Lietuvos istorijos datos

X tūkst. Pr. Kr dabartinės Lietuvos teritorijoje įsikuria pirmieji nuolatiniai gyventojai
X-IX tūkst. Pr. Kr Paleolitas
VIII-IV tūkst. Pr. Kr Mezolitas
IV-II tūkst. Pr. Kr Neolitas
XVI-Va.pr.kr. Žalvario Amžius
V a. pr.kr-XII a Geležies
6-5 a. pr. Kr Susiformuoja gentys
~ 2 tūkst. Pr.kr atsikrausto indoeuropiečiai
98 m. Tacitas mini aisčius
854 kuršių karas su švedais Apuolės pilis
1009 Kvedliburgo analai ,paminėtas Lietuvos vardas
1201 Daufuvs žiotyse vokiečiai įkuriaRygos miestą
1202 įsteigiamas kalavijuočių ordinas
1219 sutartis su Haliču-Volyne
1230 įsikuria kryžiuočių arba Teutonų ordinas
1236 Saulės mūšis
1236 1265 Lietuvos valstybės susidarymas
1251 Mindaugo krikštas
1253 Mindaugo karūnavimas
1263 Mindaugo nužudimas
1260 Durbės mūšis
1260-1274 Herkaus Manto sukilimas
1283 prasidėjo nuolatiniai karo veiksmas su kryžiuočiais
1323 pirmą kartą minimas Vilnius, kaip LDK sostinė
1336 Pilėnų gynimas
1348 Strėvos mūšis Algirdas, Kęstutis ir kryž.
1362 Kauno pilies sugriovimas
1368 Žygis į Maskvą. Lietuviai ir rusai.
1370 Žygis į Maskvą. Lietuviai ir rusai.
1372 Žygis į Maskvą. Lietuviai ir rusai.
1370 Rudavos mūšis
1379 Jogailos ir Kęstučo paliaubos su ordinu
1380 Dovydiškių sutartis
1382 Dubysos sutartis
1385 Krėvos sutartis
1387 Lietuvos krikštas
1392 Asravos sutartis
1397 pirmoji mokykla
1398 Salyno sutartis
1399 Vorkslos mūšis
1401 Vilniaus-Radomo sutartis ( tarp Vytauto , Jogailos ir lenkų bajorų
1404 Ratsordžio taika
1409 Žemaičių sukilimas
1410 07 15 Žalgirio mušis
1411 Torūnės taika
1413 Horodlės unija ir Žemaičių krikštas
1415 lietuviai laimėjo bylą prieš ordiną Konstancoje, Šveicarijoje
1418 Žemaičių valstiečių sukilimas
1422 Melno taika
1429 Lucko suvažiavimas
1435 Pabaisko mūšis
1447 Kazimiero privilegija
1492 Aleksandro privilegija bajorams
1522 pirmoji spausdinta knyga Vilniuje
1529 I. Lietuvos statutas
1544 įkurtas Karaliaučiaus univeras
1547 pirmoji lietuviška knyga Mažvydo “Katekizmas”
1557 Valakų reforma
1561 Livonijos prijungimas prie Lietuvos
1468 Kazimiero teisynas
1564-1566 pradėta teismo ir administracijo reforma
1566 II Lietuvos statutas
1569 Liublino unija
1570 įsteigta Jėzuitų kolegija
1572 Gediminaičių dinastijos pabaiga (Žygimanto Augusto mirtis)
1579 Vilniaus Universiteto įkūrimas
1582 išleista M.Strijkovskio “Kronika” pirmoji spausta Lietuvos istorija
1588 III Lietuvos statutas
1595 išleista Daukšos “Katekizmas”
1600 Pirmas karas su Švedais
1600-1629 Karas su Švedais
1605 Salaspilio mūšis
1655 Kėdainių sutartis
1655-1660 Karas su Švedais
1700-1721 Šiaurės karas
1721 Ništos taikas
1772 I Lietuvis&Lenkijos padalinimas
1773 Edukacinė komisija
1788-1792 Ketverių metų seimas
1791 05 01 priimta Respublikos konstitucija
1793 II Lietuvos&Lenkijos padalinimas
1794 T.Kosciuškos sukilimas
1795 III Lietuvos&Lenkijos padalinimas
1807 Tilžės taika
1812 Napoloenos įsiveržia į Lietuvą
1830-1831 sukilimas prieš caro valdžią Lietuvoje ir Lenkijoje
1832 Vilniaus universiteto uždarymas
1840 Įstatymas panaikinantis Lietuvos statuto veikimo
1861 Rusijos imperijoje panaikinta baudžiava. Politines manifestacijos Liet.&Lenk.
1863-1864 sukilimas Lietuvoje ir Lenkijoje
1863 įsakas dėl valstiečių prievolių panaikinimo
1864-1904 lietuviškos spaudos draudimo metai
1868 Masinės lietuvių emigracijos į JAV pradžia
1893 Kražių skerdynes
1883-1886 “Aušra”
1889-1906 “Varpas
1896-1904 “Tėvynės sargas”
1896 įkurta socialdemokratų partija
1902 įkurta Lietuvos demokratų partija
1904 05 04 Spaudos draudimo panaikinimas
1905 12 04-05 lietuvių suvažiavimas Vilniuje (Didysis Vilniaus seimas)
1905 Įkurta Tautiškoji demokratų partija; Lietuvos krikščionių demokratų
1906 Pirmoji lietuviška opera M. Petrausko “Birutė”
1906 Caro įsakas dėl valstiečių skirstymo į vienkiemius. Stolypino agrarinė reforma.
1907 Vilniuje įsteigta Lietuvos mokslo draugija
1907 Pirmoji lietuvių dailės paroda, įkurta Lietuvių dailės draugija
1915-1918 Kaizerinės Voketijos okupacijos metai
1916 Lietuvių konferencijos Berne ir Lozanoje
1917 08 18-22 Vilniuje sušaukta Lietuvių konferencija, joje isrrinkta 20 žmoniu Lietuvo Taryba
1917 12 11 Lietuvo taryba priėmė pareiškimą dėl lietuvos atsiskyrimo nuo Rusijos ir dėl draugystės su Voketija
1918 11 11 Sudaryta laikinoji Voldemaro vyriausybė
1918 11 23 Lietuvos Respublikos vyriausybe paskelbė įsakymą del kariuominės kūrimo
1918 12 –1919 08 Lietuvių kovos su Raudonąja armija
1918 12 31 Lietuvos Respublikos vyriausybe persikelia į Kauną
1919 -1939 Lenkai okupuoja Vilniaus kraštą
1919 04 19 –1920 11 21 lietuvių kovos su lenkų kariuomine
1919 07 26 –1919 12 15 lietuvių kovos su bermontininkais
1920 05 15 Steigiamasis Seimas pradeda darbą Kauno muzikos teatro rūmuose
1920 07 12 Sutartis su Rusija kuri pripažino Lietuvą
1921 09 22 Lietuva priimta į Tautų Sąjungą
1922 02 15 Priimtas žemės reformos įstatymas
1922 08 01 Priimta Lietuvos konstitucija
1922 08 16 Įvestas litas
1923 01 09 Klaipėdos sukilimas, dėl prijungimo prie Lietuvos
1923 02 16 Antantė nutarė atiduoti Klaipėdą Lietuvai
1923 03 15 Nustatytos siena tarp Lietuvos ir Lenkijos
1924 05 08 Klaipėdos kraštas pripažintas Lietuvai
1926 09 28 Pasirašyta nepuolimo sutartis su Sovietų Sąjunga
1926 12 17 Valstybės perversmas
1928 Sutartis su Voketija dėl sienų
1930 Kaune įkurtas Vytauto didžiojo universitetas
1933 07 15 Skrydis per Atlantą( Stepas ir Girėnas)
1935 Kaune įkurtas dailės institutes
1935 Klaipėdoje įkurtas Pedagoginis institutes
1937 Įsteigtas Tautinis Olimpinis Komitetas
1938 03 17 Lenkijos ultimatumas Lietuvai
1939 03 20 Voketijos Ultimatumas Lietuvai
1939 03 23 Hitleris apsilanko okupuotoje Klaipėdoje
1939 08 23 Molotovo – Ribentropo paktas
1939 09 28 SSRS ir Voketijos sienų nustatymų ir draugystės sutartis
1939 10 10 Savitarpio pagalbos sutartis su SSRS
1940 06 14 SSRS ultimatumas Lietuvai
1940 06 15 SSRS okupuoją Lietuvą
1940 06 17 Marionetinė Paleckio vyriausybė
1940 07 21 Liaudies seimas paskelbė Lietuvos sovietų valdžią ir priėmė deklaraciją dėl Lietuvos įstojimo į SSRS
1940 08 03 Lietuva oficialia priimta į SSRS
1940 08 25 Priimta stalininė konstitucija įteisinanti lietuvos okupaciją
1941 06 14-18 Pirmasis masinis trėmimas
1941 06 23 Hitlerininkų įsiveržimas
1941 06 23 Sukilimas prieš sovietinius okupantus. Sudaryta laikina vyriausybė
1941 08 05 Nutrauka laikinosios vyriausybės veikla
1977 07 13 Raudonoji armija užima Vilnių (antra sovietinė okupacija)
1945 01 30 Išvejami hitlerininkai iš lietuvos
1947-1950 Kolektyvizacija
1944-1956 Rezistencijos laikotarpis
1945-1953 Masiniai gyventojų trėmimai
1972 30 19 Pradėta leisti “Lietuvos katalikų bažnyčios kronika”
1972 05 14 Kaune susidegina R. Kalanta
1975 Įteigta Helsinkio grupė
1988 06 03 Vilniuje įkurta Sąjudžio iniciatyvinė grupė
1988 08 17 Legalizuota trispalvė
1988 08 23 Mitinge Vingio parke pasmerkta Lietuvos okupacija
1988 10 22-24 Pirmasis LPS suvažiavimas
1988 11 18 Paskelbta lietuvių kalba valstybine, trispalvė vėliava, Kudirkos giesmę himnu
1989 07 23 Baltijos kelias
1989 07 19-23 LKP suvažiavimas, kuriame LKP paskelbė atsiskyrimą nuo SSKP
1990 01 11-13 Atvažiuoja Garbačiovas
1990 02 07 LTSR AT panaika deklaraciją dėl Lietuvos įstojimo į SSRS
1990 02 24 Laisvi rinkima į LTSR AT, juos laimėjo Sajūdis, parlamento pirmininkas Landsbergis
1990 02 07 LTSR AT paskelbė Lietuvą nepriklausoma. Vytis-herbas
1990 04 17 Blokados pradžia
1991 01 13 Kruvinieji įvykiai
1991 02 11 Islandija pripažįsta Lietuvą
1991 09 17 Lietuva priimta į JTO
1992 10 25 Referendumu priimta Konstitucija
1992 rinkimai į Seimą
1993 02 25 Brazaukas tapo prezidentu
1993 06 25 Įvestas litas
1993 08 31 Paskutinis kareivis paliko Lietuvos žemę
1993 09 06-08 Lietuvą aplankė popiedžius
1996 10 25 Rinkimai į seimą
1998 01 04 Prezidentu išrinktas Valdas Adamkus

Valdovai

1236-1263 Mindaugo valdymas
1263-1264 Treniotos valdymas.
1264-1267 Vaišelgos valdymas.
1267-1269 Švarno valdymas.
1269-1282 Traidenio valdymas.
1295-1316 Vytenio valdymo metai
1316-1341 Gedimino valdymas.
1341-1345 Jaunučio valdymo metai.
1345-1377 Algirdo valdymas.
1377-1392 Jogaila valdo LDK.
1345-1382 Kęstučio valdymas.
1386-1434 Jogaila valdo Lenkiją.
1392-1430 Vytautas
1430-1432 Švitrigailos valdymas.
1432-1440 Žygimanto Kęstutaičio valdymas.
1440-1492 Kazimiero valdymas.
1458-1484 Šv.Kazimiero
1492-1506 Aleksandras
1506-1548 Žygimanto Senojo valdymas
1548-1572 Žygimanto Augusto
1576-1586 Stepono Batoro
1587-1632 Zigmanto Vazos
1632-1648 Vladislavo Vazos
1648-1668 Jono Kazimiero
1669-1673 Mykolo Višnioveckio
1674-1696 Jono Sobieskio
1697-1706 Augusto II
1709-1733 Augusto II
1733-1763 Augusto III
1764-1795 Stanislavo Augusto Poniatovskio

Valstybingumo raida

Xtūkst. pr. kr.-XII a Pirmykštė visuominė
XIII a. Lietuvos kunigaikštystė
XIV a.-1596 Lietuvos Didžioji Kunigaištystė
1569-1795 m Lietuvos-Lenkijos Respublika(LDK- bendroje valstybėje su Lenkija)
1795-1915 m. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje
1915-1918 Lietuva kaizerinės Vokietijos valdžioje
1918-1940 m Lietuvos Respublika – demokratinė valstybė
1940-1941 m. Lietuva pirmosios sovietinės okupacijos valdžioje
1941-1944 m Lietuva hitlerinės Vokietijos valdžioje.
1944-1990 m Lietuva antrosios sovietinės okupacijos metais.
1990 m. kovo 11d. Lietuvos Respublika atkūrimas