Rašyba – Įrašykite praleistas raides

 

Įrašykite praleistas raides:

K_sti k_snį, dr_sk, ž_slai, m_stelis, m_salas, r_žydavosi, _da, br_sta, t_žta, ž_sidė, pasir_žti, r_žas, _žuolynas, s_manos, t_sa, išt_sėlis, saulėgr_ža, s_kalas, dr_sko, skl_stis, m_slus, gr_žinys, dv_sia, m_slė, skl_stymas, r_stas, v_šelis, dr_suolis, nesisk_sk, ne_patingas, karn_zas, gri_vėsiai, li_dijimas, trib_na, gri_tis, baudž_va, sk_r_ba, g_v_bė, įsp_dis, pav_zd_s, p_uvena, ali_ošius, spec_alus, nuot_kis, ventil_torius, pik_žolė.

 

Praleistų raidžių įrašymas:


Kąsti kąsnį, drįsk, žąslai, mastelis, masalas, rąžydavosi, yda, brasta, tyžta, žąsidė, pasiryžti, ražas, ąžuolynas, samanos, tąsą, ištįsėlis, saulėgrąža, sakalas, drasko, skląstis, mąslus, gręžinys, dvesia, mįslė, sklastymas, rąstas, vąšelis, drąsuolis, nesiskųsk, neypatingas, karnizas, griuvėsiai, liudijimas, tribūna, griūtis, baudžiava, skyryba, gyvybė, įspūdis, pavyzdys, pjuvena, alijošius, specialus, nuotykis, ventiliatorius, piktžolė.