – c; 16 – a, b, e; 17 – a; 18 – d; 19 – d; 20 –
a, b, e, f; 21 – d; 22 – a; 23 – a, b, d, f, g; 24 – c; 25 – b