Teisės testas (Nr.5)

 

101. Nurodykite gerus atsakymus

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nurodoma, kad:
a) valstybė remia savivaldybes
b) savivaldos institucijų veiklos tvarka nustato savivaldybės
c) savivaldybės turi teisę nustatyti vietines rinkliavas, šių
rinkliavų lengvatas
d) savivaldybių sprendimus prižiūri Seimo skiriami asmenys
e) įstatymo numatytais atvejais ir tvarka savivaldybės teritorijoje
Seimas gali laikinai įvesti tiesioginį valdymą
f) savivaldybių tarybos dėl savo teisių pažeidimo turi teisę kreiptis
į teismą

102. Nurodykite gerą atsakymą

Politiniai veikėjai, kurie dalyvauja ne tiek tarptautinėje, kiek
vidaus politikoje, bet dalis jų veiklos vis dėlto peržengia šalies
ribas, yra vadinami:
a) kosmopolitais
b) diplomatais
c) riboto politinio veikimo atstovais
d) subnacionaliniais tarptautinės politikos veikėjais
e) separatistais
f) reprezentantais

103. Nurodykite gerą atsakymą

Pagal globalizmo teoriją periferija vadinama:
a) valstybės pakraštys
b) menkiau išsivysčiusios šalys, kuriose nėra išplėtota industrinė
gamyba
c) valstybės, kuriose toli pažengęs žemės ūkis
d) šalys, kuriose vyrauja ekologinės problemos
e) valstybės, kuriose vyksta įnirtinga kova tarp centro ir pakraščių

104. Nurodykite gerą atsakymą

Ginčai, kuriuose ginčo dalys kreipiasi ne į teismą, o į trečiąjį
asmenį, vadinami:
a) debatais d) tribunolu
b) teisminiu ieškiniu e) arbitražu
c) procesu

105. Nurodykite blogą atsakymą

Tomo Hobso politinę dokritą sudarė:
a) siekis visiškai atriboti valdžią nuo religinių motyvų
b) visuomenės sutarties idėja
c) įsitikinimas, kad geriausia valdymo forma – respublika
d) galimybė pašalinti iš valdžios absoliutų vadovą
e) nuomonė, kad žmogus laisva valia paklūsta valdžiai

106. Nurodykite tikslius teiginius

Šie filosofai ir ekonomistai parašė šiuos veikalus:
a) Adamas Smitas „Tautų turtą“
b) Fransua Kenė „ Tautų turtą “
c) Džonas Lokas „Du traktatus apie valdymą“
d) Džonas Lokas „Du traktatus apie valstybę“
e) Tomas Hobsas „Leviataną“
f) Žanas Bodenas „Šešias knygas apie valstybę“

107. Nurodykite blogą atsakymą

Savo veikalais ar politine veikla liberalizmui atstovavo:
a) Margareta Tačer e) Augustas fon Hajekas
b) Edmundas Berkas f) Ronaldas Reiganas
c) Miltonas Fridmanas g) Džonas Stiurtas Milis
d) Liudvigas fon Myzas h) Adamas Smitas

108. Nurodykite gerą atsakymą

Didžiausias (2978 narių) parlamentas posėdžiauja:
a) Kinija e) Prancūzijoje
b) Didžiojoje Britanijoje f) Indijoje
c) Indonezijoje g) Japonijoje
d) Italijoje

109. Nurodykite gerą atsakymą

Belgų profesoriaus D. Hondto pasiūlytas metodas taikomas skaičiuojant
rinkėjų balsus:
a) proporcinio atstovavimo sistemoje
b) paprastosios daugumos sistemoje
c) absoliučios daugumos sistemoje
d) minimalaus atstovavimo sistemoje

110. Nurodykite gerus atsakymus

Politinės partijos veiklai būtini šie elementai:
a) dalyvavimas renkamuose e) programa
valdžios organuose
b) lyderis f) centrinė raštinė
c) statutas g) legalumas
d) įstatai h) iždas

111. Nurodykite gerus atsakymus

Daugiapartinei sistemai būdinga:
a) trijų ar daugiau partijų buvimas
b) koalicijos
c) daugybės smulkių partijų buvimas
d) kelių stambių partijų buvimas
e) dažnos vyriausybės krizės
f) retos vyriausybės krizės
g) ilgas vienos partijos lyderiavimo laikotarpis

112. Nurodykite gerą atsakymą

Politinė dokrita, nepripažįstanti jokių išorinių žmogaus laisvės
suvaržymų, yra:
a) komunizmas d) fašizmas
b) liberalizmas e) nacionalizmas
c) konservatizmas

113. Nurodykite blogą atsakymą

Europos Sąjungai priklauso šios valstybės:
a) Prancūzija, Vokietija, Švedija, Italija
b) Belgija, Danija, Suomija, Ispanija,
c) Olandija (Nyderlandai), Norvegija, Šveicarija, Austrija
d) Olandija (Nyderlandai), Austrija, Portugalija, Vokietija
e) Vokietija, Austrija, Belgija, Danija

114. Nurodykite gerą atsakymą

Parlamento mažumos kovos su dauguma metodas vadinamas:
a) Korupcija d) dedukcija
b) Ochlokratija e) profanacija
c) Obstrukcija f) elekcija

115. Nurodykite gerą atsakymą

Vergvaldžių demokratijos niekinamasis pavadinimas:
a) Ochlokratija d) Plutokratija
b) Biurokratija e) Polis
c) Tironija

116. Nurodykite gerą atsakymą

Šie terminai reiškia tą pat:
a) izoliacionizmas ir autarkija
b) suspensija ir neutralitetas
c) jėgų pusiausvyra ir paktas
d) natūralizacija ir moratoriumas
e) neutralitetas ir protektoratas

117. Nurodykite gerą atsakymą

Giminystės ryšio perimamumo reikšme, ypač kalbant apie pilietybę,
kartais vartojamas tarptautinis terminas:
a) d) filiacija
b) natūralizmas e) optacija
c) status quo f) delegatūra

118. Nurodykite gerą atsakymą

Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją darbo laiko trukmę nustato:
a) darbdavys c) įstatymas
b) profsąjunga d) darbuotojas

119. Nurodykite blogą atsakymą

Prezidentą tiesioginiais visuotiniais rinkimais renka šios šalys:
a) Airija e) Lietuva
b) Korėjos Respublika f) Lenkija
c) Šri Lanka g) Rusija
d) Egiptas h) Mongolija

120. Nurodykite blogą atsakymą

Šių valstybių prezidentą renka parlamentas:
a) VFR e) Bulgarijos
b) Italijos f) Jugoslovakijos
c) Rusijos g) Latvijos
d) Indijos h) Izraelio

121. Nurodykite blogą atsakymą

Šios šalys savo prezidentą renka penkeriems metams:
a) VFR e) Lietuva
b) Lenkija f) Čekija
c) Prancūzija g) Slovakija
d) Portugalija h) Vengrija

122. Nurodykite gerą atsakymą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atsakomybė:
a) yra solidari
b) reguluojama Vyriausybės priimtų vidaus darbo nuostatų
c) prisiimama dokumentą pasirašiusio ministro
d) tenka premjerui
e) prisiima seimo

123. Nurodykite gerą atsakymą

Pusiau prezidentinis valdymas dar vadinamas:
a) kohabitacija d) prezentacija
b) habitacija e) reprezentacija
c) rezidencija

124. Nurodykite gerą atsakymą

Legislatyvinė funkcija – tai:
a) valdžios nepripažinimas d) įstatymų leidimas
b) valdžios teigimas e) įstatymų vykdymas
c) narystė parlamente

125. Nurodykite gerą atsakymą

Demokratija galima ir be konstitucijos. Nerašytinės konstitucijos
veikimo ir taikymo geriausiu pavyzdžiu laikoma:
a) Vokietija d) Lenkija
b) Sovietų Sąjunga e) Kanada
c) Didžioji Britanija

126. Nurodykite gerą atsakymą

Pusiau prezidentinio valdymo sistema dar vadinama:
a) Pranzūziškąja d) vokiškąja
b) Bonapartine e) šešėline
c) kaizerine f) šviečiamąja

127. Nurodykite gerą atsakymą

Seniausia ir dabar veikinti konstitucija yra priimta:
a) Islandijoje d) Ispanijoje
b) JAV e) Kinijoje
c) Japonijoje f) Norvegijoje

128. Nurodykite gerą atsakymą

Įstatymų vykdymo funkcija dar yra vadinama:
a) įstatymų „kepiniu“ d) direktyvine
b) „meduolio ir ryklės“ politika e) realizacine
c) egzekutivine

129. Nurodykite blogą atsakymą

Tarpukario laikotarpiu parlamentinė demokratinė santvarka žlugo:
a) Italijoje 1922m. e) Viokietijoje 1933m.
b) Lenkijoje 1926m. f) Prancūzijoje 1935m.
c) Lietuvoje 1926m. g) Graikijoje 1936m.
d) Austrijoje 1933m. h) Ispanijoje 1936m.

130. Nurodykite gerą atsakymą

Pirmoji Europos konstitucija buvo priimta:
a) Karolio Didžiojo imperijoje
b) Genujos Respublikoje
c) Lenkijos-Lietuvos valstybėje
d) Napoleono I imperijoje
e) Anglijoje
f) Prūsijoje

131. Nurodykite gerą atsakymą

Anot žymaus lietuvių teisininko Mykolo Riomelio, kompetencija būna
dvejopa:
a) paprastoji ir sudėtingoji d) atributyvinė ir pagrindinė
b) atskiroji ir sudėtinė e) centrinė ir periferinė
c) sudėtinė ir išskaidytoji

132. Nurodykite blogą atsakymą

Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją valstybės Prezidentas negali:
a) būti seimo nariu
b) užimti jokių kitų pareigų
c) gauti neprezidentinio atlyginimo (nebent už kurybinę veiklą)
d) būti vyresnis nei 80 metų
e) būti politinių partijų nariu

133. Nurodykite blogą atsakymą

Lietuvoje savivalda realizuojama vadovaujantis šiais principais:
a) savivaldybės ir valstybės interesų derinimo
b) administravimo
c) toje savivaldybėje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių
tiesioginio dalyvavimo savivaldybės tarybos rinkimuose, apklausose,
gyventojų sueigose
d) savivaldos institucijų bei jų pareigūnų atskaitingumo gyventojams
e) viešumo ir reagavimo į gyventojų nuomonę
f) teisėtumo ir socialinio teisingumo
g) ekonominio savarankiškumo

134. Nurodykite gerą atsakymą

Separatizmas – tai:
a) valstybės atsiribojimas nuo kitų šalių reikalų
b) reiškinio išskaidymas į sudedamąsias dalis
c) baudžiamųjų priemonių taikymas kuriai nors valstybei
d) taika, kurią valstybė sudaro be sąjungininkų sutikimo
e) siekimas atsiskitri, egzistuoti arba veikti savarankiškai,
nepriklausomai nuo visumos

135. Nurodykite gerą atsakymą

Kolektyvinis saugumas ir galios pusiausvyra – du valstybių sambūvio
tipai. Vienas iš jų yra kito sąlyga. Vadinasi:
a) Galios pusiausvyra galima tik tada, kai tarp valstybių yra
nusistovėjusi ir veikia kolektyvinio saugumo sistema
b) Kolektyvinio saugumo sistema gali veikti tik tada, kai tarp
valstybių viešpatauja taikus sambūvis
c) Kolektyvinio saugumo sistema galima tik tada, kai tarp valstybiu
yra susidariusi daugiapolė galios pusiausvyra
d) Galios pusiausvyra įmanoma tik tada, kai tarp valstybių viešpatauja
taikus sambūvis

136. Nurodykite gerą atsakymą

Toliau pateiktos kai kurių valstybių konstitucijų ištraukos.
Nurodykite , kurios ištraukos yra iš 1992m. Lietuvos Respublikos
Konstitucijos:
a) Valstybės susirinkimas susideda iš 101 nario, išrinkto laisvuose
rinkimuose pagal proporcinę sistemą
a) Neeilines sesijas šaukia Seimo Pirmininkas ne mažiau kaip trečdalio
visų Seimo narių siūlymu, o Konstitucijos numatytais atvejais –
Respublikos Prezidentas
b) Valstybė pripažįsta tradicines […] bažnyčias bei religines
organizacijas. […] Nėra valstybinės religijos
c) Jeigu pirmalaikiai Respublikos Prezidento rinkimai skelbiami jo
antrosios kadencijos metu, tai esamas Respublikos Prezidentas gali
būti išrinktas tik likusiam antrosios kadencijos laikui
d) Visus šlėktas pripažįstame esant lygius tarpusavyje
Nurodykite vienintelę tikslią atsakymų kombinaciją:
a) a, b, c
a) b, c
b) b, c, e
c) b, c, d
d) a, b, d

137. Nurodykite gerą atsakymą

Terminas, žymintis neturtingas valstybes, yra susijęs su šiuo žodžiu
ar žodžių junginiu:
a) bananas c) juodoji bomba e) pietūs g) pusryčiai
b) apelsinas d) galva po saule f) krepšys

138. Nurodykite gerus atsakymus

Valstybės – konfederacijos
a) Lenkijos-Lietuvos valstybė d) JAV 1776-1787m.
b) Didžioji Britanija e) Šveicarija XIX a. pradžioje
c) JAV dabar

139. Nurodykite gerą atsakymą

Seniausias veikiantis parlamentas yra:
a) Rusijos Dūma c) Ispanijos kortesai e)
Lenkijos seimas
b) Anglijos lordų rūmai d) Ispanijos altingas
140. Nurodykite gerą atsakymą

Federacinė valdymo struktūra būdinga:
a) didelėms valstybėms d) metropolijoms
b) nykštukinėms valstybėms e) regionams
c) kolonijoms

141. Nurodykite gerus atsakymus

Lietuvos Respublikos Prezidentas turi teisę:
a) teikti malonę nuteistiesiems
b) atimti Lietuvos Respublikos pilietybę
c) skirti kariuomenės vadą
d) skirti Saugumo tarnybos vadovą
e) sudaryti tarpvalstybinę sutartį
f) šaukti neeilinę Seimo sesiją
g) suteikti aukščiausius karinius laipsnius
h) skirti apygardos teismų teisėjus

142. Nurodykite gerą atsakymą

Sovietų Sąjungos pagal valdymo struktūrą buvo:
a) federacinė valstybinė
b) konfederacinė valstybinė
c) unitarinė valstybinė
d) federacinė, konfederacinė ir unitarinė valstybinė

143. Nurodykite blogą atsakymus

Daugumos atstovavimo rinkimų sistema turi šiuos trūkumus:
a) nėra paranki mažoms partijoms
b) net ir rinkimus laimėjusioji politinė partija ne visuomet gauna
daugumą
vietų parlamente
c) daugelio rinkėjų balsai „pražūva“
d) pernelyg ilgai užtrunka rinkimai

144. Nurodykite blogą atsakymus

Politinių partijų finansavimo šaltinis būna:
a) socialinės apsaugos fondas
b) partijai priklausančių bankų veikla
c) partijos narių mokestis
d) suinteresuotų grupių subsidijos
e) subsidijos iš užsienio
f) lėšos iš valstybės biudžeto

145. Nurodykite gerą atsakymą

Tarptautinis žodis „sinekūra“ reiškia:
a) posėdis, pasitarimas d) bendras veikimas
b) be vietos e) be poilsio
c) be rūpesčio

146. Nurodykite blogą atsakymus

Lietuvos Respublikoje renkami šie mokesčiai:
a) pridėtinės vertės mokestis
b) akcizas
c) fizinių asmenų mokestis
d) aukštojo mokslo mokestis
e) žemės mokestis
f) konsulinis mokestis
g) žyminis mokestis
h) mokestis už aplinkos teršimą

147. Nurodykite gerą atsakymą

Valstybės biudžeto deficitu vadinama:
a) žemės išteklių trūkumas
b) pinigų ir kitų vertybinių ženklų trūkumas
c) skolos užsieniui
d) nurašytos fizikinių asmenų skolos valstybei
e) išlaidos, viršijančios pajamas

148. Nurodykite gerą atsakymą

Tarptautinis žodis „deputatas“ reiškia:
a) paskirtas c) pagerbtas e) atstovas
b) išrinktas d) aukštesnis f) viešpats

149. Nurodykite gerus atsakymus

Transnacionaliniais politikos ir visuomenės veikėjais galima laikyti:
a) popiežių
b) Angolos prezidentą
c) JTO Generalinį Sekretorių
d) Bolivijos premjerą
e) Tarptautinio Olimpinio Komiteto Prezidentą

150. Nurodykite gerą atsakymą

Kolonijų tautų vadavimosi iš metropolijų valdžios ir nepriklausomų
valstybių kūrimo procesas vadinamas:
a) demetropolizacija
b) dekolonizacija
c) desegregacija
d) nacionaliniu judėjimu
e) charizma

Atsakymai:

101 – a, c, e, f; 102 – d; 103 – b; 104 – e; 105 – c; 106 – a, c, e, f; 107 –
b; 108 – a; 109 – a; 110 – b, c, d, e, f, h; 111 – a, b, c, e; 112 – b;
113 – c; 114 – c; 115 – a; 116 – a; 117 – d; 118 – c; 119 – d; 120 – c;
121 – c; 122 – a; 123 – a; 124 – d; 125 – c; 126 – a; 127 – b; 128 – c; 129
– f; 130 – c; 131 – d; 132 – d; 133 – b; 134 – e; 135 – c; 136 – d; 137 –
e; 138 – d, e; 139 – d; 140 –a; 141 – a, c, d, f, g, h; 142 – d; 143 – d;
144 – a; 145 – c; 146 – d; 147 – e; 148 – a; 149 – a, c, e; 150 – b