Teisės testas (Nr.2)

 

26. Nurodykite gerus atsakymus

Totalitarinių valstybių pavyzdžiai:
a) Sovietų Sąjunga, valdoma Stalino
b) Pinočeto valdoma Čilė
c) Lietuva 1927–1940m. laikotarpiu
d) Čečėnija
e) Vokietija, valdoma Hitlerio
f) Izraelis
g) Franko valdoma Ispanija
h) Dabartinė Rusija

27. Nurodykite gerus atsakymus

Kitados rinkimų praktikoje buvo taikomi šie cenzai:

a) kraujo e) pažiūrų
b) amžiaus f) sėslumo
c) lyties g) kilmės
d) išsilavinimo h) turto

28. Nurodykite blogą atsakymą

Šie teiginiai atitinka Tarptautinio Teismo |Statusą (1945m.)
a) Teismo narius renka Generalinė Asamblėja ir Saugumo Taryba
b) Teismą sudaro 18 narių
c) Teismo būstinė – Haga
d) Teismas posėdžiauja nuolat, išskyrus atostogas
e) Teismo nariai negali būti atstovais, įgaliotiniais ar advokatais
jokioje teismo byloje
f) Teismo nariai renkami devyneriems metams

29. Nurodykite gerą atsakymą

Nepriklausomų Valstybių Sandraugą sudaro:
a) Rusija, Ukraina, Uzbekistanas, Kazachstanas, Baltarusija,
Azerbaidžanas, Tadžikistanas, Moldova, Kirgizija, Turkmėnija,
Armėnija
b) Rusija, Ukraina, Baltarusija
c) Rusija, Ukraina, Uzbekija, Kazachija, Baltarusija, Azerbaidžanas,
Gruzija, Tadžikija, Moldavija, Kirgizija, Turkmėnija, Armėnija

30. Nurodykite blogą atsakymą

Pliuralizmo – laisvo organizavimosi ir konkuravimo atveju interesų
grupės savo tikslų siekia:
a) revoliucijomis
b) jėga ir terorizmu
c) svarbios informacijos kontrole
d) rinkiminėmis kampanijomis
e) ekonominiu spaudimu
f) žiniasklaidos kampanijomis

31. Nurodykite gerą atsakymą

Būdamas kolegialaus organo nariui neleist įsigalioti daugumos
narių priimtam sprendimui vadinamas:
a) tabu d) idee fixe
b) Liberum veto e) demagogija
d) veto

32. Nurodykite blogą atsakymą

Buvusių ir esamų diplomatinių rankų ar diplomatinių pareigų pavadinimai:
a) dragomanas f) konsulas
b) duajenas g) nuncijus
c) prefektas h) legatas
d) nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius i) reikalų
patikėtinis
e) rezidentas k) atašė

33. Nurodykite blogą atsakymą

Neasocijuotų interesų grupių pavyzdžiai:
a) „neliečiamųjų“ kastos Indijoje
b) čigonai, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos
c) politinės organizacijos
d) JAV negrai XX a. 6—7-ame dešimtmetyje

34. Nurodykite blogą atsakymą

Dvipartinės sistemos trūkumai:

a) dažnos krizės
b) pernelyg didelė politinių partijų atsakomybė
c) vyriausybės stabilumo priklausomybė nuo rinkėjų siekių
d) maža galimybė iškilti trečiajai politinei partijai.

35. Nurodykite gerus atsakymus

Kalbant apie pilietybės pasirinkimą vartojami šie terminai:
a) Kvorumas d) ipso facto
b) Optacija e) natūralizacija
c) repatriantas f) jus gentium

36. Nurodykite gerą atsakymą

1949m. į NATO įstojo šios valstybės:
a) Belgija, Turkija, Šiaurės Airija, Islandija, JAV, ir dar 6
valstybės
b) Graikija, Turkija, JAV, Kanada, Prancūzija, ir dar 7 valstybės
c) Belgija, Prancūzija, Portugalija, Kanada, JAV, Olandija
(Nyderlandai) ir dar 6 valstybės

37. Nurodykite tikslius apibrėžimus

a) Departamentas – kai kurių šalių ministerija, jos padalinys, žinyba
b) Departamentas – Prancūzijos administracinis teritorinis vienetas
c) Asociacija – suderinta kelių įstaigų veikla
d) Geopolitika – doktrina apie žemės turtų įtaką politikai
e) Peticija – kolektyvinis prašymas, įteikiamas aukščiausiems valdžios
organams

38. Nurodykite gerą atsakymą

Oficiali Europos Tarybos kalba yra:
a) anglų ir prancūzų d) esperanto
b) anglų e) vokiečių, prancūzų ir ispanų
c) anglų, arabų ispanų

39. Nurodykite blogą atsakymą

Totalitarizmo Sąlygomis:
a) valdymas remiasi kairine jėga ir yra susiformavęs po karinio
perversmo, po politinės demokratijos krizės, kurios valstybė
neįveikia konstitucinėmis priemonėmis
b) vyriausybė nėra atsakinga ir atsakinga savo piliečiams
c) tauta visada gali nušalinti nuo valdžios netinkamus pareigūnus
d) nevyksta reguliarūs ir laisvi rinkimai, varžomos piliečių politinės
teisės, ribojama arba iš viso draudžiama politinių organizacijų
veikla, cenzūruojama spauda

40. Nurodykite gerą atsakymą

Lietuvos Respublikos ir JAV prezidento institucija yra bendra tai,
kad:

a) kartu su prezidentu renkamas viceprezidentas
b) prezidentas renkamas visuotiniuose tiesioginiuose rinkimuose
c) prezidentas renkamas penkeriems metams
d) prezidentu gali būti renkamas asmuo, kuriam iki rinkimų dienos yra
suėję ne mažiau kaip keturiasdešimt metų
e) išrinktas prezidentas sustabdo savo veiklą politinėse partijose ir
organizacijose iki naujos prezidento rinkimų kampanijos pradžios
f) prezidentas yra ministrų kabineto vadovas
g) prezidentas naudojasi suspensyvinio veto teise
h) prezidentas Konstitucijoje numatytais atvejais gali skelbti
pirmalaikius parlamento rinkimus
i) prezidentas turi įstatymų leidybos iniciatyvos teisę

41. Nurodykite gerus atsakymus

Viduramžiais politinės filosofijos idėjas skelbė:
a) Nikolajus Makiavelis d) Tomas Akvinietis
b) Tomas Hadsonas e) Rodžeris Bekonas
c) Džonas Lokas

42. Nurodykite blogą atsakymą

Užsienio reikalų ministerija paprastai pavedami šie reikalai:
a) teikti parlamentui ir ministrų kabinetui informacija, kuria
remdamiesi šie valdymo organai planuoja užsienio politikos
kryptimi ir uždavinius bei priima politinius sprendimus šioje
valstybės politikos sferoje
b) tarpininkauti savo šalies piliečiams įsidarbinant užsienio
šalyse
c) tiesiogiai vadovauti valstybės diplomatinėms ir konsulinėms
tarnyboms, veikiančioms užsienio kraštuose
d) atlikti tiek dvišalių, tiek daugiašalių valstybių ir vyriausybių
susirinkimų ir derybų organizavimo parengiamąjį darbą
e) koordinuoti informacijos apie šalį teikiamą užsienio valstybėms

43. Nurodykite blogą atsakymą

Pagal paskirtį tarptautinė teisė taip skirstoma:
a) diplomatinė ir konsulinė teisė
b) tarptautiniu organizacijų teisė
c) kosmoso teisė
d) žemės gelmių išteklių teisė
e) oreivystės teisė
f) jūros teisė
g) normos, nustatančios valstybių sambūvio principus
h) normos, reguliuojančios tarpvalstybinių sutarčių sudarymo
procedūrą bei sutarčių galiojimo sąlygas
i) tarptautinė humanitarinė teisė
j) normos, reguliuojančios tarptautinių ginčų sprendimą

44. Nurodykite blogą atsakymą

Socializmo politinė doktrina ilgainiui suskilo į dvi pagrindines
atšakas – komunizmą ir socialdemokratiją, kurios turi daug panašumų:
a) abi stoja už socialinę lygybę
b) abi skelbiasi reiškiančios dirbančiųjų interesus
c) abi ragina siekti valdžios tik demokratiniais rinkimais
d) abi gina socialinį teisingumą
e) abi skelbiasi esančios demokratinės
f) abi pritaria valstybiniam ekonomikos reguliavimui
g) abi skelbiasi palaikančios asmens laisvės idėją
h) abi jas jau buvo bandyta įgyvendinti

45. Nurodykite blogą atsakymą

Negalima įsivaizduoti šeimos, neturinčios darbo įrankių. Esama
dvejopų įrankių: gyvų ir negyvų. Vergas yra gyvas įrankis. Jei
kiekvienas įrankis galėtų gavęs įsakymą pats atlikti darbą, jeigu
šaudyklės austų pačios, tada šeimos galva apsieitų be vergų. Yra
viršesnių žmonių, kaip kad ir siela yra viršesnė už kūną.“
Čia cituojama:
a) T. Moro „Utopija“
b) Plato „Valstybė“
c) Ž.Ž. Ruso „Visuomenės sutartis“
d) L. Blano „Darbo organizavimas“
e) JAV „Nepriklausomybės deklaracija“
f) „Komunistų partijos manifestas“
g) Aristotelio „Politika“
h) T. Peino „sveikas protas“

46. Nurodykite blogą atsakymą

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ypatumai:
a) Konstitucinį Teismą sudaro 9 žmonės
b) Jo teisėjai skiriami devyneriems metams
c) Pirmininkas skiriamas iki gyvos galvos
d) Pirmininką skiria Seimas Respublikos Prezidento teikimu
e) Teisėjai negali dalyvauti politinių partijų ir kitų politinių
organizacijų veikloje
f) Nagrinėja bylas ir išvadas priima kolegialiai, dalyvaujant ne mažiau
kaip 2/3 visų teisėjų

47. Nurodykite blogą atsakymą

Kandidatu į Lietuvos Respublikos Prezidentus gali būti:
a) tas pats asmuo ne daugiau kaip kartą
b) tas pats asmuo ne daugiau kaip du kartus iš eilės
c) asmuo, turintis ne mažiau kaip trejus pastaruosius metus gyvenęs
Lietuvoje
d) asmuo, kuris gali būti renkamas Seimo nariu

48. Nurodykite blogą atsakymą

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama:
a) gimus (filiacijos principu)
b) davus priesaiką ar pasižadėjimą
c) optacijos būdu
d) natūralizacijos būdu
e) įgyvendinus teisę į pilietybę

49. Nurodykite blogą atsakymą

Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti suteikiama asmeniui jo prašymu,
jeigu jis sutinka prisiekti Respublikai ir atitinka šias sąlygas:
a) yra išlaikęs lietuvių kalbos egzaminą (moka lietuviškai kalbėti ir
skaityti)
b) turi nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje
pastaruosius dešimt metų
c) turi nuolatinę darbo vietą arba nuolatinį legalų pragyvenimo šaltinį
Lietuvos Respublikos teritorijoje
d) gavo politinį prieglobstį ir globotiniu išbuvo trejus metus
e) yra išlaikęs Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą

50. Nurodykite blogą atsakymą

Teisės rūšys:
a) konjunktūrinė e) konstitucinė
b) administracinė f) tarptautinė
c) baudžiamoji g) valstybinė
d) civilinė

Atsakymai:

26 – a, b, e, g; 27 – b, c, d, f, h; 28 – b; 29 – c; 30 – a; 31 – c; 32 – c; 33 – c;
34 – a; 35 – b, c, e, f; 36 – c; 37 – a, b, e; 38 – a; 39 – c; 40 – g; 41
– a, d, e; 42 – b, 43 – d; 44 – c; 45 – g; 46 – c; 47 – a; 48 – b; 49 – d;
50 – a;