UAB „Vilniaus kooperacijos prekyba“ verslo praktikos ataskaita

Įvadas
Savo pažintinės verslo praktikos ataskaitoje bandysiu apžvelgti UAB „Vilniaus kooperacijos prekyba“ įgytas žinias ir praktinio darbo įgūdžius. Tai darysiu remdamasi savo darbo patirtimi, bendrųjų vadybos pagrindų supratimu, įgytų studijuojant verslo vadybą, bei vadovaudamasi informacija, kurią man suteikė įmonė. Praktiką atlikau UAB „Vilniaus kooperacijos prekyba“.
UAB „Vilniaus kooperacijos prekyba“ yra viena iš nedidelių parduotuvių, prekiaujanti maisto ir ūkinėmis prekėmis, susijungusių į KOOPS prekybos sistemą, kuri priklauso Lietuvos kooperatyvų sąjungai (Lietkoopsąjunga).
Lietkoopsąjunga – tai prekybos, gamybos, vartotojų, paslaugų, darbuotojų ir kitų kooperatyvų bei kooperatinių bendrovių (toliau – kooperatyvai) demokratiškai, tarpusavio pasitikėjimo pagrindu, valdoma organizacija, įsteigta jų interesams ginti ir poreikiams tenkinti. Stiprindama savo juridinių narių integraciją Lietkoopsąjunga padeda kooperatyvams savarankiškai plėtoti prekybą ir kitą veiklą. Centralizuotos tik tam tikros Lietkoopsąjungai deleguotos funkcijos, kurios leidžia nariams turėti papildomos ekonominės naudos.

Įmonės veiklos kryptis, asortimentas.
Vieta Lietuvos rinkoje.
Aplinka, kurioje ji veikia

„Vilniaus kooperacijos prekyba“ kryptis – paslaugos. Tai maisto ir ūkinių prekių parduotuvė. Parduotuvėje yra platus, bet negilus kasdieninių prekių asortimentas. Šioje parduotuvėje galima nusipirkti tokių maisto prekių kaip: duonos, mėsos, pieno produktų gaminių, saldumynų, arbatos, kavos, daržovių ir vaisių, vaisvandenių, alkoholinių gėrimų,
tabako gaminių. Taip pat čia galima įsigyti ir higienos, švaros priemonių, bei kitų prekių.
Palyginti su kitomis netoli esančiomis parduotuvėmis kainos yra vidutinės.
Kainos yra nustatomos atsižvelgiant į tiekėjus, konkurentus, įmonės kaštus ir pirkėjus.
Išlikti tokiai nedidelei parduotuvei kaip UAB „Vilniaus kooperacijos prekyba“ padeda tai, jog ji priklauso „KOOPS“ prekybos sistemai.
Nedidelėms parduotuvėms priklausyti prekybos sistemai yra naudinga ekonomiškai. Bendra rinkodara, bendrai perkami įrengimai, paslaugos ir prekės, leidžia gerokai sumažinti sąnaudas. Derantis laimima didesnių nuolaidų, kai perkami dideli kiekiai.
UAB „Vilniaus kooperacijos prekyba“ yra įsikūrusi Vytauto pr., Kaune. Priešais šią nedidelę parduotuvę yra didesnė parduotuvė „Maxima“. Truputi tolėliau įsikūręs „Akropolis“. Ar sunku išsilaikyti kai aplinkui yra didesnių parduotuvių? Anot skyriaus vedėjos nėra lengva, tačiau išsilaikyti įmanoma. „Vilniaus kooperacijos prekyba“ parduotuvė skirta tiems vartotojams, kurie nori įsigyti kasdieniškai svarbių prekių už prieinamą kainą. Šioje parduotuvėje nereikės ilgai laukti prie kasų, norint ką nors nusipirkti. Asortimentas gausus bei tenkinantis vartotojus. Be to, šioje parduotuvėje pastoviai vyksta akcijos, kurių metu įvairių prekių galima įsigyti pigiau.
Parduotuvė priskiriama prie oligopolijos rinkos. Oligopolija – rinka, kurioje visi produktai yra identiški arba artimi pakaitai, produkciją tiekia nedaugelis firmų, tačiau bent kelios jų palyginti didelės.

Įmonių tipai.
Įmonės dokumentacija

„Vilniaus kooperacijos prekyba“ yra uždaroji akcinė bendrovė.
Trumpai aptarsiu AB, UAB ir IĮ sąvokas.
Akcinė bendrovė (AB) ir uždaroji akcinė bendrovė (UAB). Akcinė bendrovė – ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – įmonė, kurios kapitalas padalytas į dalis – akcijas. Akcinė bendrovė, kurios akcijomis vertybinių popierių biržoje neprekiaujama, vadinama uždarąja akcine bendrove. Jei akcijos platinamos viešai, tokia bendrovė yra atviroji, Lietuvoje dažnai vadinama tiesiog akcine bendrove, arba bendrove.

Akcinės ir uždaros akcinės bendrovės skirtumai ir panašumai

Reikalavimai Akcinė bendrovė Uždara akcinė bendrovė
Sutrumpinimai AB UAB
Akcininkų skaičius
Neribotas Ne daugiau kaip 250
Įstatinis kapitalas
Nuo 150 tūkst. Lt. Nuo 10 tūkst. Lt.
Kasmetinis akcininkų susirinkimas Būtinas Būtinas
Akcijų platinimas
Gali būti platinama viešai
(Vertybinių popierių biržoje)
Viešai platinti draudžiama
(Vertybinių popierių biržoje)
Stebėtojų tarybos narių skaičius
(Jei yra) Nuo 3 iki 15 Nuo 3 iki 15.
Valdybos narių skaičius
(Jei yra) Nuo 3 Nuo 3
Bendrovės vadovas Privaloma Privaloma
Kasmetinis auditinis patikrinimas
Privalomas Privalomas

Individualioji arba personalinė įmonė – įmonė, priklausanti vienam fiziniam asmeniui arba šeimai. Individualioji įmonė neturi juridinio asmens teisių. Savininkui taikoma neribota turtinė atsakomybė – įmonės turtas neatskiriamas nuo asmens turto, t.y. už įmonės skolas savininkas atsako ne tik savo pradinėmis investicijomis į verslą, bet ir visu savo asmeniniu turtu.
UAB „Vilniaus kooperacijos prekyba“ yra maža įmonė, todėl ir dokumentacija negausi. Įmonė turi tik vieną kompiuterį (buhalterijoje). Vidaus dokumentams, t.y. įsakymams, prašymams yra taikomi nauji raštvedybos norminiai aktai.
Įmonės veiklos planavimas – tai tikslų nustatymas ir priemonių tiems tikslams pasiekti pasirinkimas. Be planų įmonė dirba aklai ir turi mažai galimybių pasiekti tikslą. Pagrindinis UAB „Vilniaus kooperacijos prekyba“ tikslas – ir toliau sėkmingai laviruoti Lietuvos rinkoje, gerinti parduotuvės įvaizdį (galiu pasakyti, kad personalas labai draugiškas, linksmas ir tai garantuoja gerą pardavimą, kadangi pirkėjas jausdamas pardavėjų draugiškumą, norą padėti išsirinkti geresnę prekę, visada užsuks dar ne vieną kartą.)
Įmonės misija yra orientuota į klientus, t.y., kuo daugiau jų pritraukti. Tam reikia malonaus aptarnavimo neatsižvelgiant į kliento būdą, amžių ar išvaizdą.
Įmonės tikslai – pasiekti kuo didesnį pelną, neprarasti įmonės įvaizdžio.
Įmonės socialiniai tikslai: saugios darbo sąlygos, socialinės garantijos, karjeros galimybės, naujų darbo vietų kūrimas.

Personalas. Jų pareigos.
Darbo saugos reikalavimai.

I. Personalas. Įmonėje dirba šeši žmonės:
• Skyriaus vedėja,
• Buhalterė,
• Krovikas,
• 3 pardavėjos.

Pagrindinės skyriaus vedėjos pareigos:
1. Atsakomybė už skyriaus pardavimų apyvartą;
2. Prekių užsakymas, jų priėmimas, kontrolė;
3. Skyriaus personalo planavimas;
4. Personalo vadyba ir skatinimas;
5. Prekių asortimento derinimas bendraujant su pagrindine prekių užsakymo būstine;
6. Kasos tvarkymas;
7. Iškilusių problemų sprendimas.

II. Darbo režimas. Parduotuvės “ Vilniaus kooperacijos prekyba” technologinis procesas, kaip ir daugelyje parduotuvių yra toks:
• prekių gavimas;
• prekių laikymas;
• prekių paruošimas
• prekių pardavimas.
Prekių gavimas. Juo rūpinasi krovikai ir skyriaus vedėja. Jų tikslas yra saugiai iš mašinos iškrauti prekes
ir nunešti į sandėlį, o iš ten kiek reikia į pardavimo salę. Skyriaus vedėja privalo patikrinti prekių kiekį ir kokybę. Jeigu prekės gaunamos nepažeistoje pakuotėje, jas priima pagal pakuočių kiekį, jeigu pažeistoje, prekes tikrina priėmimo metu. Svoris turi sutapti su PVM sąskaitoje nurodytu svoriu. Svoris tikrinamas sandėlyje esančiose svarstyklėse. Skyriaus vedėja pasirašo PVM sąskaitoje tuomet, jei prekių svoris ir kokybė yra gera. Taip pat pasirašo krovinio važtaraštyje.
Prekių laikymas. Parduotuvės sandėlyje yra laikomos pramoninės prekės, gėrimai, daržovės ir t.t. Dauguma greitai gendančių prekių gabenama kasdien mažais kiekiais ir jos iškart nunešamos į pardavimų salę.
Prekių paruošimas. Prieš išnešant prekes į salę, jos išpakuojamos.
Prekių pardavimas. Tai yra sudėtingiausias procesas. Prekių pardavimo sėkmė, didžia dalimi, priklauso nuo prekių pateikimo sąlygų sudarymo. Pardavimai priklauso nuo pardavėjų bendravimo su klientais, iniciatyvos, pirkėjų norų ir t.t.
Personalas yra pastovus, nes dažna jo kaita yra nenaudinga.

III. Darbo saugos reikalavimai. „Maisto prekėmis ir žaislais prekiaujančių įmonių darbuotojai ir šiomis prekėmis prekiaujantys patentus įsigiję fiziniai asmenys privalo laikytis sveikatos apsaugos ministro patvirtintų higienos normų ir taisyklių reikalavimų. Jie privalo tikrinti sveikatą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarime Nr.544 “Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti asmenims, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų, sąrašo ir šių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkos” (Žin., 1999, 41-1294).“
Kaip ir kiekvienoje įmonėje, taip ir parduotuvėje „Vilniaus kooperacijos prekyba“, kiekvienas darbuotojas privalo išklausyti pirminį instruktažą ir pasirašyti instruktavimo žurnale. Kiekvienas darbuotojas supažindinamas su savo pareiginėm nuostatom. Kadangi tai yra maisto prekių parduotuvė, visi darbuotojai privalo turėti ne tik medicinos knygeles, bet ir žalias kortas.

Išvados

Atlikus pažintinę praktiką, aš įsitikinau, kad praktikos metu galima įgyti praktikos žinių, o taip pat praktiškai pritaikyti teorines žinias. Esu patenkinta savo praktika, kadangi darbuotojai buvo draugiški ir paslaugūs.
Šios praktikos tikslai buvo susipažinti su įmonę, jos technologiniu procesu, sužinoti darbo saugos reikalavimu, įmonės planavimo ir t.t.
Parduotuvėje „Vilniaus kooperacijos prekyba“ darbas vyksta ramiai ir sklandžiai. Kiekvienas darbuotojas stengiasi gerai atlikti savo darbą. Geri skyriaus vedėjos ir kitų darbuotojų santykiai skatina juos kuo geriau atlikti savo darbą, juo mėgautis (o nesibodėti) ir to dėka pasiekiami geri rezultatai.
Praktikos metu, susipažinau su įmonės veikla, gavau naudingų profesinių žinių. Susipažinau su skyriaus vedėjos (šio padalinio vadybininkės) darbu. Supratau, kad vadybininkas yra labai svarbus asmuo įmonėje. Jo darbas reikalauja atsakomybės, reiklumo.
Ši praktika buvo naudinga, kadangi atliekant praktika, turi įsijausti į kitų žmonių vaidmenis (pardavėjų, skyriaus vedėjos). Teorijos žinios nieko vertos, jei nežinai kaip jas reikia taikyti praktikoje.