Asmenybės problema ir asmenybės mokslas. Prielaidos apie žmogaus prigimtį

 

Žmogaus problema


Kas yra asmenybė? Pagr. kl. – kas yra žmogus? Žmogus ir pasaulis vienas kito atžvilgiu? Ar žmogus yra pasaulio dalis, vienas iš objektų? O kita prasmė: į žmogų žiūrime iš vidaus. Kiekvieno žmogaus vidinis pasaulis yra skirtingas. Žmogaus vidinį pasaulį reikia suprasti.
Asmenybės mokslas
Mokslo funkcijos:
Numatymas, kontrolė, valdymas, keitimas (reikia numatyti reiškinius, paaiškinti..) Mokslo paskirtis nustatyti objektą arba tariamą tiesą remiasi objektyvumu. Turi savo teori-jas, tyrimo metodus, sąvokas, kategorijas, hipo-tezes. Psichologijos užda-viniai: paaiškinti žmogaus elgesį. Psichologiniai tyri-mo metodai: pokalbiai, testai, savianalizė. Psichologija tarnauja savęs ir kitų pažinimui
Žmogaus prigimties prielaidos
8 prielaidos apie žmogaus prigimtį.
Jos suformuotos klausi-mų pavidale. Gali būti su atsakymais. Atsakymai apsprendžia, kaip žmonės suvokia vienas kitą, kaip elgiasi vienas su kitais.
1.Laisva valia ar determi-nizmas (pats sprendžia arba yra aplinkos apspręstas)
2.Racionalumas ar iracionalumas (kokiu mastu žmogaus gyvenimą lemia instinktai)
3.Subjektyvumas ar objektyvumas (vidinės nuostatos, mintys potraukiai ar išorės įvykiai)
4.Prigimtis ir aplinka (kas nulemia žmogaus elgesį ir jo savybes)
5.Holizmas ar elementarumas (visapusiškumas – atskirų dalių suma neišreiškia žm. esmės. Elementarumas – atskiros dalys išreiškia žm. esmę).
6.Proaktyvumas ar reaktyvumas (kur žmogaus aktyvumo vieta: viduje sąmonėje ar išorinėje aplinkoje)
7.Homeostazė (lygsvara (pusiausvyros dėsnis)) ar heterostazė (nėra įtampos, stabilu ar įtampa (sistemos nestabilumas))
8.Pažinumas ar nepažinumas (ar galima pažinti asmenybę ar ne)