Teisės testas (Nr.4)

 

76. Nurodykite gerą atsakymą

Kvalifikuota dauguma reiškia, kad reikia surinkti:
a) nustatytą balsų kiekį
b) 50 proc. rinkėjų balsų plius vieną balsą
c) daugiau balsų už beturį kitą kandidatą
d) pusę rinkėjų balsų
e) daugiau balsų už visus kitus kandidatus kartu

77. Nurodykite gerus atsakymus

Šiose valstybėse yra dviejų rūmų parlamentas:
a) Lietuvoje
b) Prancūzijoje
c) Austrijoje
d) Izraelyje
e) Vokietijoje
f) Rusijoje
78. Nurodykite gerą atsakymą

Didžiausių kalbų grupių penketukas yra toks:
a) kinų, anglų, hindi, ispanų, arabų
b) kinų, hindi, anglų, arabų portugalų
c) kinų, anglų, hindi, arabų, rusų

79. Nurodykite tikslų apibrėžimą

a) Vakansija – rinkimuose laimėtas rinkėjo balsas
b) Protekcija – ko nors pirmumas
c) Kompetencija – atlyginimas už patirtus nuostolius
d) Mandatas – rinkėjų įgaliojimas asmeniui atstovauti jiems kokiame
nors aukštesnio lygio forume
e) Koalicija – tarptautinė sutartis, reguliuojantis retų gyvūnų
globą

80. Nurodykite gerą atsakymą

Didžiausių religinių penketukas kartu su indiferentais – tikėjimui
abejingais žmonėmis ir ateistais yra toks:
a) musulmonai, katalikai, induistai, protestantai, indiferentai
b) musulmonai, katalikai, indiferentai, induistai, protestantai
c) musulmonai, katalikai, budistai, induistai, stačiatikiai
d) musulmonai, kinų liaudiškos religijos, katalikai, protestantai,
ateistai
e) musulmonai, kinų liaudiškos religijos, katalikai, indiferentai,
ateistai

81. Nurodykite gerą atsakymą

Ombudsmeno pareigybė pirmąkart buvo įsteigta:
a) Suomijoje
b) Anglijoje
c) Austrijoje-Vengrijoje
d) Švedijoje
e) Nyderlanduose (Olandijoje)
f) Beniliukso valstybėse

82. Nurodykite gerą atsakymą

Posakio: „Karas yra tik politikos įrankis, tai ta pati politika, tik
vykdoma kitomis priemonėmis“, autorius yra:
a) Otas fon Bistras d) Napoleonas I
b) Kaizeris Vilhelmas II e) Adolfas Hitleris
c) Karlas fon Klaucevicas f) Paulis Hinderburgas

83. Nurodykite gerą atsakymą

Pasyviajai ir aktyviajai rinkimų teisei bendra tai, kad:
a) jomis nesinaudoja asmenys, atliekantys būtinąją karinę tarnybą
b) joms abiem visada yra taikomas amžiaus cenzas
c) tas pats asmuo jomis gali naudotis tik toje pačioje rinkimų
apylinkėje
d) jomis negali naudotis piliečiai, rinkimų dieną esantys užsienyje
e) asmuo, realizuodamas bet kurią iš šių teisių, visada turi tik
vieną balsą
f) asmuo savo valią išreiškia slaptai

84. Nurodykite gerą atsakymą

Didžiausių pagal gyventojų skaičių valstybinių penketukas yra toks:
a) Kinija, Indija, Bangladešas, JAV, Rusija Kinija, Indija, JAV, Rusija, Indonezija
c) Kinija, Indija, JAV, Pakistanas, Brazilija
d) Kinija, Indija, JAV, Indonezija, Brazilija

85. Nurodykite blogą atsakymą

Savarankiškos valstybės skiriamieji požymiai yra šie:
a) įsikūrusi tam tikroje tiksliai nustatytoje teritorijoje
b) jos teritorijos neskaido kitų valstybių teritorija
c) nepriklausoma nuo kitų bendrijų
d) pripažįstama kitų valstybių
e) turi savo vyriausybę

86. Nurodykite gerus atsakymus

Kontinentinėms valstybėmis laikomos:
a) Prancūzija e) Rusija
b) Kipras f) Austrija
c) Didžioji Britanija g) Danija
d) Vokietija

87. Nurodykite blogą atsakymą

Lietuvos Respublikos Seimo nariais gali būti renkami Lietuvos
Respublikos piliečiai:
a) kurie rinkimų dieną yra ne jaunesni kaip 25 metų
b) kurie nuolat gyvena Lietuvoje
c) kurie nėra įsipareigoję priesaika ar pasižadėjimu užsienio
valstybei
d) kurie yra atlikę teismo paskirtą bausmę
e) kurie užima mokamas pareigas sukarintose ir saugumo tarnybose

88. Nurodykite blogą atsakymą

Lietuvos Respublikos pilietybės netenkama:
a) Ilgiau kaip dvejus metus be pertraukos gyvenant užsienyje su
negaliojančiu Lietuvos Respublikos piliečio pasu
b) Stojant kitos valstybės karinėn tarnybon ar pareigūnu valstybinėn
tarnybon be Lietuvos Respublikos kompetentingų organų leidimo
c) Atsisakius Lietuvos Respublikos pilietybės
d) Įgijus kitos valstybės pilietybę
e) Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių numatytais pagrindais

89. Nurodykite gerą atsakymą

Tarptautinis žodis „respublika“ reiškia:
a) nepriklausomas kraštas d) visuomeninis (viešas) reikalas
b) visa publika e) šalies valdžia
c) žmonių valdžia

90. Nurodykite gerus atsakymus

Neakivaizdžios valdžios pavyzdžiai:
a) eismą reguliuojančio policininko gestai
b) politinis ultimatumas, vienos valstybės pareikštas kitai
c) žurnalisto kritinis straipsnis
d) tėvų santykis su vaikais
e) bažnyčios nurodymai tikintiesiems

91. Nurodykite gerus atsakymus

Šios tautos neturi valstybinės teritorijos:
a) Šiaurės Amerikos indėnai d) čigonai g) albanai
b) palestiniečiai e) karaimai h) berberai
c) serbai f) kurdai i) mongolai

92. Nurodykite gerą atsakymą

Farerų salos priklauso:
a) JTO e) Danijai
b) NATO f) Didžiajai Britanijai
c) Kanadai g) Norvegijai
d) Islandijai

93. Nurodykite blogą atsakymą

Demokratijos skiriamieji požymiai yra šie:
a) valstybės, tautos suverenumas d) tautos atstovų skyrimas
dirbti parlamente
b) plebiscitai e) socialinių grupių
santarvė
c) referendumai

94. Nurodykite blogą atsakymą

Sovietų Sąjungoje tarpininkais tarp komunistų partijos ir eilinių
piliečių buvo:
a) armija e) darbovietė
b) valstybės aparatas f) pirminės partijos organizacijos
c) kitos partijos g) mokyklos ir universitetai
d) KGB h) žiniasklaida

95. Nurodykite gerus atsakymus

Cicerono pilietinės filosofijos dokritą sudarė:

klasių kovos akcentavimas

a) valdžios kildinimas iš tautos
b) bažnyčios menkinimas
c) teiginys, kad žmonės iš prigimties yra lygūs
d) nuo realybės nutolusios idėjos

96. Nurodykite gerą atsakymą

„Dviejų kalavijų“ teritorija buvo populiari:
a) antikos laikais
b) ankstyvosios krikščionybės laikais
c) kryžiaus žygių laikotarpiu
d) didžiųjų geografinių atradimų laikais
e) renesanso epochoje

97. Nurodykite gerą atsakymą

Konciliarinės bažnyčios teritorijos teigimu:

a) aukščiausioji bažnyčios valdžia priklauso visiems tikintiesiems
b) aukščiausioji bažnyčios valdžia priklauso visuotiniam vyskupų
susirinkimui
c) aukščiausiosios bažnyčios valdžios iš viso nėra
d) aukščiausioji bažnyčios valdžia priklauso popiežiui

98. Nurodykite gerus atsakymus

Nikolo Makiavelio politinė filosofija:
a) teigė, kad valstybę gali išgelbėti stiprus vadovas
b) propagavo politeizmą
c) būdu gerovei pasiekti laikė perversmą
d) pateisino amoralias politines priemones
e) teigė, kad žmonės yra netobuli ir linkę į blogį

99. Nurodykite blogą atsakymą

Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją Lietuvos Seimas:
a) svarsto ir priima Konstitucijos pataisas
b) leidžia įstatymus
c) priima nutarimus dėl referendumų
d) skiria Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus
e) steigia profesines sąjungas
f) skiria ir atleidžia valstybės kontrolierių
g) leidžia amnestijos aktus
h) tvirtina valstybės biudžetą

100. Nurodykite blogą atsakymą

Žano Bodeno politinės filosofija:
a) stojo už laisvą rinką
b) esminių valstybės simbolių laikė suverenitetą
c) valstybei pripažino nedalomos valdžios monopolį
d) gynė intelektualią absoliutinę monarchiją
e) teigė, kad suverenas teisę valdyti gauna iš Dievo

Atsakymai:

75 – c; 76 – a; 77 – b, c, e, f; 78 – a; 79
– d; 80 – b; 81 – d; 82 – c; 83 – b; 84 – d; 85 – b; 86 – a, d, e, f, g;
87 – e; 88 – a; 89 – d; 90 – c, d, e; 91 – a, b, d, e, f, h; 92 – e; 93 –
d; 94 – c; 95 – b, d, e; 96 – b; 97 – b; 98 – a, d, e; 99 – e; 100 – a