Teisės testas (Nr.3)

 

51. Nurodykite gerą atsakymą

Visuomenės sutarties teorija, teigianti, kad valstybės ir įstatymų
pagrindas esanti žmonių tarpusavio sutartis, susiformavo ir
išpopuliarėjo:
a) antikos laikais c) vėlyvaisiais viduramžiais
b) ankstyvaisiais viduramžiais d) naujaisiais laikais

52. Nurodykite gerus atsakymus

„Valdžios padalijimo“ principui būdinga:
a) atskiri parlamento ir prezidento rinkimai
b) bendri parlamento ir prezidento rinkimai
c) prezidento vadovavimas vykdomajai valdžiai
d) parlamento ir prezidento institucijų savarankiškumas
e) parlamento ir prezidento tarpusavio priklausomybė

53. Nurodykite gerą atsakymą

Asmuo be pilietybės vadinamas:
a) patriotu d) kosmopolitu
b) repatriantu e) kolonistu
c) apatridu

54. Nurodykite tikslius teiginius

a) Minimalioje valstybėje draudžiama viskas, išskyrus tai, ką leidžia
įstatymas
b) Minimalioje valstybėje leidžiama viskas, išskyrus tai, ką draudžia
įstatymas
c) Maksimalioje valstybėje draudžiama viskas, išskyrus tai, ką leidžia
įstatymas
d) Gynybos dilema reiškia, kad vyriausybės išlaidos gynybai, užuot
stiprinusios valstybės saugumą, jam vis labiau kenkia
e) Maksimali valstybė – totalitarinė valstybė
f) Bendrųjų ekonomikos tyrimų metodas vadinamas mikroekonomika

56. Nurodykite gerus atsakymus

Didžiausios federacinės valstybės yra šios:
a) JAV f) Japonija
b) Kanada g) Australija
c) Brazilija h) Prancūzija
d) Rusija i) Indija
e) Kinija

57. Nurodykite gerus atsakymus

Unitarinės valstybės yra šios:
a) Indija f) Vokietija
b) Prancūzija g) Turkija
c) Japonija h) Lenkija
d) Didžioji Britanija i) Olandija (Nyderlandai)
e) Izraelis j) Tanzanija

58. Nurodykite blogą atsakymą

Civilinei administracijai būdingos šios veiklos sritys:
a) socialinė apsauga f) savivalda
b) vidaus ir užsienio reikalai g) kultūra
c) valstybės saugumas h) ekologija
d) finansai i) sveikatos apsauga
e) švietimas

59. Nurodykite blogą atsakymą

Pusiau prezidentinę valdymo sistemą apibūdina šie pagrindiniai
požymiai:
a) prezidentą renka ne parlamentas, bet tauta
b) prezidentas disponuoja svarbiausias vykdomosios valdžios įgaliojimais
c) prezidentui priklauso visi vykdomosios valdžios įgaliojimai
d) ministrą pirmininką skiria prezidentas, tačiau tik parlamentui
pritarus
e) ministras pirmininkas gali vadovauti vyriausybei, jeigu turi
parlamento daugumos pasitikėjimą

60. Nurodykite blogą atsakymą

Lietuvos Respublikos Seimo nario įgaliojimai laikomi nutrūkusiais:
a) Seimo nariui mirus
b) Seimo nariui atsistatydinus
c) Seimo narį rinkėjams atstatydinus
d) Seimo narį pripažinus neveiksniu
e) Seimui panaikinus Seimo nario mandatą apkaltos proceso tvarka
f) Seimo nariui ėmusis arba neatsisakius darbo, nesuderinamo su jo
pareigomis

61. Nurodykite blogą atsakymą

Asmuo, ketinantis kelti savo kandidatūrą į Lietuvos Respublikos Seimo
narius, turi pateikti:
a) politinės partijos ar organizacijos pareiškimą dėl iškėlimo kandidatu į
Seimo narius konkrečioje rinkimų apygardoje
b) savo pareiškimą dėl iškėlimo kandidatu į Seimo narius
c) paties pasirašyta įsipareigojimą, jei būt. Išrinktas, nutraukti darbo
ar kitokią veiklą, nesuderinamą su Seimo nario statusu
d) pajamų ir turto deklaraciją
e) autobiografiją
f) dokumentą, patvirtinantį, kad yra sumokėtas rinkimų užstatas

62. Nurodykite blogą atsakymą

Prezidento valdymo sistema veikia šiose valstybėse:
a) JAV c)Meksikoje
b) Didžiojoje Britanijoje d) Kosta Rikoje

63. Nurodykite blogą atsakymą

Parlamentas demokratinėje visuomenėje atlieka šias pagrindines
funkcijas:
a) atstovauja tautai d) tvirtina valstybės biudžetą
b) leidžia įstatymus e) formuoja vykdomąją valdžią
c) kontroliuoja įstatymų vykdymą f) kontroliuoja vykdomąją valdžią

64. Nurodykite gerą atsakymą

Balsavimas Didžiosios Britanijos parlamente vyksta:
a) pakeliant ranką
b) kilnojant spalvotus kamuoliukus
c) spaudant mygtukus
d) kliaujantis spikerio „klausa“

65. Nurodykite gerą atsakymą


Liberalizmą ir socializmą sieja šis teiginys:
a) visuomenės varomoji jėga – asmenybės
b) visuomenės varomoji jėga – klasės
c) žmonijos istorija – nuolatinė klasių kova
d) visi žmonės iš prigimties yra laisvi ir lygūs
e) valstybė turi remti visus gyventojus
f) valstybėje turi viešpatauti socialinė lygybė ir teisingumas

66. Nurodykite blogą atsakymą

Šios nuostatos yra priimtinos liberalams:
a) priešinimasis sustabarėjusiais, nekintamai tvarkai
b) individualizmas
c) vyriausybė atlieka „naktinio sargo“ funkciją
d) žmonės gimsta laisvi ir lygūs
e) vyriausybė – aktyvus konfliktų sprendėjas ir teisėjas

67. Nurodykite gerus atsakymus

Antikos politinės filosofijos kūrėjais laikomi:
a) Dekartas c) Seneka e) Ciceronas
b) Platonas d) Džeimsas Milis f) Aristotelis

68. Nurodykite gerą atsakymą

Atėnų demokratija suklestėjo valdant:
a) Perikliui d) Platonui
b) Aleksandrui Makedoniečiu e) Cezariu
c) Sofokliu

69. Nurodykite gerą atsakymą

Konservatizmą ir socializmą sieja:
a) požiūris į mokesčius
b) įsitikinimas, kad visuomenė susiskaidžiusi į klases ir luomus
c) pastangos vykdyti reformas
d) asmens laisvės principas
e) nuostata, jog visi yra lygūs prieš įstatymus

70. Nurodykite gerą atsakymą

Politinės jėgos, išdėstytos pagal politinį spektrą „kairė – dešinė“:
a) socialliberalai, liberalai, socialdemokratai, komunistai,
konservatoriai
b) socialdemokratai, komunistai, liberalai, socialliberalai,
konservatoriai
c) komunistai, socialdemokratai, socialliberalai, liberalai
konservatoriai
d) komunistai, socialdemokratai, liberalai, socialliberalai,
konservatoriai

71. Nurodykite gerą atsakymą

Šios politinės jėgos yra labiausiai linkusios į ekstremizmą:
a) radikalai, socialliberalai, konservatoriai, fašistai
b) komunistai, fašistai, nacionalistai, anarchistai
c) anarchistai, krikščionys demokratai, socialdemokratai, liberalai
d) komunistai, fašistai, socialdemokratai, socialliberalai
e) socialdemokratai, socialliberalai, liberalai, konservatoriai

72. Nurodykite gerą atsakymą

Šios politinės jėgos laikomos nuosaikiomis:
a) socialdemokratai, socialliberalai, liberalai, konservatoriai
b) socialdemokratai, anarchistai, liberalai
c) liberalai, konservatoriai, komunistai
d) socialliberalai, demokratai, nacionalistai

73. Nurodykite blogą atsakymą

Diktatūrai būdinga:
a) Autoritarizmas
b) Totalitarizmas
c) Asmens kultūra
d) Vyriausybės neatsakingumas savo piliečiams
e) Ribota vyriausybės valdžia
f) Reguliarių ir laisvų rinkimų stoka

74. Nurodykite gerą atsakymą

Autarkija vadinama:
a) nykstanti autoritarizmo atmaina
b) uždaro, savo poreikius tenkinančio šalies ūkio kūrimas
c) valdžios nebuvimas, bevaldystė
d) vienvaldystė
e) visas valstybės ūkis
f) „atvirų sienų“ politika

75. Nurodykite gerą atsakymą

Tarptautinis žodis „diplomas“ reiškia:
a) toli matantis
b) toli dirbantis
c) dvilinkas dokumentas
d) baltas lapas
e) pasaulio pilietis

Atsakymai:

51 – d; 52 – a, c, d; 53 – c; 54 – a; 55 – b, c, d, e; 56 – a, b,
c, d, g, i; 57 – b, c, d, e, g, h, i; 58 – c; 59 – c; 60 – c; 61 – a; 62 –
b; 63 – c; 64 – d; 65 – d; 66 – e; 67 – b, c, e, f; 68 – a; 69 – e; 70 – c;
71 – b; 72 – a; 73 – e; 74 – b; 75 – c.